Žuvintas: nauda ir žmogui, ir gamtai

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2014-02-10 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2014-02-10 06:00
Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra šimtai hektarų tvarkytinų šlapžemių. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos archyvo nuotrauka
Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja įsi­gi­jo ir iš­ban­dė pel­kių žo­lės bio­ma­sę gra­nu­liuo­jan­čią įran­gą, su­da­ry­sian­čią ga­li­my­bes žmo­gaus po­rei­kiams pa­nau­do­ti žo­lių, krū­mų bei ki­to­kių pel­kė­se, šla­pio­se že­mė­se au­gan­čių au­ga­lų at­lie­kas. To­kiu bū­du bū­tų apš­va­rin­tos pa­čios pel­kės, kad jo­se no­riau kur­tų­si re­ti ir sau­go­ti­ni pa­ukš­čiai.

Pa­sak Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus Arū­no Pra­nai­čio, iš re­zer­va­to uži­ma­mo 18 tūkst. hek­ta­rų plo­to maž­daug pu­sę su­da­ro pel­kės. Tai di­džiau­sias ša­ly­je šla­pių že­mių plo­tas. Pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais da­lis šių te­ri­to­ri­jų bu­vo ap­leis­ta, su­ny­ko ir kaž­ka­da bu­vu­sios pie­vos. To­dėl jo­se rei­kia at­kur­ti su­ny­ku­sią eko­sis­te­mą.

„Mums yra svar­biau­sia ne­ap­leis­ti pel­kių – nu­pjau­ti žo­lę bei at­si­ran­dan­čius men­ka­ver­čius krū­my­nus. Tik taip bus pa­lai­ko­mos pa­lan­kios są­ly­gos re­tiems pa­ukš­čiams bei vabz­džiams. Kai pel­kės ap­leis­tos, jo­se pel­ki­nių pa­ukš­čių rū­šys la­bai spar­čiai nyks­ta“, - pa­sa­ko­jo A.Pra­nai­tis.

Re­zer­va­to pel­kės, ga­vus lė­šų Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Jung­ti­nių Tau­tų fon­dų, bu­vo pra­dė­tos tvar­ky­ti dau­giau kaip prieš še­še­rius me­tus. Bu­vo įsi­gy­ta ir šlap­že­mių prie­žiū­rai rei­ka­lin­ga tech­ni­ka, nes rugp­jū­tį, kai pra­si­de­da pel­kių prie­žiū­ros dar­bai, ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams yra pats dar­by­me­tis ir jų pa­si­sam­dy­ti ne­įma­no­ma.

Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Arūno Pranaičio teigimu, šienauti šlapžemes reikia, kad neišnyktų reti pelkynų paukščiai bei kiti gyvūnai. / Kazio Kazakevičiaus nuotrauka

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, nu­pjau­tą žo­lę, krū­mokš­nius bei ki­to­kią bio­ma­sę ga­li­ma nau­do­ti kaip ža­lia­vą gra­nu­lių ga­my­bai. To­dėl jie nu­spren­dė įsi­gy­ti ir to­kią įran­gą. Taip pat ir spe­cia­lų gra­nu­lėms kū­re­na­mą ka­ti­lą, kad pa­tys ga­lė­tų šil­dy­tis di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą. Vi­sa tai kai­na­vo 600 tūkst. li­tų. Nau­jas šil­dy­mo­si bū­das leis be­veik per­pus su­ma­žin­ti šil­dy­mui iš­lei­džia­mas lė­šas.

„Gra­nu­lių ga­mi­na­mės tik tiek, kiek rei­kia mū­sų po­rei­kiams. Bet pla­nuo­ja­me, kad at­ei­ty­je pra­dė­si­me dirb­ti kur kas in­ten­sy­viau, nes gra­nu­lia­vi­mo įran­ga yra skir­ta gra­nu­liuo­ti ne tik pel­kių žo­lei, bet ir šie­nui, šiau­dams. To­dėl ji ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti ir ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams“, - pri­pa­ži­no A.Pra­nai­tis, pa­ste­bė­da­mas, kad plės­ti sa­vo veik­los ir už­siim­ti ga­my­ba bei pre­ky­ba pa­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja, kaip biu­dže­ti­nė įstai­ga, ne­ga­li, tam rei­kė­tų steig­ti vie­šą­ją įstai­gą.

Jei de­da­mos vil­tys pa­si­tei­sins, to­kia įstai­ga ga­li at­si­ras­ti, nes tu­ri­mų įren­gi­nių pa­jė­gu­mai yra kur kas di­des­ni, nei yra pa­čios di­rek­ci­jos reik­mės. Be to, ir tvar­ky­ti­nų pri­va­čių ir vals­ty­bi­nės že­mės šlap­že­mių – iki so­ties. Mat vien tik re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu to­kių yra apie 500 hek­ta­rų.

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Rū­ta Baš­ky­tė tei­gė, kad pri­ta­ria to­kiai Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to dar­buo­to­jų par­ody­tai ini­cia­ty­vai ir pa­na­šiai elg­tis siū­ly­tų ki­tiems re­zer­va­tams par­kams. „Gal tai iš es­mės ir ne­pa­keis si­tua­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau to­kia ga­li­my­bė lei­džia su­tvar­ky­ti at­vi­ras erd­ves – pie­vas, perš­la­pu­sias pie­vas, pel­kes ir dar iš to tu­rė­ti ap­čiuo­pia­mos nau­dos“, - sa­kė R.Baš­ky­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos krep­ši­nio sir­ga­liai vėl ne­ga­lė­jo tie­sio­giai ste­bė­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės kon­tro­li­nių rung­ty­nių su aus­tra­lais. Pir­mą­syk rung­ty­nės ne­įvy­ko Ar­gen­ti­no­je dėl pra­kiu­ru­sio sto­go. [...]
„La­bas ry­tas“, – toks pa­sis­vei­ki­ni­mas daž­nai skam­ba Rio de Ža­nei­re, olim­pi­nio kai­me­lio aš­tuo­nio­li­kos aukš­tų pa­sta­te Nr. 10. Lie­tu­vių čia kol kas ne­daug, to­kį pasisveikinimą daž­nai ga­li­ma [...]
Lie­tu­vo­je lyg­ti­nai pa­leis­tų nu­teis­tų­jų prie­žiū­rai bus nau­do­ja­mos nau­jos apy­ko­jės, jos pa­keis naudotas iki šiol.
Tarp­tau­ti­nė­je ko­vos su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čius Lie­tu­vos pa­sie­nie­čius šią sa­vai­tę ap­lan­kė Grai­ki­jo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­kę­si Vals­ty­bės sie­nos apsaugos tar­ny­bos (VSAT) [...]
Tek­sa­se už­si­lieps­no­jus ir nu­kri­tus karš­to oro ba­lio­nui, ku­riuo skri­do bent 16 žmo­nių, ti­kriau­siai nie­kas ne­li­ko gy­vas, šeštadienį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.
Vie­nas iš gink­luo­tų už­puo­li­kų, prieš ke­lio­li­ka die­nų užė­mu­sių vie­ną po­li­ci­jos komp­lek­są Ar­mė­ni­jos sos­ti­nė­je Je­re­va­ne, šeš­ta­die­nį nu­šo­vė po­li­ci­nin­ką, pranešė po­li­ci­jos at­sto­vas..
Prieš mė­ne­sį su­ka­ko 123 me­tai, kai gi­mė pro­fe­sio­na­lio­sios geog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas Ka­zys Pa­kštas. Pri­si­min­ki­me pro­fe­so­riaus dar­bus ir ori­gi­na­lias jo idė­jas. Kai [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
Drus­ki­nin­kuo­se tę­sia­si mu­zi­kos ir me­no fes­ti­va­lis „Va­sa­ra su Mi­ka­lo­ju­mi Kons­tan­ti­nu Čiur­lio­niu“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko smui­ko pa­mo­kos ir pro­fe­sio­na­lių instrumentininkų kon­cer­tai, su­si­ti­ki­mai [...]
Pa­lan­gai la­bai rei­kė­jo to­kio fes­ti­va­lio – kad bent kiek at­sver­tų ku­ror­te tvy­ran­čią pra­sto „pop­so“ spin­du­liuo­tę. Nuo lie­pos 24 die­nos čia vyks­ta mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ave Ma­ria“, šie­met [...]
Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jaus mies­te­ly­je šeš­ta­die­nį, lie­pos 30 die­ną, 14 val. bus ati­da­ro­ma il­gai lauk­ta par­oda „Va­ka­rų Po­le­sės ves­tu­vės“, at­vež­ta iš Baltarusijos vals­ty­bi­nio liau­dies [...]
Fra­zė pa­si­mo­ky­ti iš ne­sėk­mės jau yra ta­pu­si kli­še, bet šio­je kny­go­je Jums pa­pa­sa­ko­tos ti­kros gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos tų žmo­nių, ku­rie jau iš­mo­ko pri­im­ti sa­vo klai­das ir nusitiesė ke­lią į [...]
Po dve­jų ne­der­liaus me­tų, kai miš­ko uo­gų su­pir­ki­mo įmo­nės su­rink­da­vo vos de­šim­ta­da­lį įpras­ti­nio mė­ly­nių der­liaus, šie­met vėl gau­siai už­de­rė­jo po­pu­lia­riau­sių lietuviškų miš­ko uo­gų. [...]
Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­nu­ma­to de­rin­ti gre­ti­mų vie­to­vių bend­rų­jų pla­nų, o tai pa­jū­ry­je ke­lia ne­ri­mo dėl at­ski­rai ren­gia­mų Klai­pė­dos uos­to ir mies­to te­ri­to­ri­nių do­ku­men­tų. Tačiau vi­si su­pran­ta, [...]
Vie­nas svar­biau­sių Jū­ros šven­tės ren­gi­nių – vai­ni­kų nu­lei­di­mo į vandenį ce­re­mo­ni­ja jū­ro­je.
Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro ir Pa­kran­čių ap­sau­gos par­ei­gū­nams te­ko į kran­tą Klai­pė­do­je par­pluk­dy­ti 12 Jū­ros šven­tės da­ly­vių, ku­rie laukė pa­gal­bos su­ge­du­sia­me [...]
Kar­tą ar du per mė­ne­sį FK „Lie­ta­va“ žai­dė­jai tre­ni­ruo­tis ren­ka­si ne į sta­dio­ną, bet į sa­lę, kur jų lau­kia ne­įp­ras­ta jiems spor­to ša­ka – ae­ro­bi­ka. O čia jau vis­ką reguliuoja ne vyr. [...]
An­tro­ji Lat­vi­jos mies­te Vents­pi­ly­je vyks­tan­čio še­šio­li­ka­me­čių Bal­ti­jos tau­rės tur­ny­ro die­na bu­vo ne­sėk­min­ga Lie­tu­vos rink­ti­nėms. Mer­gi­nos 67:72 (21:20, 23:22, 12:15, 11:15) nu­si­lei­do Ru­si­jai, [...]
Sa­vo pa­sau­lį nu­da­žy­ti nau­jo­mis spal­vo­mis ra­gi­na man­da­lų pie­ši­mo mo­ky­to­ja pro­fe­sio­na­li gra­fi­kos di­zai­ne­rė Eg­lė Stri­pei­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, žmo­gaus gy­ve­ni­me man­da­los daž­niau­siai at­si­ran­da, kai pra­de­da­ma [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU) Li­tua­nis­ti­nių stu­di­jų ka­ted­ra kas­met ren­gia lie­tu­vių kal­bos kur­sus už­sie­nie­čiams. Šią va­sa­rą į Vil­nių at­vy­ko 67 žmo­nės, dau­giau­sia iš Skan­di­na­vi­jos, Ame­ri­kos, Aus­tra­li­jos. [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si nai­kin­ti iki šiol ga­lio­ju­sias gry­ba­vi­mo tai­syk­les. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad gry­bau­ti bus ga­li­ma vi­siš­kai be jo­kių tai­syk­lių.
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks [...]
66-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je Ha­no­ve­rio (Vo­kie­ti­ja) ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­odo­je tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja „Con­ti­nen­tal“, be ki­tų nau­jie­nų, pri­sta­tys ir skait­me­ni­nius projekcinius ekra­nus, skir­tus [...]
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­ka­tos prob­le­mos, ky­lan­čios dėl ma­žo ir iš­si­vys­čiu­sių, ir be­si­vys­tan­čių pa­sau­lio ša­lių gy­ven­to­jų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, pa­sau­lio eko­no­mi­kai 2013 me­tais at­siė­jo maž­daug 67,5 mlrd. JAV do­le­rių [...]
Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­sta­tė sme­ge­nų sri­tis, ku­rios la­biau­siai pa­si­kei­čia pa­aug­lys­tė­je. Ske­nuo­jant sme­ge­nis at­skleis­ta, kad tos sri­tys su­si­ju­sios su sudėtingais mąs­ty­mo pro­ce­sais.
Šiau­rės Ko­rė­ja pa­siun­tė į Rio de Ža­nei­re vyk­sian­čias olim­pi­nes žai­dy­nes aukš­to ran­go de­le­ga­ci­ją, va­do­vau­ja­mą par­ei­gū­no, ku­ris yra svar­bus ša­lies ly­de­rio Kim Jong Uno pa­dė­jė­jas.
Ieš­kant ypa­tin­giau­sio­mis sa­vy­bė­mis iš­sis­ki­rian­čios ka­vos, daž­nai su­si­du­ria­ma su įvai­riais mi­tais. 
Komentarai
Dienos klausimas
Kurią užsienio kalbą mokate geriausiai?
Rusų
Vokiečių
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Lenkų
Arabų
Kinų
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami