Žuvintas: nauda ir žmogui, ir gamtai

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2014-02-10 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2014-02-10 06:00
Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra šimtai hektarų tvarkytinų šlapžemių. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos archyvo nuotrauka
Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja įsi­gi­jo ir iš­ban­dė pel­kių žo­lės bio­ma­sę gra­nu­liuo­jan­čią įran­gą, su­da­ry­sian­čią ga­li­my­bes žmo­gaus po­rei­kiams pa­nau­do­ti žo­lių, krū­mų bei ki­to­kių pel­kė­se, šla­pio­se že­mė­se au­gan­čių au­ga­lų at­lie­kas. To­kiu bū­du bū­tų apš­va­rin­tos pa­čios pel­kės, kad jo­se no­riau kur­tų­si re­ti ir sau­go­ti­ni pa­ukš­čiai.

Pa­sak Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus Arū­no Pra­nai­čio, iš re­zer­va­to uži­ma­mo 18 tūkst. hek­ta­rų plo­to maž­daug pu­sę su­da­ro pel­kės. Tai di­džiau­sias ša­ly­je šla­pių že­mių plo­tas. Pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais da­lis šių te­ri­to­ri­jų bu­vo ap­leis­ta, su­ny­ko ir kaž­ka­da bu­vu­sios pie­vos. To­dėl jo­se rei­kia at­kur­ti su­ny­ku­sią eko­sis­te­mą.

„Mums yra svar­biau­sia ne­ap­leis­ti pel­kių – nu­pjau­ti žo­lę bei at­si­ran­dan­čius men­ka­ver­čius krū­my­nus. Tik taip bus pa­lai­ko­mos pa­lan­kios są­ly­gos re­tiems pa­ukš­čiams bei vabz­džiams. Kai pel­kės ap­leis­tos, jo­se pel­ki­nių pa­ukš­čių rū­šys la­bai spar­čiai nyks­ta“, - pa­sa­ko­jo A.Pra­nai­tis.

Re­zer­va­to pel­kės, ga­vus lė­šų Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Jung­ti­nių Tau­tų fon­dų, bu­vo pra­dė­tos tvar­ky­ti dau­giau kaip prieš še­še­rius me­tus. Bu­vo įsi­gy­ta ir šlap­že­mių prie­žiū­rai rei­ka­lin­ga tech­ni­ka, nes rugp­jū­tį, kai pra­si­de­da pel­kių prie­žiū­ros dar­bai, ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams yra pats dar­by­me­tis ir jų pa­si­sam­dy­ti ne­įma­no­ma.

Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Arūno Pranaičio teigimu, šienauti šlapžemes reikia, kad neišnyktų reti pelkynų paukščiai bei kiti gyvūnai. / Kazio Kazakevičiaus nuotrauka

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, nu­pjau­tą žo­lę, krū­mokš­nius bei ki­to­kią bio­ma­sę ga­li­ma nau­do­ti kaip ža­lia­vą gra­nu­lių ga­my­bai. To­dėl jie nu­spren­dė įsi­gy­ti ir to­kią įran­gą. Taip pat ir spe­cia­lų gra­nu­lėms kū­re­na­mą ka­ti­lą, kad pa­tys ga­lė­tų šil­dy­tis di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą. Vi­sa tai kai­na­vo 600 tūkst. li­tų. Nau­jas šil­dy­mo­si bū­das leis be­veik per­pus su­ma­žin­ti šil­dy­mui iš­lei­džia­mas lė­šas.

„Gra­nu­lių ga­mi­na­mės tik tiek, kiek rei­kia mū­sų po­rei­kiams. Bet pla­nuo­ja­me, kad at­ei­ty­je pra­dė­si­me dirb­ti kur kas in­ten­sy­viau, nes gra­nu­lia­vi­mo įran­ga yra skir­ta gra­nu­liuo­ti ne tik pel­kių žo­lei, bet ir šie­nui, šiau­dams. To­dėl ji ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti ir ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams“, - pri­pa­ži­no A.Pra­nai­tis, pa­ste­bė­da­mas, kad plės­ti sa­vo veik­los ir už­siim­ti ga­my­ba bei pre­ky­ba pa­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja, kaip biu­dže­ti­nė įstai­ga, ne­ga­li, tam rei­kė­tų steig­ti vie­šą­ją įstai­gą.

Jei de­da­mos vil­tys pa­si­tei­sins, to­kia įstai­ga ga­li at­si­ras­ti, nes tu­ri­mų įren­gi­nių pa­jė­gu­mai yra kur kas di­des­ni, nei yra pa­čios di­rek­ci­jos reik­mės. Be to, ir tvar­ky­ti­nų pri­va­čių ir vals­ty­bi­nės že­mės šlap­že­mių – iki so­ties. Mat vien tik re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu to­kių yra apie 500 hek­ta­rų.

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Rū­ta Baš­ky­tė tei­gė, kad pri­ta­ria to­kiai Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to dar­buo­to­jų par­ody­tai ini­cia­ty­vai ir pa­na­šiai elg­tis siū­ly­tų ki­tiems re­zer­va­tams par­kams. „Gal tai iš es­mės ir ne­pa­keis si­tua­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau to­kia ga­li­my­bė lei­džia su­tvar­ky­ti at­vi­ras erd­ves – pie­vas, perš­la­pu­sias pie­vas, pel­kes ir dar iš to tu­rė­ti ap­čiuo­pia­mos nau­dos“, - sa­kė R.Baš­ky­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pri­va­čių in­te­re­sų li­ko ne­dek­la­ra­vę 3 tūkst. tai pa­da­ry­ti tu­rė­ju­sių gy­dy­to­jų, tei­gia Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės etikos ko­mi­si­ja (VTEK).
Po mir­ti­nin­kų iš­puo­lio Tur­ki­jos Stam­bu­lo oro uos­te an­tra­die­nį lie­tu­viams ki­lo prob­le­mų ke­liau­ti, sa­ko Lietuvos am­ba­sa­do­rius An­ka­ro­je.
An­tra­die­nio va­ka­rą 41 žmo­gus žu­vo per mir­ti­nin­kų sprog­din­to­jų at­aką Stam­bu­lo At­atur­ko oro uosto tarp­tau­ti­nia­me ter­mi­na­le.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad re­fe­ren­du­me Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­im­tas spren­di­mas trauk­tis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ga­li lik­ti ne­įgy­ven­din­tas, ir kad Lon­do­nui ne­rei­kia [...]
Tel­šiuo­se lie­pos 23 die­ną bus ati­deng­tas pa­mink­las Dur­bės mū­šiui. Ir nors mū­šis vy­ko ne ties Tel­šiais, o ties Dur­be (upe­liu ir eže­ru Lat­vi­jo­je), že­mai­čiai lai­mė­tu mūšiu prieš Kry­žiuo­čių [...]
Prieš 80 me­tų, 1936 me­tų lie­pos mė­ne­sį, Vo­kie­ti­jo­je bu­vo įsteig­ta gar­sio­ji Zach­sen­hau­ze­no (Sach­sen­hau­sen) kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la, ku­rios „sve­tin­gu­mo“ te­ko paragauti ir lie­tu­viams.
Jei bū­tų ra­šy­to­jo To­mo Venc­lo­vos va­lia, jis pa­sau­ly­je pa­nai­kin­tų sie­nas, taip pat – ir su Ry­tuo­se nuo Lie­tu­vos esan­čio­mis ša­li­mis. Jam ne­si­no­rė­tų pra­šy­ti vi­zos, kad ga­lė­tų vykti į Ru­si­ją, [...]
15 ope­rų ir 15 ba­le­tų. Spek­tak­lių vai­kams ir­gi po ly­giai – trys ope­ros, trys ba­le­tai. Juos pla­nuo­ja­ma ro­dy­ti at­ei­nan­tį se­zo­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teatre (LNOBT). Žiū­ro­vai [...]
Šiuo me­tu mes lin­kę ma­ny­ti, kad An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo lai­mė­tas ru­sų krau­ju ir ame­ri­kie­čių pi­ni­gais; ir nors kai ku­riais at­žvil­giais tai tie­sa, tie­sa ir tai, kad nesant Chur­chil­lio Hit­le­ris [...]
Pa­lan­go­je, An­ta­no Mon­čio na­muo­se – mu­zie­ju­je vei­kia dai­li­nin­kės, sce­nog­ra­fės Fi­lo­me­nos Lin­čiū­tės – Vai­tie­kū­nie­nės ta­py­bos par­oda  “Trys ke­lio­nės mintyse ir ti­kro­vėj“.
Tre­čia­die­nį po Vil­niaus mies­tą pa­skli­dę an­ge­lai pa­si­puoš Gru­zi­jos, Mol­do­vos ir Ukrai­nos na­cio­na­li­niais sim­bo­liais – taip Lie­tu­vos sos­ti­nė­je bus pa­žy­mė­tas Eu­ro­pos Sąjungos Aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mų [...]
Hi­gie­nos būk­lė ša­lies ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se, kaip ro­do pa­ti­kri­ni­mai, dau­ge­liu at­ve­jų ge­ra ir dar ga­rė­ja, tuo tar­pu pra­stas klien­tų ap­tar­na­vi­mas tebėra vie­ša pa­slap­tis.
Bir­že­lio vi­du­ry­je pra­ūžu­sios aud­ros pa­da­ri­niai Dzū­ki­jos miš­kuo­se pri­lygs­ta sti­chi­nei ne­lai­mei, tei­gia ap­lin­kos ministras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.
Du­se­tų mies­te­lis Za­ra­sų ra­jo­ne pa­sku­ti­nį bir­že­lio sa­vait­ga­lį pa­si­ti­ko kraš­tie­čius ir šven­tės sve­čius kul­tū­ri­nių, spor­ti­nių ir pra­mo­gi­nių ren­gi­nių gau­sa. Miestelio Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je [...]
Vil­niaus „Žal­gi­rio“ klu­bą pa­pil­dė nau­jo­kas iš Kroa­ti­jos – 29-erių me­tų at­ra­mi­nis saugas Slav­ko Bla­go­je­vi­čius.
Po „CIK-FIA Kar­ting Aca­de­my Trop­hy“ an­tro­jo eta­po var­žy­bų Por­tu­ga­li­jo­je, Al­gar­vės kar­tod­ro­me, ap­do­va­no­ji­mų me­tu bu­vo ke­lia­ma Lie­tu­vos vė­lia­va, o ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po mūsų ša­lį at­sto­vau­jan­tis [...]
Tel­šiai ga­li di­džiuo­tis iš­ug­dę ypa­tin­gas ir iš­ki­lias as­me­ny­bes, gar­sių ir ži­no­mų žmo­nių tarp že­mai­čių ne­trūks­ta. Ta­čiau dar sma­giau, kai Tel­šius pa­mils­ta ir sa­vo kraštu pra­de­da lai­ky­ti [...]
Le­gen­di­nis bri­tų ak­to­rius, „Žie­dų val­do­vo“, „Ho­bi­to“ ir „X-me­nų“ žvaigž­dė Ia­nas McKel­le­nas pri­sta­ty­da­mas sa­vo mo­no spek­tak­lį „W. Sha­kes­pea­re'as sce­no­je, ekra­ne, vi­sur“ at­vi­rai [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Pa­trauk­ti iš akių so­vie­ti­nius re­lik­tus, bet iš­sau­go­ti, kad jau­ni­mas ži­no­tų apie pra­ei­tį, – to­kias už­duo­tis iš­si­kė­lu­si Ukrai­nos val­džia per da­bar­ti­nę de­ko­mu­ni­za­ci­jos ban­gą. Ma­no­ma, kad pa­sa­ko­jant [...]
Vabz­džių mal­di­nin­kų pa­te­lės sa­vo po­ra­vi­mo­si par­tne­riams gal­vas nu­kan­da vei­kiau­siai ne dėl sa­vo ag­re­si­jos, par­eiš­kė moks­li­nin­kai.
Žmo­nės my­li gam­tą ir kar­tais per­dė­tai lin­kę rū­pin­tis gy­vū­nais, ypač ma­žais ir silp­nais. De­ja rū­pes­tis ga­li pa­kenk­ti. Gy­vū­no jau­nik­lį su­ti­kę žmo­nės, pa­ma­no, kad glež­nas mažylis yra pa­lik­tas, [...]
2016 me­tų sau­sį-ge­gu­žę ukrai­nie­čiai nu­pir­ko 61,7 proc. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ką. Tai ro­do, kad ge­rė­ja Ukrai­nos žmo­nių lū­kes­čiai dėl ša­lies eko­no­mi­kos [...]
Sau­sį-ge­gu­žę Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 3809 nau­jos su­nkio­sios ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 64,2 proc. dau­giau nei per tą pa­tį laiką 2015 me­tais.
Ar ži­no­te, ku­rio mies­to se­na­mies­tis yra lai­ko­mas nau­jau­siu Eu­ro­po­je? Tai – Var­šu­vos se­na­mies­tis, ka­dai­se su­griau­tas, o po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir vėl at­sta­ty­tas. Len­ki­jos sostinėje – ne­pa­kar­to­ja­ma [...]
Pra­si­dė­jus šil­ta­jam se­zo­nui dau­ge­lis poil­sį Lie­tu­vo­je iš­kei­čia į il­gai lauk­tas at­os­to­gas už­sie­ny­je. Vie­niems at­os­to­gų pla­na­vi­mas – įdo­mus už­siė­mi­mas, ki­tiems – rū­pes­tis, su ma­lo­nu­mu per­duo­da­mas [...]
Vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai ak­ty­viai nau­do­ja­si įren­gi­niais ir moks­lo me­tais, ir per at­os­to­gas.
Dar so­vie­ti­niais lai­kais sta­ty­tų dau­giaaukš­čių at­ri­bu­tas – šiukš­lių vamz­džiai, ku­rių nau­jos sta­ty­bos būs­tuo­se, o da­bar ir kai ku­riuo­se se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ne­be­ra­si­me. Nors ši at­lie­kų [...]
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Šią ma­žą ka­ty­tę kaž­ko­kie sa­dis­tai iš­me­tė iš va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. Žmo­nės, ma­čiu­sie­ji tą vaiz­dą dėl pa­tir­to šo­ko neįsidėmėjo ma­ši­nos nu­me­rių.
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
Va­sa­ra vai­kams – mau­dy­nių, pra­mo­gų ir žai­di­mų gry­na­me ore me­tas. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad tė­vai tu­rė­tų ati­džiau pri­žiū­rė­ti sau­lė­je žai­džian­čius vai­kus – bet ko­kie [...]
Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Uz­be­kis­ta­no sos­ti­nė­je vy­ko Šan­cha­jaus bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas. Ruo­šda­ma­si šiam ren­gi­niui vie­tos val­džia lai­ki­nai užd­rau­dė po mies­tą va­ži­nė­ti [...]
Prieš tre­jus me­tus Aber­dyn­šy­re (Ško­ti­ja) din­gęs ka­ti­nas su­ra­do sa­vo šei­mi­nin­kus, nors šie bi­jo­jo, kad Olio nebėra tarp gy­vų­jų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar profesinės sąjungos vaidina svarbų vaidmenį Lietuvoje?
Taip. Jos yra įtakingos, darbuotojų interesus aktyviai ginančios organizacijos
Profesinių sąjungų veikla prasminga, tačiau galėtų būti aktyvesnė
Ne. Jos silpnos, veikia pavieniui, retas tampa jų nariu dėl baimės prarasti darbą
Profesinių sąjungų veikla man nerūpi
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami