Žuvintas: nauda ir žmogui, ir gamtai

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2014-02-10 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2014-02-10 06:00
Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra šimtai hektarų tvarkytinų šlapžemių. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos archyvo nuotrauka
Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja įsi­gi­jo ir iš­ban­dė pel­kių žo­lės bio­ma­sę gra­nu­liuo­jan­čią įran­gą, su­da­ry­sian­čią ga­li­my­bes žmo­gaus po­rei­kiams pa­nau­do­ti žo­lių, krū­mų bei ki­to­kių pel­kė­se, šla­pio­se že­mė­se au­gan­čių au­ga­lų at­lie­kas. To­kiu bū­du bū­tų apš­va­rin­tos pa­čios pel­kės, kad jo­se no­riau kur­tų­si re­ti ir sau­go­ti­ni pa­ukš­čiai.

Pa­sak Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus Arū­no Pra­nai­čio, iš re­zer­va­to uži­ma­mo 18 tūkst. hek­ta­rų plo­to maž­daug pu­sę su­da­ro pel­kės. Tai di­džiau­sias ša­ly­je šla­pių že­mių plo­tas. Pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais da­lis šių te­ri­to­ri­jų bu­vo ap­leis­ta, su­ny­ko ir kaž­ka­da bu­vu­sios pie­vos. To­dėl jo­se rei­kia at­kur­ti su­ny­ku­sią eko­sis­te­mą.

„Mums yra svar­biau­sia ne­ap­leis­ti pel­kių – nu­pjau­ti žo­lę bei at­si­ran­dan­čius men­ka­ver­čius krū­my­nus. Tik taip bus pa­lai­ko­mos pa­lan­kios są­ly­gos re­tiems pa­ukš­čiams bei vabz­džiams. Kai pel­kės ap­leis­tos, jo­se pel­ki­nių pa­ukš­čių rū­šys la­bai spar­čiai nyks­ta“, - pa­sa­ko­jo A.Pra­nai­tis.

Re­zer­va­to pel­kės, ga­vus lė­šų Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Jung­ti­nių Tau­tų fon­dų, bu­vo pra­dė­tos tvar­ky­ti dau­giau kaip prieš še­še­rius me­tus. Bu­vo įsi­gy­ta ir šlap­že­mių prie­žiū­rai rei­ka­lin­ga tech­ni­ka, nes rugp­jū­tį, kai pra­si­de­da pel­kių prie­žiū­ros dar­bai, ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams yra pats dar­by­me­tis ir jų pa­si­sam­dy­ti ne­įma­no­ma.

Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Arūno Pranaičio teigimu, šienauti šlapžemes reikia, kad neišnyktų reti pelkynų paukščiai bei kiti gyvūnai. / Kazio Kazakevičiaus nuotrauka

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, nu­pjau­tą žo­lę, krū­mokš­nius bei ki­to­kią bio­ma­sę ga­li­ma nau­do­ti kaip ža­lia­vą gra­nu­lių ga­my­bai. To­dėl jie nu­spren­dė įsi­gy­ti ir to­kią įran­gą. Taip pat ir spe­cia­lų gra­nu­lėms kū­re­na­mą ka­ti­lą, kad pa­tys ga­lė­tų šil­dy­tis di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą. Vi­sa tai kai­na­vo 600 tūkst. li­tų. Nau­jas šil­dy­mo­si bū­das leis be­veik per­pus su­ma­žin­ti šil­dy­mui iš­lei­džia­mas lė­šas.

„Gra­nu­lių ga­mi­na­mės tik tiek, kiek rei­kia mū­sų po­rei­kiams. Bet pla­nuo­ja­me, kad at­ei­ty­je pra­dė­si­me dirb­ti kur kas in­ten­sy­viau, nes gra­nu­lia­vi­mo įran­ga yra skir­ta gra­nu­liuo­ti ne tik pel­kių žo­lei, bet ir šie­nui, šiau­dams. To­dėl ji ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti ir ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams“, - pri­pa­ži­no A.Pra­nai­tis, pa­ste­bė­da­mas, kad plės­ti sa­vo veik­los ir už­siim­ti ga­my­ba bei pre­ky­ba pa­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja, kaip biu­dže­ti­nė įstai­ga, ne­ga­li, tam rei­kė­tų steig­ti vie­šą­ją įstai­gą.

Jei de­da­mos vil­tys pa­si­tei­sins, to­kia įstai­ga ga­li at­si­ras­ti, nes tu­ri­mų įren­gi­nių pa­jė­gu­mai yra kur kas di­des­ni, nei yra pa­čios di­rek­ci­jos reik­mės. Be to, ir tvar­ky­ti­nų pri­va­čių ir vals­ty­bi­nės že­mės šlap­že­mių – iki so­ties. Mat vien tik re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu to­kių yra apie 500 hek­ta­rų.

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Rū­ta Baš­ky­tė tei­gė, kad pri­ta­ria to­kiai Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to dar­buo­to­jų par­ody­tai ini­cia­ty­vai ir pa­na­šiai elg­tis siū­ly­tų ki­tiems re­zer­va­tams par­kams. „Gal tai iš es­mės ir ne­pa­keis si­tua­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau to­kia ga­li­my­bė lei­džia su­tvar­ky­ti at­vi­ras erd­ves – pie­vas, perš­la­pu­sias pie­vas, pel­kes ir dar iš to tu­rė­ti ap­čiuo­pia­mos nau­dos“, - sa­kė R.Baš­ky­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nį į tarp­tau­ti­nę mi­si­ją Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne, Grai­ki­jos Les­bo sa­lo­je, iš­skren­da Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių sraigtasparnis „Eu­ro­cop­ter 135“.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kui Gab­rie­liui Lands­ber­giui at­si­sa­kius eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to, jo vie­tą Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) užims konservatorė Lai­ma Liu­ci­ja [...]
Do­nal­das Trum­pas ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė per­ga­lę ko­vo­je dėl Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos ofi­cia­laus kan­di­da­to prezidento rin­ki­muo­se sta­tu­so.
Eu­ro­pą užk­lu­pu­si mig­ran­tų kri­zė yra prob­le­ma, ku­rią tu­ri spręs­ti vi­sas pa­sau­lis, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Di­džio­jo sep­ty­ne­to (G-7) vals­ty­bių ly­de­riai, baig­da­mi savo su­si­ti­ki­mą Ja­po­ni­jo­je.
Pa­si­rink­ti par­ti­za­no ke­lią ir iš­tver­ti są­mo­nin­gai pa­si­rink­tus mil­ži­niš­kus iš­ban­dy­mus ga­lė­jo tik dva­siš­kai stip­rūs, do­ro­vin­gi jau­nuo­liai.
Ne­įma­no­ma ne­pas­te­bė­ti su­ak­ty­vė­ju­sių in­te­lek­ti­nių pa­stan­gų rea­bi­li­tuo­ti so­vie­ti­nių kū­ry­bi­nių in­te­li­gen­tų veik¬­lą, pir­miau­sia per jau sim­bo­liu ta­pu­sį Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių. Ki­ta ver­tus, [...]
Šian­dien, ge­gu­žės 27 d., penk­ta­die­nį, 15-ojo­je Ve­ne­ci­jos ar­chi­tek­tū­ros bie­na­lė­je pir­mą kar­tą ati­da­ro­mas jung­ti­nis Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pro­jek­tas – Bal­ti­jos pa­vil­jo­nas. Jo ku­ra­to­rių [...]
Šian­dien su­ei­na ly­giai 50 me­tų, kai spek­tak­liu „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ du­ris at­vė­rė Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo tea­tras. Ta­da jis va­din­tas Jau­no­jo žiū­ro­vo tea­tru. Prem­je­ri­nio įvykio liu­di­nin­kas ak­to­rius [...]
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus vieš­bu­ty­je „Pa­no­ra­ma“ vyks pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ve­ga­nų mu­gė „Veg­fest LT“. To­kios mu­gės už­sie­ny­je la­bai po­pu­lia­rios ir sutraukia tūks­tan­čius žmo­nių. 
Va­sa­ra jau­nys­tė­je dau­ge­liui bu­vo ir yra ke­lio­nių, o kar­tu sa­vęs, drau­gų pa­ži­ni­mo me­tas. So­viet­me­čiu pa­aug­lių, stu­den­tų, įvai­rių mar­gi­na­lių gru­pių po­mė­gis va­sa­rą va­žiuo­ti į Taliną ar Grabš­to [...]
Į mu­sul­mo­nų kraš­tus Lie­tu­va ga­lė­tų vež­ti pu­sę vi­so mė­sos pro­duk­tų eks­por­to. „Į Ru­si­ją ge­rai­siais lai­kais per me­tus ve­žė­me 14–15 tūkst. to­nų mė­sos pro­duk­tų. Į mu­sul­mo­nų vals­ty­bes [...]
Ža­lio­sios ener­ge­ti­kos bend­ro­vė „Re­ner­ga“, iki šiol plė­to­ju­si vė­jo par­kus Va­ka­rų Lie­tu­vo­je, žen­gia į Aukš­tai­ti­ją. Nors pa­jū­ris Lie­tu­vo­je pa­lan­kes­nis plė­to­ti vėjo ener­ge­ti­ką, įvai­rios [...]
Po ne vie­nus me­tus tru­ku­sios res­tau­ra­ci­jos Sū­du­vos re­gio­no puo­šme­na ir pa­si­di­džia­vi­mas – Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne esan­tys Pa­eže­rių dva­ro rū­mai at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams. Tačiau vie­no­je gra­žiau­sių [...]
Va­kar pra­si­dė­jęs iki ge­gu­žės 29-osios Vil­niaus se­na­mies­ty­je šur­mu­liuos vie­nas se­niau­sių folk­lo­ro fes­ti­va­lių Lie­tu­vo­je „Skamba skam­ba kank­liai“.
Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­lo se­ri­jos var­žy­bos pra­si­dė­jo įti­ki­na­ma Kau­no „Žalgirio“ ko­man­dos per­ga­le.
Še­še­rius me­tus tru­kęs Klai­pė­dos „Dra­gū­no“ ko­man­dos do­mi­na­vi­mas Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­go­je baig­tas – klai­pė­die­čių ly­de­ria­vi­mą nu­trau­kė Alytaus „Al­mei­dos-Strong­la­so“ ran­ki­nin­kai.
Ho­li­vu­do ak­to­riaus John­ny Dep­po žmo­na pa­pra­šė sky­ry­bų, kaip prie­žas­tį įvar­dy­da­ma ne­su­tai­ko­mus ne­su­ta­ri­mus, iš­aiš­kė­ju­sius per 15 mė­ne­sių tru­ku­sią san­tuo­ką su šia žvaigž­de, tre­čia­die­nį [...]
Ho­li­vu­do žvaigž­dė ir Jung­ti­nių Tau­tų (JT) pa­bė­gė­lių agen­tū­ros pa­siun­ti­nė An­ge­li­na Jo­lie taps vi­zi­tuo­jan­čia dės­ty­to­ja pres­ti­ži­nė­je Lon­do­no ekonomikos mo­kyk­lo­je (LSE).
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ir Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai da­ly­va­vo įžu­vi­nant Il­gio ir Ber­žo­ro eže­rus Plun­gės ra­jo­ne. Į eže­rus [...]
Nuo rugp­jū­čio pa­si­kei­ti­mai lau­kia Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­dė­jų – bus bau­džia­mi ne tik fi­zi­niai as­me­nys, kaip iki šiol, bet ir įmonės ar įstai­gos.
Miš­kin­gos vie­to­vės ge­gu­žės mė­ne­sį vai­ruo­to­jams tam­pa spąs­tais, ku­rie ga­li baig­tis rim­tais nuo­sto­liais. Kaip ro­do di­džiau­sios ša­ly­je ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lietuvos drau­di­mas“ duo­me­nys, [...]
Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­rius pa­sta­rai­siais me­tais spar­čiai kei­čia­si – vis dau­giau pro­ce­sų yra au­to­ma­ti­zuo­ja­mi, tai­ko­mos išmaniosios skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos.
Sau­lės pa­ža­din­ta rau­do­nuo­ja Tei­dės vir­šū­nė, ki­ta­pus bun­da At­lan­to van­de­ny­nas. So­de žy­di ci­trin­me­džiai ir apel­sin­me­džiai, kar­tu no­kin­da­mi vai­sius. Kve­pia eg­zo­tiš­kais žie­dais, ku­rių pa­va­di­ni­mų [...]
Lie­tu­vo­je iš vi­so pri­skai­čiuo­ja­ma 655 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos (iš jų be­veik 400 pri­klau­so Kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jai). „Ta­čiau at­os­to­gas kai­me žmo­nės ren­ka­si tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku, se­zo­nas te­trun­ka [...]
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Tai­va­no nau­jo­ji pre­zi­den­tė, ku­rios dvi ka­tės ma­to­mos dau­ge­ly­je jos „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je skel­bia­mų nuo­trau­kų, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė pri­glau­sian­ti tris ve­te­ra­nus šu­nis ved­lius, bet pa­nei­gė [...]
Snu­pio is­to­ri­ja gir­dė­ta, tie­sa? Kiek snu­pių ati­duo­da­ma į prie­glau­das, kiek jų be skru­pu­lų iš­me­ta­ma ar tie­siog pa­lie­ka­ma li­ki­mo va­liai. Tai vie­na po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je savo iš­ti­ki­miau­sių drau­gų [...]
Sal­du­my­nų asor­ti­men­tas iš skir­tin­gų pa­sau­lio ša­lių pre­ky­bos cen­truo­se daž­nam ap­su­ka gal­vą ir stip­riai pa­leng­vi­na pi­ni­gi­nę. Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja ro­do, kad Lie­tu­vo­je [...]
Pa­sau­li­nė fi­nan­sų kri­zė ga­lė­jo nu­lem­ti pa­pil­do­mus 500 tūkst. mir­ties nuo vė­žio at­ve­jų 2008–2010 me­tais, ro­do nau­ja stu­di­ja, ku­rios iš­va­do­se, pa­skelb­to­se ket­vir­ta­die­nį, sa­ko­ma, kad tie pa­cien­tai [...]
JAV bend­ro­vė „Dis­ney“ pra­ne­šė ne­bes­paus­din­sian­ti ir par­duo­sian­ti sa­vo le­gen­di­nių ir vi­sų taip mė­gia­mų „Dis­ney“ do­le­rių, kas pa­ska­ti­no ko­lek­ci­nin­kus juos im­ti su­pir­ki­nė­ti.
Ne­an­der­ta­lie­čiai, il­gai lai­ky­ti bu­kais ir šiurkš­čiais lau­ki­niais, iš ti­krų­jų sta­ty­da­vo lau­žų lieps­nų apš­vie­čia­mus su­dė­tin­gus po­že­mi­nius sta­ti­nius, gal­būt nau­do­tus per ri­tua­lus, jau prieš [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate valdžios sprendimą nuo liepos iki kelių kartų didinti dalį valstybės rinkliavų?
Visos kainos kyla, todėl reikia peržiūrėti ir valstybės rinkliavų dydžius.
Tai palies nedaug veiklų ir pačios rinkliavos tebebus nedidelės. 
Valdžia siekia pasipinigauti nepaisydama naštos verslui didėjimo.
Tiems, kas dirba šešėlyje, nei rinkliavos, nei mokesčiai nerūpi.   
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Sa­vai­tės pra­džio­je pri­im­si­te klai­din­gą spren­di­mą ir ku­rį lai­ką ei­si­te klai­din­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Jei ka­te­go­riš­kai ap­si­suk­si­te at­gal, ti­krai ra­si­te iš­ei­tį. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je ga­li­ma nau­ja in­tri­guo­jan­ti pa­žin­tis.

Daugiau

Komentuojami