Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1011
Ekonomika
„Nordea“ ir DNB sukurs bendrą banką
Ko­mer­ci­niai ban­kai „Nor­dea“ ir DNB nu­spren­dė su­jung­ti veik­lą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Jų am­bi­ci­ja – su­kur­ti pir­mau­jan­tį uni­ver­sa­lų ban­ką Bal­ti­jos ša­ly­se, to­liau iš­lai­kan­tį tvir­tas Šiau­rės ša­lių ban­ki­nin­kys­tės šak­nis. Bus ku­ria­mas vi­siš­kai nau­jas ban­kas, ku­rį val­dys nau­jai su­kur­tas ju­ri­di­nis as­muo.
Valdžios karas su verslu nesibaigia
Kau­no ener­ge­ti­kos bend­ro­vės, pa­sta­čiu­sios ir šią va­sa­rą pra­dė­ju­sios eksp­loa­tuo­ti mi­li­jo­nus eu­rų kai­na­vu­sias ko­ge­ne­ra­ci­nes elek­tri­nes, iki šiol ne­gau­na lei­di­mo ga­min­ti elek­trą vie­ša­me auk­cio­ne lai­mė­to­mis są­ly­go­mis. Bend­ro­vių va­do­vai kal­ti­na Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, esą ši žlug­do pri­va­čias in­ves­ti­ci­jas siek­da­ma pro­te­guo­ti vals­ty­bi­nę ener­ge­ti­kos bend­ro­vę.
Energetikos viceministras: vartotojai neturi apmokėti nepagrįstų sąskaitų (2)
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, rea­guo­da­ma į vi­suo­me­nė­je ki­lu­sį su­si­rū­pi­ni­mą, at­krei­pia dė­me­sį, kad ši­lu­mos tie­kė­jams ne­pa­vyks pa­tuš­tin­ti var­to­to­jų ki­še­nių ne­ti­kė­tai pa­tei­kus jiems sąs­kai­tas už pen­ke­rius pra­ėju­sius me­tus.
Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos prezidentu išrinktas A. Šikšta
48-erių Arū­nas Šikš­ta iš­rink­tas Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (LGSPA) pre­zi­den­tu.
„Nordea“ ir DNB suvienijo jėgas
„Nor­dea“ ir DNB ban­kai su­si­ta­rė su­jung­ti veik­lą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ir su­kur­ti nau­ją pir­mau­jan­tį uni­ver­sa­lų ban­ką Bal­ti­jos ša­ly­se, ku­ris ir to­liau iš­lai­kys tvir­tas Šiau­rės ša­lių ban­ki­nin­kys­tės šak­nis.
Vargas su triušiais
Di­džiau­sią Bal­ti­jos ša­ly­se triu­šių fer­mą tu­rin­tis vers­li­nin­kas Vai­das Pur­ma­lis šai­po­si iš val­džios ti­ki­ni­mų, ne­va triu­ši­nin­kys­tė – pers­pek­ty­vus vers­las. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos šį mė­ne­sį pla­čiai sklei­džia­ma ži­nia apie triu­ši­nin­kys­tę, kaip esą di­de­lį po­ten­cia­lą tu­rin­čią ūkio ša­ką, vers­li­nin­kui ke­lia slo­gius pri­si­mi­ni­mus.
Alkoholio pirkti pasiėmus pasą – jau po savaitės (15)
Nuo rug­sė­jo 2-osios dau­gu­mo­je ša­lies par­duo­tu­vių per­kant al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus teks par­ody­ti as­mens am­žių liu­di­jan­tį do­ku­men­tą. Pre­ky­bi­nin­kai ti­ki­na, kad taip jie spren­džia al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą. Vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mas pre­ky­bos tink­lų esą ne­pa­veiks – do­ku­men­tus tu­rės pa­teik­ti net gar­baus am­žiaus pir­kė­jai.
Senatvėje svarbu pajamų dermė (2)
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai puo­la į kraš­tu­ti­nu­mus, gal­vo­da­mi apie sa­vo gy­ve­ni­mo są­ly­gas su­lau­kus pen­si­nio am­žiaus. Vie­ni be iš­ly­gų pa­si­ti­ki tik „Sod­ros“ tei­kia­mo­mis ga­ran­ti­jo­mis, o ki­ti šią ins­ti­tu­ci­ją nie­ki­na ir vi­siš­kai pa­sik­liau­ja in­ves­ti­ci­jo­mis.
Sieks parodyti lietuviams alternatyvias įsidarbinimo galimybes
Di­džiau­sia lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo ir per­so­na­lo at­ran­kos įmo­nė Bal­ti­jos ša­ly­se „Biu­ro“ no­ri iš pa­grin­dų pa­keis­ti lie­tu­vių po­žiū­rį į dar­bo pa­ieš­ką ir jos bū­dus.
Kinija įsileido lietuviškus pieno produktus (1)
Ki­ni­ja pa­tvir­ti­no 16-kos Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių, ga­lin­čių eks­por­tuo­ti į šią ša­lį, są­ra­šą.
Nenori didinti valstybės remiamų pajamų
Vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos (VRP), ku­rios da­bar sie­kia vos 102 eu­rus ir tai­ko­mas skai­čiuo­jant pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę par­amą skur­džiai gy­ve­nan­tiems as­me­nims, ga­lė­tų bū­ti di­di­na­mos la­bai ne­daug – taip tei­gia mi­nis­te­ri­ja.
Energetikų dienotvarkę koreguoja ir išskrendantys paukščiai
Ru­de­niop elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus „Litg­rid“ spe­cia­lis­tų die­not­var­kę pa­ko­re­guo­ja ir per­mai­nin­gi orai, ir va­sa­ros bu­vei­nes pa­lie­kan­tys pa­ukš­čiai, sa­ko­ma bend­ro­vės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.
Vidaus pašto siuntų apimtis išaugo penktadaliu
Šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį per Lie­tu­vos pa­štą iš­siųs­ta ir gau­ta dau­giau nei 27 mln. siun­tų. Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, be­veik penk­ta­da­liu iš­au­go ša­ly­je siun­čia­mų siun­tų skai­čius, pra­ne­ša Lie­tu­vos pa­štas.
KTE po modernizavimo degins dujas
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja su­de­ri­no UAB Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elek­tri­nės mo­der­ni­za­vi­mo plė­tros pro­jek­tą. Pa­teik­to pro­jek­to pa­grin­das – nau­jas kom­bi­nuo­to cik­lo du­jų tur­bi­nos blo­kas bei mo­der­ni­zuo­ti gam­ti­nių du­jų ka­ti­lai.
Neigiamų palūkanų eksperimentas nepavyko
Eu­ro­pa ir Ja­po­ni­ja te­be­si­mo­ko gy­ven­ti ne­igia­mų pa­lū­ka­nų ap­lin­ko­je. In­ves­tuo­to­jai su­ka gal­vas, kur ras­ti bent kiek ten­ki­nan­čio pa­ja­min­gu­mo fi­nan­si­nių prie­mo­nių, ir pra­de­da ne­bes­te­bin­ti vis ky­lan­tys ak­ci­jų in­dek­sai, nes – o kur­gi dau­giau in­ves­tuo­to­jams nu­kreip­ti in­ves­ti­ci­jas?
Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1011
Emig­ra­ci­ja iš Lie­tu­vos kai­mų bai­gia iš­vi­lio­ti ir tuos, ku­rie iki šiol gy­ve­no iš so­cia­li­nių pa­šal­pų ir už jas dir­bo vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus. Ne­be­li­kus kam tvar­ky­ti viešųjų erd­vių, kai­miš­ko­sios [...]
Ofi­cia­liais vi­zi­tais iki šiol ne­ap­si­kei­tę Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Len­ki­jos va­do­vas Andr­ze­jus Du­da va­kar su­si­ti­ko Kroa­ti­jo­je, kur abu da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me fo­ru­me. Nors su­si­ti­ki­me [...]
Pir­ma­die­nį Es­ti­ja rinks nau­ją ša­lies pre­zi­den­tą. Eks­per­tai pa­žy­mi, kad šį svar­bų po­li­ti­nį ap­sisp­ren­di­mą ne­iš­ven­gia­mai pers­melks san­ty­kių su Ru­si­ja prob­le­ma.
Tur­ki­jos val­džios vyk­do­mas su­si­do­ro­ji­mas su Fet­hul­lah Gu­le­no – mu­sul­mo­nų dva­si­nin­ko, ku­rį An­ka­ra ap­kal­ti­no or­ga­ni­za­vus lie­pos mė­ne­sio per­vers­mą, – se­kė­jais pa­lie­tė ir turkų iš­ei­vius Eu­ro­po­je. [...]
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Ra­šy­to­jas Eu­ge­ni­jus Ig­na­ta­vi­čius ro­do sa­vo se­ne­lių nuo­trau­kas. „Jau jie še­šė­liai, – pa­ko­men­tuo­ja. Ir pri­du­ria: – Pilna že­mė še­šė­lių.“
Plun­gė­je šį šeš­ta­die­nį pra­si­de­dan­tis XI tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis šie­met nu­švis nau­jo­mis spal­vo­mis: per ne­mo­ka­mus kon­cer­tus bus pra­dė­tos rink­ti lėšos pa­mink­lui, įam­ži­nan­čiam [...]
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
Rugp­jū­čio 26-osios va­ka­re Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos Ca­ri­tas pri­klau­so­mų as­me­nų bend­ruo­me­nės „Aš esu“ na­mų kie­mas bus pil­nas džiu­ge­sio, juo­ko ir mu­zi­kos – čia sveikstantieji nuo pri­klau­so­my­bių [...]
Ko­mer­ci­niai ban­kai „Nor­dea“ ir DNB nu­spren­dė su­jung­ti veik­lą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Jų am­bi­ci­ja – su­kur­ti pir­mau­jan­tį uni­ver­sa­lų ban­ką Bal­ti­jos ša­ly­se, toliau iš­lai­kan­tį tvir­tas [...]
Kau­no ener­ge­ti­kos bend­ro­vės, pa­sta­čiu­sios ir šią va­sa­rą pra­dė­ju­sios eksp­loa­tuo­ti mi­li­jo­nus eu­rų kai­na­vu­sias ko­ge­ne­ra­ci­nes elek­tri­nes, iki šiol ne­gau­na lei­di­mo ga­min­ti elektrą vie­ša­me auk­cio­ne [...]
Vy­riau­sio­ji ad­mi­nis­tra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja (VAGK) kons­ta­ta­vo, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) sto­ko­jo skaid­ru­mo pa­va­sa­rį da­ly­da­ma par­amos lė­šas kai­mo bendruomenių veik­lai stip­rin­ti.
Vil­niaus mies­to Ta­ry­bos spren­di­mu Pi­lai­tė­je esan­ti be­var­dė gat­vė šian­dien pa­va­din­ta žu­vu­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ka­ri­nin­ko Vytauto Po­ciū­no var­du.
Joks Lie­tu­vos olim­pie­tis ne­bu­vo su­tik­tas taip aud­rin­gai, kaip bron­zą pel­nęs bai­da­rių irk­luo­to­jų due­tas – šiau­lie­čiai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas.
Šian­dien Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nė­je star­tuo­ja tris die­nas vyk­sian­tis pa­sau­lio ul­tra­triat­lo­no čem­pio­na­tas, ku­ria­me rung­sis 26 vy­rai ir aš­tuo­nios mo­te­rys. Lie­tu­vai ja­me atstovaus ke­tu­ri spor­ti­nin­kai.
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je į ke­tu­rių mė­ne­sių sta­žuo­tę JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jos (NA­SA) ty­ri­mų cen­tre iš­vyks­ta dar vie­nas Lie­tu­vos stu­den­tas. Vilniečiui Liud­vi­kui Pa­ukš­tei [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Iki Šv. Bal­tra­mie­jaus iš­skri­dę gand­rai prog­no­zuo­ja anks­ty­vą rudenį ir žie­mą.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
„Kas­pers­ky Lab“ ir „i­con­Kids&youth“ at­lik­tas ty­ri­mas „Au­ga­me in­ter­ne­te – pri­jung­ti vai­kai“ par­odė, kad tė­vai daž­nai ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na grės­mes, su ku­rio­mis jų vai­kai su­si­du­ria [...]
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Ka­ty­tė Tro­pi­ka yra be ga­lo mei­li, švel­ni, mėgs­tan­ti nuo­lat murk­ti. Ji iš­gel­bė­ta iš gat­vės, kur bu­vo nie­kie­no nepageidaujama ir ne­my­li­ma.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) San­ta­riš­kių kli­ni­kos pra­ne­šė apie ne­įp­ras­tu bū­du at­lik­tą gė­ry­bi­nio na­vi­ko ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją – aug­lys pa­cien­tui pašalintas per no­sį.
7 iš 10 žmo­nių dar­bo die­no­mis ren­ka­si bė­gio­ji­mą va­ka­re, ro­do pa­sau­li­niai bė­gi­kus vienijantys so­cia­li­niai tink­la­piai.
Moks­li­nin­kai pa­skel­bė at­ra­dę Že­mės dy­džio pla­ne­tą, ku­ri su­ka­si ap­link mū­sų Sau­lei ar­ti­miau­sią žvaigž­dę ir at­ve­ria gy­ven­ti tin­ka­mo pa­sau­lio pers­pek­ty­vą. Be to, ti­ki­ma­si, kad tą pa­sau­lį ga­lės [...]
Vie­nas ne­tur­tin­gas fi­li­pi­nie­tis žve­jys ra­do, kaip ma­no­ma, di­džiau­sią pa­sau­ly­je per­lą, bet pa­slė­pė jį po sa­vo lo­va ir ten lai­kė de­šimt­me­tį, ne­ži­no­da­mas šio ra­di­nio tikrosios ver­tės, pra­ne­šė [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami