Nuo sausio 1-osios pensijos grąžinamos į 2009 metų lygį

BNS 2011-12-31 12:41

BNS

2011-12-31 12:41
Nuo 2012 me­tų sau­sio 1 die­nos se­nat­vės pen­si­jos grą­ži­na­mos į 2009 me­tų ly­gį. Ta­čiau 2012 me­tais lie­ka su­ma­žin­tos vals­ty­bi­nės pen­si­jos ir įvai­rios iš­mo­kos - ren­tos, šal­pos, slau­gos iš­mo­kos - Sei­mas iki 2012 me­tų pa­bai­gos pra­tę­sė So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mą.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ("Sodra") prognozuoja, kad vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, padidės beveik 9 proc. (68 litais) iki 836 litų. "Sodra" skaičiuoja, jog šiam tikslui prireiks 495 mln. litų.

Nuo sausio 1 dienos bus atstatytos ir netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių valstybinio socialinio draudimo pensijos, kurios laikinai, dvejiems metams, buvo sumažintos dėl sunkmečio.

"Sodra" skaičiuoja, jog pensijų atkūrimas į prieškrizinį lygį palies apie 447 tūkst. senatvės pensininkų, apie 86 tūkst. netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų ir apie 239,3 tūkst. našlių ir našlaičių pensijų gavėjų.

Planuojama, kad bendros "Sodros" išmokos pensijoms kitąmet sieks 8,201 mlrd. litų, arba 6,9 proc. daugiau nei 2011 metais. 263 mln. litų skirta išmokėti nepriemokas už 1995-2002 metais dirbusiems pensininkams neišmokėtas pensijas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, jog sprendimas atkurti pensijas sunkmečio laikotarpiu leis sumažinti socialinę atskirtį Lietuvoje, kurioje pensijos ir taip vienos mažiausių Europoje.

"Sodros" deficitas 2012 metais sieks 2,311 mlrd. litų - planuojamos pajamos turėtų siekti 11,29 mlrd. litų, o išlaidos - 13,602 mlrd. litų. Siekiant sumažinti "Sodros" išlaidas, dar metams - iki 2013 metų atidėtas palankesnės pensijų apskaičiavimo tvarkos įsigaliojimas. Tai leis "Sodrai" sutaupyti apie 130 mln. litų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (8)
suvalkietis  78.62.136.24 2012-01-06 10:38:06
O kaip bus su mirusio pensininko laidojimo pašalpa ? Ar bus mokama vienos pesijos dydžio laidojimo pašalpa kaip dabar, ar dviejų dydžių kaip buvo iki 2010 metų? Kažkodėl apie tai niekas neužsimena?
2 0  Netinkamas komentaras
irena  84.55.22.51 2012-01-04 20:34:44
nuo Stalino ir Vagnoriaus laiku pastoviai atimineja,tik kada nori atima kada nori grazina bet palukanas-infliacija pamirsta.
2 0  Netinkamas komentaras
Kur  193.34.85.65 2012-01-03 21:02:01
O kada bus grąžintos sumažintos pareigūnų pensijos? Ar jau apie mus užmiršo, mes jų neužsidirbome? Tylim ir visiems gerai
2 0  Netinkamas komentaras
XXL  88.119.234.243 2012-01-03 12:48:11
Vagių ir apgavikų valdžia, atiduokit pensijas ir statutiniams!!!
2 0  Netinkamas komentaras
Vitas  81.29.30.163 2012-01-02 12:55:26
Čia kaip Swedbanke: jeigu turi einamąją sąskaitą, tai palūkanų negausi, nors bankui tavo sąskaitoje esantieji pinigai duoda naudą. Klausimas: ar gaus pensininkai palūkanas už pinigus, kuriais jie ištraukė iš duobės Sodrą?
2 0  Netinkamas komentaras
Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nia­me kai­me­ly­je gausėja Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja.
Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (IOC) im­asi nau­jų bū­dų po­pu­lia­rin­ti spor­tą vi­sa­me pa­sau­ly­je. Rugp­jū­čio 21-ąją, pa­sku­ti­nę olim­pia­dos die­ną, ims veik­ti nau­jas Olimpinis TV ka­na­las.
Šiuo me­tu Ukrai­no­je esan­tis Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis pri­myg­ti­nai ne­igia pro­te­ga­vęs su jo šei­ma sie­ja­mą šal­dy­tų pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vę „Ju­dex“. Ta­čiau ket­vir­ta­die­nį [...]
Tei­sė­sau­gai pra­dė­jus nau­ją iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, su­si­ju­sį su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vu Pe­tru Gra­žu­liu, BNS pa­tei­kia apž­val­gą by­lų, kuriose fi­gū­ra­vo „tvar­kie­čiai“.
Per lai­ko­tar­pį tarp pa­sau­lį su­krė­tu­sio, bet da­bar jau tar­si sa­vai­me su­pran­ta­mo ir ne­be­gąs­di­nan­čio „Bre­xit“ spren­di­mo ir ga­li­mo nau­jo su­krė­ti­mo, jei lap­kri­tį JAV prezidentu bū­tų iš­rink­tas [...]
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė tvir­tai at­me­tan­ti ra­gi­ni­mus keis­ti pa­bė­gė­liams sve­tin­gą jos vy­riau­sy­bės po­li­ti­ką po ša­ly­je įvyk­dy­tų kelių žiau­rių iš­puo­lių.
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Eu­ro­pos lei­dė­jams svar­biau­sio­je Frank­fur­to kny­gų mu­gė­je šį ru­de­nį Lie­tu­vos var­das skam­bės tarp ge­riau­sių pa­vyz­džių. Eu­ro­pos mo­ko­mo­sios li­te­ra­tū­ros lei­dė­jų gru­pė (EEPG) kartu su Frank­fur­to [...]
Me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Pra­nckū­nas, fo­tog­ra­fuo­da­mas baž­ny­čio­je, pa­si­jun­ta lyg ki­to­je rea­ly­bė­je. Pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų jo fo­tog­ra­fi­jo­se – per švie­są, še­šė­lius bei for­mas rodoma har­mo­ni­ja ir [...]
Šiuo­lai­ki­nė In­di­ja, sto­vin­ti pu­siau­ke­lė­je tarp iš­ti­ki­my­bės tra­di­ci­joms ir at­vi­ru­mo šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio ga­li­my­bėms. Ir du jau­nuo­liai, mė­gi­nan­tys su­vok­ti sa­vo ry­šį su tra­di­ci­ja ir lais­ve pa­tiems [...]
„Lai­ko re­por­ta­žai“ – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus par­eng­ta par­oda fo­tog­ra­fo Ma­riaus Ba­ra­naus­ko 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Taip pat iš­leis­tas šio autoriaus kū­ry­bą pri­sta­tan­tis [...]
Rugp­jū­čio 1-ąją, vos spė­ju­si at­si­pūs­ti nuo Jū­ros šven­tės ren­gi­nių, Klai­pė­da mies­tie­čius ir sve­čius vėl kvies švęs­ti, šį­kart – miesto įkū­ri­mo gim­ta­die­nį.
Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tams skel­biant, jog dau­giau kaip treč­da­lio Lie­tu­vo­je esan­čių šach­ti­nių šu­li­nių van­duo ne­tin­ka­mas var­to­ti, aiš­kė­ja, kad ne tik įsirengti gi­lu­mi­nius grę­ži­nius, [...]
Lie­tu­vos aš­tuo­nio­li­ka­me­tės (U18) mer­gi­nos bu­vo ne­to­li per­ga­lės pries vie­nas Eu­ro­pos čem­pio­na­to fa­vo­ri­čių. Ta­čiau Ale­xios Char­te­reau me­ti­mas li­kus 4 se­kun­dėms lė­mė lietuvių pra­lai­mė­ji­mą Pra­ncū­zi­jai [...]
Pa­na­šu, jog „SMScre­dit.lt A ly­gos“ ly­de­ris Vil­niaus „Žal­gi­ris“ su­ra­do pa­na­cė­ją ne to­kiam re­zul­ta­ty­viam puo­li­mui – ja ta­po serbas And­ri­ja Ka­lu­dže­ro­vi­čius.
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) 68-iems už­sie­ny­je esan­čių li­tua­nis­ti­nių mo­kyk­lų pro­jek­tams sky­rė 108 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia par­em­tos lie­tu­viš­kos mo­kyk­los Jungtinėse Vals­ti­jo­se, Ai­ri­jo­je, [...]
Į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Tel­šių ra­jo­no agen­tū­rą lie­pos vi­du­ry­je krei­pė­si Tryš­kių mies­te­lio, Tel­šių r., gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė, kad tvar­ky­da­mas [...]
La­ši­šas ir šla­kius nuo šiol bus ga­li­ma žve­jo­ti dar penkiose Lie­tu­vos upė­se.
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Net ar­šiau­si skep­ti­kai ne­nei­gia, kad te­mi­nis ku­rios nors au­to­mo­bi­lių mar­kės ger­bė­jų sąs­kry­dis – nė­ra vien tik so­li­dus mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos ir tech­ni­nio se­mi­na­ro de­ri­nys. Ori­gi­na­lu­mu ypač [...]
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Kas­met vi­sa­me pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je lie­pos 28 die­ną mi­ni­ma Pa­sau­li­nė he­pa­ti­to die­na, ku­ri skir­ta at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į vi­ru­si­nio he­pa­ti­to in­fek­ci­ją ir su šia liga su­si­ju­sias prob­le­mas, [...]
Aš ne­mo­ku pra­šy­ti pa­gal­bos. Pa­dė­ti su­ge­bu, pra­šy­ti – ne. Bet nuo šian­dien pa­ža­du mo­ky­tis sėdėdamas pir­ma­me suo­le.
JAV kny­gy­nų tink­lo „Bar­nes and Nob­le“ duo­me­ni­mis, kny­ga „Ha­ris Po­te­ris ir pra­keik­tas vai­kas“ JAV pa­sie­kė nau­ją iš­anks­ti­nių už­sa­ky­mų re­kor­dą. Ši­taip ji ap­len­kė ankstesnę kny­gą apie [...]
Vie­nas pa­grin­di­nių bet ko­kios sri­ties va­do­vo už­da­vi­nių yra per­so­na­lo ug­dy­mas ir to­bu­li­ni­mas. Tam su­kur­ta ne­ma­žai įran­kių: in­di­vi­dua­lus mo­ky­mas, men­to­rys­tė, de­le­ga­vi­mas, metiniai po­kal­biai. Ta­čiau [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar patikėtumėte savo pinigus internetinėje tarpusavio skolinimo platformoje?
Taip. Dabar esu paskolinęs (pasiskolinęs)
Ne, tai nesaugu
Man patinka, kai mano pinigai su manimi
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami