Viso gero, rūkyti lašiniai ir dešros

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2014-01-15 06:00
Dešras, lašinius ir kumpius natūraliais dūmais daugiausia rūko mažos įmonės ir ūkininkai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šimt­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vu­siai tra­di­ci­jai me­die­nos dū­mais rū­ky­ti deš­ras, kum­pius, la­ši­nius ar žu­vis at­ei­na ga­las. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio taip rū­ky­ti pro­duk­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je bus pri­ski­ria­mi prie pa­vo­jin­gų svei­ka­tai. Ti­kė­ti­na, kad dėl to ban­kru­tuos ne vie­na ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­ti įmo­nė.

Užd­raus­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­ti mė­sos ga­mi­nius Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė­si jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau bū­si­miems po­ky­čiams ne­prieš­ta­ra­vo nė vie­na iš 28 ES vals­ty­bių. Da­bar, li­kus 9 mė­ne­siams iki nau­jų rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo šie­met ru­de­nį, su­kru­to prieš­ta­rau­ti vie­nin­te­lė Len­ki­ja.

EK šiuo me­tu jau svars­to, ar dar įma­no­ma su­švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą, kad ne­iš­nyk­tų tūks­tant­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vęs mais­to pro­duk­tų ap­do­ro­ji­mo bū­das. Ta­čiau, kad taip rū­ky­tuo­se ga­mi­niuo­se nė­ra svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų, tu­rės įro­dy­ti pa­tys ga­min­to­jai.

Tra­di­ci­ja - nuo ug­nies at­ra­di­mo

Len­ki­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad tra­di­ci­nė len­kiš­kų rū­ky­tų deš­rų, rū­ky­tų avių sū­rių ar žu­vų ga­my­ba bus ne­ga­li­ma, kai po 9 mė­ne­sių įsi­ga­lios su­griež­tin­ti ES rei­ka­la­vi­mai dėl ga­li­mo der­vų kie­kio li­mi­to mais­to ga­mi­niuo­se. Eks­per­tų tei­gi­mu, tai gre­sia ban­kro­tu dau­ge­liui mais­to ga­min­to­jų, ku­rie rin­ko­je iš­lie­ka ne dėl ma­si­nės ga­my­bos ir ma­žų kai­nų, o iš­sau­go­ję tra­di­ci­nes tech­no­lo­gi­jas ir ga­min­da­mi ge­ros ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Nau­jos ES nor­mos stip­riau­siai smogs Kro­ku­vos re­gio­nui, kur deš­roms, žu­vims ar sū­riams rū­ky­ti iš­ti­sus am­žius nau­do­ja­mi me­die­nos dū­mai.

„Žmo­gus nau­do­ja šį ga­my­bos bū­dą dar nuo tų lai­kų, kai bu­vo at­ras­ta ug­nis. Ir kaž­kaip vis dar gy­ve­na­me“, - sa­kė vie­nas šio klau­si­mo eks­per­tų, Kro­ku­vos Že­mės ūkio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Wla­dys­la­was Mig­da­las.

Ga­min­to­jai pa­si­pik­ti­nę, kad apie nau­jus rei­ka­la­vi­mus su­ži­no­jo tik da­bar. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ren­gė šią di­rek­ty­vą nuo pat XXI am­žiaus pra­džios, o nor­mos, ku­rios įsi­ga­lios šį rug­sė­jį, bu­vo pri­im­tos 2011 me­tais. Tuo­met sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­jo reikš­ti vi­sos vals­ty­bės na­rės. Ta­čiau ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad ta­da Len­ki­ja ne­pro­tes­ta­vo.

Pro­tes­tuo­ja tik Len­ki­ja

Kaip LŽ in­for­ma­vo Gied­rius Su­di­kas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Spau­dos ir in­for­ma­ci­jos sky­riaus va­do­vas, su­ma­žin­tas kan­ce­ro­ge­nų kie­kis, tai­ko­mas rū­ky­tai mė­sai ir rū­ky­tos mė­sos ga­mi­niams, bu­vo nu­sta­ty­tas re­mian­tis Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EF­SA) iš­va­do­mis. „Kai jie bu­vo svars­to­mi 2010 ir 2011 me­tais, vals­ty­bės na­rės ne­pa­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mo dėl šių rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo“, - pa­žy­mė­jo jis.

Be to, pa­sak G.Su­di­ko, bu­vo nu­sta­ty­tas tre­jų me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, ku­ris bai­gia­si 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. „Į­gy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mą dėl su­ma­žin­to po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių kie­kio tu­rė­tų bū­ti įma­no­ma tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką“, - ti­ki­no jis.

Ta­čiau Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­sak G.Su­di­ko, no­ri iš­nag­ri­nė­ti ga­li­mus spren­di­mus dėl Len­ki­jos, kad šios ša­lies mais­to ga­my­bos įmo­nėms ne­tek­tų už­si­da­ry­ti ir kad tra­di­ci­niai len­kiš­ki mais­to pro­duk­tai ne­ding­tų iš rin­kos. Tam esą rei­kia pa­teik­ti iš­sa­mius duo­me­nis. „Jie tu­ri įro­dy­ti, kad, ga­mi­nant tam ti­krą tra­di­ci­nį len­kiš­ką rū­ky­tos mė­sos pro­duk­tą, ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti ma­žes­nio li­mi­to tai­kant ge­rą­ją rū­ky­mo pra­kti­ką. Ga­li­mi spren­di­mai pri­klau­sys nuo pa­teik­tų duo­me­nų ir nuo svars­ty­mų su vals­ty­bė­mis na­rė­mis re­zul­ta­tų“, - sa­kė G.Su­di­kas.

Anot jo, ga­li­mi spren­di­mai ga­li bū­ti vie­ti­nei ga­my­bai ir var­to­ji­mui tai­ko­ma iš­ly­ga, lei­di­mas ne­tai­ky­ti nau­jo­jo li­mi­to tam ti­kriems tra­di­ci­niams mė­sos ga­mi­niams, nau­jų rei­ka­la­vi­mų tai­ky­mo ati­dė­ji­mas.

Lie­tu­viai pir­mą kar­tą gir­di

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė - vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vil­ma Pu­ši­nai­tė LŽ pa­aiš­ki­no, kad kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pa­grin­dą su­da­ro ži­nios, kad rū­ky­ti mais­to pro­duk­tai ke­lia svei­ka­tos prob­le­mų. „Ir ypač dėl to, kad juo­se ga­li bū­ti po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių ang­lia­van­de­ni­lių“, - pa­brė­žė ji. Pa­sak V.Pu­ši­nai­tės, kva­pių­jų me­džia­gų, gau­tų iš dū­mų, ku­rie yra frak­cio­nuo­ti ir va­ly­ti, nau­do­ji­mas pa­pras­tai lai­ky­ti­nas ma­žiau pa­vo­jin­gu svei­ka­tai už pa­tį tra­di­ci­nio rū­ky­mo pro­ce­są.

Pa­vo­jin­ga kva­pio­ji rū­ky­mo me­džia­ga gau­na­ma per­dir­bus “pir­mi­nį dū­mų kon­den­sa­tą” ir “pir­mi­nę der­vos da­lį”, ku­rie bū­na prieš tai gau­ti iš de­gin­tos me­die­nos. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl kva­pių­jų rū­ky­mo me­džia­gų, nau­do­ja­mų ar­ba skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar jų pa­vir­šiu­je, nu­ro­dy­ta, kad „pir­mi­nia­me dū­mų kon­den­sa­te” ir “pir­mi­nė­je der­vos da­ly­je” ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­to kie­kio svei­ka­tai pa­vo­jų ke­lian­čių ben­zo(a)pi­re­no ir benz(a)an­tra­ce­no.

2014 me­tų sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo EK įgy­ven­di­ni­mo reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tas Są­jun­gos lei­džia­mų kva­pių­jų rū­ky­mo pir­mi­nių pro­duk­tų, skir­tų nau­do­ti mais­to pro­duk­tuo­se ar­ba mais­to pro­duk­tų pa­vir­šiu­je ir pa­ga­min­toms kva­pio­sioms me­džia­goms ga­min­ti, są­ra­šas. Šia­me są­ra­še yra 10 pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų, ku­riuos lei­džia­ma nau­do­ti pa­gal spe­cia­lias nu­sta­ty­tas nau­do­ji­mo są­ly­gas.

„Kiek­vie­nos ša­lies mais­to vers­lo ope­ra­to­riai ga­lė­jo kreip­tis dėl rū­ky­mui skir­tos me­džia­gos pa­tvir­ti­ni­mo. Kiek­vie­na rū­ky­mui skir­ta me­džia­ga tu­ri bū­ti aukš­čiau­siu ly­giu moks­liš­kai pa­tvir­tin­ta ir leis­ta sau­giai nau­do­ti, kaip rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai“, - tvir­ti­no VMVT ins­pek­to­rė.

Ta­čiau ji pa­žy­mė­jo, kad iš­im­čių dėl kva­pių­jų me­džia­gų nau­do­ji­mo mais­to pra­mo­nė­je nė­ra. „Vi­sų ga­min­to­jų par­ei­ga var­to­to­jams - pa­teik­ti tik sau­gius, ko­ky­biš­kus ir tin­ka­mai pa­ženk­lin­tus mais­to ga­mi­nius", - sa­kė ji.

VMVT nuo­mo­ne, Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nė ir vers­las yra at­sa­kin­gi ir jau su­si­pa­ži­nę su vi­sais mais­tą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, to­dėl ne­su­sip­ra­ti­mų dėl jų įgy­ven­di­ni­mo ne­tu­rė­tų iš­kil­ti.

Ga­min­to­jams rei­ka­la­vi­mai – staigmena

Gar­siau­sios Ne­rin­go­je žu­vų rū­kyk­los Ni­do­je sa­vi­nin­kas Jo­nas Ša­tas nau­jie­ną apie tai, kad me­džio dū­mais rū­ky­ti pro­duk­tai nuo rug­sė­jo 1 die­nos užd­raus­ti, pir­mą kar­tą iš­gir­do iš „Lie­tu­vos ži­nių“. „Nie­ko ne­ži­nau. Pir­mą kar­tą gir­džiu“, - ste­bė­jo­si vers­li­nin­kas. Jis tei­gė jo­kių pra­ne­ši­mų nei iš VMVT, nei iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus, jo vers­lui tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus ne­ga­vęs.

J.Ša­tas kas­met su­žve­jo­ja ir se­zo­no me­tu nuo ba­lan­džio iki spa­lio mė­ne­sio karš­tai iš­rū­ko bei par­duo­da apie 10 to­nų Kur­šių ma­rių žu­vų. „Su­ka­po­ja­me alks­nį, už­de­ga­me, me­dis ru­se­na, ir žu­vys rū­kyk­lo­je rū­ko­mos“, - nau­do­ja­mą tech­no­lo­gi­ją trum­pai api­bū­di­no J.Ša­tas. Pa­sak jo, ši tech­no­lo­gi­ja Ni­do­je tai­ko­ma nuo se­nų lai­kų, o jis pats taip žu­vis ruo­šia jau dau­giau kaip 20 me­tų.

„Žu­vys va­sa­rą tarp poil­siau­to­jų bai­siai po­pu­lia­rios“, - tvir­ti­no vers­li­nin­kas. Jei­gu drau­di­mas ru­de­nį iš tie­sų įsi­ga­lios, J.Ša­tas žu­vų ne­be­rū­ky­tų. „Kaž­kuo ki­tu rei­kė­tų už­siim­ti...“ - ne­tvir­tai, lyg ne­ga­lė­da­mas pa­ti­kė­ti to­kia ga­li­my­be, sa­kė pa­šne­ko­vas.

Iš­gir­du­si apie bū­si­mą drau­di­mą ga­min­ti me­die­nos dū­mais rū­ky­tos mė­sos ga­mi­nius, nu­ste­bo ir Ky­bar­tų bend­ro­vės „Dam­sa“ di­rek­to­rė Auk­sė Vai­čai­tie­nė. Jos va­do­vau­ja­ma įmo­nė, ne­no­rė­da­ma ko­pi­juo­ti stam­bes­nių mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nių ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos, pa­si­rin­ko se­no­lių pa­tir­tį ati­tin­kan­tį ga­my­bos bū­dą – mė­sos par­uo­ši­mą sū­ry­me, na­tū­ra­lias prie­sko­ni­nes me­džia­gas, mė­sos smul­ki­ni­mą ran­ko­mis. Įmo­nės mė­sos ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi Lie­tu­vos se­no­vi­niai mė­sos ga­mi­nių re­cep­tai bei įran­ga - kai­miš­ko ti­po rū­kyk­la, kur nau­do­ja­mi alks­nio me­džių dū­mai. Įmo­nė rin­kai siū­lo 31 pa­va­di­ni­mo karš­tai rū­ky­tų ga­mi­nių.

„Ne­te­ko gir­dė­ti, pir­mą kar­tą gir­džiu“, - į žur­na­lis­to klau­si­mus apie ru­de­nį įsi­ga­lio­sian­čius drau­di­mus rū­ky­ti la­ši­nius ir deš­ras at­sa­kė vers­li­nin­kė. Ji taip pat jo­kių pers­pė­ji­mų iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų apie bū­si­mus po­ky­čius iki šiol ne­su­lau­kė. „Rug­sė­jį bus užd­raus­ta, tai tur­būt in­for­muos“, - trum­pai drū­tai at­sa­kė bend­ro­vės va­do­vė. Kaip ga­li­mi drau­di­mai pa­veik­tų įmo­nės veik­lą, A.Vai­čai­tie­nė pri­si­pa­ži­no šiuo me­tu ne­gal­vo­jan­ti. „A­pie tai nie­ko ne­mąs­čiu­si, nes nie­ko ne­ži­nau, iš jū­sų pir­mą kar­tą iš­gir­dau. Kaip bus, taip bus“, - LŽ žur­na­lis­tui sa­kė vers­li­nin­kė.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (33)
kaunas  10.12.124.183 2014-01-26 19:47:27
dabar jau pradejo reguliot . lietuva 3 ruses salis dabar eksperementus daris su maistu o mes busim tos peles kurios truksta siam maistui ,
3 0  Netinkamas komentaras
Enigma  82.35.238.22 2014-01-19 20:51:27
zilva66 - pritariu del Lietuviu vergo mentaliteto.... :( Labai gaila bet tai tiesa.... Lietuvems viskas geriau negu "savas" ir kovoti mes net patys uz save, deja, nesugebam.... Kodel taip yra - biesas zino! ? pasirodyti mes megstam, issiskirti trokstam (nors ir paciais primytiviausiais budais - ypac moterys musu) - daznai juokiname didziaja pasaulio dali B-E-T del rukytos desros mes nekovosim! w-hahaha Siaip tai kitos tautos irgi turi pakankamai "klounu" tik kad Lietuviai baidziauninkija ir ko daug tiketis?:( AS ESU PRIES RUKYTA MESA! Gerai kad uzdraus.... jau seniia issigimes rukymo procesas.
2 1  Netinkamas komentaras
Bartė  78.60.29.35 2014-01-18 17:21:32
pamenu kaip vaikystėje mano tėvai sodo teritorijoje vindzino dešras, tai dabar vėl grįšime į tuos laikus... Tikiuosi, kad savo reikmėm neuždraus rųkyti mėsas...
2 0  Netinkamas komentaras
anglu kalbos zinovui  213.252.196.2 2014-01-17 10:06:42
Kurį reglamentą turite omenyje? Yra du reglamentai.
3 0  Netinkamas komentaras
zilva66  78.56.148.228 2014-01-16 10:49:55
O ka veikia musu politikai, ypac kur sedi Briuselyje? Lenkai kaip visada triuksmauja, tai ir issikovos sau islygas, o lietuviai su savo vergo mentalitetu tyli apsisike, kad tik nesuerzinti stipresniuju, ar tai butu briuselis, ar kremlius...
7 0  Netinkamas komentaras
Sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je rugp­jū­čio 26 dieną žu­vo žmo­gus.
Pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu įta­ria­mas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Jo­nas Mi­lius pir­ma­die­nį grįž­ta į dar­bą po be­veik mėnesį tru­ku­sių at­os­to­gų.
Penk­ta­die­nį Da­ni­jo­je bu­vo is­to­ri­nė die­na: pir­mą kar­tą ša­ly­je mu­sul­mo­niš­kas pa­mal­das ve­dė dvi mo­te­rys. Ši ce­re­mo­ni­ja bu­vo ofi­cia­lus pir­mo­sios mo­te­rų va­do­vau­ja­mos mečetės Skan­di­na­vi­jo­je ati­da­ry­mas.
Ru­si­jos opo­zi­ci­nė par­ti­ja PAR­NAS rei­ka­laus pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ap­kal­tos, jei jos at­sto­vai pa­klius į par­la­men­tą per rinkimus ki­tą mė­ne­sį.
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Su­bti­laus hu­mo­ro fil­mų au­to­riaus Woo­dy Al­le­no „Aukš­tuo­me­nės klu­bas“ („Café So­cie­ty“) ro­do­mas ki­no tea­truo­se. Skir­tin­gai nei sa­ko nau­jo­sios juo­stos pa­va­di­ni­mas, pats W. Allenas sa­vo gy­ve­ni­mą [...]
Ki­tą sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos mies­tuo­se Diu­sel­dor­fe, Kre­fel­de ir Le­ver­ku­ze­ne pra­si­dės ke­tu­rias die­nas, rugp­jū­čio 31-rug­sė­jo 3 d., truk­sian­ti tarp­tau­ti­nė šo­kio mu­gė „Internationale Tanz­mes­se NRW“, [...]
Lie­tu­vos pa­štas kvie­čia dai­li­nin­kus, ki­tus kū­rė­jus, me­no stu­di­jų kryp­ties stu­den­tus teik­ti sa­vo su­kur­tus pro­jek­tus 2017-ai­siais leisimiems pa­što ženk­lams.
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
Pir­ma­die­nį Mo­lė­tuo­se ren­gia­mos at­min­ties ei­ty­nės, skir­tas pagerbti Ho­lo­kaus­to au­kas.
Aš­tuo­ne­rius me­tus dėl pa­sta­to re­kons­truk­ci­jos bu­vu­si pri­vers­ta dirb­ti įna­mės są­ly­go­mis, du­ris iš­kil­min­gai at­vė­rė Tel­šių Ka­ro­li­nos Praniauskaitės vie­šo­ji bib­lio­te­ka.
Lie­tu­vo­je su­reng­tų šeš­tų­jų tarp­tau­ti­nių dau­gia­die­nių dvi­ra­čių plen­to lenk­ty­nių „Bal­tic Chain Tour“ (UCI 2.2 ka­te­go­ri­ja) nu­ga­lė­to­ju ta­po lat­vis Ma­ris Bog­da­no­vičs. 24-erių me­tų „Rie­tu­mu [...]
„Žal­gi­ris“ pra­tę­sė įspū­din­gą per­ga­lių se­ri­ją. Ati­dė­to­se 17-o „SMScre­dit.lt A ly­gos“ tu­ro rung­ty­nė­se vil­nie­čiai re­zul­ta­tu 4:1 (1:0) įvei­kė Ma­ri­jam­po­lės „Sūduvą“ ir čem­pio­na­te [...]
Pa­sau­lio ki­no tea­truo­se pra­dė­tas ro­dy­ti veiks­mo fil­mas „Sa­vi­žu­džių bū­rys“ – kon­tra­ver­siš­ka is­to­ri­ja apie blo­giu­kus, gel­bė­jan­čius pa­sau­lį. Prem­je­ros pro­ga ak­to­rius Jaredas Le­to, vai­di­nęs [...]
Dau­ge­liui džia­zas aso­ci­juo­ja­si su Loui­su Arms­tron­gu (1901 – 1971) – ryš­kia, im­pro­vi­zuo­jan­čia, už­de­gan­čia as­me­ny­be. Klau­sy­to­jams pa­žįs­ta­ma „What a won­der­ful world“ („Koks nuo­sta­bus pa­sau­lis“) [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Vi­sa­me pa­sau­ly­je tu­rė­tų bū­ti kuo grei­čiau užd­raus­ta nau­do­ti plas­ti­ko mi­krog­ra­nu­les kos­me­ti­kai. Apie to­kį bri­tų par­la­men­ta­rų reikalavimą pra­ne­šė BBC.
Nau­ji moks­lo me­tai at­neš pa­lan­kių po­ky­čių pe­da­go­gams: da­liai jų didės at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai.
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę moka par­si­siųs­ti ir [...]
„Kas­pers­ky Lab“ ir „i­con­Kids&youth“ at­lik­tas ty­ri­mas „Au­ga­me in­ter­ne­te – pri­jung­ti vai­kai“ par­odė, kad tė­vai daž­nai ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na grės­mes, su ku­rio­mis jų vai­kai su­si­du­ria [...]
Kė­dai­nių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­pa­si­nau­do­jo jiems su­teik­ta ga­li­my­be ne­mo­ka­mai mi­kros­che­mo­mis pa­ženk­lin­ti au­gi­na­mus šu­nis bei ka­tes. Iš maž­daug 16 tūks­tan­čių šia­me rajone au­gi­na­mų šių [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Esa­te svei­kas žmo­gus ir stai­ga, at­ro­dy­tų, nei iš šio, nei iš to ima nie­žė­ti odą, ji pa­tins­ta, par­aus­ta, at­si­ran­da pūs­le­lių. Grei­čiau­siai ser­ga­te aler­gi­niu kon­tak­ti­niu der­ma­ti­tu. Tai odos už­de­gi­mi­nis [...]
Nau­jo­sio­se Ame­ri­kos pe­dia­trų aka­de­mi­jos re­ko­men­da­ci­jo­se pa­tei­kia­mi bū­dai, ga­lin­tys už­kirs­ti ke­lią pa­aug­lių nu­tu­ki­mui ir mi­ty­bos su­tri­ki­mams.
Ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo ran­kraš­tis, lai­ko­mas vie­na mįs­lin­giau­sių pa­sau­ly­je kny­gų, yra par­ašy­tas ne­ži­no­ma kal­ba ar­ba šif­ru, ku­rio iki šiol nie­kas ne­perp­ra­to – netgi ge­riau­si krip­tog­ra­fai.
Du jū­ri­nin­kai, įstri­gę vie­no­je ne­gy­ve­na­mo­je Mi­kro­ne­zi­jos sa­lo­je, penk­ta­die­nį bu­vo iš­gel­bė­ti, kai JAV pa­ieš­kų gru­pė pa­ste­bė­jo pa­plū­di­my­je jų iš­brai­žy­tas rai­des SOS, pranešė nau­jie­nų por­ta­las [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar šiemet augo jūsų, arba jūsų pažįstamų žmonių darbo užmokestis? 
Taip. Augo mano darbo užmokestis
Taip. Didėjo pažįstamo asmens alga
Ne. Tokio stebuklo neįvyko
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami