Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1005
Ekonomika
Uosto perspektyvą sieja su nauda miestui
Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­nu­ma­to de­rin­ti gre­ti­mų vie­to­vių bend­rų­jų pla­nų, o tai pa­jū­ry­je ke­lia ne­ri­mo dėl at­ski­rai ren­gia­mų Klai­pė­dos uos­to ir mies­to te­ri­to­ri­nių do­ku­men­tų. Ta­čiau vi­si su­pran­ta, kad uos­tui erd­vė bū­ti­na, o tam rei­kės ir nau­jų ak­va­to­ri­jų, ir že­mės plo­tų.
Daug nenuskintų mėlynių liks miškuose
Po dve­jų ne­der­liaus me­tų, kai miš­ko uo­gų su­pir­ki­mo įmo­nės su­rink­da­vo vos de­šim­ta­da­lį įpras­ti­nio mė­ly­nių der­liaus, šie­met vėl gau­siai už­de­rė­jo po­pu­lia­riau­sių lie­tu­viš­kų miš­ko uo­gų. Vers­li­nin­kai spė­ja, kad Lie­tu­vo­je su­pirks ir eks­por­tuos apie tūks­tan­tį to­nų mė­ly­nių.
Šventei – pagražintos krantinės
Klai­pė­do­je penk­ta­die­nį po re­kons­truk­ci­jos ofi­cia­liai ati­da­ry­tos trys pra­mo­gi­nių lai­vų kran­ti­nės, ku­rios ge­ri­na jū­ri­nį mies­to įvaiz­dį.
Lietuvos ekonomika vis dar važiuoja pirmu bėgiu
2,0 proc. – tiek per an­trą­jį ket­vir­tį, pa­lyg­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, au­go Lie­tu­vos eko­no­mi­ka. Nors tai yra di­des­nis au­gi­mo tem­pas nei pra­ėju­siais me­tais, kuo­met eko­no­mi­ka vi­du­ti­niš­kai au­go 1,6 proc., ta­čiau tai to­li gra­žu ne­pri­me­na to au­gi­mo tem­po, ku­rį ša­lies eko­no­mi­ka de­mons­tra­vo iki geo­po­li­ti­nės įtam­pos tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos pa­aš­trė­ji­mo 2014 m.
Elektros gamyba iš vėjo išaugo daugiau nei perpus (2)
Per pir­muo­sius še­šis šių me­tų mė­ne­sius elek­tros ener­gi­jos iš vė­jo ga­my­ba Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, iš­au­go 53,5 proc., o pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­mu pus­me­čiu – net 70 pro­cen­tų.
Pramonininkai: „Brexit“ gali būti naudingas Lietuvai
Lie­tu­va dėl bri­tų pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), va­di­na­mo­jo „Bre­xit“, ga­li ne tik nu­ken­tė­ti, bet ir iš­loš­ti, nes Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mas ska­tins kai ku­rias bri­tų bend­ro­ves kur­ti biu­rus Bend­ri­jos ša­ly­se, taip pat ir Lie­tu­vo­je.
„Lidl“ prekiaus ir lietuviškais produktais (1)
Vo­kie­ti­jos ka­pi­ta­lo maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­las „Lidl“ Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ga­lė­tų par­duo­ti dau­giau lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos, ta­čiau jo va­do­vas Ra­dos­ti­nas Rous­se­vas-Pei­nas tei­gia, jog tam rei­kia at­lik­ti ty­ri­mus. 
Tarpusavio skolinimo platformose – pinigų spąstai
Lie­tu­vo­je jau dau­giau kaip me­tus ak­ty­viai vei­kia in­ter­ne­ti­nės tar­pu­sa­vio sko­li­ni­mo plat­for­mos, o tarp jų vis dar yra to­kių, ku­rių ope­ra­to­riai nė ne­tu­ri tei­sės vers­tis šia veik­la. Be to, da­lis šių plat­for­mų skel­bia gal­būt klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją ir ne­si­lai­ko įsta­ty­mų, to­dėl smar­kiai ri­zi­kuo­ja tiek sko­lin­to­jai, tiek pa­sko­lų ga­vė­jai. Tar­pu­sa­vio sko­li­ni­mo plat­for­mos Lie­tu­vo­je ba­lan­suo­ja ties le­ga­lu­mo ri­ba. Kar­to­ja­mas grei­tų­jų kre­di­tų bu­mo sce­na­ri­jus. Ne­stab­dant pro­ce­so, rin­ka taps ne­val­do­ma.
Grūdų eksportas pašoko
Lie­tu­vos bend­ro­vės bir­že­lį eks­por­ta­vo 75,3 tūkst. to­nų grū­dų – 90 proc. dau­giau nei per­nai tuo pat lai­ku. 
Greta uosto – viešbutis vaiduoklis
Klai­pė­dos uos­tui trūks­ta te­ri­to­ri­jos plė­trai, skun­džia­ma­si, kad nau­ji sta­ti­niai dygs­ta prie pat tvo­ros, bet si­tua­ci­ją aš­tri­na ir ži­ny­bos, par­duo­dan­čios vals­ty­bės tur­tą prie cen­tri­nio sta­dio­no, ku­rį dėl ar­tu­mo kro­vos zo­nai sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų iš­kel­ti uos­to pi­ni­gais.
Prieš derliaus nuėmimą tikrins herbicidų naudojimą
Dau­ge­lis žem­dir­bių su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja ūki­nin­ka­vi­mą be pikt­žo­les nai­ki­nan­čių gli­fo­sa­tų gru­pės her­bi­ci­dų. Ta­čiau kar­tais grū­di­nių kul­tū­rų au­gin­to­jai, no­rė­da­mi prieš der­liaus nu­ėmi­mą pa­spar­tin­ti grū­dų bran­dą, pa­anks­tin­ti pjū­tį ir su­ma­žin­ti grū­dų džio­vi­ni­mo iš­lai­das, šiais au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tais ap­do­ro­ja ir ne­pikt­žo­lė­tus pa­sė­lius. 
Iš kredito unijos „Amber“ galėjo būti pasisavinta 2,7 mln. eurų jos turto
Iš kre­di­to uni­jos „Am­ber“ ga­lė­jo bū­ti pa­si­sa­vin­ta 2,7 mln. eu­rų jos tur­to, an­tra­die­nį su­lai­ky­tas vie­nas šios uni­jos va­do­vų.
Kruonio HAE stabilų elektros energetikos tiekimą palaiko jau pusę paros (2)
Vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą at­si­jun­gus elek­tros jung­čiai su Šve­di­ja „Nord­Balt“ bu­vo ak­ty­vuo­tas Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės (Kruo­nio HAE) tei­kia­mas ava­ri­nis re­zer­vas. „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­bos“ val­do­ma elek­tri­nė ener­gi­jos tie­ki­mo sta­bi­lu­mą iki šiol pa­lai­ko ga­min­da­ma sis­te­mo­je trūks­ta­mą elek­tros ener­gi­ją.
„NordBalt“ keitiklyje Klaipėdoje sugedo kondensatorius
Su­vei­kus prieš­gais­ri­nei ap­sau­gos sis­te­mai Klai­pė­do­je at­si­jun­gė „Nord­Balt“ aukš­tos įtam­pos nuo­la­ti­nės sro­vės kei­tik­lis. 
Užsienyje – pramogaujama, Lietuvoje – tvarkomi reikalai
Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­trus pir­kė­jai iš­nau­do­ja su­si­kau­pu­siems rei­ka­lams tvar­ky­ti. Nors pa­sau­ly­je pre­ky­bos cen­truo­se dau­giau pra­mo­gau­ja­ma, mū­sų ša­lies pre­ky­bos cen­trų klien­tų mė­gia­miau­sių pa­pil­do­mų pa­slau­gų pen­ke­tu­ke ri­kiuo­ja­si vais­ti­nė, ban­kas, de­ga­li­nė ne­to­lie­se, pa­štas ir ga­li­my­bė įsi­gy­ti par­uoš­to mais­to.
Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1005
Vi­sai aš­tuo­nių Ru­si­jos su­nkiaat­le­čių ko­man­dai penk­ta­die­nį bu­vo užd­raus­ta da­ly­vau­ti Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je, o šis spren­di­mas ta­po nau­ju su do­pin­go var­to­ji­mu su­si­ju­siu smūgiu spor­to mil­ži­nei.
Po sa­vai­tės Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nė pra­dės sa­vo pa­si­ro­dy­mą jau sep­tin­to­sio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se iš ei­lės. Ne vie­na ki­ta Eu­ro­pos rink­ti­nė ne­ga­li pasigirti to­kiu sta­bi­lu­mu.
Po­li­ti­kų dis­ku­si­jų lai­doms per ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) nu­ma­tė iš­leis­ti maž­daug ket­vir­tį mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais parlamento rin­ki­mais, pla­nuo­ja­mos [...]
Po pu­san­trų me­tų per­trau­kos į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) bir­že­lio pra­džio­je grį­žu­si Lie­tu­vos at­sto­vė Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė sa­kė šią ins­ti­tu­ci­ją ra­du­si vi­siš­kai ki­to­kią, nei ji bu­vo jos [...]
TUR­NY­RAS. Šią sa­vai­tę Da­ni­jos Spot­trup pi­ly­je vy­ko di­džiau­sias Eu­ro­pos ri­te­rių tur­ny­ras. Šie­met dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo var­žė­si net 30 ri­te­rių. Per­nai jų bu­vo ge­ro­kai mažiau – 18. 
Ei­me iš­ger­ti ir pa­si­ra­šy­ti 10 mln. do­le­rių kon­trak­tą! Tai Dub­li­no sti­lius plė­to­ti vers­lą. Po kri­zės gy­ve­ni­mas Ai­ri­jo­je vėl ge­ras, be to, sos­ti­nė lau­kia ta­len­tų nutekėjimo iš Lon­do­no.
Prieš mė­ne­sį su­ka­ko 123 me­tai, kai gi­mė pro­fe­sio­na­lio­sios geog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas Ka­zys Pa­kštas. Pri­si­min­ki­me pro­fe­so­riaus dar­bus ir ori­gi­na­lias jo idė­jas. Kai [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
Drus­ki­nin­kuo­se tę­sia­si mu­zi­kos ir me­no fes­ti­va­lis „Va­sa­ra su Mi­ka­lo­ju­mi Kons­tan­ti­nu Čiur­lio­niu“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko smui­ko pa­mo­kos ir pro­fe­sio­na­lių instrumentininkų kon­cer­tai, su­si­ti­ki­mai [...]
Pa­lan­gai la­bai rei­kė­jo to­kio fes­ti­va­lio – kad bent kiek at­sver­tų ku­ror­te tvy­ran­čią pra­sto „pop­so“ spin­du­liuo­tę. Nuo lie­pos 24 die­nos čia vyks­ta mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ave Ma­ria“, šie­met [...]
Fra­zė pa­si­mo­ky­ti iš ne­sėk­mės jau yra ta­pu­si kli­še, bet šio­je kny­go­je Jums pa­pa­sa­ko­tos ti­kros gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos tų žmo­nių, ku­rie jau iš­mo­ko pri­im­ti sa­vo klai­das ir nusitiesė ke­lią į [...]
Mo­te­rys nuo­la­tos klys­ta gal­vo­da­mos, kad jei­gu vy­ras ją my­li, tai pri­va­lo ir su­pras­ti. Daž­niau­siai jis jos ne­sup­ran­ta. To­dėl vi­sai pa­grįs­tai va­di­na­me vie­ni ki­tus „prie­šin­ga“ ly­ti­mi – mes ir [...]
Po dve­jų ne­der­liaus me­tų, kai miš­ko uo­gų su­pir­ki­mo įmo­nės su­rink­da­vo vos de­šim­ta­da­lį įpras­ti­nio mė­ly­nių der­liaus, šie­met vėl gau­siai už­de­rė­jo po­pu­lia­riau­sių lietuviškų miš­ko uo­gų. [...]
Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­nu­ma­to de­rin­ti gre­ti­mų vie­to­vių bend­rų­jų pla­nų, o tai pa­jū­ry­je ke­lia ne­ri­mo dėl at­ski­rai ren­gia­mų Klai­pė­dos uos­to ir mies­to te­ri­to­ri­nių do­ku­men­tų. Tačiau vi­si su­pran­ta, [...]
Lie­tu­vo­je šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį bus mi­ni­mas Me­di­nin­kų tra­ge­di­jos, kai prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja bu­vo su­šau­dy­ti sep­ty­ni Lie­tu­vos par­ei­gū­nai, 25-osios me­ti­nės.
Gry­bų ir uo­gų šie­met gau­su be­veik vi­suo­se ša­lies miš­kuo­se, ta­čiau kai ku­rie azar­to apim­ti uo­gau­to­jai ar gry­bau­to­jai brau­na­si į vals­ty­bi­nius gam­ti­nius re­zer­va­tus, nors į jų te­ri­to­ri­ją drau­džia­ma [...]
Pui­kų pa­si­ro­dy­mą Lar­na­ko­je (Kip­re) vyks­tan­čia­me pa­sau­lio jau­nių (iki 19 me­tų) pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­te tę­sia Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai. Abi Lie­tu­vos po­ros penk­ta­die­nį žaidė be pra­lai­mė­ji­mų [...]
Di­džiau­sias Lie­tu­vo­je bu­ria­vi­mo  ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nė „Kur­šių ma­rių re­ga­ta“ – šeš­ta­die­nį star­tuos ne tik ge­ro­kai iš­au­gęs, bet ir ža­dė­da­mas nepamirštamą spor­ti­nių var­žy­bų [...]
Sa­vo pa­sau­lį nu­da­žy­ti nau­jo­mis spal­vo­mis ra­gi­na man­da­lų pie­ši­mo mo­ky­to­ja pro­fe­sio­na­li gra­fi­kos di­zai­ne­rė Eg­lė Stri­pei­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, žmo­gaus gy­ve­ni­me man­da­los daž­niau­siai at­si­ran­da, kai pra­de­da­ma [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU) Li­tua­nis­ti­nių stu­di­jų ka­ted­ra kas­met ren­gia lie­tu­vių kal­bos kur­sus už­sie­nie­čiams. Šią va­sa­rą į Vil­nių at­vy­ko 67 žmo­nės, dau­giau­sia iš Skan­di­na­vi­jos, Ame­ri­kos, Aus­tra­li­jos. [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Ša­lies bio­che­mi­kai, iš­var­gin­ti vien pa­ža­dų skir­ti mi­li­jar­dą eu­rų iš 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nės par­amos Lie­tu­vos moks­li­nių ty­ri­mų ir inovacijų plė­trai, pa­brė­žia, [...]
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si nai­kin­ti iki šiol ga­lio­ju­sias gry­ba­vi­mo tai­syk­les. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad gry­bau­ti bus ga­li­ma vi­siš­kai be jo­kių tai­syk­lių.
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks [...]
66-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je Ha­no­ve­rio (Vo­kie­ti­ja) ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­odo­je tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja „Con­ti­nen­tal“, be ki­tų nau­jie­nų, pri­sta­tys ir skait­me­ni­nius projekcinius ekra­nus, skir­tus [...]
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­sta­tė sme­ge­nų sri­tis, ku­rios la­biau­siai pa­si­kei­čia pa­aug­lys­tė­je. Ske­nuo­jant sme­ge­nis at­skleis­ta, kad tos sri­tys su­si­ju­sios su sudėtingais mąs­ty­mo pro­ce­sais.
Kai ka­muo­ja va­sa­ros karš­tis, val­gy­ti no­ri­si ma­žiau ar­ba vi­sai ne­si­no­ri. Ypač tai pa­ste­bi vai­kų „ne­val­giu­kų“ tė­ve­liai. Vai­kų mi­ty­bos spe­cia­lis­tas, doc. Vai­do­tas Ur­bo­nas sa­ko, kad daž­niau­siai [...]
Vie­nas Ki­ni­jos mu­zie­jus nu­spren­dė pa­si­gai­lė­ti gru­pe­lės jo te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių ka­čių, nors iš pra­džių pla­na­vo jų at­si­kra­ty­ti. To­kį spren­di­mą mu­zie­jaus va­do­vy­bė pri­ėmė po itin po­pu­lia­rios [...]
Ne­tru­kus Če­ki­jos sos­ti­nės Pra­hos cen­tre ne­beiš­vy­si­te po­pu­lia­rių­jų rie­džių. Sos­ti­nės val­džia ke­ti­na užd­raus­ti nuo rugp­jū­čio užd­raus­ti šias elek­tra va­ro­mas dvirates trans­por­to prie­mo­nes.
Komentarai
Dienos klausimas
Kurią užsienio kalbą mokate geriausiai?
Rusų
Vokiečių
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Lenkų
Arabų
Kinų
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami