Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai krei­pė­si į Sei­mą ir par­agi­no dau­giau dė­me­sio skir­ti is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mui. Sei­mo va­do­vy­bei pri­sta­ty­tas pluoš­tas pa­siū­ly­mų, tarp ku­rių – sie­kis per­va­din­ti [...]
Šiandien skaitykite
Grai­ki­jos an­ti­ki­nia­me Epi­dau­ro tea­tre ne­se­niai vy­ko Ce­za­rio Grau­ži­nio spek­tak­lio „Sep­ty­ne­tas prieš Tė­bus“ prem­je­ra. Prieš ket­ve­rius me­tus se­na­ja­me tea­tre, ku­ria­me tel­pa 14 tūkst. žiū­ro­vų, [...]
Sei­mo opo­zi­ci­ja vėl pra­bi­lo apie ke­ti­ni­mus kli­bin­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) va­do­vės „dar­bie­tės“ Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės kė­dę. Val­dan­tie­ji to­kius gąs­di­ni­mus vadina triukš­mu prieš [...]
Ru­si­ja aps­kun­dė Tarp­tau­ti­nio spor­to ar­bi­tra­žo teis­mo (TAS) spren­di­mą at­mes­ti jos ape­lia­ci­ją dėl [...]
Nau­ji moks­lo me­tai at­neš pa­lan­kių po­ky­čių pe­da­go­gams: da­liai jų didės at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai.
Taip elg­tis kaip že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ne­ga­li­ma, pareiškė Lat­vi­jos že­mės [...]
Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius nu­spren­dė ne­si­by­li­nė­ti su Sei­mo na­re kon­ser­va­to­re Ag­ne Bi­lo­tai­te dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo.
Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Rai­mun­dui Pa­liu­kui ir Au­di­to ko­mi­te­to na­rei Jo­li­tai Vaic­kie­nei bus įteik­ti Bal­ti­jos Asamb­lė­jos me­da­liai už nuo­pel­nus stiprinant Bal­ti­jos ša­lių [...]
Kaip Ukrai­nai re­for­muo­ti gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, pa­ta­ri­nės bu­vęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das, at­sar­gos ge­ne­ro­las majoras Jo­nas And­riš­ke­vi­čius.
AP­RAN­GA. Gink­luo­ti po­li­ci­nin­kai, ap­su­pę mu­sul­mo­nę Ni­cos pa­plū­di­my­je, Pra­ncū­zi­jo­je, rei­ka­lau­ja, kad ši nu­si­vilk­tų da­lį dė­vi­mos ap­ran­gos. To­kie at­ve­jai vis daž­nes­ni Pra­ncū­zi­jo­je, ku­rio­je ke­li [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Šią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pie­ti­nė­je da­ly­je, kur ge­le­žies am­žiu­je gy­ve­no kur­šiai, bu­vo ras­tas jau tre­čias ma­žiau­siai tūks­tan­čio metų se­nu­mo šu­li­nys.
Dai­li­nin­kas teks­ti­li­nin­kas, dai­lės te­ra­peu­tas Man­tas Te­le­vi­čius be­veik še­še­rius me­tus Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre ve­da me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus. Jie ga­na nau­jas dalykas mū­sų ša­ly­je, [...]
Ita­lų ra­šy­to­jai rea­guo­ja į Cen­tri­nę Ita­li­ją sukrėtusį že­mės dre­bė­ji­mą.
Lie­tu­vos pa­štas kvie­čia dai­li­nin­kus, ki­tus kū­rė­jus, me­no stu­di­jų kryp­ties stu­den­tus teik­ti sa­vo su­kur­tus pro­jek­tus 2017-ai­siais leisimiems pa­što ženk­lams.
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
Vo­kie­ti­jos val­džiai ren­gian­tis par­agin­ti sa­vo ša­lies žmo­nes kaup­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų ir ge­ria­mo­jo van­dens at­sar­gas, kad jie ga­lė­tų iš­gy­ven­ti bent 10 die­nų, Lietuvoje tvy­ro ra­my­bė [...]
Di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų me­mo­ran­du­mo, ku­riuo su­si­tar­ta iš vi­sų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pir­kė­jų rei­ka­lau­ti as­mens do­ku­men­to, ne­pa­si­ra­šiu­sių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai ne­at­me­ta ti­ki­my­bės, kad dėl [...]
Vie­nas lan­ko­miau­sių ša­ly­je Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jus (LJM) pra­dė­jo for­ma­lias pro­ce­dū­ras siek­da­mas įgy­ven­din­ti dar vieną di­džiu­lį pro­jek­tą.
Rugp­jū­čio 30 die­ną Vil­niaus ša­li­gat­viuo­se at­si­ras va­riu deng­ti „At­mi­ni­mo ak­me­nys“, įam­žin­sian­tys aš­tuo­nis Ho­lo­kaus­to metu žu­vu­sius vil­nie­čius.
Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­go­je aiš­kė­ja še­ši klu­bai, vė­ly­vą ru­de­nį le­mia­ma­me čem­pio­na­to eta­pe ko­vo­sian­tys dėl pri­zi­nių vie­tų.
Vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų Ge­di­mi­nas Bag­do­nas, at­sto­vau­jan­tis Pra­ncū­zi­jos ko­man­dai „Ag2r La Mon­dia­le“, an­trus me­tus iš ei­lės da­ly­vau­ja 71-osio­se prestižinėse dau­gia­die­nė­se lenk­ty­nė­se [...]
Ho­li­vu­do žvaigž­dė John­ny Dep­pas nu­siun­tė dviem lab­da­ros fon­dams, ku­riuos as­me­niš­kai par­in­ko jo bu­vu­si žmo­na Am­ber Heard, pir­mą­ją pa­gal sky­ry­bų su­si­ta­ri­mą jai ati­te­ku­sios 7 mln. do­le­rių (6,2 [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je su­kaup­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­no kny­gų ir ki­tų lei­di­nių, at­ve­rian­čių li­te­ra­tū­ros pa­sau­lį žmo­nėms, ne­ga­lin­tiems pers­kai­ty­ti įpras­tai spausdinto žo­džio. Brai­lio [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Ap­tin­ka­mi kve­pa­lų pėd­sa­kai ga­li pa­dė­ti ko­vo­jant su nu­si­kals­ta­mu­mu. Apie nau­jau­sio ty­ri­mo re­zul­ta­tus rašo „BBC News“.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ ne­pi­lo­tuo­ja­ma kro­vi­nių kap­su­lė „Dra­gon“ penk­ta­die­nį sėk­min­gai nu­si­lei­do Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne ir par­ga­be­no į Že­mę ty­ri­mų medžiagos iš Tarp­tau­ti­nės [...]
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
Mi­li­jar­dai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti gy­ve­ni­mo be iš­ma­nio­jo te­le­fo­no. Ta­čiau re­tas pri­si­me­na, kad šis tech­ni­kos ste­buk­las pa­si­ro­dė vos prieš 20 me­tų. Į ki­še­ni­nį kom­piu­te­rį [...]
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę moka par­si­siųs­ti ir [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Ka­ty­tė Tro­pi­ka yra be ga­lo mei­li, švel­ni, mėgs­tan­ti nuo­lat murk­ti. Ji iš­gel­bė­ta iš gat­vės, kur bu­vo nie­kie­no nepageidaujama ir ne­my­li­ma.
Nau­jo­sio­se Ame­ri­kos pe­dia­trų aka­de­mi­jos re­ko­men­da­ci­jo­se pa­tei­kia­mi bū­dai, ga­lin­tys už­kirs­ti ke­lią pa­aug­lių nu­tu­ki­mui ir mi­ty­bos su­tri­ki­mams.
Tai, kad vy­rai ir mo­te­rys ski­ria­si ne tik fi­zi­nė­mis sa­vy­bė­mis, yra nuo se­no ži­no­ma tie­sa. Ne iš­im­tis ir me­di­ci­na, kur ly­čių skir­tu­mai pa­si­reiš­kia įvai­rių su­sir­gi­mų sta­tis­ti­ko­je – ri­zi­ka su­sirg­ti [...]
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­vai­ši­no Ame­ri­kos veiks­mo fil­mų žvaigž­dę šio der­liaus mor­ko­mis ir ar­bū­zais iš sa­vo re­zi­den­ci­jos ne­to­li Mins­ko. Sa­vo ruožtu Ste­ve­nas Sea­ga­las [...]
Prieš sa­vai­tę Lat­vi­ja mi­nė­jo ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ąsias me­ti­nes. Ta pro­ga bri­tų nau­jie­nų por­ta­las „The Te­leg­raph“ pa­tei­kė įdo­mių fak­tų apie šią vals­ty­bę. Galbūt jie pa­dės [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar esate buvę Jūrų muziejuje ir delfinariume?
Taip. Sovietmečiu
Taip. Užsuku kas keletą metų, kai išgirstu apie naują programą
Ne. Vis ruošiuosi
Ne. Nežinau, ką ten žiūrėti
Lietuvoje yra delfinariumas?
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami