Žuvintas: nauda ir žmogui, ir gamtai

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2014-02-10 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2014-02-10 06:00
Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra šimtai hektarų tvarkytinų šlapžemių. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos archyvo nuotrauka
Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja įsi­gi­jo ir iš­ban­dė pel­kių žo­lės bio­ma­sę gra­nu­liuo­jan­čią įran­gą, su­da­ry­sian­čią ga­li­my­bes žmo­gaus po­rei­kiams pa­nau­do­ti žo­lių, krū­mų bei ki­to­kių pel­kė­se, šla­pio­se že­mė­se au­gan­čių au­ga­lų at­lie­kas. To­kiu bū­du bū­tų apš­va­rin­tos pa­čios pel­kės, kad jo­se no­riau kur­tų­si re­ti ir sau­go­ti­ni pa­ukš­čiai.

Pa­sak Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus Arū­no Pra­nai­čio, iš re­zer­va­to uži­ma­mo 18 tūkst. hek­ta­rų plo­to maž­daug pu­sę su­da­ro pel­kės. Tai di­džiau­sias ša­ly­je šla­pių že­mių plo­tas. Pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais da­lis šių te­ri­to­ri­jų bu­vo ap­leis­ta, su­ny­ko ir kaž­ka­da bu­vu­sios pie­vos. To­dėl jo­se rei­kia at­kur­ti su­ny­ku­sią eko­sis­te­mą.

„Mums yra svar­biau­sia ne­ap­leis­ti pel­kių – nu­pjau­ti žo­lę bei at­si­ran­dan­čius men­ka­ver­čius krū­my­nus. Tik taip bus pa­lai­ko­mos pa­lan­kios są­ly­gos re­tiems pa­ukš­čiams bei vabz­džiams. Kai pel­kės ap­leis­tos, jo­se pel­ki­nių pa­ukš­čių rū­šys la­bai spar­čiai nyks­ta“, - pa­sa­ko­jo A.Pra­nai­tis.

Re­zer­va­to pel­kės, ga­vus lė­šų Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Jung­ti­nių Tau­tų fon­dų, bu­vo pra­dė­tos tvar­ky­ti dau­giau kaip prieš še­še­rius me­tus. Bu­vo įsi­gy­ta ir šlap­že­mių prie­žiū­rai rei­ka­lin­ga tech­ni­ka, nes rugp­jū­tį, kai pra­si­de­da pel­kių prie­žiū­ros dar­bai, ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams yra pats dar­by­me­tis ir jų pa­si­sam­dy­ti ne­įma­no­ma.

Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Arūno Pranaičio teigimu, šienauti šlapžemes reikia, kad neišnyktų reti pelkynų paukščiai bei kiti gyvūnai. / Kazio Kazakevičiaus nuotrauka

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, nu­pjau­tą žo­lę, krū­mokš­nius bei ki­to­kią bio­ma­sę ga­li­ma nau­do­ti kaip ža­lia­vą gra­nu­lių ga­my­bai. To­dėl jie nu­spren­dė įsi­gy­ti ir to­kią įran­gą. Taip pat ir spe­cia­lų gra­nu­lėms kū­re­na­mą ka­ti­lą, kad pa­tys ga­lė­tų šil­dy­tis di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą. Vi­sa tai kai­na­vo 600 tūkst. li­tų. Nau­jas šil­dy­mo­si bū­das leis be­veik per­pus su­ma­žin­ti šil­dy­mui iš­lei­džia­mas lė­šas.

„Gra­nu­lių ga­mi­na­mės tik tiek, kiek rei­kia mū­sų po­rei­kiams. Bet pla­nuo­ja­me, kad at­ei­ty­je pra­dė­si­me dirb­ti kur kas in­ten­sy­viau, nes gra­nu­lia­vi­mo įran­ga yra skir­ta gra­nu­liuo­ti ne tik pel­kių žo­lei, bet ir šie­nui, šiau­dams. To­dėl ji ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti ir ap­lin­ki­niams ūki­nin­kams“, - pri­pa­ži­no A.Pra­nai­tis, pa­ste­bė­da­mas, kad plės­ti sa­vo veik­los ir už­siim­ti ga­my­ba bei pre­ky­ba pa­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­ja, kaip biu­dže­ti­nė įstai­ga, ne­ga­li, tam rei­kė­tų steig­ti vie­šą­ją įstai­gą.

Jei de­da­mos vil­tys pa­si­tei­sins, to­kia įstai­ga ga­li at­si­ras­ti, nes tu­ri­mų įren­gi­nių pa­jė­gu­mai yra kur kas di­des­ni, nei yra pa­čios di­rek­ci­jos reik­mės. Be to, ir tvar­ky­ti­nų pri­va­čių ir vals­ty­bi­nės že­mės šlap­že­mių – iki so­ties. Mat vien tik re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu to­kių yra apie 500 hek­ta­rų.

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Rū­ta Baš­ky­tė tei­gė, kad pri­ta­ria to­kiai Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to dar­buo­to­jų par­ody­tai ini­cia­ty­vai ir pa­na­šiai elg­tis siū­ly­tų ki­tiems re­zer­va­tams par­kams. „Gal tai iš es­mės ir ne­pa­keis si­tua­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau to­kia ga­li­my­bė lei­džia su­tvar­ky­ti at­vi­ras erd­ves – pie­vas, perš­la­pu­sias pie­vas, pel­kes ir dar iš to tu­rė­ti ap­čiuo­pia­mos nau­dos“, - sa­kė R.Baš­ky­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami