Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Gamta
Lašišiniuose vandens telkiniuose žuvitakiai bus atidaryti anksčiau
Šie­met la­ši­ši­nių žu­vų ne­ršto ir mig­ra­ci­jos ru­de­ni­nio lai­ko­tar­pio pra­džia pra­si­dės sa­vai­te anks­čiau.
Užsienio ekspertai nepadėjo Lietuvos ežerams
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, su­lau­ku­si vi­suo­me­nės kri­ti­kos dėl ke­ti­ni­mo ša­lies eže­rus va­ly­ti che­mi­niu bū­du, nu­ta­rė to­bu­lin­ti ren­gia­mą van­de­nų prie­žiū­ros prog­ra­mą, pa­si­telk­da­ma už­sie­nio eks­per­tų pa­gal­bą. Nors į kon­fe­ren­ci­ją su­kvies­ti pra­ne­šė­jai aiš­kaus spren­di­mo ne­pa­tei­kė, 2016–2021 me­tų prog­ra­mo­je jau ne­nu­ma­ty­ta tai­ky­ti  fos­fo­ro su­ri­ši­mo eže­rų dug­no nuo­sė­do­se che­mi­nio me­to­do.
Paukščių giesmės dar neišsiritusiems mažyliams
Vi­sai kaip tė­vai, kal­ban­tys su sa­vo kū­di­kiu jam dar esant mo­ti­nos pil­ve, kai ku­rie pa­ukš­čiai gie­da iš kiau­ši­nių dar ne­iš­si­ri­tu­siems sa­vo pa­ukš­čiu­kams ir to prie­žas­tis ga­li bū­ti no­ras par­eng­ti juos vis šil­tė­jan­čiam pa­sau­liui, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė moks­li­nin­kai.
Antys saugo vynuogynus
Iš pra­džių kvark­sė­ji­mas, ku­rį ga­li­ma iš­girs­ti tarp šia­me Pie­tų Af­ri­kos vyn­da­rys­tės mies­te ki­lo­me­trų ki­lo­me­trus be­sid­rie­kian­čių vy­nuo­gy­nų, nė­ra gar­sus.
Regioniniai parkai lankytojams nemokamai pasiūlys šimtus naujų dviračių
Re­gio­ni­niams par­kams per­ka­ma 570 nau­jų dvi­ra­čių – juos eko­lo­gi­nio švie­ti­mo tiks­lais ga­lės ne­mo­ka­mai nau­do­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų lan­ky­to­jai.
Redakcijos paštas. Kada ešeriai gaudo lydekas?
Stir­na prie pat ke­lio ati­tva­rų rupš­no­jo ra­so­tą žo­lę, o ­gal lau­kė, ka­da ga­lės ra­miai pe­rei­ti ke­lią, kai  ma­ši­nos su­stos prie švie­so­fo­ro. Įsi­vaiz­duo­ja­te? Mies­to te­ri­to­ri­jo­je! To­kius vaiz­dus, kai kiš­kiai, el­niai ir stir­nos bė­gi­nė­ja ša­li­ke­lė­se, ma­čiau p­rieš dvi­de­šimt me­tų Vo­kie­ti­jo­je pro au­to­bu­so lan­gą. Ką gi, Lie­tu­vos stir­nos ­jau gy­ve­na kaip Eu­ro­po­je. O mes, žmo­nės, – ar jau?
Lietingi orai papildė nusekusias upes
Lie­tin­ga an­tro­ji va­sa­ros pu­sė at­sta­tė per saus­ras nu­kri­tu­sį upių ly­gį – da­bar jis pa­sie­kė vi­du­ti­nį dau­gia­me­tį.
Prancūzijos muitinė konfiskavo 2 tūkst. kontrabandinių jūrų arkliukų
Pra­ncū­zi­jos mui­ti­nės par­ei­gū­nai penk­ta­die­nį pra­ne­šė kon­fis­ka­vę apie 2 000 ne­gy­vų jū­rų ark­liu­kų kon­tra­ban­dos siun­tą, tu­rė­ju­sią pa­siek­ti Azi­ją, kur šios ne­įp­ras­tos iš­vaiz­dos žu­ve­lės nau­do­ja­mos tra­di­ci­nės me­di­ci­nos pre­pa­ra­tams ir kaip af­ro­di­zia­kai.
Liepa buvo karščiausias mėnesis per dabartinę istoriją (1)
Lie­pa bu­vo karš­čiau­sias Že­mės mė­ne­sis per da­bar­ti­nę is­to­ri­ją ir pa­sie­kė nau­ją pa­sau­li­nio karš­čio ri­bą per 137 me­tus, kai vyk­do­mi to­kie ste­bė­ji­mai, tre­čia­die­nį pra­ne­šė JAV vy­riau­sy­bės moks­li­nin­kai.
Samanos prieš 400 mln. metų padidino deguonies kiekį Žemėje
Moks­li­nin­kai il­gą lai­ką lau­žė gal­vas, iš kur Že­mė­je at­si­ra­do pa­kan­ka­mai de­guo­nies gy­vū­nams ir žmo­nėms, o pir­ma­die­nį bu­vo pa­skelb­ta, jog da­bar ma­no­ma, kad vi­sa tai pra­si­dė­jo nuo sa­ma­nų.
Lietuvos metų medį rinks iš dvylikos atrinktųjų
Šie­met pir­mą kar­tą su­reng­to Lie­tu­vos me­tų me­džio at­ran­kos kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja jau pa­skel­bė 12 me­džių, ku­rie var­žy­sis an­tra­ja­me eta­pe, pra­ne­ša Ap­lin­kos ministerija
Bilietais tikrina lankytojų sąmoningumą
Ne­pri­va­lo­mų bi­lie­tų į sau­go­mas ša­lies te­ri­to­ri­jas pla­tin­to­jai sa­ko nu­stem­ban­tys, kai jų pa­pra­šo lie­tu­viai. Įpras­ta, kad lan­ky­to­jų bi­lie­tų tei­rau­ja­si ir juos per­ka už­sie­nie­čiai, o mū­sų tau­tie­čiai la­biau­siai iš­puo­se­lė­to­mis gim­ti­nės vie­to­mis daž­niau sie­kia nau­do­tis ne­mo­ka­mai.
Redakcijos paštas. Gaivinantis kerštas (2)
Šer­mukš­niai vis rau­do­nes­ni, o žio­gai p­ra­de­da čirkš­ti, kai nuo ra­sos pra­džiūs­ta pie­vos ir sau­lė su­šil­do po nak­ties­ at­vė­su­sį orą. Va­sa­ros lie­ka vis ma­žiau, tad aš ir ma­no se­nas pa­žįs­ta­mas­ iš­bil­dė­jom pa­si­džiaug­ti dar šil­to­mis die­no­mis. Se­niai ma­tė­mės, tad pa­ke­liui į žve­jy­bą pliur­pėm apie vis­ką ir to­li­ma ke­lio­nė ­nep­rail­go, nors ra­di­jo ne­sik­lau­sėm.  
Arktiniai rykliai gali gyventi iki 400 metų
Ark­ti­niai ryk­liai yra il­giau­siai gy­ve­nan­tys stu­bu­ri­niai gy­vū­nai pa­sau­ly­je ir ga­li su­lauk­ti net 400 me­tų, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų gru­pė.
Per Žolinę žvejoti bus galima nemokamai
Pir­ma­die­nį, per Žo­li­nę, žve­jo­ti bus ga­li­ma ne­mo­ka­mai. Kaip pra­ne­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, vi­suo­se vals­ty­bi­niuo­se vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se, taip pat Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nia­me par­ke bus ga­li­ma žve­jo­ti be žve­jy­bos lei­di­mų ar meš­ke­rio­to­jo bi­lie­tų.
Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Vil­niaus ta­ry­ba tre­čia­die­nį pri­ėmė ga­lu­ti­nius spren­di­mus, ku­riais baig­tas pa­si­ren­gi­mas na­cio­na­li­nio sta­dio­no kon­ce­si­nin­ko kon­kur­sui. Ta­ry­ba pri­ta­rė pa­grin­di­nėms konkurso są­ly­goms, eta­pams.
Po to, kai prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ir jo su­tuok­ti­nei bu­vo už­sa­ky­ti 44 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tys bi­lie­tai į Rio de Ža­nei­rą, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja su­sku­bo keis­ti viešųjų pir­ki­mų tvar­ką. [...]
Bur­ki­nis, vi­są kū­ną den­gian­tis mo­te­riš­kas mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lis, de­ran­tis kon­ser­va­ty­viam mu­sul­mo­niš­kam ap­ran­gos ko­dui, su­kė­lė daug dis­ku­si­jų Pra­ncū­zi­jo­je, ta­čiau Šiaurės Af­ri­kos pa­plū­di­miuo­se [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga tre­čia­die­nį pa­brė­žė, kad Grai­ki­jos eko­no­mi­niai duo­me­nys yra pa­ti­ki­mi, po to, kai Grai­ki­jos teis­mas at­nau­ji­no by­lą prieš ša­lies vals­ty­bi­nės sta­tis­ti­kos va­do­vą dėl ta­ria­mai ne­tiks­lių [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Šią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pie­ti­nė­je da­ly­je, kur ge­le­žies am­žiu­je gy­ve­no kur­šiai, bu­vo ras­tas jau tre­čias ma­žiau­siai tūks­tan­čio metų se­nu­mo šu­li­nys.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tras (LNDT) rug­sė­jo 2 die­ną pra­dės 77-ąjį se­zo­ną, ku­rio pa­grin­di­nis šū­kis – „Tre­ni­ruok ir sie­lą“. Juo tea­tras ska­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į svei­ką [...]
Va­kar, rugp­jū­čio 22 d., su­reng­tas uni­ka­lus mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Bal­ti­jos su­tar­ti­nė ap­link pa­sau­lį“ („Bal­tic Song Around The Glo­be“), skir­tas Juo­do­jo kas­pi­no die­nai ir 27-osioms Bal­ti­jos ke­lio [...]
Rugp­jū­čio 26–27 die­no­mis Šiau­liai taps Lie­tu­vos me­no sos­ti­ne ir pa­kvies į gau­sy­bę me­ni­nių pro­jek­tų, koncertų bei per­for­man­sų. 
Prog­re­sas dar nie­ka­da ne­bu­vo toks spar­tus, kaip da­bar, o nuo­la­ti­niai po­ky­čiai ne­ap­len­kė nei gro­žio idea­lų, nei mi­ty­bos ten­den­ci­jų. At­kin­so die­tą pa­kei­tė ma­žo rie­bu­mo die­tos, vė­liau pra­si­dė­jo [...]
Di­džiau­sia lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo ir per­so­na­lo at­ran­kos įmo­nė Bal­ti­jos ša­ly­se „Biu­ro“ no­ri iš pa­grin­dų pa­keis­ti lie­tu­vių po­žiū­rį į dar­bo pa­ieš­ką ir jos bū­dus.
Ki­ni­ja pa­tvir­ti­no 16-kos Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių, ga­lin­čių eks­por­tuo­ti į šią ša­lį, są­ra­šą.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad per de­šimt me­tų sa­vi­val­dy­bė iš Eu­ro­pos In­ves­ti­ci­nio Ban­ko ga­lė­tų pa­sis­ko­lin­ti iki 50 mln. eu­rų.
780 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­tys Šiau­liai mies­to gar­bės pi­lie­čiu pa­si­ry­žę skelb­ti 90-me­čio ru­de­nį su­lauk­sian­tį ka­den­ci­ją bai­gu­sį prezidentą Val­dą Adam­kų.
Tiek me­da­lių iš ša­lies par­olim­pi­nės rink­ti­nės, ku­ri rug­sė­jo 7–18 die­no­mis at­sto­vaus Lie­tu­vai Rio de Ža­nei­ro par­olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, gar­siai pa­ža­dė­jo Lie­tu­vos parolimpinio ko­mi­te­to (LPOK) [...]
Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me „KOK World Se­ries 2016“ Ju­li­ja Sto­lia­ren­ko ko­vo­jo pir­mą kar­tą, ta­čiau to už­te­ko, kad bū­tų pa­ste­bė­ta vie­nos di­de­lės Japonijos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vų.
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je į ke­tu­rių mė­ne­sių sta­žuo­tę JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jos (NA­SA) ty­ri­mų cen­tre iš­vyks­ta dar vie­nas Lie­tu­vos stu­den­tas. Vilniečiui Liud­vi­kui Pa­ukš­tei [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Šie­met la­ši­ši­nių žu­vų ne­ršto ir mig­ra­ci­jos ru­de­ni­nio lai­ko­tar­pio pra­džia prasidės sa­vai­te anks­čiau.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, su­lau­ku­si vi­suo­me­nės kri­ti­kos dėl ke­ti­ni­mo ša­lies eže­rus va­ly­ti che­mi­niu bū­du, nu­ta­rė to­bu­lin­ti ren­gia­mą van­de­nų prie­žiū­ros prog­ra­mą, pasitelkdama už­sie­nio eks­per­tų [...]
Bū­si­mo­jo flag­ma­no kon­cep­ci­nę ver­si­ją „Es­ca­la“ pri­sta­tęs JAV au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Cad­di­lac“, ke­ti­na jos pa­grin­du su­kur­ti ma­si­nei ga­my­bai skir­tą mo­de­lį. Jis būtų po­zi­cio­nuo­ja­mas laip­te­liu [...]
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
An­tra­sis ku­ni­go Ri­čar­do Do­vei­kos die­no­raš­tis iš UNI­CEF mi­si­jos Sva­zi­lan­de: „Bū­ti žmo­nė­mis, tai reiš­kia sergėti vie­niems ki­tus...“
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Nors mu­zi­kos te­le­fo­nuo­se klau­so­si du iš tri­jų jau­nuo­lių, pa­sta­ruo­ju me­tu ga­min­to­jai vis daž­niau iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų mo­de­lius iš­lei­džia be in­teg­ruo­to FM ra­di­jo im­tu­vo. Ta­čiau nuo šiol ZIP FM [...]
Fan­ta­zi­ją „Beg­lo­bio“ prie­glau­da pe­rė­mė­me iš Vil­niaus mies­to be­na­mių gy­vū­nų sa­ni­ta­ri­nės tar­ny­bos. Ši gra­žuo­lė bu­vo ras­ta gat­vė­je. Ka­ty­tė aki­vaiz­džiai bu­vu­si na­mi­nu­kė, ta­čiau ne­ge­rų [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Su­au­gu­sių ir vai­kų trau­mos pi­ką pa­sie­kia va­sa­rą ir ru­de­nį, kuo­met lai­kas lei­džia­mas ak­ty­viau­siai ir pa­ti­ria­ma apie 60 proc. visų me­tų su­ža­lo­ji­mų. 
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gis­truo­tas pir­mas itin re­tos Creutz­feldt-Jakobo li­gos at­ve­jis. 
Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­te­sė­jo pa­ža­dą Rio de Ža­nei­re ap­vog­toms olim­pie­tėms irk­luo­to­joms Mil­dai Val­čiu­kai­tei ir Do­na­tai Vištartaitei nu­pirk­ti kve­pa­lų.
Va­kar Edin­bur­go ka­ra­liš­ka­jam ping­vi­nui se­rui Nil­sui Ola­vui bu­vo su­teik­tas Nor­ve­gi­jos bri­ga­dos va­do ka­ri­nis laips­nis. Šio Nor­ve­gi­jos ka­ra­liš­ko­sios gvar­di­jos gar­bės na­rio paaukštinimo ce­re­mo­ni­ja vy­ko [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kas pakeis Lietuvos krepšinio rinktinės trenerį Joną Kazlauską?
Rimas Kurtinaitis
Šarūnas Jasikevičius
Gintaras Krapikas
Dainius Adomaitis
Ekspertas iš užsienio
Kita
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami