Nuo sausio 1-osios pensijos grąžinamos į 2009 metų lygį

BNS 2011-12-31 12:41

BNS

2011-12-31 12:41
Nuo 2012 me­tų sau­sio 1 die­nos se­nat­vės pen­si­jos grą­ži­na­mos į 2009 me­tų ly­gį. Ta­čiau 2012 me­tais lie­ka su­ma­žin­tos vals­ty­bi­nės pen­si­jos ir įvai­rios iš­mo­kos - ren­tos, šal­pos, slau­gos iš­mo­kos - Sei­mas iki 2012 me­tų pa­bai­gos pra­tę­sė So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mą.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ("Sodra") prognozuoja, kad vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, padidės beveik 9 proc. (68 litais) iki 836 litų. "Sodra" skaičiuoja, jog šiam tikslui prireiks 495 mln. litų.

Nuo sausio 1 dienos bus atstatytos ir netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių valstybinio socialinio draudimo pensijos, kurios laikinai, dvejiems metams, buvo sumažintos dėl sunkmečio.

"Sodra" skaičiuoja, jog pensijų atkūrimas į prieškrizinį lygį palies apie 447 tūkst. senatvės pensininkų, apie 86 tūkst. netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų ir apie 239,3 tūkst. našlių ir našlaičių pensijų gavėjų.

Planuojama, kad bendros "Sodros" išmokos pensijoms kitąmet sieks 8,201 mlrd. litų, arba 6,9 proc. daugiau nei 2011 metais. 263 mln. litų skirta išmokėti nepriemokas už 1995-2002 metais dirbusiems pensininkams neišmokėtas pensijas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, jog sprendimas atkurti pensijas sunkmečio laikotarpiu leis sumažinti socialinę atskirtį Lietuvoje, kurioje pensijos ir taip vienos mažiausių Europoje.

"Sodros" deficitas 2012 metais sieks 2,311 mlrd. litų - planuojamos pajamos turėtų siekti 11,29 mlrd. litų, o išlaidos - 13,602 mlrd. litų. Siekiant sumažinti "Sodros" išlaidas, dar metams - iki 2013 metų atidėtas palankesnės pensijų apskaičiavimo tvarkos įsigaliojimas. Tai leis "Sodrai" sutaupyti apie 130 mln. litų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (8)
suvalkietis  78.62.136.24 2012-01-06 10:38:06
O kaip bus su mirusio pensininko laidojimo pašalpa ? Ar bus mokama vienos pesijos dydžio laidojimo pašalpa kaip dabar, ar dviejų dydžių kaip buvo iki 2010 metų? Kažkodėl apie tai niekas neužsimena?
2 0  Netinkamas komentaras
irena  84.55.22.51 2012-01-04 20:34:44
nuo Stalino ir Vagnoriaus laiku pastoviai atimineja,tik kada nori atima kada nori grazina bet palukanas-infliacija pamirsta.
2 0  Netinkamas komentaras
Kur  193.34.85.65 2012-01-03 21:02:01
O kada bus grąžintos sumažintos pareigūnų pensijos? Ar jau apie mus užmiršo, mes jų neužsidirbome? Tylim ir visiems gerai
2 0  Netinkamas komentaras
XXL  88.119.234.243 2012-01-03 12:48:11
Vagių ir apgavikų valdžia, atiduokit pensijas ir statutiniams!!!
2 0  Netinkamas komentaras
Vitas  81.29.30.163 2012-01-02 12:55:26
Čia kaip Swedbanke: jeigu turi einamąją sąskaitą, tai palūkanų negausi, nors bankui tavo sąskaitoje esantieji pinigai duoda naudą. Klausimas: ar gaus pensininkai palūkanas už pinigus, kuriais jie ištraukė iš duobės Sodrą?
2 0  Netinkamas komentaras
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) aiš­kin­sis dar vie­ną ka­riuo­me­nės vie­šą­jį pir­ki­mą, su­si­ju­sį su bend­ro­ve „No­ta Be­ne“, pra­ne­šė naujienų por­ta­las lry­tas.lt.
Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos į po­sė­dį kvie­čia­mas ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis ne­ma­to galimybės ja­me da­ly­vau­ti.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May tre­čia­die­nį su­kvie­tė sa­vo ka­bi­ne­tą į pir­mą­jį po va­sa­ros per­trau­kos pa­si­ta­ri­mą dėl pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, žiniasklaidai pra­ne­šant apie [...]
Es­ti­jos pre­zi­den­to rin­ki­mai įvyks rug­sė­jo 24 die­ną, tre­čia­die­nį pra­ne­šė parlamento spau­dos tar­ny­ba.
Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio rū­mų Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je, iki lap­kri­čio mė­ne­sio veiks VII pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės par­oda, skir­ta Saulės mū­šio me­tams.
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Šian­dien, rugp­jū­čio 31 die­ną, Diu­sel­dor­fe, Vo­kie­ti­jo­je, pra­si­de­da ke­tu­rias die­nas truk­sian­ti tarp­tau­ti­nė šo­kio mu­gė „In­ter­na­tio­na­le Tanz­mes­se NRW“. Me­ni­nė­je jos prog­ra­mo­je bus pri­sta­ty­ta Klai­pė­dos [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je šiuo­lai­ki­nės pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kos ger­bė­jų lau­kia du įsi­min­ti­ni va­ka­rai – Vil­niu­je skam­bės pa­sau­ly­je ži­no­miau­sios Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rės Onu­tės Narbutaitės mu­zi­ka. Kon­cer­tai, [...]
2016 m. rug­sė­jo 12 die­ną, 18 va­lan­dą, Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je bus pri­sta­ty­tas vals­ty­bi­nio pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tro „Tri­mi­tas“ nau­jas ir įdo­mus jubiliejinis 60-asis se­zo­nas. 
Ši kny­ga – ne apie sti­lių ar ma­dą. Kar­to­ju: ši kny­ga – ne apie sti­lių ar ma­dą. Tai kny­ga apie mo­kė­ji­mą ma­ty­ti. Apie mū­sų ry­šį su ap­lin­ki­niu pa­sau­liu. Apie tai, kaip įsi­leis­ti tvar­ką [...]
„Ži­nių die­nos“ tra­di­ci­ja, kai prieš rug­sė­jo 1-ąją pa­ger­bia­mi įmo­nės dar­buo­to­jai, bai­gę stu­di­jas įvai­rio­se moks­lo įstai­go­se, tę­sia­si jau de­šim­tus me­tus.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės vie­na po ki­tos im­asi plau­ki­mo ba­sei­nų sta­ty­bos. Jie jau ky­la Rad­vi­liš­ky­je ir Ro­kiš­ky­je, sta­ty­ti ba­sei­nus ren­gia­si Pa­gė­giai, Palanga bei Šir­vin­tos.
Po fias­ko Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se pa­jė­giau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas Ri­čar­das Be­ran­kis, pa­na­šu, ke­ti­na rea­bi­li­tuo­tis pa­sku­ti­nia­me šiais me­tais „Di­džio­jo kir­čio“ se­ri­jos teniso tur­ny­re – [...]
Ge­riau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas Ri­čar­das Be­ran­kis sėk­min­gai pra­dė­jo pa­sku­ti­nį­jį šių me­tų di­džio­jo kir­čio tur­ny­rą. Pir­ma­me at­vi­ro­jo JAV čem­pio­na­to ra­te lie­tu­vis 3:6 7:6(3) 6:4 6:2 įvei­kė [...]
Me­nas ant pa­sta­tų sie­nų kaip po­li­ti­nio pro­tes­to iš­raiš­ka nuvilnijo per Ukrai­ną.
Ho­li­vu­do žvaigž­dė Ge­ne'as Wil­de­ris, ža­vė­jęs žiū­ro­vus ko­miš­kais vaid­me­ni­mis fil­me „Vi­lis Von­ka ir šo­ko­la­do fab­ri­kas“ (Wil­ly Won­ka & the Cho­co­la­te Fac­to­ry), taip pat kino kla­si­ka ta­pu­sio­se [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
„Ga­li­ma su­kur­ti pa­trauk­lią mo­ky­mo­si ap­lin­ką ir mo­ky­to­jas ga­li bū­ti cha­riz­ma­tiš­kas, bet pa­grin­das, vai­kai, ir at­skai­tos taš­kas – tu­ri­me pra­dė­ti mo­ky­tis, ir aš iš jū­sų turiu rei­ka­lau­ti, kad [...]
Ar­tė­jant moks­lo me­tams SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­ja su­ka gal­vas ne dėl tė­ve­liams įpras­tų rū­pes­čių – mo­kyk­li­nių pre­kių su­pir­ki­mo ar puo­šnių drabužių pa­ieš­kų rug­sė­jo [...]
Rug­sė­jo 1-ąją vi­so­je ša­ly­je pra­si­de­dan­ti ap­lin­ko­sau­gi­nė ak­ci­ja „La­ši­ša 2016“ skir­ta la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos ke­lių ir neršto ap­sau­gai už­ti­krin­ti. 
Kli­ma­to šil­tė­ji­mas ga­li taip smar­kiai ne­iš­džio­vin­ti pla­ne­tos, kaip ma­ny­ta anks­čiau, nes au­ga­lams, at­mos­fe­ro­je dau­gė­jant ang­lies dvi­de­gi­nio, rei­kės ma­žiau van­dens, pirmadienį pa­skel­bė moks­li­nin­kai.
Įsi­bė­gė­ja pa­si­ruo­ši­mas Vil­niaus oro uos­to or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­jai. Jau su­pro­jek­tuo­ta lai­ki­no­ji inf­ras­truk­tū­ra, ku­ri bus su­mon­tuo­ta Kau­no oro uos­te ki­tų metų va­sa­rą, kai [...]
Vie­na iš pa­grin­di­nių di­džiau­sios Bal­ti­jos ša­ly­se dvi­ra­čių šven­tės „Ve­lo­ma­ra­to­no“ ver­ty­bių – sau­gus eis­mas. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) tvir­ti­na, kad dvi­ra­ti­nin­kai vis [...]
Vi­są rugp­jū­čio mė­ne­sį ap­link Bal­ti­jos jū­rą ke­lia­vo pir­mo­sios žy­gio per pa­sau­lį „Mi­si­ja Lie­tu­va 100“ eks­pe­di­ci­jos „Baltoscandia 2016“ da­ly­viai. 
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Nors par­duo­tu­vių len­ty­nos lūž­ta nuo bui­ti­nės che­mi­jos pa­siū­los, Lie­tu­vo­je būs­tas daž­nai šva­ri­na­mas pa­pras­čiau­siu muilu ir van­de­niu. 
Nuo ki­tų me­tų sau­sio 1-osios, kai įsi­ga­lios nau­jos re­dak­ci­jos Sta­ty­bos įsta­ty­mas, sta­ty­bą lei­džian­tys do­ku­men­tai (SLD) bus iš­duo­da­mi be­veik dvi­gu­bai grei­čiau, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Šu­nys at­pa­žįs­ta žo­džius ir in­to­na­ci­ją, o šį ge­bė­ji­mą le­mian­ti sme­ge­nų sri­tis yra ta pa­ti, kaip ir žmo­nių, rodo nau­ja stu­di­ja.
Kė­dai­nių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­pa­si­nau­do­jo jiems su­teik­ta ga­li­my­be ne­mo­ka­mai mi­kros­che­mo­mis pa­ženk­lin­ti au­gi­na­mus šu­nis bei ka­tes. Iš maž­daug 16 tūks­tan­čių šia­me rajone au­gi­na­mų šių [...]
Ne­pai­sant to, kad pre­ven­ci­nė prog­ra­ma, pa­gal ku­rią vai­kų krū­mi­niai dan­tys den­gia­mi si­lan­tais įgy­ven­di­na­ma ne­be pir­mus me­tus, o Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biudžeto lė­šų kas­met [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, kad ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams spe­cia­lis­tai jau su­lau­kia su­ne­ri­mu­sių tė­vų skam­bu­čių, dėl vai­kų užsikrėtimo utė­lė­mis at­ve­jų. [...]
Šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių pir­ma­die­nį iš­ėjo į Lon­do­no No­ting Hi­lo ra­jo­no gat­ves švęs­ti jau 50-ojo kar­na­va­lo.
Šiais me­tais „Os­ka­ru“ ap­do­va­no­ta ak­to­rė Brie Lar­son re­ži­suos sa­vo pir­mą­jį il­ga­me­tra­žį fil­mą – ko­me­di­ją „Vie­na­ra­gio parduotuvė“ (Uni­corn Sto­re).
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Su­trik­si­te su­vo­kęs, kad vi­si ban­do iš­si­suk­ti ir ne­vyk­dy­ti anks­tes­nio su­si­ta­ri­mo. Jū­sų šei­my­nykš­čiai tie­siog dar ne­su­vo­kia jū­sų sie­kių svar­bos ir bū­ti­nu­mo. Aps­kri­tai sa­vai­tė pil­na stre­sų ir konf­lik­tų. Sa­vait­ga­lį ge­riau­siai pa­il­sė­tu­mė­te vie­nas ar bent jau kuo ma­žes­nė­je kom­pa­ni­jo­je.

Daugiau

Komentuojami