Viso gero, rūkyti lašiniai ir dešros

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Dešras, lašinius ir kumpius natūraliais dūmais daugiausia rūko mažos įmonės ir ūkininkai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šimt­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vu­siai tra­di­ci­jai me­die­nos dū­mais rū­ky­ti deš­ras, kum­pius, la­ši­nius ar žu­vis at­ei­na ga­las. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio taip rū­ky­ti pro­duk­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je bus pri­ski­ria­mi prie pa­vo­jin­gų svei­ka­tai. Ti­kė­ti­na, kad dėl to ban­kru­tuos ne vie­na ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­ti įmo­nė.

Užd­raus­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­ti mė­sos ga­mi­nius Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė­si jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau bū­si­miems po­ky­čiams ne­prieš­ta­ra­vo nė vie­na iš 28 ES vals­ty­bių. Da­bar, li­kus 9 mė­ne­siams iki nau­jų rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo šie­met ru­de­nį, su­kru­to prieš­ta­rau­ti vie­nin­te­lė Len­ki­ja.

EK šiuo me­tu jau svars­to, ar dar įma­no­ma su­švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą, kad ne­iš­nyk­tų tūks­tant­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vęs mais­to pro­duk­tų ap­do­ro­ji­mo bū­das. Ta­čiau, kad taip rū­ky­tuo­se ga­mi­niuo­se nė­ra svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų, tu­rės įro­dy­ti pa­tys ga­min­to­jai.

Tra­di­ci­ja - nuo ug­nies at­ra­di­mo

Len­ki­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad tra­di­ci­nė len­kiš­kų rū­ky­tų deš­rų, rū­ky­tų avių sū­rių ar žu­vų ga­my­ba bus ne­ga­li­ma, kai po 9 mė­ne­sių įsi­ga­lios su­griež­tin­ti ES rei­ka­la­vi­mai dėl ga­li­mo der­vų kie­kio li­mi­to mais­to ga­mi­niuo­se. Eks­per­tų tei­gi­mu, tai gre­sia ban­kro­tu dau­ge­liui mais­to ga­min­to­jų, ku­rie rin­ko­je iš­lie­ka ne dėl ma­si­nės ga­my­bos ir ma­žų kai­nų, o iš­sau­go­ję tra­di­ci­nes tech­no­lo­gi­jas ir ga­min­da­mi ge­ros ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Nau­jos ES nor­mos stip­riau­siai smogs Kro­ku­vos re­gio­nui, kur deš­roms, žu­vims ar sū­riams rū­ky­ti iš­ti­sus am­žius nau­do­ja­mi me­die­nos dū­mai.

„Žmo­gus nau­do­ja šį ga­my­bos bū­dą dar nuo tų lai­kų, kai bu­vo at­ras­ta ug­nis. Ir kaž­kaip vis dar gy­ve­na­me“, - sa­kė vie­nas šio klau­si­mo eks­per­tų, Kro­ku­vos Že­mės ūkio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Wla­dys­la­was Mig­da­las.

Ga­min­to­jai pa­si­pik­ti­nę, kad apie nau­jus rei­ka­la­vi­mus su­ži­no­jo tik da­bar. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė šią di­rek­ty­vą nuo pat XXI am­žiaus pra­džios, o nor­mos, ku­rios įsi­ga­lios šį rug­sė­jį, bu­vo pri­im­tos 2011 me­tais. Tuo­met sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­jo reikš­ti vi­sos vals­ty­bės na­rės. Ta­čiau ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad ta­da Len­ki­ja ne­pro­tes­ta­vo.

Pro­tes­tuo­ja tik Len­ki­ja

Kaip LŽ in­for­ma­vo Gied­rius Su­di­kas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Spau­dos ir in­for­ma­ci­jos sky­riaus va­do­vas, su­ma­žin­tas kan­ce­ro­ge­nų kie­kis, tai­ko­mas rū­ky­tai mė­sai ir rū­ky­tos mė­sos ga­mi­niams, bu­vo nu­sta­ty­tas re­mian­tis Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EF­SA) iš­va­do­mis. „Kai jie bu­vo svars­to­mi 2010 ir 2011 me­tais, vals­ty­bės na­rės ne­pa­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mo dėl šių rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo“, - pa­žy­mė­jo jis.

Be to, pa­sak G.Su­di­ko, bu­vo nu­sta­ty­tas tre­jų me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, ku­ris bai­gia­si 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. „Į­gy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mą dėl su­ma­žin­to po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių kie­kio tu­rė­tų bū­ti įma­no­ma tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką“, - ti­ki­no jis.

Ta­čiau Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­sak G.Su­di­ko, no­ri iš­nag­ri­nė­ti ga­li­mus spren­di­mus dėl Len­ki­jos, kad šios ša­lies mais­to ga­my­bos įmo­nėms ne­tek­tų už­si­da­ry­ti ir kad tra­di­ci­niai len­kiš­ki mais­to pro­duk­tai ne­ding­tų iš rin­kos. Tam esą rei­kia pa­teik­ti iš­sa­mius duo­me­nis. „Jie tu­ri įro­dy­ti, kad, ga­mi­nant tam ti­krą tra­di­ci­nį len­kiš­ką rū­ky­tos mė­sos pro­duk­tą, ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti ma­žes­nio li­mi­to tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką. Ga­li­mi spren­di­mai pri­klau­sys nuo pa­teik­tų duo­me­nų ir nuo svars­ty­mų su vals­ty­bė­mis na­rė­mis re­zul­ta­tų“, - sa­kė G.Su­di­kas.

Anot jo, ga­li­mi spren­di­mai ga­li bū­ti vie­ti­nei ga­my­bai ir var­to­ji­mui tai­ko­ma iš­ly­ga, lei­di­mas ne­tai­ky­ti nau­jo­jo li­mi­to tam ti­kriems tra­di­ci­niams mė­sos ga­mi­niams, nau­jų rei­ka­la­vi­mų tai­ky­mo ati­dė­ji­mas.

Lie­tu­viai pir­mą kar­tą gir­di

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė - vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vil­ma Pu­ši­nai­tė LŽ pa­aiš­ki­no, kad kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pa­grin­dą su­da­ro ži­nios, kad rū­ky­ti mais­to pro­duk­tai ke­lia svei­ka­tos prob­le­mų. „Ir ypač dėl to, kad juo­se ga­li bū­ti po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių“, - pa­brė­žė ji. Pa­sak V.Pu­ši­nai­tės, kva­pių­jų me­džia­gų, gau­tų iš dū­mų, ku­rie yra frak­cio­nuo­ti ir va­ly­ti, nau­do­ji­mas pa­pras­tai lai­ky­ti­nas ma­žiau pa­vo­jin­gu svei­ka­tai už pa­tį tra­di­ci­nio rū­ky­mo pro­ce­są.

Pa­vo­jin­ga kva­pio­ji rū­ky­mo me­džia­ga gau­na­ma per­dir­bus “pir­mi­nį dū­mų kon­den­sa­tą” ir “pir­mi­nę der­vos da­lį”, ku­rie bū­na prieš tai gau­ti iš de­gin­tos me­die­nos. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų, nau­do­ja­mų ar­ba skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar jų pa­vir­šiu­je, nu­ro­dy­ta, kad „pir­mi­nia­me dū­mų kon­den­sa­te” ir “pir­mi­nė­je der­vos da­ly­je” ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­to kie­kio svei­ka­tai pa­vo­jų ke­lian­čių ben­zo(a)pi­re­no ir benz(a)an­tra­ce­no.

2014 me­tų sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo EK įgy­ven­di­ni­mo reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tas Są­jun­gos lei­džia­mų kva­pių­jų rū­ky­mo pir­mi­nių pro­duk­tų, skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar­ba mais­to pro­duk­tų pa­vir­šiu­je ir pa­ga­min­toms kva­pio­sioms me­džia­goms ga­min­ti, są­ra­šas. Šia­me są­ra­še yra 10 pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų, ku­riuos lei­džia­ma nau­do­ti pa­gal spe­cia­lias nu­sta­ty­tas nau­do­ji­mo są­ly­gas.

„Kiek­vie­nos ša­lies mais­to vers­lo ope­ra­to­riai ga­lė­jo kreip­tis dėl rū­ky­mui skir­tos me­džia­gos pa­tvir­ti­ni­mo. Kiek­vie­na rū­ky­mui skir­ta me­džia­ga tu­ri bū­ti aukš­čiau­siu ly­giu moks­liš­kai pa­tvir­tin­ta ir leis­ta sau­giai nau­do­ti, kaip rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai“, - tvir­ti­no VMVT ins­pek­to­rė.

Ta­čiau ji pa­žy­mė­jo, kad iš­im­čių dėl kva­pių­jų me­džia­gų nau­do­ji­mo mais­to pra­mo­nė­je nė­ra. „Vi­sų ga­min­to­jų par­ei­ga var­to­to­jams - pa­teik­ti tik sau­gius, ko­ky­biš­kus ir tin­ka­mai pa­ženk­lin­tus mais­to ga­mi­nius", - sa­kė ji.

VMVT nuo­mo­ne, Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nė ir vers­las yra at­sa­kin­gi ir jau su­si­pa­ži­nę su vi­sais mais­tą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, to­dėl ne­su­sip­ra­ti­mų dėl jų įgy­ven­di­ni­mo ne­tu­rė­tų iš­kil­ti.

Ga­min­to­jams rei­ka­la­vi­mai – staigmena

Gar­siau­sios Ne­rin­go­je žu­vų rū­kyk­los Ni­do­je sa­vi­nin­kas Jo­nas Ša­tas nau­jie­ną apie tai, kad me­džio dū­mais rū­ky­ti pro­duk­tai nuo rug­sė­jo 1 die­nos užd­raus­ti, pir­mą kar­tą iš­gir­do iš „Lie­tu­vos ži­nių“. „Nie­ko ne­ži­nau. Pir­mą kar­tą gir­džiu“, - ste­bė­jo­si vers­li­nin­kas. Jis tei­gė jo­kių pra­ne­ši­mų nei iš VMVT, nei iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus, jo vers­lui tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus ne­ga­vęs.

J.Ša­tas kas­met su­žve­jo­ja ir se­zo­no me­tu nuo ba­lan­džio iki spa­lio mė­ne­sio karš­tai iš­rū­ko bei par­duo­da apie 10 to­nų Kur­šių ma­rių žu­vų. „Su­ka­po­ja­me alks­nį, už­de­ga­me, me­dis ru­se­na, ir žu­vys rū­kyk­lo­je rū­ko­mos“, - nau­do­ja­mą tech­no­lo­gi­ją trum­pai api­bū­di­no J.Ša­tas. Pa­sak jo, ši tech­no­lo­gi­ja Ni­do­je tai­ko­ma nuo se­nų lai­kų, o jis pats taip žu­vis ruo­šia jau dau­giau kaip 20 me­tų.

„Žu­vys va­sa­rą tarp poil­siau­to­jų bai­siai po­pu­lia­rios“, - tvir­ti­no vers­li­nin­kas. Jei­gu drau­di­mas ru­de­nį iš tie­sų įsi­ga­lios, J.Ša­tas žu­vų ne­be­rū­ky­tų. „Kaž­kuo ki­tu rei­kė­tų už­siim­ti...“ - ne­tvir­tai, lyg ne­ga­lė­da­mas pa­ti­kė­ti to­kia ga­li­my­be, sa­kė pa­šne­ko­vas.

Iš­gir­du­si apie bū­si­mą drau­di­mą ga­min­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­tos mė­sos ga­mi­nius, nu­ste­bo ir Ky­bar­tų bend­ro­vės „Dam­sa“ di­rek­to­rė Auk­sė Vai­čai­tie­nė. Jos va­do­vau­ja­ma įmo­nė, ne­no­rė­da­ma ko­pi­juo­ti stam­bes­nių mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nių ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos, pa­si­rin­ko se­no­lių pa­tir­tį ati­tin­kan­tį ga­my­bos bū­dą – mė­sos par­uo­ši­mą sū­ry­me, na­tū­ra­lias prie­sko­ni­nes me­džia­gas, mė­sos smul­ki­ni­mą ran­ko­mis. Įmo­nės mė­sos ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi Lie­tu­vos se­no­vi­niai mė­sos ga­mi­nių re­cep­tai bei įran­ga - kai­miš­ko ti­po rū­kyk­la, kur nau­do­ja­mi alks­nio me­džių dū­mai. Įmo­nė rin­kai siū­lo 31 pa­va­di­ni­mo karš­tai rū­ky­tų ga­mi­nių.

„Ne­te­ko gir­dė­ti, pir­mą kar­tą gir­džiu“, - į žur­na­lis­to klau­si­mus apie ru­de­nį įsi­ga­lio­sian­čius drau­di­mus rū­ky­ti la­ši­nius ir deš­ras at­sa­kė vers­li­nin­kė. Ji taip pat jo­kių pers­pė­ji­mų iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus po­ky­čius iki šiol ne­su­lau­kė. „Rug­sė­jį bus užd­raus­ta, tai tur­būt in­for­muos“, - trum­pai drū­tai at­sa­kė bend­ro­vės va­do­vė. Kaip ga­li­mi drau­di­mai pa­veik­tų įmo­nės veik­lą, A.Vai­čai­tie­nė pri­si­pa­ži­no šiuo me­tu ne­gal­vo­jan­ti. „A­pie tai nie­ko ne­mąs­čiu­si, nes nie­ko ne­ži­nau, iš jū­sų pir­mą kar­tą iš­gir­dau. Kaip bus, taip bus“, - LŽ žur­na­lis­tui sa­kė vers­li­nin­kė.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (33)
kaunas  10.12.124.183 2014-01-26 19:47:27
dabar jau pradejo reguliot . lietuva 3 ruses salis dabar eksperementus daris su maistu o mes busim tos peles kurios truksta siam maistui ,
3 0  Netinkamas komentaras
Enigma  82.35.238.22 2014-01-19 20:51:27
zilva66 - pritariu del Lietuviu vergo mentaliteto.... :( Labai gaila bet tai tiesa.... Lietuvems viskas geriau negu "savas" ir kovoti mes net patys uz save, deja, nesugebam.... Kodel taip yra - biesas zino! ? pasirodyti mes megstam, issiskirti trokstam (nors ir paciais primytiviausiais budais - ypac moterys musu) - daznai juokiname didziaja pasaulio dali B-E-T del rukytos desros mes nekovosim! w-hahaha Siaip tai kitos tautos irgi turi pakankamai "klounu" tik kad Lietuviai baidziauninkija ir ko daug tiketis?:( AS ESU PRIES RUKYTA MESA! Gerai kad uzdraus.... jau seniia issigimes rukymo procesas.
2 1  Netinkamas komentaras
Bartė  78.60.29.35 2014-01-18 17:21:32
pamenu kaip vaikystėje mano tėvai sodo teritorijoje vindzino dešras, tai dabar vėl grįšime į tuos laikus... Tikiuosi, kad savo reikmėm neuždraus rųkyti mėsas...
2 0  Netinkamas komentaras
anglu kalbos zinovui  213.252.196.2 2014-01-17 10:06:42
Kurį reglamentą turite omenyje? Yra du reglamentai.
3 0  Netinkamas komentaras
zilva66  78.56.148.228 2014-01-16 10:49:55
O ka veikia musu politikai, ypac kur sedi Briuselyje? Lenkai kaip visada triuksmauja, tai ir issikovos sau islygas, o lietuviai su savo vergo mentalitetu tyli apsisike, kad tik nesuerzinti stipresniuju, ar tai butu briuselis, ar kremlius...
7 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami