Šimtametė vilnų karšykla

Daiva BARONIENĖ 2013-02-14 06:01

Daiva BARONIENĖ

2013-02-14 06:01
Daivos Baronienės nuotraukos Z.Daunienė rodo vilnų karšimo mašiną, kuri skaičiuoja jau antrą šimtmetį.
Pa­kruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų vil­nų kar­šyk­la, ku­rio­je dir­ba­ma ne­pa­mai­no­mais 1900 me­tais ga­min­tais karš­tu­vais, yra vie­na iš ne­dau­ge­lio li­ku­sių Lie­tu­vo­je.

Lygumų vilnų karšyklą 1929-aisiais įsteigė vietos žydas. Didžiausio klestėjimo ši įmonė buvo sulaukusi pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais - tuomet prie jos stovėdavo, regis, nesibaigiančios norinčiųjų susiverpti vilnas eilės. Dabartinis senosios karšyklos šeimininkas pats ieško klientų po visą Lietuvą, o suradęs jų turimas vilnas keičia į vilnonius siūlus.

Vilnos neperka

Lygumų vilnų karšyklos, įdarbinusios penkis darbuotojus, savininkas Anatolijus Morozovas prisipažino tarnaujantis daugiausia kojines mezgančių močiučių poreikiams. "Avių ir jų augintojų Lietuvoje šiuo metu yra tikrai nemažai. Daugelis siūlo man pirkti avių vilną, bet aš į tokius sandorius nesileidžiu", - LŽ tvirtino A.Morozovas. Jis pabrėžė, kad lietuviška vilna mūsų šalyje neturi paklausos, esą nebepopuliarūs tapo ir naminės vilnos siūlai. Todėl tiems, kurie turi avių vilnos, vyras siūlo iškeisti ją į jau suverptus siūlus.

"Skelbimus apie tokius mainus rašau ir kabinu pačiose įvairiausiose Lietuvos vietose. Nurodytomis dienomis apvažiuoju miestelius, nes ten ir keičiu siūlus į vilną", - teigė karšyklos savininkas ir vadovas. Anot jo, į mainus dažniausiai leidžiasi megzti įpratusios vyresnės moterys. Jauni žmonės labiau linkę pasiieškoti kojinių kaimuose parduodamų dėvėtų drabužių krūvose.

Ir važinėdamas po kaimus bei miestelius, ir iš atvykstančiųjų tiesiai į karšyklą A.Morozovas sakė priimantis tik plautą vilną. "Kitados patys ją plovėme. Bet ilgainiui, įvertinę vandens ir elektros kainas, supratome, jog mums tai daryti nuostolinga. Todėl dabar reikalaujame, kad vilną avių augintojai išplautų patys. O tai nelengva", - pripažino karšyklos savininkas. A.Morozovas pabrėžė, kad ne vienam tenka atsakyti priimti atvežtą vilną, nes ją bandyta plauti skalbimo mašina. Vyras paaiškino: "Skalbimo mašinos taip suvelia vilną, kad jos beveik neįmanoma iškedenti. Todėl patariama ją plauti rankomis."

Konkurentų neturi

A.Morozovas teigė neturįs konkurentų, kurie, kaip ir jis, mainytų vilną į įmonėje suverptus siūlus. Be to, Lietuvoje ir nebeliko tokių mažyčių verpyklų, kokia yra Lygumose. Pašnekovas pabrėžė išlaikęs šį verslą tik todėl, kad karšyklos darbuotojai buvo labai kantrūs, tenkinosi minimaliu uždarbiu.

"Gaila, kad mes, visas penketas, esame nebejauni. O jaunimas nenori dirbti karšykloje. Tad ji, manau, laikysis tik tol, kol dirbti pajėgsime mes", - svarstė A.Morozovas. Vyras pabrėžė, kad vilnų karšykla - vienintelis pramonės objektas Lygumuose.

Ši karšykla, kaip minėta, įsteigta 1929-aisiais. Tuomet karšimo mašiną suko dyzelinis variklis. Sovietmečiu karšykla buvo nacionalizuota ir perduota Pakruojo buitinio aptarnavimo įmonei, o ši toliau teikė gyventojams itin reikalingą vilnų karšimo paslaugą. A.Morozovas ją įsigijo 1991-aisiais.

"Norėjome dirbti geriau negu senoji įmonė, kuri nepriėmė iš žmonių neplautų vilnų. Todėl įsigijome vonias ir pradėjome vilnas plauti, džiovinti. Bet tai truko neilgai. Ėmus nežmoniškai didėti elektros ir vandens kainoms teko atsisakyti šios paslaugos", - pasakojo A.Morozovo pavaduotoja Zina Daunienė.

Vilna vilnai nelygi

Z.Daunienė pabrėžė, kad vilnai karšti, o paskui ir verpti (ši paslauga Lygumuose taip pat teikiama) būtinos ypatingos sąlygos. Viena jų - karšyklos oro temperatūra negali būti žemesnė nei dvidešimt laipsnių, kitaip vilna kietėja ir ima elektrintis. "Cecho šildymas taip pat didina paslaugos savikainą, todėl mes kaskart turime aiškintis klientams, manantiems, kad pernelyg daug imame už savo darbą", - kalbėjo moteris.

Pasak Z.Daunienės, Lygumų karšyklos darbuotojai turi patirties karšti ne tik lietuvišką, bet ir iš Naujosios Zelandijos atgabentą vilną. "Vienos ir kitos nesulyginsi. Lietuviška vilna - šiurkšti, kieta, siūlas storas. Atvežta iš naujosios Zelandijos - puri, minkšta, švelni", - aiškino ji.

Lygumų vilnos karšykla, anot Z.Daunienės, šį skirtumą įvertino prieš dešimt metų, kai ėmė siūti vilnones antklodes, paklotus ir pagalves. Iš pradžių siuvo iš lietuviškos vilnos, tad antklodės išeidavo kietokos ir sunkokos. Tačiau žmonėms patiko ir tokia produkcija. Ilgainiui įmonė susirado tiekėjų, gabenančių vilną iš Naujosios Zelandijos. Iš šioje šalyje auginamų avių vilnos pasiūtos antklodės yra minkštos, purios ir lengvos.

A.Morozovas teigė, jog jie savo gaminiais prekiauja Lietuvoje, bet dažnas svetur gyventi išvykstantis tautietis vežasi ir Lygumų vilnų karšyklos darbuotojų pasiūtą antklodę. Žmonės jas ypač giria už tai, kad yra šiltos ir lengvos.

Darbų įkarštis žiemą

Lygumų karšykloje vilna iš pradžių iškedenama, o paskui karšiama dviem mašinomis. Iš iškarštos vilnos verpiami siūlai. "Daugiausia turime darbo žiemą. Vasarą dirbame su pertrūkiais, nes tuomet žmonės nebemaino vilnos į siūlus", - sakė A.Morozovas.

Lietuvoje avys kerpamos prieš Kalėdas ir pavasarį, prieš išvedant jas į ganyklas. Tačiau vilnas pakeisti į siūlus susirūpinama šaltuoju metų laiku. "Esame pajėgūs savo karšykloje per darbo dieną iškaršti iki 100 kilogramų vilnos, bet tiek niekada nepadarome, nes nebėra tokio poreikio", - paaiškino direktorius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (12)
Giedre  78.61.62.112 2015-11-18 11:00:41
Sigute, as kai vilna isplaunu, dedu i pagalves uzvalkaliukus, uzrisu, dedu i skalbimo masina, nustatau grezimo programa ir isgreziu. Istraukusi, isplesau rankomis ir dziovinu ant patiestos paklodes, casara lauke, rudeni, deja namie. Labai greitai iszdiusta.
0 0  Netinkamas komentaras
Sigute  212.52.38.138 2015-06-16 05:41:22
Turiu vilnos apie 10 kg, noriu ja apdooti iki siūlų, planuoju plauti, tik reikia sauletų ramiu dienų palaukti, kad butu lengviau džiovinti....gal turite koki patarima kaip išplauta vilna patogiu džiovinti?
0 0  Netinkamas komentaras
Julius  85.206.20.120 2015-01-06 11:36:33
Pradejau auginti avis,atsirado vilnos,gal kas žino Vilniuje ar aplinkiniuose rajonuose vilnos karšyklas,parašykit.
0 0  Netinkamas komentaras
onute  217.9.251.29 2014-03-07 14:31:07
pasiulymu lauksiu i el.pasta,aciu.
2 0  Netinkamas komentaras
onute  217.9.251.29 2014-03-07 14:27:23
sveiki, ieskau pirkti pilnos komplektacijos vilu karsimo masinos,o gal kas zinot naujesnio tipo,nupirkciau nebrangiai.lauksiu pasiulymu.
10 1  Netinkamas komentaras
Ne­pa­gei­dau­ja­mų Lie­tu­vo­je as­me­nų są­ra­šas tu­rė­tų bū­ti vie­šas, sa­ko Sei­mo pirmininkė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.
Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas krei­pė­si į Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jas, siek­da­mas iš­siaiš­kin­ti, kas in­ter­ne­te pub­li­kuo­ja jam priskiriamus iš­gal­vo­tus tei­gi­nius [...]
Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai per bend­rą ope­ra­ci­ją 28-io­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se areš­ta­vo 75 as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi pla­ti­nę in­ter­ne­te vaikų por­nog­ra­fi­jos vaiz­dus.
Vi­du­rio Ita­li­jo­je ma­žiau­siai 18 žmo­nių žu­vo tre­čia­die­nį par­yčiais per stip­rų že­mės dre­bė­ji­mą, pranešė vie­tos par­ei­gū­nai.
Šią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pie­ti­nė­je da­ly­je, kur ge­le­žies am­žiu­je gy­ve­no kur­šiai, bu­vo ras­tas jau tre­čias ma­žiau­siai tūks­tan­čio metų se­nu­mo šu­li­nys.
Rug­piū­čio 18-ąją ka­ta­li­kų ka­len­do­rius pa­mi­nė­jo šv. Ele­nos var­dą. Ro­mos im­pe­ra­to­rie­nė, bū­da­ma jau bran­daus am­žiaus – apie 80 me­tų – nu­vy­ko į Pa­les­ti­ną, ap­lan­kė Je­ru­za­lę, ten at­ra­do [...]
Va­kar, rugp­jū­čio 22 d., su­reng­tas uni­ka­lus mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Bal­ti­jos su­tar­ti­nė ap­link pa­sau­lį“ („Bal­tic Song Around The Glo­be“), skir­tas Juo­do­jo kas­pi­no die­nai ir 27-osioms Bal­ti­jos ke­lio [...]
Prieš pra­dė­da­mas nau­ją­jį se­zo­ną Vil­niaus tea­tro „Me­no for­tas“ ko­lek­ty­vą pa­sie­kė sma­gi ži­nia iš kai­my­nės Len­ki­jos.Var­šu­vos na­cio­na­li­nis tear­tas (Teatr Na­ro­do­wy), pa­žy­min­tis 250 me­tų su­kak­tį, [...]
Rugp­jū­čio 26–27 die­no­mis Šiau­liai taps Lie­tu­vos me­no sos­ti­ne ir pa­kvies į gau­sy­bę me­ni­nių pro­jek­tų, koncertų bei per­for­man­sų. 
Prog­re­sas dar nie­ka­da ne­bu­vo toks spar­tus, kaip da­bar, o nuo­la­ti­niai po­ky­čiai ne­ap­len­kė nei gro­žio idea­lų, nei mi­ty­bos ten­den­ci­jų. At­kin­so die­tą pa­kei­tė ma­žo rie­bu­mo die­tos, vė­liau pra­si­dė­jo [...]
780 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­tys Šiau­liai mies­to gar­bės pi­lie­čiu pa­si­ry­žę skelb­ti 90-me­čio ru­de­nį su­lauk­sian­tį ka­den­ci­ją bai­gu­sį prezidentą Val­dą Adam­kų.
Po be­veik pus­tre­čių me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl dau­gia­funk­ci­nės are­nos Ma­ri­jam­po­lės ta­ry­ba pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė – pri­ta­rė, kad jau ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų skel­bia­mas konkursas at­rink­ti pri­va­čią [...]
Vil­niaus „Ki­birkš­ties“ ko­man­da pra­dė­jo pa­si­ruo­ši­mą 2016–2017 me­tų se­zo­nui, ku­ria­me sos­ti­nės krep­ši­nin­kės ko­vos Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je (LMKL), Ry­tų Europos mo­te­rų krep­ši­nio [...]
Olim­pi­nė vė­lia­va tre­čia­die­nį bu­vo at­skrai­din­ta į To­ki­ją, ku­ri jau pra­de­da ruo­štis 2020 me­tų olim­pia­dai, o par­ei­gū­nai ža­dė­jo, kad šios žai­dy­nės vyks sklan­džiau, ne­gu šių­me­tės Rio de Ža­nei­re.
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je į ke­tu­rių mė­ne­sių sta­žuo­tę JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jos (NA­SA) ty­ri­mų cen­tre iš­vyks­ta dar vie­nas Lie­tu­vos stu­den­tas. Vilniečiui Liud­vi­kui Pa­ukš­tei [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Šie­met la­ši­ši­nių žu­vų ne­ršto ir mig­ra­ci­jos ru­de­ni­nio lai­ko­tar­pio pra­džia prasidės sa­vai­te anks­čiau.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, su­lau­ku­si vi­suo­me­nės kri­ti­kos dėl ke­ti­ni­mo ša­lies eže­rus va­ly­ti che­mi­niu bū­du, nu­ta­rė to­bu­lin­ti ren­gia­mą van­de­nų prie­žiū­ros prog­ra­mą, pasitelkdama už­sie­nio eks­per­tų [...]
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
An­tra­sis ku­ni­go Ri­čar­do Do­vei­kos die­no­raš­tis iš UNI­CEF mi­si­jos Sva­zi­lan­de: „Bū­ti žmo­nė­mis, tai reiš­kia sergėti vie­niems ki­tus...“
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Nors mu­zi­kos te­le­fo­nuo­se klau­so­si du iš tri­jų jau­nuo­lių, pa­sta­ruo­ju me­tu ga­min­to­jai vis daž­niau iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų mo­de­lius iš­lei­džia be in­teg­ruo­to FM ra­di­jo im­tu­vo. Ta­čiau nuo šiol ZIP FM [...]
Fan­ta­zi­ją „Beg­lo­bio“ prie­glau­da pe­rė­mė­me iš Vil­niaus mies­to be­na­mių gy­vū­nų sa­ni­ta­ri­nės tar­ny­bos. Ši gra­žuo­lė bu­vo ras­ta gat­vė­je. Ka­ty­tė aki­vaiz­džiai bu­vu­si na­mi­nu­kė, ta­čiau ne­ge­rų [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Su­au­gu­sių ir vai­kų trau­mos pi­ką pa­sie­kia va­sa­rą ir ru­de­nį, kuo­met lai­kas lei­džia­mas ak­ty­viau­siai ir pa­ti­ria­ma apie 60 proc. visų me­tų su­ža­lo­ji­mų. 
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gis­truo­tas pir­mas itin re­tos Creutz­feldt-Jakobo li­gos at­ve­jis. 
Va­kar Edin­bur­go ka­ra­liš­ka­jam ping­vi­nui se­rui Nil­sui Ola­vui bu­vo su­teik­tas Nor­ve­gi­jos bri­ga­dos va­do ka­ri­nis laips­nis. Šio Nor­ve­gi­jos ka­ra­liš­ko­sios gvar­di­jos gar­bės na­rio paaukštinimo ce­re­mo­ni­ja vy­ko [...]
Dai­ni­nin­kė La­dy Ga­ga ir „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas ak­to­rius Brad­ley Coo­pe­ris ku­ria nau­ją mu­zi­ki­nės dra­mos „Žvaigž­dė gi­mė“ (A Star is Born) ver­si­ją.
Komentarai
Dienos klausimas
Kas pakeis Lietuvos krepšinio rinktinės trenerį Joną Kazlauską?
Rimas Kurtinaitis
Šarūnas Jasikevičius
Gintaras Krapikas
Dainius Adomaitis
Ekspertas iš užsienio
Kita
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami