Viso gero, rūkyti lašiniai ir dešros

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Dešras, lašinius ir kumpius natūraliais dūmais daugiausia rūko mažos įmonės ir ūkininkai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šimt­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vu­siai tra­di­ci­jai me­die­nos dū­mais rū­ky­ti deš­ras, kum­pius, la­ši­nius ar žu­vis at­ei­na ga­las. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio taip rū­ky­ti pro­duk­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je bus pri­ski­ria­mi prie pa­vo­jin­gų svei­ka­tai. Ti­kė­ti­na, kad dėl to ban­kru­tuos ne vie­na ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­ti įmo­nė.

Užd­raus­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­ti mė­sos ga­mi­nius Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė­si jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau bū­si­miems po­ky­čiams ne­prieš­ta­ra­vo nė vie­na iš 28 ES vals­ty­bių. Da­bar, li­kus 9 mė­ne­siams iki nau­jų rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo šie­met ru­de­nį, su­kru­to prieš­ta­rau­ti vie­nin­te­lė Len­ki­ja.

EK šiuo me­tu jau svars­to, ar dar įma­no­ma su­švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą, kad ne­iš­nyk­tų tūks­tant­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vęs mais­to pro­duk­tų ap­do­ro­ji­mo bū­das. Ta­čiau, kad taip rū­ky­tuo­se ga­mi­niuo­se nė­ra svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų, tu­rės įro­dy­ti pa­tys ga­min­to­jai.

Tra­di­ci­ja - nuo ug­nies at­ra­di­mo

Len­ki­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad tra­di­ci­nė len­kiš­kų rū­ky­tų deš­rų, rū­ky­tų avių sū­rių ar žu­vų ga­my­ba bus ne­ga­li­ma, kai po 9 mė­ne­sių įsi­ga­lios su­griež­tin­ti ES rei­ka­la­vi­mai dėl ga­li­mo der­vų kie­kio li­mi­to mais­to ga­mi­niuo­se. Eks­per­tų tei­gi­mu, tai gre­sia ban­kro­tu dau­ge­liui mais­to ga­min­to­jų, ku­rie rin­ko­je iš­lie­ka ne dėl ma­si­nės ga­my­bos ir ma­žų kai­nų, o iš­sau­go­ję tra­di­ci­nes tech­no­lo­gi­jas ir ga­min­da­mi ge­ros ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Nau­jos ES nor­mos stip­riau­siai smogs Kro­ku­vos re­gio­nui, kur deš­roms, žu­vims ar sū­riams rū­ky­ti iš­ti­sus am­žius nau­do­ja­mi me­die­nos dū­mai.

„Žmo­gus nau­do­ja šį ga­my­bos bū­dą dar nuo tų lai­kų, kai bu­vo at­ras­ta ug­nis. Ir kaž­kaip vis dar gy­ve­na­me“, - sa­kė vie­nas šio klau­si­mo eks­per­tų, Kro­ku­vos Že­mės ūkio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Wla­dys­la­was Mig­da­las.

Ga­min­to­jai pa­si­pik­ti­nę, kad apie nau­jus rei­ka­la­vi­mus su­ži­no­jo tik da­bar. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė šią di­rek­ty­vą nuo pat XXI am­žiaus pra­džios, o nor­mos, ku­rios įsi­ga­lios šį rug­sė­jį, bu­vo pri­im­tos 2011 me­tais. Tuo­met sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­jo reikš­ti vi­sos vals­ty­bės na­rės. Ta­čiau ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad ta­da Len­ki­ja ne­pro­tes­ta­vo.

Pro­tes­tuo­ja tik Len­ki­ja

Kaip LŽ in­for­ma­vo Gied­rius Su­di­kas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Spau­dos ir in­for­ma­ci­jos sky­riaus va­do­vas, su­ma­žin­tas kan­ce­ro­ge­nų kie­kis, tai­ko­mas rū­ky­tai mė­sai ir rū­ky­tos mė­sos ga­mi­niams, bu­vo nu­sta­ty­tas re­mian­tis Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EF­SA) iš­va­do­mis. „Kai jie bu­vo svars­to­mi 2010 ir 2011 me­tais, vals­ty­bės na­rės ne­pa­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mo dėl šių rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo“, - pa­žy­mė­jo jis.

Be to, pa­sak G.Su­di­ko, bu­vo nu­sta­ty­tas tre­jų me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, ku­ris bai­gia­si 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. „Į­gy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mą dėl su­ma­žin­to po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių kie­kio tu­rė­tų bū­ti įma­no­ma tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką“, - ti­ki­no jis.

Ta­čiau Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­sak G.Su­di­ko, no­ri iš­nag­ri­nė­ti ga­li­mus spren­di­mus dėl Len­ki­jos, kad šios ša­lies mais­to ga­my­bos įmo­nėms ne­tek­tų už­si­da­ry­ti ir kad tra­di­ci­niai len­kiš­ki mais­to pro­duk­tai ne­ding­tų iš rin­kos. Tam esą rei­kia pa­teik­ti iš­sa­mius duo­me­nis. „Jie tu­ri įro­dy­ti, kad, ga­mi­nant tam ti­krą tra­di­ci­nį len­kiš­ką rū­ky­tos mė­sos pro­duk­tą, ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti ma­žes­nio li­mi­to tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką. Ga­li­mi spren­di­mai pri­klau­sys nuo pa­teik­tų duo­me­nų ir nuo svars­ty­mų su vals­ty­bė­mis na­rė­mis re­zul­ta­tų“, - sa­kė G.Su­di­kas.

Anot jo, ga­li­mi spren­di­mai ga­li bū­ti vie­ti­nei ga­my­bai ir var­to­ji­mui tai­ko­ma iš­ly­ga, lei­di­mas ne­tai­ky­ti nau­jo­jo li­mi­to tam ti­kriems tra­di­ci­niams mė­sos ga­mi­niams, nau­jų rei­ka­la­vi­mų tai­ky­mo ati­dė­ji­mas.

Lie­tu­viai pir­mą kar­tą gir­di

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė - vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vil­ma Pu­ši­nai­tė LŽ pa­aiš­ki­no, kad kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pa­grin­dą su­da­ro ži­nios, kad rū­ky­ti mais­to pro­duk­tai ke­lia svei­ka­tos prob­le­mų. „Ir ypač dėl to, kad juo­se ga­li bū­ti po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių“, - pa­brė­žė ji. Pa­sak V.Pu­ši­nai­tės, kva­pių­jų me­džia­gų, gau­tų iš dū­mų, ku­rie yra frak­cio­nuo­ti ir va­ly­ti, nau­do­ji­mas pa­pras­tai lai­ky­ti­nas ma­žiau pa­vo­jin­gu svei­ka­tai už pa­tį tra­di­ci­nio rū­ky­mo pro­ce­są.

Pa­vo­jin­ga kva­pio­ji rū­ky­mo me­džia­ga gau­na­ma per­dir­bus “pir­mi­nį dū­mų kon­den­sa­tą” ir “pir­mi­nę der­vos da­lį”, ku­rie bū­na prieš tai gau­ti iš de­gin­tos me­die­nos. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų, nau­do­ja­mų ar­ba skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar jų pa­vir­šiu­je, nu­ro­dy­ta, kad „pir­mi­nia­me dū­mų kon­den­sa­te” ir “pir­mi­nė­je der­vos da­ly­je” ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­to kie­kio svei­ka­tai pa­vo­jų ke­lian­čių ben­zo(a)pi­re­no ir benz(a)an­tra­ce­no.

2014 me­tų sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo EK įgy­ven­di­ni­mo reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tas Są­jun­gos lei­džia­mų kva­pių­jų rū­ky­mo pir­mi­nių pro­duk­tų, skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar­ba mais­to pro­duk­tų pa­vir­šiu­je ir pa­ga­min­toms kva­pio­sioms me­džia­goms ga­min­ti, są­ra­šas. Šia­me są­ra­še yra 10 pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų, ku­riuos lei­džia­ma nau­do­ti pa­gal spe­cia­lias nu­sta­ty­tas nau­do­ji­mo są­ly­gas.

„Kiek­vie­nos ša­lies mais­to vers­lo ope­ra­to­riai ga­lė­jo kreip­tis dėl rū­ky­mui skir­tos me­džia­gos pa­tvir­ti­ni­mo. Kiek­vie­na rū­ky­mui skir­ta me­džia­ga tu­ri bū­ti aukš­čiau­siu ly­giu moks­liš­kai pa­tvir­tin­ta ir leis­ta sau­giai nau­do­ti, kaip rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai“, - tvir­ti­no VMVT ins­pek­to­rė.

Ta­čiau ji pa­žy­mė­jo, kad iš­im­čių dėl kva­pių­jų me­džia­gų nau­do­ji­mo mais­to pra­mo­nė­je nė­ra. „Vi­sų ga­min­to­jų par­ei­ga var­to­to­jams - pa­teik­ti tik sau­gius, ko­ky­biš­kus ir tin­ka­mai pa­ženk­lin­tus mais­to ga­mi­nius", - sa­kė ji.

VMVT nuo­mo­ne, Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nė ir vers­las yra at­sa­kin­gi ir jau su­si­pa­ži­nę su vi­sais mais­tą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, to­dėl ne­su­sip­ra­ti­mų dėl jų įgy­ven­di­ni­mo ne­tu­rė­tų iš­kil­ti.

Ga­min­to­jams rei­ka­la­vi­mai – staigmena

Gar­siau­sios Ne­rin­go­je žu­vų rū­kyk­los Ni­do­je sa­vi­nin­kas Jo­nas Ša­tas nau­jie­ną apie tai, kad me­džio dū­mais rū­ky­ti pro­duk­tai nuo rug­sė­jo 1 die­nos užd­raus­ti, pir­mą kar­tą iš­gir­do iš „Lie­tu­vos ži­nių“. „Nie­ko ne­ži­nau. Pir­mą kar­tą gir­džiu“, - ste­bė­jo­si vers­li­nin­kas. Jis tei­gė jo­kių pra­ne­ši­mų nei iš VMVT, nei iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus, jo vers­lui tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus ne­ga­vęs.

J.Ša­tas kas­met su­žve­jo­ja ir se­zo­no me­tu nuo ba­lan­džio iki spa­lio mė­ne­sio karš­tai iš­rū­ko bei par­duo­da apie 10 to­nų Kur­šių ma­rių žu­vų. „Su­ka­po­ja­me alks­nį, už­de­ga­me, me­dis ru­se­na, ir žu­vys rū­kyk­lo­je rū­ko­mos“, - nau­do­ja­mą tech­no­lo­gi­ją trum­pai api­bū­di­no J.Ša­tas. Pa­sak jo, ši tech­no­lo­gi­ja Ni­do­je tai­ko­ma nuo se­nų lai­kų, o jis pats taip žu­vis ruo­šia jau dau­giau kaip 20 me­tų.

„Žu­vys va­sa­rą tarp poil­siau­to­jų bai­siai po­pu­lia­rios“, - tvir­ti­no vers­li­nin­kas. Jei­gu drau­di­mas ru­de­nį iš tie­sų įsi­ga­lios, J.Ša­tas žu­vų ne­be­rū­ky­tų. „Kaž­kuo ki­tu rei­kė­tų už­siim­ti...“ - ne­tvir­tai, lyg ne­ga­lė­da­mas pa­ti­kė­ti to­kia ga­li­my­be, sa­kė pa­šne­ko­vas.

Iš­gir­du­si apie bū­si­mą drau­di­mą ga­min­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­tos mė­sos ga­mi­nius, nu­ste­bo ir Ky­bar­tų bend­ro­vės „Dam­sa“ di­rek­to­rė Auk­sė Vai­čai­tie­nė. Jos va­do­vau­ja­ma įmo­nė, ne­no­rė­da­ma ko­pi­juo­ti stam­bes­nių mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nių ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos, pa­si­rin­ko se­no­lių pa­tir­tį ati­tin­kan­tį ga­my­bos bū­dą – mė­sos par­uo­ši­mą sū­ry­me, na­tū­ra­lias prie­sko­ni­nes me­džia­gas, mė­sos smul­ki­ni­mą ran­ko­mis. Įmo­nės mė­sos ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi Lie­tu­vos se­no­vi­niai mė­sos ga­mi­nių re­cep­tai bei įran­ga - kai­miš­ko ti­po rū­kyk­la, kur nau­do­ja­mi alks­nio me­džių dū­mai. Įmo­nė rin­kai siū­lo 31 pa­va­di­ni­mo karš­tai rū­ky­tų ga­mi­nių.

„Ne­te­ko gir­dė­ti, pir­mą kar­tą gir­džiu“, - į žur­na­lis­to klau­si­mus apie ru­de­nį įsi­ga­lio­sian­čius drau­di­mus rū­ky­ti la­ši­nius ir deš­ras at­sa­kė vers­li­nin­kė. Ji taip pat jo­kių pers­pė­ji­mų iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus po­ky­čius iki šiol ne­su­lau­kė. „Rug­sė­jį bus užd­raus­ta, tai tur­būt in­for­muos“, - trum­pai drū­tai at­sa­kė bend­ro­vės va­do­vė. Kaip ga­li­mi drau­di­mai pa­veik­tų įmo­nės veik­lą, A.Vai­čai­tie­nė pri­si­pa­ži­no šiuo me­tu ne­gal­vo­jan­ti. „A­pie tai nie­ko ne­mąs­čiu­si, nes nie­ko ne­ži­nau, iš jū­sų pir­mą kar­tą iš­gir­dau. Kaip bus, taip bus“, - LŽ žur­na­lis­tui sa­kė vers­li­nin­kė.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (33)
kaunas  10.12.124.183 2014-01-26 19:47:27
dabar jau pradejo reguliot . lietuva 3 ruses salis dabar eksperementus daris su maistu o mes busim tos peles kurios truksta siam maistui ,
3 0  Netinkamas komentaras
Enigma  82.35.238.22 2014-01-19 20:51:27
zilva66 - pritariu del Lietuviu vergo mentaliteto.... :( Labai gaila bet tai tiesa.... Lietuvems viskas geriau negu "savas" ir kovoti mes net patys uz save, deja, nesugebam.... Kodel taip yra - biesas zino! ? pasirodyti mes megstam, issiskirti trokstam (nors ir paciais primytiviausiais budais - ypac moterys musu) - daznai juokiname didziaja pasaulio dali B-E-T del rukytos desros mes nekovosim! w-hahaha Siaip tai kitos tautos irgi turi pakankamai "klounu" tik kad Lietuviai baidziauninkija ir ko daug tiketis?:( AS ESU PRIES RUKYTA MESA! Gerai kad uzdraus.... jau seniia issigimes rukymo procesas.
2 1  Netinkamas komentaras
Bartė  78.60.29.35 2014-01-18 17:21:32
pamenu kaip vaikystėje mano tėvai sodo teritorijoje vindzino dešras, tai dabar vėl grįšime į tuos laikus... Tikiuosi, kad savo reikmėm neuždraus rųkyti mėsas...
2 0  Netinkamas komentaras
anglu kalbos zinovui  213.252.196.2 2014-01-17 10:06:42
Kurį reglamentą turite omenyje? Yra du reglamentai.
3 0  Netinkamas komentaras
zilva66  78.56.148.228 2014-01-16 10:49:55
O ka veikia musu politikai, ypac kur sedi Briuselyje? Lenkai kaip visada triuksmauja, tai ir issikovos sau islygas, o lietuviai su savo vergo mentalitetu tyli apsisike, kad tik nesuerzinti stipresniuju, ar tai butu briuselis, ar kremlius...
7 0  Netinkamas komentaras
Ne­tru­kus Sei­mą tu­rė­tų pa­siek­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­ko­re­guo­tos Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rio­mis dar kar­tą bus sie­kia­ma įtei­sin­ti par­tne­rys­tės ins­ti­tu­tą. Ne­pai­sant da­lies politikų ir ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų [...]
Par­la­men­to po­sė­džių sa­lė­je ne­už­si­sė­di ne tik tau­tos iš­rink­tie­ji, ei­nan­tys ir mi­nis­trų par­ei­gas. Skai­čiai liu­di­ja, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė, jos pa­va­duo­to­jai, ryš­kiau­si opozicijos at­sto­vai šią [...]
Ma­žiau nei po pen­kių sa­vai­čių Rio de Ža­nei­re, Bra­zi­li­jo­je, pra­si­dės va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės. At­le­tus ir spor­to ais­truo­lius mies­tas pa­si­tiks iš­gy­ven­da­mas su­nkią biu­dže­to kri­zę ir ne iki [...]
SIAU­TU­LYS. Bu­da­peš­to gy­ven­to­jai kaip pa­siu­tę lais­tė­si van­de­niu mies­to cen­tre per van­dens ko­vų fes­ti­va­lį pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį. Veng­ri­jos sos­ti­nė vis la­biau įsit­vir­ti­na Europos tu­riz­mo že­mė­la­py­je [...]
Griau­dint pa­tran­kų šū­viams ir ai­dint šai­žioms švil­pu­kų tre­lėms Bri­ta­ni­ja ir Pra­ncū­zi­ja penk­ta­die­nį mi­nė­jo prieš šimt­me­tį iš­au­šu­sią die­ną, kai ka­riai iš­lin­do iš ap­ka­sų prie So­mos upės [...]
Dar kar­tą grįž­da­mi prie 75 me­tų se­nu­mo įvy­kių, pri­si­min­ki­me pa­pli­tu­sią nuo­mo­nę, jog pir­mo­sio­mis SSRS ir Vo­kie­ti­jos ka­ro au­ko­mis tarp ci­vi­lių gy­ven­to­jų ta­po žy­dai. Ta­čiau tuo pat metu į mū­sų [...]
Va­kar, lie­pos 1-osios va­ka­rą, jau­na me­ni­nin­kė So­fi­ja (Sop­hie) Ro­mer iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų sos­ti­nės Ma­ri­jos ir Jur­gio Šla­pe­lių na­mo-mu­zie­jaus ga­le­ri­jo­je pri­sta­tė de­biu­ti­nę kūrybos par­odą „Fa­zė“. [...]
Pro se­no­vi­nes Ra­šy­to­jų są­jun­gos du­ris tar­si se­nas kie­mo drau­gas pa­si­tik­ti iš­šo­ko pats poe­tas Ma­rius Bu­ro­kas – kas­me­ti­nės tra­di­ci­nės sos­ti­nės me­ro pre­mi­jos už poe­zi­ją apie Vil­nių lau­rea­tas. [...]
Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se įsi­kū­ręs Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tras kvie­čia pra­smin­gai at­švęs­ti Lie­tu­vos ka­ra­liaus Mindaugo ka­rū­na­vi­mo die­ną.
Lie­pos 4 die­ną Vil­niu­je ir lie­pos 5 die­ną Vie­vy­je Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) cho­ras „Pro mu­si­ca“ ir Mask­vos tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to ka­me­ri­nis cho­ras at­liks vieną įspū­din­giau­sių Ser­ge­jaus [...]
Pies­tu sto­ję prieš Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų pa­da­li­nio – Vai­ko ir mo­ti­nos na­mų – įkū­ri­mą pri­va­čių na­mų kvar­ta­le, jo gy­ven­to­jai tei­gia ir da­bar, po tri­jų šio įstaigos gy­va­vi­mo mė­ne­sių, [...]
Lie­tu­vos po­van­de­ni­nis pa­vel­das kol kas men­kai ap­sau­go­tas – dar tik ruo­šia­ma­si įsta­ty­mu įpa­rei­go­ti jū­ros dug­no žval­gy­bos dar­bus at­lie­kan­čius as­me­nis ir bend­ro­ves pranešti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms [...]
Vie­na per­ga­lė ir du pra­lai­mė­ji­mai. Taip trys Lie­tu­vos fut­bo­lo klu­bai pra­dė­jo sa­vo pa­si­ro­dy­mą UE­FA Eu­ro­pos lygos at­ran­kos var­žy­bo­se.
Pra­ncū­zi­jo­je vyks­tan­čia­me Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­te kas­dien vie­na rink­ti­nė pri­vers­ta krau­tis la­ga­mi­nus ir ke­liau­ti na­mo. Sek­ma­die­nio va­ka­rą pa­aiš­kės stip­riau­sias šio tur­ny­ro ket­ver­tas.
Pa­aug­lys­tė­je vil­nie­tis Si­mo­nas Dai­li­dė pri­si­pa­žįs­ta bu­vęs ti­kras gal­vos skaus­mas ma­mai ir mo­ky­to­jams: po­li­ci­ja, nak­ti­nės gas­tro­lės, me­ti­mai iš mo­kyk­los bu­vo jo kas­die­ny­bė. Tačiau jau pen­ke­rius [...]
Il­ga­me­tis ro­mų an­samb­lio „Sa­re Ro­ma“ va­do­vas Iš­tva­nas Kvi­kas ne­įsi­vaiz­duo­ja gy­ve­ni­mo be sa­vo tau­tos mu­zi­kos ir šo­kių. Jau bū­da­mas sep­ty­ne­rių jis nu­sit­vė­ręs puo­dą su kiemo vai­kais mu­šė [...]
Sei­mo na­riams pa­bo­do ne tik Ža­lio­jo til­to „bal­vo­nai“. Jie siū­lo bū­dą, kaip ne­skaus­min­gai bū­tų ga­li­ma at­si­kra­ty­ti su 1940 me­tų va­di­na­muo­ju Liau­dies Sei­mu bei po­li­ti­niais ir kul­tū­ros vei­kė­jais, [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė ge­riau­siems Lie­tu­vos stu­den­tams pa­sky­rė var­di­nes Lie­tu­vos pre­zi­den­tų sti­pen­di­jas, ku­rių dy­dis sie­kia nuo 190 iki 266 eurų per mė­ne­sį.
Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (MČTAU) pra­de­da vyk­dy­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos re­mia­mą ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­jek­tą „Va­sa­rio 16-osios Ak­to signatarų ke­liai“. Jis [...]
Bir­že­lio mė­ne­sio an­tro­sios pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad 1,9 proc. tir­tų mau­dyk­lų ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mų, pra­ne­ša Sveikatos mo­ky­mo ir [...]
Lie­pos 6-ąją, Vals­ty­bės die­ną, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kvie­čia ne­mo­ka­mai žve­jo­ti vi­suo­se ne­iš­nuo­mo­tuo­se ir iš­nuo­mo­tuo­se vals­ty­bi­niuo­se vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se, taip pat Nemuno del­tos re­gio­ni­nia­me [...]
Ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų su­kak­tį mi­nin­ti Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Re­nault“ lenk­ty­ni­nin­kų ko­man­da „Re­nault Sport“ pri­sta­to kon­cep­ci­nį mo­de­lį „Clio R.S.16“. Per mažiau nei pen­kis [...]
Eko­lo­giš­ki de­ga­lai ga­li iš­stum­ti elek­tra va­ro­mas ma­ši­nas šioms ne­spė­jus užt­vin­dy­ti ke­lių – bent jau taip ti­ki­na jų ga­min­to­jai. Ne­se­niai at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nys at­sklei­dė, kad bio­de­ga­lais va­ro­mos [...]
Maž­daug kas penk­tas Lie­tu­vos tu­ris­tas ren­ka­si ke­lio­nę lėk­tu­vu, kar­tu su ri­zi­ka ne­tek­ti ba­ga­žo ar at­gau­ti jį pa­vė­luo­tai, taip pat – ir pažeistą ar su­ga­din­tą.
Tur­būt esa­te gir­dė­ję po­sa­kį, kad: „Pa­sau­lis yra kny­ga, ir tie, ku­rie ne­ke­liau­ja, skai­to tik pir­mą pus­la­pį“, ku­rį tik iš­gir­dus taip ir no­ri­si gi­liai įkvėp­ti gai­vaus oro, su­si­krau­ti kup­ri­nę [...]
Lie­tu­vos pa­štas pri­me­na, kad nuo rugp­jū­čio 1 die­nos siun­tos ir pre­nu­me­ruo­ti spau­dos lei­di­niai bus pri­sta­to­mi tik į tvar­kin­gas laiš­kų dė­žu­tes. Gy­ven­to­jai lie­pos mė­ne­sį turėtų su­skub­ti at­si­nau­jin­ti [...]
Tu­rė­da­mi ne pa­čius ge­riau­sius kai­my­nus, lie­tu­viai yra ne tik ma­žiau­siai gink­luo­ta Eu­ro­po­je, bet ir vie­na ma­žiau­siai ap­si­gink­la­vu­sių tau­tų pa­sau­ly­je. Lei­di­mus gink­lui tu­ri tik apie 1 proc. ša­lies [...]
„Lie­tu­vos ži­nios“ kar­tu su ofi­cia­liu „Me­ra­dog“ at­sto­vu Lie­tu­vo­je skel­bia kon­kur­są „Va­sa­ra su au­gin­ti­niu“. Siųs­ki­te ori­gi­na­lias nuo­trau­kas ir lai­mė­ki­te mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Dėl šio šu­ne­lio lai­ky­mo są­ly­gų į „Beg­lo­bio“ prie­glau­dą krei­pė­si mo­te­ris, mal­dau­da­ma pa­im­ti šu­nį iš jos tė­vo na­mų. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad par­si­ne­šęs ma­žą šu­niu­ką, iš pra­džių tė­vas [...]
Bent kar­tą per mė­ne­sį mū­sų ša­ly­je į vais­ti­nes už­su­ka 1,6 mln. žmo­nių. Per me­tus nu­per­ka­ma dau­giau kaip 72 mln. vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pa­kuo­čių. Per­nai įsta­ty­mu patvirtinus far­ma­ci­nės rū­py­bos [...]
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
81 me­tų ki­no ve­te­ra­nė Ju­di Dench iš­si­ta­tui­ra­vo ant rie­šo „car­pe diem“ – tai bu­vo jos duk­ters Fin­ty dovana gim­ta­die­nio pro­ga.
Vie­nos va­do­vy­bė pri­ta­rė pot­var­kiui, drau­džian­čiam dirb­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mas ka­rie­tas trau­kian­tiems ark­liams, jei oro tem­pe­ra­tū­ra vir­ši­ja 35 laips­nius Cel­si­jaus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar alkoholis - svarbus šventinių renginių atributas?
Šventiniai renginiai ir alkoholis - nesuderinami dalykai
Alkoholis netrukdo, bet vartoti reikia saikingai
Neįsivaizduoju šventės be alkoholio
Man nerūpi
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami