Viso gero, rūkyti lašiniai ir dešros

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Dešras, lašinius ir kumpius natūraliais dūmais daugiausia rūko mažos įmonės ir ūkininkai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šimt­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vu­siai tra­di­ci­jai me­die­nos dū­mais rū­ky­ti deš­ras, kum­pius, la­ši­nius ar žu­vis at­ei­na ga­las. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio taip rū­ky­ti pro­duk­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je bus pri­ski­ria­mi prie pa­vo­jin­gų svei­ka­tai. Ti­kė­ti­na, kad dėl to ban­kru­tuos ne vie­na ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­ti įmo­nė.

Užd­raus­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­ti mė­sos ga­mi­nius Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė­si jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau bū­si­miems po­ky­čiams ne­prieš­ta­ra­vo nė vie­na iš 28 ES vals­ty­bių. Da­bar, li­kus 9 mė­ne­siams iki nau­jų rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo šie­met ru­de­nį, su­kru­to prieš­ta­rau­ti vie­nin­te­lė Len­ki­ja.

EK šiuo me­tu jau svars­to, ar dar įma­no­ma su­švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą, kad ne­iš­nyk­tų tūks­tant­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vęs mais­to pro­duk­tų ap­do­ro­ji­mo bū­das. Ta­čiau, kad taip rū­ky­tuo­se ga­mi­niuo­se nė­ra svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų, tu­rės įro­dy­ti pa­tys ga­min­to­jai.

Tra­di­ci­ja - nuo ug­nies at­ra­di­mo

Len­ki­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad tra­di­ci­nė len­kiš­kų rū­ky­tų deš­rų, rū­ky­tų avių sū­rių ar žu­vų ga­my­ba bus ne­ga­li­ma, kai po 9 mė­ne­sių įsi­ga­lios su­griež­tin­ti ES rei­ka­la­vi­mai dėl ga­li­mo der­vų kie­kio li­mi­to mais­to ga­mi­niuo­se. Eks­per­tų tei­gi­mu, tai gre­sia ban­kro­tu dau­ge­liui mais­to ga­min­to­jų, ku­rie rin­ko­je iš­lie­ka ne dėl ma­si­nės ga­my­bos ir ma­žų kai­nų, o iš­sau­go­ję tra­di­ci­nes tech­no­lo­gi­jas ir ga­min­da­mi ge­ros ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Nau­jos ES nor­mos stip­riau­siai smogs Kro­ku­vos re­gio­nui, kur deš­roms, žu­vims ar sū­riams rū­ky­ti iš­ti­sus am­žius nau­do­ja­mi me­die­nos dū­mai.

„Žmo­gus nau­do­ja šį ga­my­bos bū­dą dar nuo tų lai­kų, kai bu­vo at­ras­ta ug­nis. Ir kaž­kaip vis dar gy­ve­na­me“, - sa­kė vie­nas šio klau­si­mo eks­per­tų, Kro­ku­vos Že­mės ūkio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Wla­dys­la­was Mig­da­las.

Ga­min­to­jai pa­si­pik­ti­nę, kad apie nau­jus rei­ka­la­vi­mus su­ži­no­jo tik da­bar. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė šią di­rek­ty­vą nuo pat XXI am­žiaus pra­džios, o nor­mos, ku­rios įsi­ga­lios šį rug­sė­jį, bu­vo pri­im­tos 2011 me­tais. Tuo­met sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­jo reikš­ti vi­sos vals­ty­bės na­rės. Ta­čiau ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad ta­da Len­ki­ja ne­pro­tes­ta­vo.

Pro­tes­tuo­ja tik Len­ki­ja

Kaip LŽ in­for­ma­vo Gied­rius Su­di­kas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Spau­dos ir in­for­ma­ci­jos sky­riaus va­do­vas, su­ma­žin­tas kan­ce­ro­ge­nų kie­kis, tai­ko­mas rū­ky­tai mė­sai ir rū­ky­tos mė­sos ga­mi­niams, bu­vo nu­sta­ty­tas re­mian­tis Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EF­SA) iš­va­do­mis. „Kai jie bu­vo svars­to­mi 2010 ir 2011 me­tais, vals­ty­bės na­rės ne­pa­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mo dėl šių rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo“, - pa­žy­mė­jo jis.

Be to, pa­sak G.Su­di­ko, bu­vo nu­sta­ty­tas tre­jų me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, ku­ris bai­gia­si 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. „Į­gy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mą dėl su­ma­žin­to po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių kie­kio tu­rė­tų bū­ti įma­no­ma tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką“, - ti­ki­no jis.

Ta­čiau Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­sak G.Su­di­ko, no­ri iš­nag­ri­nė­ti ga­li­mus spren­di­mus dėl Len­ki­jos, kad šios ša­lies mais­to ga­my­bos įmo­nėms ne­tek­tų už­si­da­ry­ti ir kad tra­di­ci­niai len­kiš­ki mais­to pro­duk­tai ne­ding­tų iš rin­kos. Tam esą rei­kia pa­teik­ti iš­sa­mius duo­me­nis. „Jie tu­ri įro­dy­ti, kad, ga­mi­nant tam ti­krą tra­di­ci­nį len­kiš­ką rū­ky­tos mė­sos pro­duk­tą, ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti ma­žes­nio li­mi­to tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką. Ga­li­mi spren­di­mai pri­klau­sys nuo pa­teik­tų duo­me­nų ir nuo svars­ty­mų su vals­ty­bė­mis na­rė­mis re­zul­ta­tų“, - sa­kė G.Su­di­kas.

Anot jo, ga­li­mi spren­di­mai ga­li bū­ti vie­ti­nei ga­my­bai ir var­to­ji­mui tai­ko­ma iš­ly­ga, lei­di­mas ne­tai­ky­ti nau­jo­jo li­mi­to tam ti­kriems tra­di­ci­niams mė­sos ga­mi­niams, nau­jų rei­ka­la­vi­mų tai­ky­mo ati­dė­ji­mas.

Lie­tu­viai pir­mą kar­tą gir­di

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė - vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vil­ma Pu­ši­nai­tė LŽ pa­aiš­ki­no, kad kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pa­grin­dą su­da­ro ži­nios, kad rū­ky­ti mais­to pro­duk­tai ke­lia svei­ka­tos prob­le­mų. „Ir ypač dėl to, kad juo­se ga­li bū­ti po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių“, - pa­brė­žė ji. Pa­sak V.Pu­ši­nai­tės, kva­pių­jų me­džia­gų, gau­tų iš dū­mų, ku­rie yra frak­cio­nuo­ti ir va­ly­ti, nau­do­ji­mas pa­pras­tai lai­ky­ti­nas ma­žiau pa­vo­jin­gu svei­ka­tai už pa­tį tra­di­ci­nio rū­ky­mo pro­ce­są.

Pa­vo­jin­ga kva­pio­ji rū­ky­mo me­džia­ga gau­na­ma per­dir­bus “pir­mi­nį dū­mų kon­den­sa­tą” ir “pir­mi­nę der­vos da­lį”, ku­rie bū­na prieš tai gau­ti iš de­gin­tos me­die­nos. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų, nau­do­ja­mų ar­ba skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar jų pa­vir­šiu­je, nu­ro­dy­ta, kad „pir­mi­nia­me dū­mų kon­den­sa­te” ir “pir­mi­nė­je der­vos da­ly­je” ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­to kie­kio svei­ka­tai pa­vo­jų ke­lian­čių ben­zo(a)pi­re­no ir benz(a)an­tra­ce­no.

2014 me­tų sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo EK įgy­ven­di­ni­mo reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tas Są­jun­gos lei­džia­mų kva­pių­jų rū­ky­mo pir­mi­nių pro­duk­tų, skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar­ba mais­to pro­duk­tų pa­vir­šiu­je ir pa­ga­min­toms kva­pio­sioms me­džia­goms ga­min­ti, są­ra­šas. Šia­me są­ra­še yra 10 pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų, ku­riuos lei­džia­ma nau­do­ti pa­gal spe­cia­lias nu­sta­ty­tas nau­do­ji­mo są­ly­gas.

„Kiek­vie­nos ša­lies mais­to vers­lo ope­ra­to­riai ga­lė­jo kreip­tis dėl rū­ky­mui skir­tos me­džia­gos pa­tvir­ti­ni­mo. Kiek­vie­na rū­ky­mui skir­ta me­džia­ga tu­ri bū­ti aukš­čiau­siu ly­giu moks­liš­kai pa­tvir­tin­ta ir leis­ta sau­giai nau­do­ti, kaip rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai“, - tvir­ti­no VMVT ins­pek­to­rė.

Ta­čiau ji pa­žy­mė­jo, kad iš­im­čių dėl kva­pių­jų me­džia­gų nau­do­ji­mo mais­to pra­mo­nė­je nė­ra. „Vi­sų ga­min­to­jų par­ei­ga var­to­to­jams - pa­teik­ti tik sau­gius, ko­ky­biš­kus ir tin­ka­mai pa­ženk­lin­tus mais­to ga­mi­nius", - sa­kė ji.

VMVT nuo­mo­ne, Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nė ir vers­las yra at­sa­kin­gi ir jau su­si­pa­ži­nę su vi­sais mais­tą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, to­dėl ne­su­sip­ra­ti­mų dėl jų įgy­ven­di­ni­mo ne­tu­rė­tų iš­kil­ti.

Ga­min­to­jams rei­ka­la­vi­mai – staigmena

Gar­siau­sios Ne­rin­go­je žu­vų rū­kyk­los Ni­do­je sa­vi­nin­kas Jo­nas Ša­tas nau­jie­ną apie tai, kad me­džio dū­mais rū­ky­ti pro­duk­tai nuo rug­sė­jo 1 die­nos užd­raus­ti, pir­mą kar­tą iš­gir­do iš „Lie­tu­vos ži­nių“. „Nie­ko ne­ži­nau. Pir­mą kar­tą gir­džiu“, - ste­bė­jo­si vers­li­nin­kas. Jis tei­gė jo­kių pra­ne­ši­mų nei iš VMVT, nei iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus, jo vers­lui tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus ne­ga­vęs.

J.Ša­tas kas­met su­žve­jo­ja ir se­zo­no me­tu nuo ba­lan­džio iki spa­lio mė­ne­sio karš­tai iš­rū­ko bei par­duo­da apie 10 to­nų Kur­šių ma­rių žu­vų. „Su­ka­po­ja­me alks­nį, už­de­ga­me, me­dis ru­se­na, ir žu­vys rū­kyk­lo­je rū­ko­mos“, - nau­do­ja­mą tech­no­lo­gi­ją trum­pai api­bū­di­no J.Ša­tas. Pa­sak jo, ši tech­no­lo­gi­ja Ni­do­je tai­ko­ma nuo se­nų lai­kų, o jis pats taip žu­vis ruo­šia jau dau­giau kaip 20 me­tų.

„Žu­vys va­sa­rą tarp poil­siau­to­jų bai­siai po­pu­lia­rios“, - tvir­ti­no vers­li­nin­kas. Jei­gu drau­di­mas ru­de­nį iš tie­sų įsi­ga­lios, J.Ša­tas žu­vų ne­be­rū­ky­tų. „Kaž­kuo ki­tu rei­kė­tų už­siim­ti...“ - ne­tvir­tai, lyg ne­ga­lė­da­mas pa­ti­kė­ti to­kia ga­li­my­be, sa­kė pa­šne­ko­vas.

Iš­gir­du­si apie bū­si­mą drau­di­mą ga­min­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­tos mė­sos ga­mi­nius, nu­ste­bo ir Ky­bar­tų bend­ro­vės „Dam­sa“ di­rek­to­rė Auk­sė Vai­čai­tie­nė. Jos va­do­vau­ja­ma įmo­nė, ne­no­rė­da­ma ko­pi­juo­ti stam­bes­nių mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nių ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos, pa­si­rin­ko se­no­lių pa­tir­tį ati­tin­kan­tį ga­my­bos bū­dą – mė­sos par­uo­ši­mą sū­ry­me, na­tū­ra­lias prie­sko­ni­nes me­džia­gas, mė­sos smul­ki­ni­mą ran­ko­mis. Įmo­nės mė­sos ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi Lie­tu­vos se­no­vi­niai mė­sos ga­mi­nių re­cep­tai bei įran­ga - kai­miš­ko ti­po rū­kyk­la, kur nau­do­ja­mi alks­nio me­džių dū­mai. Įmo­nė rin­kai siū­lo 31 pa­va­di­ni­mo karš­tai rū­ky­tų ga­mi­nių.

„Ne­te­ko gir­dė­ti, pir­mą kar­tą gir­džiu“, - į žur­na­lis­to klau­si­mus apie ru­de­nį įsi­ga­lio­sian­čius drau­di­mus rū­ky­ti la­ši­nius ir deš­ras at­sa­kė vers­li­nin­kė. Ji taip pat jo­kių pers­pė­ji­mų iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus po­ky­čius iki šiol ne­su­lau­kė. „Rug­sė­jį bus užd­raus­ta, tai tur­būt in­for­muos“, - trum­pai drū­tai at­sa­kė bend­ro­vės va­do­vė. Kaip ga­li­mi drau­di­mai pa­veik­tų įmo­nės veik­lą, A.Vai­čai­tie­nė pri­si­pa­ži­no šiuo me­tu ne­gal­vo­jan­ti. „A­pie tai nie­ko ne­mąs­čiu­si, nes nie­ko ne­ži­nau, iš jū­sų pir­mą kar­tą iš­gir­dau. Kaip bus, taip bus“, - LŽ žur­na­lis­tui sa­kė vers­li­nin­kė.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (33)
kaunas  10.12.124.183 2014-01-26 19:47:27
dabar jau pradejo reguliot . lietuva 3 ruses salis dabar eksperementus daris su maistu o mes busim tos peles kurios truksta siam maistui ,
3 0  Netinkamas komentaras
Enigma  82.35.238.22 2014-01-19 20:51:27
zilva66 - pritariu del Lietuviu vergo mentaliteto.... :( Labai gaila bet tai tiesa.... Lietuvems viskas geriau negu "savas" ir kovoti mes net patys uz save, deja, nesugebam.... Kodel taip yra - biesas zino! ? pasirodyti mes megstam, issiskirti trokstam (nors ir paciais primytiviausiais budais - ypac moterys musu) - daznai juokiname didziaja pasaulio dali B-E-T del rukytos desros mes nekovosim! w-hahaha Siaip tai kitos tautos irgi turi pakankamai "klounu" tik kad Lietuviai baidziauninkija ir ko daug tiketis?:( AS ESU PRIES RUKYTA MESA! Gerai kad uzdraus.... jau seniia issigimes rukymo procesas.
2 1  Netinkamas komentaras
Bartė  78.60.29.35 2014-01-18 17:21:32
pamenu kaip vaikystėje mano tėvai sodo teritorijoje vindzino dešras, tai dabar vėl grįšime į tuos laikus... Tikiuosi, kad savo reikmėm neuždraus rųkyti mėsas...
2 0  Netinkamas komentaras
anglu kalbos zinovui  213.252.196.2 2014-01-17 10:06:42
Kurį reglamentą turite omenyje? Yra du reglamentai.
3 0  Netinkamas komentaras
zilva66  78.56.148.228 2014-01-16 10:49:55
O ka veikia musu politikai, ypac kur sedi Briuselyje? Lenkai kaip visada triuksmauja, tai ir issikovos sau islygas, o lietuviai su savo vergo mentalitetu tyli apsisike, kad tik nesuerzinti stipresniuju, ar tai butu briuselis, ar kremlius...
7 0  Netinkamas komentaras
„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys ne­tu­rė­tų pa­lik­ti nei par­ti­jos, nei Sei­mo, sa­ko Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, tei­sė­sau­gai ti­riant įta­ri­mus dėl galimo par­la­men­ta­ro ky­ši­nin­ka­vi­mo.
Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las, šio­mis die­no­mis pa­va­duo­jan­tis Ukrai­no­je vie­šin­čią par­la­men­to va­do­vę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, si­tua­ci­ją vadina „la­bai ne­ma­lo­nia“.
Mek­si­kos sau­gu­mo pa­jė­gos iš­gel­bė­jo fut­bo­lo žvaigž­dę Ala­ną Pu­li­do, ku­ris bu­vo ras­tas „gy­vas ir svei­kas“ ke­lios va­lan­dos po to, kai jis bu­vo pa­grob­tas gink­luo­tų užpuolikų di­de­lio nu­si­kals­ta­mu­mo [...]
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos spren­di­mas trauk­tis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos abi pro­ce­so ša­lis įvel­tų į keb­lias ir ne­ma­lo­nias sky­ry­bas ir joms tek­tų iš nau­jo kur­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius žlugus ke­tu­ris de­šimt­me­čius [...]
Tur­ki­ja sek­ma­die­nį pa­mi­nė­jo prieš 563 me­tus os­ma­nų įvyk­dy­tą Kons­tan­ti­no­po­lio už­ka­ria­vi­mą, su­ren­gu­si bu­vu­sio­je Bi­zan­ti­jos im­pe­ri­jos sos­ti­nė­je, da­bar va­di­na­mo­je Stam­bu­lu, dideles gat­vės šven­tes [...]
Ar­chy­vo spe­cia­lis­tai Lie­tu­vo­je jau skait­me­ni­za­vo dau­giau kaip 80 tūkst. la­pų do­ku­men­tų, siek­da­mi vir­tua­lio­je erd­vė­je at­kur­ti Vil­niu­je iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro su­kaup­tą Žydų moks­li­nių ty­ri­mų [...]
Pur­vas ir kiau­lių fer­mos kva­pas ne­su­truk­dė pa­baig­ti pu­san­tro mė­ne­sio tru­ku­sių lie­tu­viš­ko vai­dy­bi­nio fil­mo „Ste­buk­las“ fil­ma­vi­mo dar­bų. Sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Eglė Ver­te­ly­tė tei­gia [...]
Prog­ra­ma „Me­nas tam­so­je“ kvie­čia Na­cio­na­li­nės dai­lės ga­le­ri­jos (NDG) eks­po­na­tus pa­lies­ti ran­ko­mis. Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gai (LASS) mi­nint 90 me­tų ju­bi­lie­jų, ga­le­ri­jo­je su­reng­ta [...]
Penk­ta­die­nį (bir­že­lio 3 d.), nuo 12 iki 14 val., Klai­pė­dos pi­lies džia­zo fes­ti­va­lis drau­ge su JAV am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja ne­mo­ka­mą mu­zi­kos te­ra­pi­jos seminarą „Mu­zi­ka gy­do“. 
Bir­že­lio 2 die­ną, 19 val į Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų kie­me­lį kvie­čia ge­ros Mu­zi­kos eks­per­tai „Bar­dai LT“.  Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga gra­žiau­sių spek­tak­lių dainų kvies pa­sik­lau­sy­ti [...]
Pa­lan­gos cen­tri­nia­me pa­plū­di­my­je šie­met poil­siau­to­jus iš oro aky­lai ste­bės be­pi­lo­tė skrai­dyk­lė, ar­ba dro­nas, ta­čiau šią idė­ją skeptiškai ver­ti­na klai­pė­die­čiai.
Šią sa­vai­tę kau­nie­čius pa­sie­kė ži­nia iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos: Kau­nas pri­pa­žin­tas be­si­mo­kan­čių mies­tų tink­lo (angl. UNES­CO Glo­bal Ne­twork of Lear­ning Ci­ties) na­riu. Spe­cia­lis­tų [...]
Nors iki nau­jo­jo Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) se­zo­no star­to li­ko daug lai­ko, Ša­kių „Vy­čio“ ko­man­da pa­si­ra­šė su­tar­tį su nau­juo­ju vyr. tre­ne­riu. Juo ta­po 42-ejų Vir­gi­ni­jus Sir­vy­dis. 
Ge­gu­žės 28–29 die­no­mis net 31 Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų pa­plū­di­mio tink­li­nio stu­den­tų ko­man­da su­si­rin­ko į Na­cio­na­li­nės stu­den­tų tink­li­nio ly­gos or­ga­ni­zuo­tą 2016 m. Lietuvos stu­den­tų pa­plū­di­mio [...]
„Ta­jų vers­lu­mo pa­slap­tis – po­žiū­ris „sa­bai sa­bai“ („ne­si­jau­dink ir džiau­kis“), – įsi­ti­ki­nu­si tarp­tau­ti­nio mo­te­rų vers­li­nin­kių tink­lo „Bu­si­ness in Heels“ (verslas su aukš­ta­kul­niais) [...]
Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­to Po­lo­nis­ti­kos fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kė dr. Bea­ta Ka­lę­ba, ge­rai mo­kan­ti lie­tu­vių kal­bą, jau ne vie­nus me­tus tie­sia kul­tū­ri­nius tiltus tarp Len­ki­jos [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ge­gu­žės 20 d. Kau­ne vy­ko tarp­tau­ti­nės ro­bo­tų var­žy­bos „Robotų in­te­lek­tas 2016“.
Sie­kiant kel­ti dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ko­ky­bę ir pa­ska­tin­ti ga­bų jau­ni­mą rink­tis moks­li­nin­ko kar­je­rą, di­di­na­mas finansavimas dok­to­ran­tū­ros stu­di­joms.
Ma­žiau­siai 35 proc. ko­ra­lų kai ku­rio­se Aus­tra­li­jos Di­džio­jo bar­je­ri­nio ri­fo da­ly­se yra žu­vę ar žūs­ta nuo ma­si­nio blu­ki­mo reiš­ki­nio, ku­rį su­ke­lia pa­sau­li­nis at­ši­li­mas, pirmadienį pa­skel­bė moks­li­nin­kai.
Aus­tra­li­jos šiau­rės ry­tuo­se kro­ko­di­las su­dras­kė mo­te­rį, nors jos drau­gė be­vil­tiš­kai sten­gė­si iš­trauk­ti au­ką plėš­rū­nui iš nas­rų, pirmadienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
Iki me­tų pa­bai­gos 50-yje Lie­tu­vos ke­lių ruo­žų tu­rė­tų at­si­ras­ti vi­du­ti­niai grei­čio ma­tuok­liai, pir­ma­die­nį pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų ministras To­mas Ži­lins­kas.
Prieš me­tus Vil­niu­je ir Kau­ne bu­vo ati­da­ry­ti pir­mie­ji Bal­ti­jos re­gio­ne in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai, ta­pę vie­šų­jų logistikos cen­trų da­li­mi.
Pla­nuo­jant at­os­to­gas ir ren­kan­tis pa­pil­do­mas eks­kur­si­jas, plau­ki­mą plaus­tais, sa­fa­rį ar ki­tas pra­mo­gas už­sie­ny­je, ke­liau­to­jams ten­ka su­si­dur­ti su iš­ties ne­men­kais iš­šū­kiais – pa­slau­gų pa­siū­la [...]
Su­kan­tiems gal­vą, kaip va­sa­rą ir ge­rai pa­il­sė­ti, ir sy­kiu ne­iš­leis­ti krū­vos pi­ni­gų, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai re­ko­men­duo­ja rink­tis ke­lio­nės pa­ke­tą ir poil­sio programą „Vis­kas įskai­čiuo­ta“. [...]
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Iš pra­džių Cheyen­ne March jau­di­no­si, kad Bei­bis su­ės Čar­lį. Ta­čiau Pen­sil­va­ni­jo­je gy­ve­nan­ti dvi­de­šimt­me­tė grei­tai įsi­ti­ki­no, kad jos ne­ri­mas ne­tu­ri pa­grin­do – ka­ti­nas ir barz­do­ta­sis drie­žas [...]
Jo var­das – Brai­tas. Jau­nu­tis, gal­būt vie­nų me­tu­kų am­žiaus, kas­truo­tas, skie­py­tas ka­ti­nu­kas. Šis pūs­tauo­de­gis gra­žuo­lis, pri­me­nan­tis Tur­kų an­go­ros veis­lės ka­tę, pri­žiū­ri­mas „Beg­lo­bio“ [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS (ULAC) cen­tro me­di­kai in­for­muo­ja, jog bai­gė­si va­di­na­ma­sis gri­po se­zo­nas ir kas sa­vai­tę duo­me­nys apie gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą gripu ne­be­bus skel­bia­mi. 
Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras pra­ne­šė, kad šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­gas (II) + ir A (II) – gru­pes tu­rin­čių do­no­rų krau­jas. Gy­ven­to­jai kvie­čia­mi bū­ti pi­lie­tiš­kais ir ne­lauk­ti – pa­do­va­no­ti krau­jo, [...]
Vie­na plo­vik­lius ga­mi­nan­ti Ki­ni­jos fir­ma at­sip­ra­šė už rek­la­mą, ku­rio­je juo­dao­dis vy­ras įgrū­da­mas į skal­bi­mo ma­ši­ną ir virs­ta švie­siao­džiu azi­jie­čiu, nors die­ną prieš tai tvir­ti­no, kad kri­ti­kai [...]
Veng­ri­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te „World Cham­pions­hip in Spag­het­ti Brid­ge Buil­ding: RECCS 2016“ Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) stu­den­tų komanda „Špi­kis“ įspū­din­gai [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia taikyti PVM lengvatą šildymui?
Taip. Žinoma, nėra, kaip išgyventi
Kad tik paliktų dabar esančią kainą
Ne.Visos kainos kyla
Valstybė turi reguliuoti komunalinių paslaugų kainas
Man nerūpi
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Sa­vai­tės pra­džio­je pri­im­si­te klai­din­gą spren­di­mą ir ku­rį lai­ką ei­si­te klai­din­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Jei ka­te­go­riš­kai ap­si­suk­si­te at­gal, ti­krai ra­si­te iš­ei­tį. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je ga­li­ma nau­ja in­tri­guo­jan­ti pa­žin­tis.

Daugiau

Komentuojami