Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­te pra­si­dė­jo le­mia­mos var­žy­bos, o pra­sčiau pa­si­ro­džiu­sių ša­lių fe­de­ra­ci­jos ėmė ieš­ko­ti nau­jo tre­ne­rio sa­vo rinktinių at­ei­ties ko­voms.
Šiandien skaitykite
Dra­ma­tur­gas Iva­nas Vy­ry­pa­je­vas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me dra­mos tea­tre pri­sta­tė nau­jau­sią sa­vo pje­sę „Ne­pa­ke­lia­mai il­gi ap­ka­bi­ni­mai“, o jos skai­ty­mą par­en­gė lie­tu­vių išeivių proa­nū­kis, re­ži­sie­rius [...]
Dar kar­tą grįž­da­mi prie 75 me­tų se­nu­mo įvy­kių, pri­si­min­ki­me pa­pli­tu­sią nuo­mo­nę, jog pir­mo­sio­mis SSRS ir Vo­kie­ti­jos ka­ro au­ko­mis tarp ci­vi­lių gy­ven­to­jų ta­po žy­dai. Ta­čiau tuo pat metu į mū­sų [...]
Bir­že­lio mė­ne­sio an­tro­sios pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad 1,9 proc. [...]
Lat­vi­ja lie­pos 1 die­ną ta­po vi­sa­tei­se Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plėtros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) [...]
Eko­lo­giš­ki de­ga­lai ga­li iš­stum­ti elek­tra va­ro­mas ma­ši­nas šioms ne­spė­jus užtvindyti ke­lių – [...]
Lie­tu­viai ma­žiau nei dau­gu­ma ki­tų eu­ro­pie­čių bai­mi­na­si te­ro­ro ak­tų pa­vo­jaus, ro­do penk­ta­die­nį paskelbti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.
Ru­mu­ni­jo­je su bend­ri­nin­kais su­lai­ky­ti ke­tu­ri maž­daug pus­tre­čios to­nos ko­kai­no ga­be­nę lie­tu­viai, BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Bukarešte Ar­vy­das Po­cius.
Če­ki­jos pre­zi­den­tas Mi­lo­šas Ze­ma­nas pa­ta­ria reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO; taip siū­lo­ma pra­ėjus vos sa­vai­tei nuo Bri­ta­ni­jos rin­kė­jų sprendimo pa­si­trauk­ti iš [...]
Ukrai­na per at­ei­nan­tį de­šimt­me­tį pri­si­jungs prie Eu­ro­pos Są­jun­gos, penk­ta­die­nį par­eiš­kė ša­lies prem­je­ras Vo­lo­dy­my­ras Hrois­ma­nas, pri­dū­ręs, kad Ukrai­na tvir­tai te­be­ti­ki Bend­ri­ja, ne­pai­sant Di­džio­sios [...]
Griau­dint pa­tran­kų šū­viams ir ai­dint šai­žioms švil­pu­kų tre­lėms Bri­ta­ni­ja ir Pra­ncū­zi­ja penk­ta­die­nį mi­nė­jo prieš šimt­me­tį iš­au­šu­sią die­ną, kai ka­riai iš­lin­do iš ap­ka­sų prie So­mos upės [...]
Tel­šiuo­se lie­pos 23 die­ną bus ati­deng­tas pa­mink­las Dur­bės mū­šiui. Ir nors mū­šis vy­ko ne ties Tel­šiais, o ties Dur­be (upe­liu ir eže­ru Lat­vi­jo­je), že­mai­čiai lai­mė­tu mūšiu prieš Kry­žiuo­čių [...]
Sa­vai­tė: Sa­vai­tės sve­čias – po­li­to­lo­gas L. Kasčiūnas Sa­vai­tės pjū­vis: Man­tas Ado­mė­nas apie bri­tų re­fe­ren­du­mo įta­ką Lietuvai Sei­mas rin­ko­si į pa­sku­ti­nius pa­va­sa­rio se­si­jos posėdžius
Kal­bos ins­pek­ci­ja bir­že­lį ste­bė­jo ke­le­tą LRT trans­liuo­ja­mų Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to rung­ty­nių. Iš­veng­ti klaidų ko­men­ta­to­riams ne­si­se­kė.
Vis­kas tuo­jau pat, iš kar­to, stai­giai ir la­bai grei­tai. Jau­ni dai­ni­nin­kai la­bai anks­ti „pas­ta­to­mi“ į di­džią­sias sce­nas, la­bai anks­ti jiems pa­ti­ki­mos di­džio­sios par­ti­jos, neduodama lai­ko pa­da­ry­ti [...]
Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se įsi­kū­ręs Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tras kvie­čia pra­smin­gai at­švęs­ti Lie­tu­vos ka­ra­liaus Mindaugo ka­rū­na­vi­mo die­ną.
Lie­pos 4 die­ną Vil­niu­je ir lie­pos 5 die­ną Vie­vy­je Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) cho­ras „Pro mu­si­ca“ ir Mask­vos tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to ka­me­ri­nis cho­ras at­liks vieną įspū­din­giau­sių Ser­ge­jaus [...]
Lie­pos 1-ąją, įsi­ga­lio­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos Aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mai su Gru­zi­ja ir Mol­do­va. Ti­ki­ma­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu vi­siš­kai įsi­ga­lios ir Aso­cia­ci­jos su­tar­tis su Ukrai­na, pra­ne­ša Už­sie­nio [...]
Eu­ro­pos elek­tro­ni­nės ko­mer­ci­jos rin­kos ty­ri­mo at­as­kai­ta ir Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos duo­me­nys at­sklei­džia, kad žmo­nės vis dau­giau per­ka in­ter­ne­tu, o pir­ki­nio krep­še­liui elektroninėje erd­vė­je iš­leis­ta [...]
Po be­veik tre­jus me­tus tru­ku­sios re­kons­truk­ci­jos Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nė J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė iš­kil­min­gai ati­da­ry­ta dar pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vau­jant premjerui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui. [...]
Trys iš aš­tuo­nių Ma­ri­jam­po­lės me­ri­jos Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tų, įskai­tant ir šio sky­riaus ve­dė­ją As­tą Vaz­nie­nę, taip pat Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos valdininkas Ka­zi­mie­ras Bu­ko­ta [...]
Kon­tro­li­nių rung­ty­nių cik­lą tę­sian­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė rink­ti­nė an­trą kar­tą per tris die­nas Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“ are­no­je ne­ra­do sau ly­gių kon­ku­ren­tų.
Kau­no „Žal­gi­ris“ ri­kiuo­ja gre­tas bū­si­mam se­zo­nui. Lie­tu­vos čem­pio­nų ko­man­do­je ir to­liau rung­ty­niaus vi­du­rio puo­lė­jas Ro­ber­tas Jav­to­kas ir gynėjas Re­nal­das Sei­bu­tis.
Tel­šiai ga­li di­džiuo­tis iš­ug­dę ypa­tin­gas ir iš­ki­lias as­me­ny­bes, gar­sių ir ži­no­mų žmo­nių tarp že­mai­čių ne­trūks­ta. Ta­čiau dar sma­giau, kai Tel­šius pa­mils­ta ir sa­vo kraštu pra­de­da lai­ky­ti [...]
Le­gen­di­nis bri­tų ak­to­rius, „Žie­dų val­do­vo“, „Ho­bi­to“ ir „X-me­nų“ žvaigž­dė Ia­nas McKel­le­nas pri­sta­ty­da­mas sa­vo mo­no spek­tak­lį „W. Sha­kes­pea­re'as sce­no­je, ekra­ne, vi­sur“ at­vi­rai [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Pa­trauk­ti iš akių so­vie­ti­nius re­lik­tus, bet iš­sau­go­ti, kad jau­ni­mas ži­no­tų apie pra­ei­tį, – to­kias už­duo­tis iš­si­kė­lu­si Ukrai­nos val­džia per da­bar­ti­nę de­ko­mu­ni­za­ci­jos ban­gą. Ma­no­ma, kad pa­sa­ko­jant [...]
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė ge­riau­siems Lie­tu­vos stu­den­tams pa­sky­rė var­di­nes Lie­tu­vos pre­zi­den­tų sti­pen­di­jas, ku­rių dy­dis sie­kia nuo 190 iki 266 eurų per mė­ne­sį.
Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (MČTAU) pra­de­da vyk­dy­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos re­mia­mą ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­jek­tą „Va­sa­rio 16-osios Ak­to signatarų ke­liai“. Jis [...]
Lie­pos 6-ąją, Vals­ty­bės die­ną, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kvie­čia ne­mo­ka­mai žve­jo­ti vi­suo­se ne­iš­nuo­mo­tuo­se ir iš­nuo­mo­tuo­se vals­ty­bi­niuo­se vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se, taip pat Nemuno del­tos re­gio­ni­nia­me [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­ma­to 2018 m. iš­leis­ti at­nau­jin­tą Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą ir kvie­čia ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, bio­lo­gus eks­per­tus siū­ly­ti tas au­ga­lų, ker­pių, gy­vū­nų ir gry­bų rū­šis, [...]
Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Re­gi­tra“ dar­buo­to­jai, ku­ri ban­dė sa­vo var­du įre­gis­truo­ti vog­tą „Au­di Q5“, toks nu­si­kals­ta­mas su­ma­ny­mas baig­sis liūd­nai. Kal­ti­na­ma mo­te­ris teisėsaugos par­ei­gū­nų dė­me­sio [...]
Elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Tes­la“ ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad vie­nas vai­ruo­to­jas žu­vo nau­do­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­lio „Mo­del S“ au­to­ma­ti­nio vai­ra­vi­mo funk­ci­ją, o JAV federalinė eis­mo sau­gu­mo [...]
Maž­daug kas penk­tas Lie­tu­vos tu­ris­tas ren­ka­si ke­lio­nę lėk­tu­vu, kar­tu su ri­zi­ka ne­tek­ti ba­ga­žo ar at­gau­ti jį pa­vė­luo­tai, taip pat – ir pažeistą ar su­ga­din­tą.
Tur­būt esa­te gir­dė­ję po­sa­kį, kad: „Pa­sau­lis yra kny­ga, ir tie, ku­rie ne­ke­liau­ja, skai­to tik pir­mą pus­la­pį“, ku­rį tik iš­gir­dus taip ir no­ri­si gi­liai įkvėp­ti gai­vaus oro, su­si­krau­ti kup­ri­nę [...]
Lie­tu­vos pa­štas pri­me­na, kad nuo rugp­jū­čio 1 die­nos siun­tos ir pre­nu­me­ruo­ti spau­dos lei­di­niai bus pri­sta­to­mi tik į tvar­kin­gas laiš­kų dė­žu­tes. Gy­ven­to­jai lie­pos mė­ne­sį turėtų su­skub­ti at­si­nau­jin­ti [...]
Tu­rė­da­mi ne pa­čius ge­riau­sius kai­my­nus, lie­tu­viai yra ne tik ma­žiau­siai gink­luo­ta Eu­ro­po­je, bet ir vie­na ma­žiau­siai ap­si­gink­la­vu­sių tau­tų pa­sau­ly­je. Lei­di­mus gink­lui tu­ri tik apie 1 proc. ša­lies [...]
„Lie­tu­vos ži­nios“ kar­tu su ofi­cia­liu „Me­ra­dog“ at­sto­vu Lie­tu­vo­je skel­bia kon­kur­są „Va­sa­ra su au­gin­ti­niu“. Siųs­ki­te ori­gi­na­lias nuo­trau­kas ir lai­mė­ki­te mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Dėl šio šu­ne­lio lai­ky­mo są­ly­gų į „Beg­lo­bio“ prie­glau­dą krei­pė­si mo­te­ris, mal­dau­da­ma pa­im­ti šu­nį iš jos tė­vo na­mų. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad par­si­ne­šęs ma­žą šu­niu­ką, iš pra­džių tė­vas [...]
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
Va­sa­ra vai­kams – mau­dy­nių, pra­mo­gų ir žai­di­mų gry­na­me ore me­tas. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad tė­vai tu­rė­tų ati­džiau pri­žiū­rė­ti sau­lė­je žai­džian­čius vai­kus – bet ko­kie [...]
Nu­steb­tu­mė­te pa­ma­tę, kaip at­ro­do šiuo­lai­ki­nių ka­rių gy­ve­ni­mo są­ly­gos ka­ri­nių pra­ty­bų me­tu. Vi­sus vo­kie­čių ka­riuo­me­nės pa­gei­da­vi­mus pra­ty­bo­se iš­pil­do su­ma­nūs lie­tu­viai, ku­riems, pa­sak pa­čių [...]
Vil­nie­čiai, nu­spren­dę tuo­ktis ne ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos biu­re, daž­niau­siai ren­ka­si mies­to ro­tu­šę, Ver­kių rū­mus, bet kai ku­rie tuo­ktis nu­spren­džia ki­no tea­tre ar ant vieš­bu­čio sto­go.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar mėgstate žvejoti?
Be žvejybos negaliu gyventi
Mėgstu, bet trūksta laiko
Žvejoju, kai draugai pasikviečia
Nesidomiu žvejyba
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami