Žuvintas: nauda ir žmogui, ir gamtai

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2014-02-10 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2014-02-10 06:00
Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra šimtai hektarų tvarkytinų šlapžemių. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos archyvo nuotrauka
Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja įsi­gi­jo ir iš­ban­dė pel­kių žo­lės bio­ma­sę gra­nu­liuo­jan­čią įran­gą, su­da­ry­sian­čią ga­li­my­bes žmo­gaus po­rei­kiams pa­nau­do­ti žo­lių, krū­mų bei ki­to­kių pel­kė­se, šla­pio­se že­mė­se au­gan­čių au­ga­lų at­lie­kas. To­kiu bū­du bū­tų apš­va­rin­tos pa­čios pel­kės, kad jo­se no­riau kur­tų­si re­ti ir sau­go­ti­ni pa­ukš­čiai.

Pa­sak Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus Arū­no Pra­nai­čio, iš re­zer­va­to uži­ma­mo 18 tūkst. hek­ta­rų plo­to maž­daug pu­sę su­da­ro pel­kės. Tai di­džiau­sias ša­ly­je šla­pių že­mių plo­tas. Pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais da­lis šių te­ri­to­ri­jų bu­vo ap­leis­ta, su­ny­ko ir kaž­ka­da bu­vu­sios pie­vos. To­dėl jo­se rei­kia at­kur­ti su­ny­ku­sią eko­sis­te­mą.

„Mums yra svar­biau­sia ne­ap­leis­ti pel­kių – nu­pjau­ti žo­lę bei at­si­ran­dan­čius men­ka­ver­čius krū­my­nus. Tik taip bus pa­lai­ko­mos pa­lan­kios są­ly­gos re­tiems pa­ukš­čiams bei vabz­džiams. Kai pel­kės ap­leis­tos, jo­se pel­ki­nių pa­ukš­čių rū­šys la­bai spar­čiai nyks­ta“, - pa­sa­ko­jo A.Pra­nai­tis.

Re­zer­va­to pel­kės, ga­vus lė­šų Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Jung­ti­nių Tau­tų fon­dų, bu­vo pra­dė­tos tvar­ky­ti dau­giau kaip prieš še­še­rius me­tus. Bu­vo įsi­gy­ta ir šlap­že­mių prie­žiū­rai rei­ka­lin­ga tech­ni­ka, nes rugp­jū­tį, kai pra­si­de­da pel­kių prie­žiū­ros dar­bai, ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams yra pats dar­by­me­tis ir jų pa­si­sam­dy­ti ne­įma­no­ma.

Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Arūno Pranaičio teigimu, šienauti šlapžemes reikia, kad neišnyktų reti pelkynų paukščiai bei kiti gyvūnai. / Kazio Kazakevičiaus nuotrauka

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, nu­pjau­tą žo­lę, krū­mokš­nius bei ki­to­kią bio­ma­sę ga­li­ma nau­do­ti kaip ža­lia­vą gra­nu­lių ga­my­bai. To­dėl jie nu­spren­dė įsi­gy­ti ir to­kią įran­gą. Taip pat ir spe­cia­lų gra­nu­lėms kū­re­na­mą ka­ti­lą, kad pa­tys ga­lė­tų šil­dy­tis di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą. Vi­sa tai kai­na­vo 600 tūkst. li­tų. Nau­jas šil­dy­mo­si bū­das leis be­veik per­pus su­ma­žin­ti šil­dy­mui iš­lei­džia­mas lė­šas.

„Gra­nu­lių ga­mi­na­mės tik tiek, kiek rei­kia mū­sų po­rei­kiams. Bet pla­nuo­ja­me, kad at­ei­ty­je pra­dė­si­me dirb­ti kur kas in­ten­sy­viau, nes gra­nu­lia­vi­mo įran­ga yra skir­ta gra­nu­liuo­ti ne tik pel­kių žo­lei, bet ir šie­nui, šiau­dams. To­dėl ji ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti ir ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams“, - pri­pa­ži­no A.Pra­nai­tis, pa­ste­bė­da­mas, kad plės­ti sa­vo veik­los ir už­siim­ti ga­my­ba bei pre­ky­ba pa­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja, kaip biu­dže­ti­nė įstai­ga, ne­ga­li, tam rei­kė­tų steig­ti vie­šą­ją įstai­gą.

Jei de­da­mos vil­tys pa­si­tei­sins, to­kia įstai­ga ga­li at­si­ras­ti, nes tu­ri­mų įren­gi­nių pa­jė­gu­mai yra kur kas di­des­ni, nei yra pa­čios di­rek­ci­jos reik­mės. Be to, ir tvar­ky­ti­nų pri­va­čių ir vals­ty­bi­nės že­mės šlap­že­mių – iki so­ties. Mat vien tik re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu to­kių yra apie 500 hek­ta­rų.

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Rū­ta Baš­ky­tė tei­gė, kad pri­ta­ria to­kiai Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to dar­buo­to­jų par­ody­tai ini­cia­ty­vai ir pa­na­šiai elg­tis siū­ly­tų ki­tiems re­zer­va­tams par­kams. „Gal tai iš es­mės ir ne­pa­keis si­tua­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau to­kia ga­li­my­bė lei­džia su­tvar­ky­ti at­vi­ras erd­ves – pie­vas, perš­la­pu­sias pie­vas, pel­kes ir dar iš to tu­rė­ti ap­čiuo­pia­mos nau­dos“, - sa­kė R.Baš­ky­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ket­vir­ta­da­lis nuo ka­ro Ukrai­nos Ry­tuo­se pa­bė­gu­sių ir Lie­tu­vo­je lai­ki­nai be­si­mo­kan­čių ukrai­nie­čių moks­lei­vių sa­vo at­ei­tį sie­ja su Lie­tu­va, sa­ko Vil­niaus lie­tu­vių na­mų direktorius Gin­tau­tas Ru­dzins­kas.
Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se sek­ma­die­nio va­ka­rą nu­si­lei­do at­ei­nan­čius ke­tu­ris mė­ne­sius NA­TO Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dy­sian­tys Prancūzijos nai­kin­tu­vai „Mi­ra­ge [...]
Es­ti­jos rin­ki­mų ko­mi­si­ja sek­ma­die­nį kan­di­da­tais ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mų par­la­men­te pir­ma­ja­me ra­te už­re­gis­tra­vo tris kan­di­da­tus – Mai­lis Reps, Al­la­rą Jõksą ir Ei­ki Ne­sto­rą.
Vo­kie­ti­jos vi­ce­kanc­le­ris ir eko­no­mi­kos mi­nis­tras Sig­ma­ras Gab­rie­lis sek­ma­die­nį sa­kė, kad de­ry­bos dėl di­de­lio mas­to pre­ky­bos tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų iš es­mės ne­be­vyks­ta.
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Ki­tą sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos mies­tuo­se Diu­sel­dor­fe, Kre­fel­de ir Le­ver­ku­ze­ne pra­si­dės ke­tu­rias die­nas, rugp­jū­čio 31-rug­sė­jo 3 d., truk­sian­ti tarp­tau­ti­nė šo­kio mu­gė „Internationale Tanz­mes­se NRW“, [...]
Dai­li­nin­kas teks­ti­li­nin­kas, dai­lės te­ra­peu­tas Man­tas Te­le­vi­čius be­veik še­še­rius me­tus Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre ve­da me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus. Jie ga­na nau­jas dalykas mū­sų ša­ly­je, [...]
Lie­tu­vos pa­štas kvie­čia dai­li­nin­kus, ki­tus kū­rė­jus, me­no stu­di­jų kryp­ties stu­den­tus teik­ti sa­vo su­kur­tus pro­jek­tus 2017-ai­siais leisimiems pa­što ženk­lams.
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
Dau­gė­ja gy­ven­to­jų, ku­rie ke­liau­da­mi pra­ran­da, pa­me­ta ar dėl il­ga­pirš­čių už­sie­ny­je ne­ten­ka sa­vo as­me­ni­nių daik­tų, o vi­du­ti­nis to­kiais at­ve­jais pa­ti­ria­mos ža­los dy­dis, ku­ris šiuo me­tu sie­kia [...]
Vo­kie­ti­jos val­džiai ren­gian­tis par­agin­ti sa­vo ša­lies žmo­nes kaup­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų ir ge­ria­mo­jo van­dens at­sar­gas, kad jie ga­lė­tų iš­gy­ven­ti bent 10 die­nų, Lietuvoje tvy­ro ra­my­bė [...]
Sek­ma­die­nį Kau­ne bus įmon­tuo­ti pir­mie­ji pa­sau­li­nio pro­jek­to „At­mi­ni­mo ak­me­nys“ ženk­lai Lie­tu­vo­je. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma pa­gerb­ti per Ho­lo­kaus­tą žu­vu­sius laikinosios sos­ti­nės gy­ven­to­jus.
Ban­kru­ta­vu­sios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros bend­ro­vės „Nuo­va 5“ ad­mi­nis­tra­to­rius var­žy­ti­nė­se par­duo­da jai pri­klau­san­čią da­lį bu­vu­sios Kau­no ra­di­jo gamyklos pa­tal­pų Ža­lia­kal­ny­je.
Lie­tu­vo­je su­reng­tų šeš­tų­jų tarp­tau­ti­nių dau­gia­die­nių dvi­ra­čių plen­to lenk­ty­nių „Bal­tic Chain Tour“ (UCI 2.2 ka­te­go­ri­ja) nu­ga­lė­to­ju ta­po lat­vis Ma­ris Bog­da­no­vičs. 24-erių me­tų „Rie­tu­mu [...]
„Žal­gi­ris“ pra­tę­sė įspū­din­gą per­ga­lių se­ri­ją. Ati­dė­to­se 17-o „SMScre­dit.lt A ly­gos“ tu­ro rung­ty­nė­se vil­nie­čiai re­zul­ta­tu 4:1 (1:0) įvei­kė Ma­ri­jam­po­lės „Sūduvą“ ir čem­pio­na­te [...]
Ho­li­vu­do žvaigž­dė John­ny Dep­pas nu­siun­tė dviem lab­da­ros fon­dams, ku­riuos as­me­niš­kai par­in­ko jo bu­vu­si žmo­na Am­ber Heard, pir­mą­ją pa­gal sky­ry­bų su­si­ta­ri­mą jai ati­te­ku­sios 7 mln. do­le­rių (6,2 [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je su­kaup­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­no kny­gų ir ki­tų lei­di­nių, at­ve­rian­čių li­te­ra­tū­ros pa­sau­lį žmo­nėms, ne­ga­lin­tiems pers­kai­ty­ti įpras­tai spausdinto žo­džio. Brai­lio [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę moka par­si­siųs­ti ir [...]
„Kas­pers­ky Lab“ ir „i­con­Kids&youth“ at­lik­tas ty­ri­mas „Au­ga­me in­ter­ne­te – pri­jung­ti vai­kai“ par­odė, kad tė­vai daž­nai ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na grės­mes, su ku­rio­mis jų vai­kai su­si­du­ria [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Ka­ty­tė Tro­pi­ka yra be ga­lo mei­li, švel­ni, mėgs­tan­ti nuo­lat murk­ti. Ji iš­gel­bė­ta iš gat­vės, kur bu­vo nie­kie­no nepageidaujama ir ne­my­li­ma.
Nau­jo­sio­se Ame­ri­kos pe­dia­trų aka­de­mi­jos re­ko­men­da­ci­jo­se pa­tei­kia­mi bū­dai, ga­lin­tys už­kirs­ti ke­lią pa­aug­lių nu­tu­ki­mui ir mi­ty­bos su­tri­ki­mams.
Tai, kad vy­rai ir mo­te­rys ski­ria­si ne tik fi­zi­nė­mis sa­vy­bė­mis, yra nuo se­no ži­no­ma tie­sa. Ne iš­im­tis ir me­di­ci­na, kur ly­čių skir­tu­mai pa­si­reiš­kia įvai­rių su­sir­gi­mų sta­tis­ti­ko­je – ri­zi­ka su­sirg­ti [...]
Ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo ran­kraš­tis, lai­ko­mas vie­na mįs­lin­giau­sių pa­sau­ly­je kny­gų, yra par­ašy­tas ne­ži­no­ma kal­ba ar­ba šif­ru, ku­rio iki šiol nie­kas ne­perp­ra­to – netgi ge­riau­si krip­tog­ra­fai.
Du jū­ri­nin­kai, įstri­gę vie­no­je ne­gy­ve­na­mo­je Mi­kro­ne­zi­jos sa­lo­je, penk­ta­die­nį bu­vo iš­gel­bė­ti, kai JAV pa­ieš­kų gru­pė pa­ste­bė­jo pa­plū­di­my­je jų iš­brai­žy­tas rai­des SOS, pranešė nau­jie­nų por­ta­las [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar šiemet augo jūsų, arba jūsų pažįstamų žmonių darbo užmokestis? 
Taip. Augo mano darbo užmokestis
Taip. Didėjo pažįstamo asmens alga
Ne. Tokio stebuklo neįvyko
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami