Viso gero, rūkyti lašiniai ir dešros

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Dešras, lašinius ir kumpius natūraliais dūmais daugiausia rūko mažos įmonės ir ūkininkai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šimt­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vu­siai tra­di­ci­jai me­die­nos dū­mais rū­ky­ti deš­ras, kum­pius, la­ši­nius ar žu­vis at­ei­na ga­las. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio taip rū­ky­ti pro­duk­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je bus pri­ski­ria­mi prie pa­vo­jin­gų svei­ka­tai. Ti­kė­ti­na, kad dėl to ban­kru­tuos ne vie­na ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­ti įmo­nė.

Užd­raus­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­ti mė­sos ga­mi­nius Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė­si jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau bū­si­miems po­ky­čiams ne­prieš­ta­ra­vo nė vie­na iš 28 ES vals­ty­bių. Da­bar, li­kus 9 mė­ne­siams iki nau­jų rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo šie­met ru­de­nį, su­kru­to prieš­ta­rau­ti vie­nin­te­lė Len­ki­ja.

EK šiuo me­tu jau svars­to, ar dar įma­no­ma su­švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą, kad ne­iš­nyk­tų tūks­tant­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vęs mais­to pro­duk­tų ap­do­ro­ji­mo bū­das. Ta­čiau, kad taip rū­ky­tuo­se ga­mi­niuo­se nė­ra svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų, tu­rės įro­dy­ti pa­tys ga­min­to­jai.

Tra­di­ci­ja - nuo ug­nies at­ra­di­mo

Len­ki­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad tra­di­ci­nė len­kiš­kų rū­ky­tų deš­rų, rū­ky­tų avių sū­rių ar žu­vų ga­my­ba bus ne­ga­li­ma, kai po 9 mė­ne­sių įsi­ga­lios su­griež­tin­ti ES rei­ka­la­vi­mai dėl ga­li­mo der­vų kie­kio li­mi­to mais­to ga­mi­niuo­se. Eks­per­tų tei­gi­mu, tai gre­sia ban­kro­tu dau­ge­liui mais­to ga­min­to­jų, ku­rie rin­ko­je iš­lie­ka ne dėl ma­si­nės ga­my­bos ir ma­žų kai­nų, o iš­sau­go­ję tra­di­ci­nes tech­no­lo­gi­jas ir ga­min­da­mi ge­ros ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Nau­jos ES nor­mos stip­riau­siai smogs Kro­ku­vos re­gio­nui, kur deš­roms, žu­vims ar sū­riams rū­ky­ti iš­ti­sus am­žius nau­do­ja­mi me­die­nos dū­mai.

„Žmo­gus nau­do­ja šį ga­my­bos bū­dą dar nuo tų lai­kų, kai bu­vo at­ras­ta ug­nis. Ir kaž­kaip vis dar gy­ve­na­me“, - sa­kė vie­nas šio klau­si­mo eks­per­tų, Kro­ku­vos Že­mės ūkio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Wla­dys­la­was Mig­da­las.

Ga­min­to­jai pa­si­pik­ti­nę, kad apie nau­jus rei­ka­la­vi­mus su­ži­no­jo tik da­bar. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė šią di­rek­ty­vą nuo pat XXI am­žiaus pra­džios, o nor­mos, ku­rios įsi­ga­lios šį rug­sė­jį, bu­vo pri­im­tos 2011 me­tais. Tuo­met sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­jo reikš­ti vi­sos vals­ty­bės na­rės. Ta­čiau ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad ta­da Len­ki­ja ne­pro­tes­ta­vo.

Pro­tes­tuo­ja tik Len­ki­ja

Kaip LŽ in­for­ma­vo Gied­rius Su­di­kas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Spau­dos ir in­for­ma­ci­jos sky­riaus va­do­vas, su­ma­žin­tas kan­ce­ro­ge­nų kie­kis, tai­ko­mas rū­ky­tai mė­sai ir rū­ky­tos mė­sos ga­mi­niams, bu­vo nu­sta­ty­tas re­mian­tis Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EF­SA) iš­va­do­mis. „Kai jie bu­vo svars­to­mi 2010 ir 2011 me­tais, vals­ty­bės na­rės ne­pa­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mo dėl šių rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo“, - pa­žy­mė­jo jis.

Be to, pa­sak G.Su­di­ko, bu­vo nu­sta­ty­tas tre­jų me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, ku­ris bai­gia­si 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. „Į­gy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mą dėl su­ma­žin­to po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių kie­kio tu­rė­tų bū­ti įma­no­ma tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką“, - ti­ki­no jis.

Ta­čiau Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­sak G.Su­di­ko, no­ri iš­nag­ri­nė­ti ga­li­mus spren­di­mus dėl Len­ki­jos, kad šios ša­lies mais­to ga­my­bos įmo­nėms ne­tek­tų už­si­da­ry­ti ir kad tra­di­ci­niai len­kiš­ki mais­to pro­duk­tai ne­ding­tų iš rin­kos. Tam esą rei­kia pa­teik­ti iš­sa­mius duo­me­nis. „Jie tu­ri įro­dy­ti, kad, ga­mi­nant tam ti­krą tra­di­ci­nį len­kiš­ką rū­ky­tos mė­sos pro­duk­tą, ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti ma­žes­nio li­mi­to tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką. Ga­li­mi spren­di­mai pri­klau­sys nuo pa­teik­tų duo­me­nų ir nuo svars­ty­mų su vals­ty­bė­mis na­rė­mis re­zul­ta­tų“, - sa­kė G.Su­di­kas.

Anot jo, ga­li­mi spren­di­mai ga­li bū­ti vie­ti­nei ga­my­bai ir var­to­ji­mui tai­ko­ma iš­ly­ga, lei­di­mas ne­tai­ky­ti nau­jo­jo li­mi­to tam ti­kriems tra­di­ci­niams mė­sos ga­mi­niams, nau­jų rei­ka­la­vi­mų tai­ky­mo ati­dė­ji­mas.

Lie­tu­viai pir­mą kar­tą gir­di

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė - vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vil­ma Pu­ši­nai­tė LŽ pa­aiš­ki­no, kad kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pa­grin­dą su­da­ro ži­nios, kad rū­ky­ti mais­to pro­duk­tai ke­lia svei­ka­tos prob­le­mų. „Ir ypač dėl to, kad juo­se ga­li bū­ti po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių“, - pa­brė­žė ji. Pa­sak V.Pu­ši­nai­tės, kva­pių­jų me­džia­gų, gau­tų iš dū­mų, ku­rie yra frak­cio­nuo­ti ir va­ly­ti, nau­do­ji­mas pa­pras­tai lai­ky­ti­nas ma­žiau pa­vo­jin­gu svei­ka­tai už pa­tį tra­di­ci­nio rū­ky­mo pro­ce­są.

Pa­vo­jin­ga kva­pio­ji rū­ky­mo me­džia­ga gau­na­ma per­dir­bus “pir­mi­nį dū­mų kon­den­sa­tą” ir “pir­mi­nę der­vos da­lį”, ku­rie bū­na prieš tai gau­ti iš de­gin­tos me­die­nos. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų, nau­do­ja­mų ar­ba skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar jų pa­vir­šiu­je, nu­ro­dy­ta, kad „pir­mi­nia­me dū­mų kon­den­sa­te” ir “pir­mi­nė­je der­vos da­ly­je” ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­to kie­kio svei­ka­tai pa­vo­jų ke­lian­čių ben­zo(a)pi­re­no ir benz(a)an­tra­ce­no.

2014 me­tų sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo EK įgy­ven­di­ni­mo reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tas Są­jun­gos lei­džia­mų kva­pių­jų rū­ky­mo pir­mi­nių pro­duk­tų, skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar­ba mais­to pro­duk­tų pa­vir­šiu­je ir pa­ga­min­toms kva­pio­sioms me­džia­goms ga­min­ti, są­ra­šas. Šia­me są­ra­še yra 10 pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų, ku­riuos lei­džia­ma nau­do­ti pa­gal spe­cia­lias nu­sta­ty­tas nau­do­ji­mo są­ly­gas.

„Kiek­vie­nos ša­lies mais­to vers­lo ope­ra­to­riai ga­lė­jo kreip­tis dėl rū­ky­mui skir­tos me­džia­gos pa­tvir­ti­ni­mo. Kiek­vie­na rū­ky­mui skir­ta me­džia­ga tu­ri bū­ti aukš­čiau­siu ly­giu moks­liš­kai pa­tvir­tin­ta ir leis­ta sau­giai nau­do­ti, kaip rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai“, - tvir­ti­no VMVT ins­pek­to­rė.

Ta­čiau ji pa­žy­mė­jo, kad iš­im­čių dėl kva­pių­jų me­džia­gų nau­do­ji­mo mais­to pra­mo­nė­je nė­ra. „Vi­sų ga­min­to­jų par­ei­ga var­to­to­jams - pa­teik­ti tik sau­gius, ko­ky­biš­kus ir tin­ka­mai pa­ženk­lin­tus mais­to ga­mi­nius", - sa­kė ji.

VMVT nuo­mo­ne, Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nė ir vers­las yra at­sa­kin­gi ir jau su­si­pa­ži­nę su vi­sais mais­tą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, to­dėl ne­su­sip­ra­ti­mų dėl jų įgy­ven­di­ni­mo ne­tu­rė­tų iš­kil­ti.

Ga­min­to­jams rei­ka­la­vi­mai – staigmena

Gar­siau­sios Ne­rin­go­je žu­vų rū­kyk­los Ni­do­je sa­vi­nin­kas Jo­nas Ša­tas nau­jie­ną apie tai, kad me­džio dū­mais rū­ky­ti pro­duk­tai nuo rug­sė­jo 1 die­nos užd­raus­ti, pir­mą kar­tą iš­gir­do iš „Lie­tu­vos ži­nių“. „Nie­ko ne­ži­nau. Pir­mą kar­tą gir­džiu“, - ste­bė­jo­si vers­li­nin­kas. Jis tei­gė jo­kių pra­ne­ši­mų nei iš VMVT, nei iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus, jo vers­lui tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus ne­ga­vęs.

J.Ša­tas kas­met su­žve­jo­ja ir se­zo­no me­tu nuo ba­lan­džio iki spa­lio mė­ne­sio karš­tai iš­rū­ko bei par­duo­da apie 10 to­nų Kur­šių ma­rių žu­vų. „Su­ka­po­ja­me alks­nį, už­de­ga­me, me­dis ru­se­na, ir žu­vys rū­kyk­lo­je rū­ko­mos“, - nau­do­ja­mą tech­no­lo­gi­ją trum­pai api­bū­di­no J.Ša­tas. Pa­sak jo, ši tech­no­lo­gi­ja Ni­do­je tai­ko­ma nuo se­nų lai­kų, o jis pats taip žu­vis ruo­šia jau dau­giau kaip 20 me­tų.

„Žu­vys va­sa­rą tarp poil­siau­to­jų bai­siai po­pu­lia­rios“, - tvir­ti­no vers­li­nin­kas. Jei­gu drau­di­mas ru­de­nį iš tie­sų įsi­ga­lios, J.Ša­tas žu­vų ne­be­rū­ky­tų. „Kaž­kuo ki­tu rei­kė­tų už­siim­ti...“ - ne­tvir­tai, lyg ne­ga­lė­da­mas pa­ti­kė­ti to­kia ga­li­my­be, sa­kė pa­šne­ko­vas.

Iš­gir­du­si apie bū­si­mą drau­di­mą ga­min­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­tos mė­sos ga­mi­nius, nu­ste­bo ir Ky­bar­tų bend­ro­vės „Dam­sa“ di­rek­to­rė Auk­sė Vai­čai­tie­nė. Jos va­do­vau­ja­ma įmo­nė, ne­no­rė­da­ma ko­pi­juo­ti stam­bes­nių mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nių ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos, pa­si­rin­ko se­no­lių pa­tir­tį ati­tin­kan­tį ga­my­bos bū­dą – mė­sos par­uo­ši­mą sū­ry­me, na­tū­ra­lias prie­sko­ni­nes me­džia­gas, mė­sos smul­ki­ni­mą ran­ko­mis. Įmo­nės mė­sos ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi Lie­tu­vos se­no­vi­niai mė­sos ga­mi­nių re­cep­tai bei įran­ga - kai­miš­ko ti­po rū­kyk­la, kur nau­do­ja­mi alks­nio me­džių dū­mai. Įmo­nė rin­kai siū­lo 31 pa­va­di­ni­mo karš­tai rū­ky­tų ga­mi­nių.

„Ne­te­ko gir­dė­ti, pir­mą kar­tą gir­džiu“, - į žur­na­lis­to klau­si­mus apie ru­de­nį įsi­ga­lio­sian­čius drau­di­mus rū­ky­ti la­ši­nius ir deš­ras at­sa­kė vers­li­nin­kė. Ji taip pat jo­kių pers­pė­ji­mų iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus po­ky­čius iki šiol ne­su­lau­kė. „Rug­sė­jį bus užd­raus­ta, tai tur­būt in­for­muos“, - trum­pai drū­tai at­sa­kė bend­ro­vės va­do­vė. Kaip ga­li­mi drau­di­mai pa­veik­tų įmo­nės veik­lą, A.Vai­čai­tie­nė pri­si­pa­ži­no šiuo me­tu ne­gal­vo­jan­ti. „A­pie tai nie­ko ne­mąs­čiu­si, nes nie­ko ne­ži­nau, iš jū­sų pir­mą kar­tą iš­gir­dau. Kaip bus, taip bus“, - LŽ žur­na­lis­tui sa­kė vers­li­nin­kė.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (33)
kaunas  10.12.124.183 2014-01-26 19:47:27
dabar jau pradejo reguliot . lietuva 3 ruses salis dabar eksperementus daris su maistu o mes busim tos peles kurios truksta siam maistui ,
3 0  Netinkamas komentaras
Enigma  82.35.238.22 2014-01-19 20:51:27
zilva66 - pritariu del Lietuviu vergo mentaliteto.... :( Labai gaila bet tai tiesa.... Lietuvems viskas geriau negu "savas" ir kovoti mes net patys uz save, deja, nesugebam.... Kodel taip yra - biesas zino! ? pasirodyti mes megstam, issiskirti trokstam (nors ir paciais primytiviausiais budais - ypac moterys musu) - daznai juokiname didziaja pasaulio dali B-E-T del rukytos desros mes nekovosim! w-hahaha Siaip tai kitos tautos irgi turi pakankamai "klounu" tik kad Lietuviai baidziauninkija ir ko daug tiketis?:( AS ESU PRIES RUKYTA MESA! Gerai kad uzdraus.... jau seniia issigimes rukymo procesas.
2 1  Netinkamas komentaras
Bartė  78.60.29.35 2014-01-18 17:21:32
pamenu kaip vaikystėje mano tėvai sodo teritorijoje vindzino dešras, tai dabar vėl grįšime į tuos laikus... Tikiuosi, kad savo reikmėm neuždraus rųkyti mėsas...
2 0  Netinkamas komentaras
anglu kalbos zinovui  213.252.196.2 2014-01-17 10:06:42
Kurį reglamentą turite omenyje? Yra du reglamentai.
3 0  Netinkamas komentaras
zilva66  78.56.148.228 2014-01-16 10:49:55
O ka veikia musu politikai, ypac kur sedi Briuselyje? Lenkai kaip visada triuksmauja, tai ir issikovos sau islygas, o lietuviai su savo vergo mentalitetu tyli apsisike, kad tik nesuerzinti stipresniuju, ar tai butu briuselis, ar kremlius...
7 0  Netinkamas komentaras
Ko­vo­ti są­ži­nin­gai, gar­bin­gai ir gerb­ti sa­ve bei var­žo­vus. Toks tra­di­ci­nis Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio komiteto (IOC) šū­kis.
Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė ar­tė­ja prie Olim­pi­nių žai­dy­nių sos­ti­nės – Rio de Ža­nei­ro. Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ko­man­da iš Ar­gen­ti­nos per­si­kė­lė į Bra­zi­li­ją. Į San Pa­ulą at­skri­dę [...]
Vie­nas tei­sė­sau­gos ty­ri­mo dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ob­jek­tų – įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti nu­slėp­ta in­for­ma­ci­ja apie žmo­nių svei­ka­tai pa­vo­jin­gą bakteriją Kau­no šal­dy­tų [...]
Bal­ti­jos ša­lių dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo su Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis 25-ąsias me­ti­nes Vil­niu­je pa­žy­mės iš rek­la­mi­nių sten­dų be­si­lie­jan­ti poezija apie lais­vę.
Id­li­bo pro­vin­ci­jo­je Si­ri­jos šiau­rės va­ka­ruo­se su­bom­bar­duo­ti gim­dy­mo na­mai, ku­riuos re­mia tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Sa­ve the Child­ren“ („Gel­bė­kit vai­kus“), pa­sta­tas smarkiai apg­riau­tas, yra [...]
Hil­la­ry Clin­ton ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė De­mo­kra­tų par­ti­jos no­mi­na­ci­ją į Bal­tuo­sius rū­mus, vaiz­duo­da­ma sa­ve ne­nuils­tan­čia žmo­nių gy­nė­ja ir at­mes­da­ma sa­vo var­žo­vo Do­nal­do Trumpo (Do­nal­do Tram­po) [...]
Prieš mė­ne­sį su­ka­ko 123 me­tai, kai gi­mė pro­fe­sio­na­lio­sios geog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas Ka­zys Pa­kštas. Pri­si­min­ki­me pro­fe­so­riaus dar­bus ir ori­gi­na­lias jo idė­jas. Kai [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
Ara­bų kil­mės pra­ncū­zų ra­šy­to­jas Ta­ha­ras Ben Jel­lou­nas at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į mu­sul­mo­nus, sa­ky­da­mas, kad iš­puo­lis Saint-Etien­ne-Du-Rouv­ray baž­ny­čio­je yra rau­do­nos linijos per­žen­gi­mas: tai, [...]
Fo­to­me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Žvirgž­das žval­gy­da­ma­sis Vil­niu­je ra­do 40 vie­tų, kur Mi­ka­lo­jus Kons­tan­ti­nas Čiur­lio­nis gy­ve­no, lan­kė­si, mu­zi­ka­vo, rė­mi­no sa­vo pa­veiks­lus. Taip pat mokėsi lie­tu­vių kal­bos [...]
Fra­zė pa­si­mo­ky­ti iš ne­sėk­mės jau yra ta­pu­si kli­še, bet šio­je kny­go­je Jums pa­pa­sa­ko­tos ti­kros gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos tų žmo­nių, ku­rie jau iš­mo­ko pri­im­ti sa­vo klai­das ir nusitiesė ke­lią į [...]
Mo­te­rys nuo­la­tos klys­ta gal­vo­da­mos, kad jei­gu vy­ras ją my­li, tai pri­va­lo ir su­pras­ti. Daž­niau­siai jis jos ne­sup­ran­ta. To­dėl vi­sai pa­grįs­tai va­di­na­me vie­ni ki­tus „prie­šin­ga“ ly­ti­mi – mes ir [...]
Penk­ta­die­nį ofi­cia­liai pra­si­dė­jo vi­są sa­vait­ga­lį Klai­pė­dą drebinsianti Jū­ros šven­tė. 
Ko­ne pu­sė ša­lies eže­rų ir ki­tų van­dens tel­ki­nių yra už­terš­ti, o di­džiau­si ter­šė­jai – ne­at­sa­kin­gi ūki­nin­kai. Gam­ti­nin­kai nuo­gąs­tau­ja, kad jei si­tua­ci­ja ne­si­keis, į kai ku­riuos net ir di­de­lius [...]
Pui­kų pa­si­ro­dy­mą Lar­na­ko­je (Kip­re) vyks­tan­čia­me pa­sau­lio jau­nių (iki 19 me­tų) pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­te tę­sia Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai. Abi Lie­tu­vos po­ros penk­ta­die­nį žaidė be pra­lai­mė­ji­mų [...]
Di­džiau­sias Lie­tu­vo­je bu­ria­vi­mo  ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nė „Kur­šių ma­rių re­ga­ta“ – šeš­ta­die­nį star­tuos ne tik ge­ro­kai iš­au­gęs, bet ir ža­dė­da­mas nepamirštamą spor­ti­nių var­žy­bų [...]
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Ša­lies bio­che­mi­kai, iš­var­gin­ti vien pa­ža­dų skir­ti mi­li­jar­dą eu­rų iš 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nės par­amos Lie­tu­vos moks­li­nių ty­ri­mų ir inovacijų plė­trai, pa­brė­žia, [...]
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks [...]
Į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Tel­šių ra­jo­no agen­tū­rą lie­pos vi­du­ry­je krei­pė­si Tryš­kių mies­te­lio, Tel­šių r., gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė, kad tvar­ky­da­mas [...]
66-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je Ha­no­ve­rio (Vo­kie­ti­ja) ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­odo­je tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja „Con­ti­nen­tal“, be ki­tų nau­jie­nų, pri­sta­tys ir skait­me­ni­nius projekcinius ekra­nus, skir­tus [...]
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos daž­nai su­lau­kia pa­cien­tų klau­si­mų apie ga­li­my­bę gy­dy­tis ir or­ga­no transp­lan­ta­ci­ją at­lik­ti už­sie­ny­je. Tokią ga­li­my­bę nu­ma­to [...]
Kas­met vi­sa­me pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je lie­pos 28 die­ną mi­ni­ma Pa­sau­li­nė he­pa­ti­to die­na, ku­ri skir­ta at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į vi­ru­si­nio he­pa­ti­to in­fek­ci­ją ir su šia liga su­si­ju­sias prob­le­mas, [...]
Joh­nas Hinck­ley, ku­ris prieš 35 me­tus ban­dė nu­žu­dy­ti pre­zi­den­tą Ro­nal­dą Rea­ga­ną, tu­ri bū­ti pa­leis­tas iš psi­chia­tri­jos li­go­ni­nės gy­ven­ti su sa­vo mo­ti­na. Taip šią savaitę nu­spren­dė fe­de­ra­li­nis [...]
Bo­ri­sas John­so­nas, ga­vęs nau­jas par­ei­gas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, tu­ri ir nau­ją kolegą – Pa­lmers­to­ną.
Komentarai
Dienos klausimas
Kurią užsienio kalbą mokate geriausiai?
Rusų
Vokiečių
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Lenkų
Arabų
Kinų
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami