Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­to Po­lo­nis­ti­kos fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kė dr. Bea­ta Ka­lę­ba, ge­rai mo­kan­ti lie­tu­vių kal­bą, jau ne vie­nus me­tus tie­sia kul­tū­ri­nius tiltus tarp Len­ki­jos [...]
Šiandien skaitykite
Prieš dvi sa­vai­tes, ge­gu­žės 15-ąją, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je ir Na­cio­na­li­nia­me Kau­no dra­mos tea­tre pra­si­dė­jęs di­džiau­sias Lie­tu­vo­je li­te­ra­tū­ros ren­gi­nys – 52-asis tarp­tau­ti­nis [...]
Vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­va par­eng­tų As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rias sa­vo par­ašais par­ėmė 70 tūkst. pi­lie­čių, šios ka­den­ci­jos Sei­mas ga­li ir ne­be­nag­ri­nė­ti. Ta­čiau [...]
Aus­tri­jos kraš­tu­ti­niai de­ši­nie­ji ti­ria „ne­sus­kai­čiuo­ja­mą“ dau­gy­bę su­kčia­vi­mo atvejų per pra­ėju­sios [...]
Dva­si­nin­kai tu­rė­tų bū­ti pa­sie­kia­mi sa­vo ti­kin­tie­siems die­ną ir nak­tį, o ne nu­sta­ti­nė­ti lan­ky­mo [...]
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) pir­mi­nin­kas Mar­ti­nas Schul­zas as­me­niš­kai rū­pin­sis, kad „Tvarkos ir tei­sin­gu­mo“ [...]
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių pa­grin­du su­for­muo­tas bū­rys – apie 40 ka­rių – pir­ma­die­nį iš­vyks į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, kur da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se su JAV Pen­sil­va­ni­jos [...]
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad par­la­men­te re­gis­truo­tas siū­ly­mas su­ma­žin­ti kar­te­lę re­fe­ren­du­mui dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo ga­li kirstis su pa­grin­di­niu [...]
Lai­vų ir žmo­nių sken­di­mų Vi­dur­že­mio jū­ro­je sa­vai­tė šį sek­ma­die­nį pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją šiur­piais iš­gy­ve­nu­sių mig­ran­tų liu­di­ji­mais, kad nu­sken­do dar 500 žmo­nių, tarp jų – 40 vai­kų, [...]
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de­“as ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel sek­ma­die­nį drau­ge mi­nė­jo Ver­de­no mū­šio – vie­no bai­siau­sių Pir­ma­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re – 100-ąsias me­ti­nes.
Ar­chy­vo spe­cia­lis­tai Lie­tu­vo­je jau skait­me­ni­za­vo dau­giau kaip 80 tūkst. la­pų do­ku­men­tų, siek­da­mi vir­tua­lio­je erd­vė­je at­kur­ti Vil­niu­je iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro su­kaup­tą Žydų moks­li­nių ty­ri­mų [...]
Ne­įma­no­ma ne­pas­te­bė­ti su­ak­ty­vė­ju­sių in­te­lek­ti­nių pa­stan­gų rea­bi­li­tuo­ti so­vie­ti­nių kū­ry­bi­nių in­te­li­gen­tų veik¬­lą, pir­miau­sia per jau sim­bo­liu ta­pu­sį Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių. Ki­ta ver­tus, [...]
Sa­vai­tė: „In­ves­tors' Fo­rum“ di­rek­to­rė R. Skyrienė IT+: apie nau­ją­jį „So­ny Xpe­ria X“ telefoną Nau­jie­nos:Pa­skel­bė ak­ci­jos „Šio­je ša­ly­je nė­ra vie­tos še­šė­liui“ pradžią
Lie­tu­vo­je nu­ma­to­ma po­pu­lia­rin­ti vie­ti­nį Šv. Jo­kū­bo ke­lią, jun­gian­tį 11 šio šven­to­jo var­du pa­va­din­tų baž­ny­čių ir dar ke­lias de­šim­tis ki­tų šventyklų bei vie­nuo­ly­nų.
Su­ka­ko pen­kias­de­šimt me­tų, kai Jau­ni­mo tea­tras pir­mą­kart at­vė­rė du­ris žiū­ro­vams. 1966 m. Ge­gu­žės 26 die­ną tea­tre įvy­ko prem­je­ra – re­ži­sie­rės Au­re­li­jos Ra­gaus­kai­tės spektaklis pa­gal W.Sha­kes­pea­re­ʼo [...]
Šeš­ta­die­nį Tra­kuo­se su­si­rinks stip­riau­si ša­lies ga­liū­nai. Lie­tu­vos ga­liū­nų čem­pio­na­to fi­na­le dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo var­žy­sis 10 stip­riau­sių spor­ti­nin­kų. Ga­liū­nai rung­sis penkiose – es­ta­fe­tės, [...]
Ge­gu­žės 29 d. Kau­no šo­kio tea­tras „AU­RA“ at­vyks­ta į Vil­niaus „Me­nų spaus­tu­vę“ su nau­jau­sio spektaklio prem­je­ra GO­DOS. 
Ru­si­jos prem­je­rui par­eiš­kus, kad že­mės ūkio pro­duk­ci­jos em­bar­gą siū­lo­ma pra­tęs­ti dar pu­san­trų me­tų – iki 2017-ųjų pa­bai­gos – Lie­tu­vos rin­kos da­ly­viai tei­gia dėl to ne­sis­te­bin­tys. Be to, [...]
Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ša­lies ge­le­žin­ke­lių sis­te­mo­je ver­da ais­tros. Nors ži­niask­lai­da jau ke­lias die­nas skel­bia apie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pa­teik­tą ul­ti­ma­tu­mą bendrovei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ [...]
Šią sa­vai­tę kau­nie­čius pa­sie­kė ži­nia iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos: Kau­nas pri­pa­žin­tas be­si­mo­kan­čių mies­tų tink­lo (angl. UNES­CO Glo­bal Ne­twork of Lear­ning Ci­ties) na­riu. Spe­cia­lis­tų [...]
Ne­rin­gos val­džia svars­to idė­ją įreng­ti pir­mą­jį Kur­šių ne­ri­jo­je pa­plū­di­mį ne prie jū­ros, o ma­rių pa­kran­tė­je.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai pa­svi­li­no pa­dus Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ žai­dė­jams, ta­čiau To­mo Pa­čė­so ko­man­da iš­si­kaps­tė ir šven­tė per­ga­lę. „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ma­žo­jo fi­na­lo [...]
ie­tu­vos vy­rų fut­bo­lo rink­ti­nė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją per­ga­lę vadovaujant Ed­ga­rui Jan­kaus­kui.
„Ta­jų vers­lu­mo pa­slap­tis – po­žiū­ris „sa­bai sa­bai“ („ne­si­jau­dink ir džiau­kis“), – įsi­ti­ki­nu­si tarp­tau­ti­nio mo­te­rų vers­li­nin­kių tink­lo „Bu­si­ness in Heels“ (verslas su aukš­ta­kul­niais) [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riaus John­ny Dep­po žmo­na pa­pra­šė sky­ry­bų, kaip prie­žas­tį įvar­dy­da­ma ne­su­tai­ko­mus ne­su­ta­ri­mus, iš­aiš­kė­ju­sius per 15 mė­ne­sių tru­ku­sią san­tuo­ką su šia žvaigž­de, tre­čia­die­nį [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ge­gu­žės 20 d. Kau­ne vy­ko tarp­tau­ti­nės ro­bo­tų var­žy­bos „Robotų in­te­lek­tas 2016“.
Sie­kiant kel­ti dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ko­ky­bę ir pa­ska­tin­ti ga­bų jau­ni­mą rink­tis moks­li­nin­ko kar­je­rą, di­di­na­mas finansavimas dok­to­ran­tū­ros stu­di­joms.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ir Ma­žei­kių ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos par­ei­gū­nai da­ly­va­vo įžu­vi­nant Ma­žei­kių ra­jo­no Juodeikių tven­ki­nį. Pa­leis­tas [...]
Ša­lies ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jau dai­ro­si elek­tros šo­ko prie­tai­sų, ku­riais iki šiol tu­rė­jo tei­sę nau­do­tis tik po­li­ci­jos ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos par­ei­gū­nai. Sei­mas pritarė elek­tros šo­ko [...]
Ket­vir­ta­die­nį Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je su­si­rin­kę lie­tu­viai, lat­viai – Šau­lių aikš­tė­je Ry­go­je ir es­tai – Ta­li­no „Nor­de Cen­trum“ ma­tė įspū­din­gą vaiz­dą: maž­daug iš 25 me­trų aukš­čio [...]
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ana­li­zuo­ja, ko­kiu bū­du pert­var­ky­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, rea­guo­jant į Briu­se­lio prie­kaiš­tus, sa­ko su­si­sie­ki­mo ministras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.
Su­kan­tiems gal­vą, kaip va­sa­rą ir ge­rai pa­il­sė­ti, ir sy­kiu ne­iš­leis­ti krū­vos pi­ni­gų, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai re­ko­men­duo­ja rink­tis ke­lio­nės pa­ke­tą ir poil­sio programą „Vis­kas įskai­čiuo­ta“. [...]
Šie­met tu­riz­mo sek­to­riu­je fik­suo­ja­mas re­kor­di­nis su­si­do­mė­ji­mas Bul­ga­ri­ja. Nors va­sa­ros se­zo­nas dar tik pra­si­de­da, ke­lia­la­piai į po­pu­lia­riau­sius Auk­si­nių ko­pų ir Sau­lė­to kran­to kurortus tirp­te tirps­ta. 
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Iš pra­džių Cheyen­ne March jau­di­no­si, kad Bei­bis su­ės Čar­lį. Ta­čiau Pen­sil­va­ni­jo­je gy­ve­nan­ti dvi­de­šimt­me­tė grei­tai įsi­ti­ki­no, kad jos ne­ri­mas ne­tu­ri pa­grin­do – ka­ti­nas ir barz­do­ta­sis drie­žas [...]
Jo var­das – Brai­tas. Jau­nu­tis, gal­būt vie­nų me­tu­kų am­žiaus, kas­truo­tas, skie­py­tas ka­ti­nu­kas. Šis pūs­tauo­de­gis gra­žuo­lis, pri­me­nan­tis Tur­kų an­go­ros veis­lės ka­tę, pri­žiū­ri­mas „Beg­lo­bio“ [...]
Kau­nie­čius Gin­ta­rą ir Gi­ta­ną Žy­de­lius į po­rą su­ve­dė lem­tis li­go­ni­nė­je, ir tuo su­tuok­ti­niai iki šiol ne­ga­li at­si­džiaug­ti. „Jei ne tos mū­sų li­gos, ti­krai nie­ka­da nebūtume su­si­ti­kę. Tu­rė­čiau [...]
Ver­ti­nant spe­cia­lų­jį nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) po­rei­kį dia­li­zuo­ja­miems žmo­nėms bus at­si­sa­ko­ma Bartelio in­dek­so nau­do­ji­mo. 
Ki­ni­jos kong­lo­me­ra­tas „Wan­da“ šeš­ta­die­nį ati­da­rė sa­vo pir­mą­jį pra­mo­gų par­ką, ku­rio va­do­vas pa­skel­bė ka­rą „Dis­ney“, li­kus ke­lioms sa­vai­tėms iki Ame­ri­kos pra­mo­gų verslo mil­ži­nės pa­na­šaus [...]
JAV teis­mas penk­ta­die­nį nu­ro­dė Ho­li­vu­do ak­to­riui John­ny Dep­pui ne­siar­tin­ti prie sa­vo žmo­nos Am­ber Heard, kai ši pa­si­ro­dė teis­me pa­muš­ta aki­mi ir ap­kal­ti­no „Os­ka­ro“ laureatą už­puo­li­mu, pra­ne­šė [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia pritaikyti PVM lengvatą šildymui?
Taip. Žinoma, nėra, kaip išgyventi
Kad tik paliktų dabar esančią kainą
Ne.Visos kainos kyla
Valstybė turi reguliuoti komunalinių paslaugų kainas
Man nerūpi
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Sa­vai­tės pra­džio­je pri­im­si­te klai­din­gą spren­di­mą ir ku­rį lai­ką ei­si­te klai­din­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Jei ka­te­go­riš­kai ap­si­suk­si­te at­gal, ti­krai ra­si­te iš­ei­tį. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je ga­li­ma nau­ja in­tri­guo­jan­ti pa­žin­tis.

Daugiau

Komentuojami