Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12
Gamta
Lašišas ir šlakius leista gaudyti dar penkiose upėse
La­ši­šas ir šla­kius nuo šiol bus ga­li­ma žve­jo­ti dar pen­kio­se Lie­tu­vos upė­se.
H. Mackevičius: baravyko Ramūno gyvenimo istorija (1)
Tuo me­tu, kai dau­ge­lis lie­tu­vių pri­ren­ka pin­ti­nes gry­bų, „Dvi­ra­čio šou“ kū­rė­jas, pro­diu­se­ris, hu­mo­ris­tas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, at­os­to­gau­da­mas sa­vo so­dy­bo­je Šir­vin­tų ra­jo­ne, ste­bi vie­no ba­ra­vy­ko gy­ve­ni­mą nuo ta­da, kai šis pa­si­ro­do iš po sa­ma­nų, iki tol, kol pa­sens­ta ir nu­links­ta ant šo­no.
Mokslininkai: arktinėje Europoje žaliavo miškai
Vil­niaus, Hel­sin­kio ir Ou­lu uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai su ko­le­go­mis iš Suo­mi­jos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos tarp­dis­cip­li­ni­nia­me moks­li­nia­me „Na­tu­re“ gru­pės žur­na­le „Scien­ti­fic Re­ports“ pub­li­ka­vo straips­nį „First Phy­si­cal Evi­den­ce for Fo­res­ted En­vi­ron­ment in the Arc­tic du­ring MIS 3“.
Bus tvarkomas Ukmergės piliakalnis
 Į Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­mink­lų są­ra­šą įtrauk­to Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio ir jo prie­igų su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 350 tūks­tan­čių eu­rų.
Šiemet gandrų vados negausios (1)
Žu­vin­te dir­ban­tys gam­ti­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad šie­met gand­rų šei­mos ne­gau­sios. Nors da­bar lie­taus pa­kan­ka, sau­są bir­že­lį pa­ukš­čiams trū­ko var­lia­gy­vių, to­dėl ne vie­nas gand­ras da­lį sa­vo jau­nik­lių tie­siog iš­mė­tė iš liz­dų.
Redakcijos paštas. Kaip suomis vos lietuvių nepražudė
Va­sa­rą ­nak­tys trum­pos, to­dėl nu­spren­džiau va­žiuo­ti prie eže­ro su nak­vy­ne. Ke­lio­nė ir ­pa­si­ruo­ši­mas jai vy­ko sklan­džiai ir ne­tru­kus su ko­le­ga žve­ju jau mė­ga­vo­mės ­pa­kran­tės vaiz­dais sim­bo­liš­kai ra­gau­da­mi apy­ni­nį. Gam­to­je lai­kas slen­ka kaž­kaip ­ki­taip. Nie­kur ne­rei­kia sku­bė­ti. At­ro­do, kad im­tum ir ­gy­ven­tum prie ba­los kaip koks miš­ki­nis. Žve­jo­ji kiek len­da. Į dar­bą ne­rei­kia... Ži­no­ma, žie­mą bū­tų ries­ta. 
Pasirašytoje rezoliucijoje ragina atsisakyti cheminio ežerų valymo (1)
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Kaip pa­dė­ti van­dens tel­ki­niams“ su­si­lau­kė griež­tos ša­lies van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo spe­cia­lis­tų reak­ci­jos. Po kon­fe­ren­ci­jos aka­de­mi­kai, vers­lo ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai griež­tai pa­smer­kė mi­nis­te­ri­jos rek­la­muo­ja­mą che­mi­nio eže­rų va­ly­mo tech­no­lo­gi­ją.
„Kvapų naktyje“ rinks kvapniausią augalą
Ne tik for­mų, spal­vų, bet ir kva­pų at­ra­di­mai ly­di kiek­vie­ną­kart ap­si­lan­kius Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Kau­no bo­ta­ni­kos so­de. Į ke­lio­nę aro­ma­tais jau šį penk­ta­die­nį, lie­pos 22 die­ną, pa­kvies tra­di­ci­ne ta­pu­si gė­lių, sko­nių ir kva­pų šven­tė „Kva­pų nak­tis“, ku­rios lan­ky­to­jai rinks kvap­niau­sią Bo­ta­ni­kos so­do au­ga­lą.
Kad vietoj miško gėrybių, neparsineštumėte protokolo
Pa­sta­ruo­ju me­tu į Lie­tu­vos miš­kus pa­trau­kė pul­kai gry­bau­to­jų. Kad vie­toj gam­tos gė­ry­bių į na­mus ne­tek­tų grįž­ti su ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lu, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na – bū­nant miš­ke rei­kia ne­pa­mirš­ti lan­ky­mo­si miš­ke bei gry­ba­vi­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų.
Ragina nepražudyti čiurlių jauniklių
Čiur­liai – juo­di, į kregž­des pa­na­šūs įvai­rio­se pa­sta­tų ni­šo­se įsi­ku­rian­tys pa­ukš­čiai. Mies­tuo­se vi­dur­va­sa­rį tai leng­viau­siai pa­ste­bi­mi spar­nuo­čiai, ku­rie jau­nik­lių mai­ti­ni­mo me­tu kas­dien su­gau­na po ke­lis tūks­tan­čius vabz­džių.
Stoja ginti mažųjų žuvėdrų
Gi­nant nuo ny­ki­mo itin re­tų ir vi­so­je Eu­ro­po­je sau­go­mų ma­žų­jų žu­vėd­rų po­pu­lia­ci­ją, ke­tu­rio­se pa­ne­mu­nės te­ri­to­ri­jo­se, Jur­bar­ko bei Ša­kių ra­jo­nuo­se, nuo ge­gu­žės 20 iki rugp­jū­čio 1 die­nos užd­raus­ta lan­ky­tis žmo­nėms.
Redakcijos paštas. Kas pastoja žvejui kelią? (2)
Aną sy­kį pri­gau­džiau šau­nių eše­rių, tai da­bar lė­kiau prie ba­los pra­ėju­sios žūk­lės įspū­džių ge­na­mas. Taip jau žve­jams nu­tin­ka.
Prasideda vėžiavimo sezonas
Lie­pos 16 die­ną pra­si­de­da vė­žia­vi­mo se­zo­nas, kai lei­džia­ma gau­dy­ti pla­čiaž­nyp­lius ir siau­raž­nyp­lius vė­žius. Jis tę­sis iki spa­lio 14-osios. 
Sulaikytas stirniną nudobęs brakonierius
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) par­ei­gū­nai, pa­de­da­mi me­džio­to­jų, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne su­lai­kė su­au­gu­sį stir­nos pa­ti­ną nu­šo­vu­sį bra­ko­nie­rių. 
Aplinkosaugininkai gelbėjo paukščių jauniklius (1)
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Kel­mės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai į Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cen­trą at­ve­žė apuo­ko jau­nik­lį ir du gand­riu­kus. 
Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12
Iki Rio de Ža­nei­ro va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių lie­kant vis ma­žiau lai­ko ėmė lįs­ti var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių nekokybiško dar­bo spra­gos.
Ru­si­jos spor­ti­nin­kams to­liau už­si­tren­kia du­rys į Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nes žai­dy­nes. Tarp­tau­ti­nė irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­ja (FI­SA) pra­ne­šė, kad olim­pia­do­je ne­leis star­tuo­ti net 22 Ru­si­jos irk­luo­to­jams.
Ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se vos tris par­la­men­ti­nes par­ti­jas į mū­šį dėl man­da­tų ves jų pir­mi­nin­kai. Ki­tos, taip pat ir nau­ją­ja gel­bė­to­ja pre­ten­duo­jan­ti tap­ti Lie­tu­vos valstiečių ir ža­lių­jų [...]
Gru­pės par­la­men­ta­rų sie­kis įdieg­ti šei­mos kor­te­lę, su­tei­kian­čią nuo­lai­dų dau­gia­vai­kėms šei­moms, ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je (SADM). Aiš­ki­na­ma, kad sie­kiant [...]
Hil­la­ry Clin­ton an­tra­die­nį pa­te­ko į is­to­ri­ją kaip pir­mo­ji mo­te­ris, iš­kel­ta ku­rios nors di­džio­sios JAV par­ti­jos kan­di­da­te į pre­zi­den­to pos­tą, už­si­ti­kri­nu­si de­mo­kra­tų pa­lai­ky­mą per ne­ra­mų par­ti­jos [...]
JAV de­mo­kra­tų par­ti­ja pir­ma­die­nį Fi­la­del­fi­jo­je pra­dė­jo na­cio­na­li­nį su­va­žia­vi­mą, per ku­rį Hil­la­ry Clin­ton ofi­cia­liai pri­ims de­mo­kra­tų no­mi­na­ci­ją į pre­zi­den­to pos­tą. Ji taps pir­mą­ja mo­te­ri­mi, [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Pa­lan­gos gin­ta­ro mu­zie­ju­je rugp­jū­čio 2–6 die­no­mis įvyks „Nak­ties se­re­na­dų“ fes­ti­va­lio 45-ojo se­zo­no ke­tu­ri kon­cer­tai. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė fil­har­mo­ni­ja šį uni­ka­lų Lietuvos ka­me­ri­nio or­kes­tro [...]
Nuo va­kar Vil­niu­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti sa­vait­ga­lį ati­da­ry­tą ukrai­nie­čių dai­lės ga­le­ri­ją „Ce­chas“ („Tsekh“). Sos­ti­nės Nau­ja­mies­ty­je, Vy­te­nio gat­vė­je, įkur­ta nau­ja me­no erdvė pri­sta­to še­šių [...]
Lei­dyk­la „Brie­dis“ pri­sta­to suo­mių au­to­riaus Juk­kos Ris­lak­kio kny­gą „Vor­ku­ta! Su­ki­li­mas la­ge­ry­je“, iš­leis­tą se­ri­jo­je „Komunizmas be gri­mo“.
Gre­go­ry Da­vid Ro­berts (g. 1952 m. Mel­bur­ne, Aus­tra­li­jo­je) – gar­su­sis „Šan­ta­ra­mo“ au­to­rius. 2014 m. pa­si­trau­kęs iš vie­šu­mos, kad ga­lė­tų at­si­dė­ti sa­vo šei­mai ir nau­jiems pro­jek­tams. 
Vie­šai ža­dė­ju­si pe­rim­ti Vy­riau­sy­bės pa­stan­go­mis su­stab­dy­tą Vil­niaus tre­čią­ją ter­mo­fi­ka­ci­nę elek­tri­nę, „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ pa­ža­do ne­te­sė­jo. O Vy­riau­sy­bė praėjusią sa­vai­tę nu­spren­dė [...]
Elek­tros ir du­jų skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) pra­šo gy­ven­to­jų bū­ti ap­dai­riems ir įsi­ti­kin­ti, kad elek­tros ar du­jų skai­tik­lių at­vy­kę ti­krin­ti asmenys nė­ra su­kčiai. 
Va­kar Ni­do­je star­ta­vo tra­di­ci­nė ta­pu­si is­to­ri­nių bur­val­čių re­ga­ta „Bur­pi­lis“. Šie­met bus ga­li­ma iš­vys­ti net aš­tuo­nis mariomis lenk­ty­niau­jan­čius lai­vus.
Ni­dos ir Juo­dkran­tės pa­plū­di­miuo­se ap­si­lan­kę žmo­nės ste­bi­si nau­jai pa­sta­ty­tais, iš­skir­ti­nai at­ro­dan­čiais Bal­ti­jos jū­ros žvejams skir­tais ob­jek­tais.
Ko­vą dėl ket­vir­tos „SMScre­dit.lt A ly­gos“ tur­ny­ro len­te­lės vie­tos ne kar­tą dek­la­ra­vę Kau­no „Stumb­ro“ fut­bo­li­nin­kai šiuos pla­nus tu­rė­tų atidėti ki­tiems me­tams.
Da­ni­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio ORC bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te net dvi lie­tu­vių jach­tos – ka­pi­to­no Ado­mo Ja­nu­lio­nio va­do­vau­ja­ma „Ke­tu­ri vė­jai“ bei Ais­čio Ka­la­na­vi­čiaus „Ex­tre­me“ pateko tarp stip­riau­siais [...]
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Lie­tu­vo­je cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mas šva­rus po­že­mi­nis van­duo. Ga­li­me di­džiuo­tis sa­vo van­dens iš­tek­liais. Ta­čiau nau­jau­sias ty­ri­mas at­sklei­dė grės­mę – van­den­tie­kio van­de­ny­je aptikta to­kių svei­ka­tai [...]
Mi­ni­ma­laus kon­kur­si­nio ba­lo kils­te­lė­ji­mas nuo 1 iki 2 su­vei­kė: to­kio ryš­kaus pir­ma­kur­sių, įsto­ju­sių­jų į mo­ka­mas vie­tas, su­ma­žė­ji­mo ne­bu­vo jau se­niai. Pa­ly­gin­ti su 2015 m., už stu­di­jas pa­si­ruo­šu­sių [...]
La­ši­šas ir šla­kius nuo šiol bus ga­li­ma žve­jo­ti dar penkiose Lie­tu­vos upė­se.
Tuo me­tu, kai dau­ge­lis lie­tu­vių pri­ren­ka pin­ti­nes gry­bų, „Dvi­ra­čio šou“ kū­rė­jas, pro­diu­se­ris, hu­mo­ris­tas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, at­os­to­gau­da­mas sa­vo so­dy­bo­je Šir­vin­tų ra­jo­ne, ste­bi vie­no [...]
Lie­tu­vos prem­je­rui ir Len­ki­jos vy­riau­sy­bės at­sto­vams pra­ėju­sią sa­vai­tę su­ta­rus at­nau­jin­ti Len­ki­jos naf­tos kon­cer­no „Or­len“ ir bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ de­ry­bas, įmo­nės tre­čia­die­nį [...]
Elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kai ir į elek­tro­mo­bi­lius be­si­da­ran­tiems vai­ruo­to­jams pa­sta­ro­sios die­nos – džiu­gus me­tas. Ga­min­to­jai vie­nas po ki­to da­li­ja­si am­bi­cin­gais pla­nais ir že­ria nau­jie­nas [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau arba vi­sai ne­be­si­no­ri.
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, kad pneu­mo­ko­ki­nė in­fek­ci­ja yra vie­na pa­grin­di­nių ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo prie­žas­čių pa­sau­ly­je, ku­rių galima iš­veng­ti skie­pi­jan­tis.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Gra­ži pil­ka ka­tė, var­du Mig­lė (Mis­ty), din­go iš sa­vo na­mų Port­lan­de, Ore­go­no vals­ti­jo­je, 2005 me­tais. Jos sa­vi­nin­kai Dea­nas McCrea ir Me­re­dith War­ren, ne­sėk­min­gai ieškoję pra­žu­vė­lės, ga­liau­siai [...]
Mi­ga­lu yra vi­siš­kai bal­tas ir ti­kriau­siai jau apie 30 me­tų am­žiaus. Iš­vys­ti šį „bal­tą­jį vy­ru­ką“ yra sukrečiantis ne­rea­lus re­gi­nys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar pastebite, kad Lietuvoje trūksta medikų?
Taip. Vizito pas gydytoją tenka ilgai laukti ar net vykti į kitą rajoną
Trūksta tik tam tikros srities medikų
Ne. Medicinines paslaugas gaunu laiku, jas teikia patyrę specialistai 
Aš nesergu
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami