Kompiuteriais nesinaudoja, bet planšetinių nori

Kristina KUČINSKAITĖ 2013-02-12 09:19

Kristina KUČINSKAITĖ

2013-02-12 09:19
Kauno politikai teigia, kad patogiau jiems būtų dirbti su planšetiniais kompiuteriais. Reuters/Scanpix nuotrauka
Nors Ta­ry­bos po­sė­džių me­tu ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai pui­kuo­ja­si ant re­to Kau­no po­li­ti­ko sta­lo, vis dėl­to dau­ge­lis jų pa­si­sa­ko už tai, kad iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ga­lė­tų mė­gau­tis ir plan­še­ti­nių įren­gi­nių pri­va­lu­mais. 

Kiek toks tarybos narių troškimas gali kainuoti, miestui kol kas neaišku.

Kauno miesto savivaldybės koridoriuose stebimasi, kam politikams, kurių daugelis kompiuteriais posėdžių metu niekuomet nesinaudojo, reikalingi modernūs įrenginiai.

Portalo lzinios.lt pakalbinti apie tai, kodėl posėdžių metu retai atsineša kompiuterius, visi politikai sutartinai tvirtino namuose juos palieką tik kartą ar du per metus. Apie tai, ar nešiojamais kompiuteriais naudojasi kolegos, Tarybos nariai kalbėti nenorėjo.

„Nenoriu kalbėti tokiomis temomis. Nesidairau į kitus kolegas. Pats kompiuteriu dirbu, ir greta manęs sėdintis Artūras Orlauskas visada jį atsineša“, - tvirtino Kauno vicemeras Vytautas Vasilenko.

Jis sakė pastaruoju metu Tarybos posėdžiuose kompiuterio neturėjęs, nes jis buvo sugedęs. Neseniai po remonto įrenginį atgavęs politikas jį ketina atsinešti į mėnesio pabaigoje vyksiantį Tarybos posėdį. V.Vasilenko tvirtino privaląs darbui skirtą aparatą neštis ir namo, nes visų užduočių per dieną nespėjęs nudirbti.

„O programa, skirta Tarybos nariams, yra tik darbo kompiuteryje. Iš savojo neatsidaryčiau jokių dokumentų“,  - paaiškino vicemeras.

Kauno meras Andrius Kupčinskas tvirtino ne sykį girdėjęs partijos kolegių moterų nusiskundimus, esą turimi nešiojami kompiuteriai yra nepatogūs. Anot jo, tarybos posėdžio metu akivaizdu, jog ne visi politikai kadencijos pradžioje gautus įrenginius linkę atsinešti į darbo vietą. Priežasčių miesto vadovas nurodyti negalėjo.

„Tarybos narių kompiuterinio raštingumo niekas netikrina. Pasakyti, kodėl kai kurie jų vengia technikos, negaliu“, - sakė miesto vadovas, pridurdamas, jog iš tiesų ne visi naudojasi prieš dvejus metus gautais kompiuteriais.

Jis ne sykį girdėjo Tarybos narių mintis apie lengvesnius planšetinius kompiuterius. Suteikti tokius politikams neseniai pasiūlė Biudžeto ir finansų komitetas. Pasak A.Kupčinsko, kai kurie politikai, siekdami patogumo, į savivaldybę atsineša savus kompiuteriu, o su reikiamais dokumentais, kuriuos atveria tik speciali darbo įrangoje esanti programa, iš anksto susipažįsta namuose.

Informatiką studentams dėstantis Kauno tarybos narys Algimantas Kurlavičius teigė suprantąs, kodėl kolegos nori, kad ant jų stalų būtų padėti ne nešiojamieji, o planšetiniai kompiuteriai. Tačiau jis perspėjo, jog pastarieji yra lengvi ir nedideli, bet neatlieka daugelio darbui reikalingų funkcijų.

„Planšetiniai kompiuteriai daugiau skirti informacijai tikrinti, o ne dokumentams rengti ar skaičiavimams atlikti“, - paaiškino politikas.

Jo nuomone, planšetiniai kompiuteriai dažniausiai yra įmonių direktorių, vadybininkų atributas.

A.Kurlavičius tvirtino pastebėjęs, esą ne visi kolegos naudojasi nešiojamais kompiuteriais. Tarybos nario nuomone, daugelis mieliau atsineštų savą, nesunkią, patogesnę įrangą, bet programa, leidžianti skaityti specifinę informaciją, yra instaliuota būtent darbo kompiuteryje.

„Reikėtų mesti akmenuką į savivaldybės informatikų daržą. Manau, kad Tarybos nariai jiems skirta programa naudojasi ne dėl to, kad ji patogi, bet iš būtinybės. Todėl, esant menkiausiai progai, ketina jos išvengti“, - sakė A.Kurlavičius.

Kauno miesto tarybos narys A.Orlauskas įsitikinęs, kad planšetinių kompiuterių politikams tikrai nereikia. Jo nuomone, technika ant kolegų darbo stalų – retas svečias.

„Kai kurie tarybos nariai nesinaudojo, nesinaudoja ir nesinaudos kompiuteriais. Analogiška situacija buvo ir Kauno rajono savivaldybėje, kur kai kurie Tarybos nariai valdišką kompiuterį iškart atiduodavo anūkams“, - sakė A.Orlauskas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vytautas Augonis portalui lzinios.lt pasakojo, jog 2010 m. buvo įsigyti 44 nešiojamieji kompiuteriai su mobiliuoju ryšiu. Jie pirkti išsimokėtinai, trejus metus kas mėnesį už vieną kompiuterį mokant po 111 litų. 2013–ųjų gegužę jie tampa savivaldybės nuosavybe. Pasak V.Augonio, kompiuterių nepasiėmė tik trys tarybos nariai, priklausantys „Vieningo Kauno“ frakcijai: Visvaldas Matjošaitis, Irena Matjošaitienė ir Tomas Bagdonavičius. 

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ai,  78.62.48.13 2013-02-13 11:21:10
nu vaikučiai moka naudotis, kaip bus fain, kad tėtis parneš nemokamai...
2 0  Netinkamas komentaras
juokas  78.31.228.180 2013-02-12 21:11:01
Nei vicemerai Buskevicius, nei Vasilenka, nei Popovas, nei buves meras Garbaravicius kompiuteriu naudotis nemoka ir nemokes
2 0  Netinkamas komentaras
Brilius  78.62.105.128 2013-02-12 20:18:13
Kompiuteris yra kabinetinės analizės įrankis. Posėdžio metu jisai nebent tinka surinktai informacijai parodyti projektoriaus ekrane. Jeigu sugeba, tai tegu dirba su kompiuteriais (ir su planšetiniais jei nori) savo kabinetuose. O į posėdžius nešiotis yai tikrai nėra reikalo.
2 0  Netinkamas komentaras
Manau  88.222.145.56 2013-02-12 12:29:59
kad šių ponų dalis, apskritai, kompiuteriais naudotis nesugeba. Jei Kauno miesto biudžetas būtų perteklinis, gal tada ir nebūtų toks akibrokštas tų kompiuterių pirkimas, bet dabar tai jau panašiau į puotą bado metu. Todėl tikrai reikia tokių pirkimų vengti.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami