Kompiuteriais nesinaudoja, bet planšetinių nori

Kristina KUČINSKAITĖ 2013-02-12 09:19

Kristina KUČINSKAITĖ

2013-02-12 09:19
Kauno politikai teigia, kad patogiau jiems būtų dirbti su planšetiniais kompiuteriais. Reuters/Scanpix nuotrauka
Nors Ta­ry­bos po­sė­džių me­tu ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai pui­kuo­ja­si ant re­to Kau­no po­li­ti­ko sta­lo, vis dėl­to dau­ge­lis jų pa­si­sa­ko už tai, kad iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ga­lė­tų mė­gau­tis ir plan­še­ti­nių įren­gi­nių pri­va­lu­mais. 

Kiek toks tarybos narių troškimas gali kainuoti, miestui kol kas neaišku.

Kauno miesto savivaldybės koridoriuose stebimasi, kam politikams, kurių daugelis kompiuteriais posėdžių metu niekuomet nesinaudojo, reikalingi modernūs įrenginiai.

Portalo lzinios.lt pakalbinti apie tai, kodėl posėdžių metu retai atsineša kompiuterius, visi politikai sutartinai tvirtino namuose juos palieką tik kartą ar du per metus. Apie tai, ar nešiojamais kompiuteriais naudojasi kolegos, Tarybos nariai kalbėti nenorėjo.

„Nenoriu kalbėti tokiomis temomis. Nesidairau į kitus kolegas. Pats kompiuteriu dirbu, ir greta manęs sėdintis Artūras Orlauskas visada jį atsineša“, - tvirtino Kauno vicemeras Vytautas Vasilenko.

Jis sakė pastaruoju metu Tarybos posėdžiuose kompiuterio neturėjęs, nes jis buvo sugedęs. Neseniai po remonto įrenginį atgavęs politikas jį ketina atsinešti į mėnesio pabaigoje vyksiantį Tarybos posėdį. V.Vasilenko tvirtino privaląs darbui skirtą aparatą neštis ir namo, nes visų užduočių per dieną nespėjęs nudirbti.

„O programa, skirta Tarybos nariams, yra tik darbo kompiuteryje. Iš savojo neatsidaryčiau jokių dokumentų“,  - paaiškino vicemeras.

Kauno meras Andrius Kupčinskas tvirtino ne sykį girdėjęs partijos kolegių moterų nusiskundimus, esą turimi nešiojami kompiuteriai yra nepatogūs. Anot jo, tarybos posėdžio metu akivaizdu, jog ne visi politikai kadencijos pradžioje gautus įrenginius linkę atsinešti į darbo vietą. Priežasčių miesto vadovas nurodyti negalėjo.

„Tarybos narių kompiuterinio raštingumo niekas netikrina. Pasakyti, kodėl kai kurie jų vengia technikos, negaliu“, - sakė miesto vadovas, pridurdamas, jog iš tiesų ne visi naudojasi prieš dvejus metus gautais kompiuteriais.

Jis ne sykį girdėjo Tarybos narių mintis apie lengvesnius planšetinius kompiuterius. Suteikti tokius politikams neseniai pasiūlė Biudžeto ir finansų komitetas. Pasak A.Kupčinsko, kai kurie politikai, siekdami patogumo, į savivaldybę atsineša savus kompiuteriu, o su reikiamais dokumentais, kuriuos atveria tik speciali darbo įrangoje esanti programa, iš anksto susipažįsta namuose.

Informatiką studentams dėstantis Kauno tarybos narys Algimantas Kurlavičius teigė suprantąs, kodėl kolegos nori, kad ant jų stalų būtų padėti ne nešiojamieji, o planšetiniai kompiuteriai. Tačiau jis perspėjo, jog pastarieji yra lengvi ir nedideli, bet neatlieka daugelio darbui reikalingų funkcijų.

„Planšetiniai kompiuteriai daugiau skirti informacijai tikrinti, o ne dokumentams rengti ar skaičiavimams atlikti“, - paaiškino politikas.

Jo nuomone, planšetiniai kompiuteriai dažniausiai yra įmonių direktorių, vadybininkų atributas.

A.Kurlavičius tvirtino pastebėjęs, esą ne visi kolegos naudojasi nešiojamais kompiuteriais. Tarybos nario nuomone, daugelis mieliau atsineštų savą, nesunkią, patogesnę įrangą, bet programa, leidžianti skaityti specifinę informaciją, yra instaliuota būtent darbo kompiuteryje.

„Reikėtų mesti akmenuką į savivaldybės informatikų daržą. Manau, kad Tarybos nariai jiems skirta programa naudojasi ne dėl to, kad ji patogi, bet iš būtinybės. Todėl, esant menkiausiai progai, ketina jos išvengti“, - sakė A.Kurlavičius.

Kauno miesto tarybos narys A.Orlauskas įsitikinęs, kad planšetinių kompiuterių politikams tikrai nereikia. Jo nuomone, technika ant kolegų darbo stalų – retas svečias.

„Kai kurie tarybos nariai nesinaudojo, nesinaudoja ir nesinaudos kompiuteriais. Analogiška situacija buvo ir Kauno rajono savivaldybėje, kur kai kurie Tarybos nariai valdišką kompiuterį iškart atiduodavo anūkams“, - sakė A.Orlauskas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vytautas Augonis portalui lzinios.lt pasakojo, jog 2010 m. buvo įsigyti 44 nešiojamieji kompiuteriai su mobiliuoju ryšiu. Jie pirkti išsimokėtinai, trejus metus kas mėnesį už vieną kompiuterį mokant po 111 litų. 2013–ųjų gegužę jie tampa savivaldybės nuosavybe. Pasak V.Augonio, kompiuterių nepasiėmė tik trys tarybos nariai, priklausantys „Vieningo Kauno“ frakcijai: Visvaldas Matjošaitis, Irena Matjošaitienė ir Tomas Bagdonavičius. 

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ai,  78.62.48.13 2013-02-13 11:21:10
nu vaikučiai moka naudotis, kaip bus fain, kad tėtis parneš nemokamai...
2 0  Netinkamas komentaras
juokas  78.31.228.180 2013-02-12 21:11:01
Nei vicemerai Buskevicius, nei Vasilenka, nei Popovas, nei buves meras Garbaravicius kompiuteriu naudotis nemoka ir nemokes
2 0  Netinkamas komentaras
Brilius  78.62.105.128 2013-02-12 20:18:13
Kompiuteris yra kabinetinės analizės įrankis. Posėdžio metu jisai nebent tinka surinktai informacijai parodyti projektoriaus ekrane. Jeigu sugeba, tai tegu dirba su kompiuteriais (ir su planšetiniais jei nori) savo kabinetuose. O į posėdžius nešiotis yai tikrai nėra reikalo.
2 0  Netinkamas komentaras
Manau  88.222.145.56 2013-02-12 12:29:59
kad šių ponų dalis, apskritai, kompiuteriais naudotis nesugeba. Jei Kauno miesto biudžetas būtų perteklinis, gal tada ir nebūtų toks akibrokštas tų kompiuterių pirkimas, bet dabar tai jau panašiau į puotą bado metu. Todėl tikrai reikia tokių pirkimų vengti.
2 0  Netinkamas komentaras
Nu­sta­tant ne­įga­lių­jų spe­cia­liuo­sius po­rei­kius lai­ki­nai ne­bus nu­ro­do­mas jų ter­mi­nas, iki Sei­mas pri­ims atitinkamas įsta­ty­mo pa­tai­sas.
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nuo šian­dien dvi sa­vai­tes gy­vens at­os­to­gų rit­mu. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pir­mą sa­vai­tę pra­leis Lie­tu­vos pa­jū­ry­je, an­trą – už ša­lies ri­bų.
JAV res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas į Bal­tuo­sius rū­mus Do­nal­das Trum­pas už­si­mi­nė, kad jo ša­lis ga­li pa­si­trauk­ti iš Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos (PPO), jei­gu jis būtų iš­rink­tas pre­zi­den­tu.
Is­pa­ni­jai ir Por­tu­ga­li­jai ne­su­ge­bė­jus su­val­dy­ti sa­vo biu­dže­to de­fi­ci­to, Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) tu­rė­tų su­stab­dy­ti struk­tū­ri­nių fon­dų par­amą šioms ša­lims, ra­šo­ma Eu­ro­pos Komisijos (EK) laiš­ke, [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas vyk­do pro­jek­tą, ku­riuo vie­nas ge­riau­siai ži­no­mų Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros šal­ti­nių – Vil­niaus ka­ted­ros ka­pi­tu­los po­sė­džių pro­to­ko­lai – bus prie­ina­mi ne­mo­kan­tiems [...]
Sa­vo dar­bais pro­vo­kuo­jan­čio, kar­tu siū­lan­čio mąs­ty­ti Eval­do Jan­so gy­ve­ni­mas ir kū­ry­ba yra ne­at­sie­ka­mi. Taip tei­gia ir pats me­ni­nin­kas, ir tie, ku­rie gi­li­na­si šio au­to­riaus kūrinius bei iš­raiš­kos [...]
Lie­pos pa­bai­go­je Gel­gau­diš­kio dva­re vyks sep­tin­to­ji ki­no sto­vyk­la „Ki­no akis“. Pir­ma­sis ki­no mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų sam­bū­ris įvy­ko 2010 me­tais. Kas­met jam su­gal­vo­ja­ma vis kita te­ma. Šie­met [...]
Per Lie­tu­vos sos­ti­nę te­kan­čią Vil­nios upę su­pa ža­li ar smė­lin­gi kran­tai, krū­mai ir me­džiai, po tėk­mę nar­do van­dens pa­ukš­čiai. Nuo šian­dien vie­no­je vie­to­je ap­lin­ka bus dar įspū­din­ges­nė [...]
Li­kus kiek ma­žiau nei mė­ne­siui iki 23 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo tarp­tau­ti­nio „Vi­sa­gi­no Coun­try“ fes­ti­va­lio vis dau­giau žmo­nių gy­ve­na kantri mu­zi­kos rit­mu. 
Klai­pė­dos uos­to kro­vi­nių pa­di­dė­ji­mas ru­siš­kos in­for­ma­ci­jos ka­na­luo­se va­di­na­mas lai­ki­nu, ver­ti­na­mas skel­biant pro­pa­gan­dą apie Ru­si­jos tran­zi­to ga­lią, bet si­tua­ci­jos analizėje šau­do­ma tuš­čiais [...]
Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kams ke­lia ne­ri­mą vers­lo ap­lin­ką apė­męs ne­aiš­ku­mas dėl bū­si­mo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, va­di­na­ma­sis „Bre­xit“. Šioje ne­apib­rėž­tu­mo bū­se­no­je [...]
Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je iš Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų spor­to žai­dy­nių (EU­SA) me­da­lius par­ve­ža Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nin­kai. Kroa­ti­jo­je vyks­tan­čio­se EU­SA žai­dy­nė­se si­dab­rą iškovojo Vil­niaus uni­ver­si­te­to [...]
Eu­ro­pos čem­pio­na­te Šop­ro­no mies­te Veng­ri­jo­je žai­džian­ti Lie­tu­vos aš­tuo­nio­li­ka­me­čių (U18) mer­gi­nų rink­ti­nė sek­ma­die­nį pa­ty­rė an­trą­ją ne­sėk­mę. Jos pralaimėjo Ser­bi­jos bend­raam­žėms59:66 [...]
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Pra­si­de­da pir­ma­sis šių me­tų pri­ėmi­mo į aukštąsias mo­kyk­las eta­pas.
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­cio­na­li­nės aka­de­mi­jos, at­sto­vau­jan­čios moks­lo, me­di­ci­nos ir in­ži­ne­ri­jos sri­tims, par­eiš­kė vy­riau­sy­bei, kad „Bre­xit“ jau ken­kia moks­lui.
 Į Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­mink­lų są­ra­šą įtrauk­to Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio ir jo prie­igų su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 350 tūks­tan­čių eu­rų.
Žu­vin­te dir­ban­tys gam­ti­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad šie­met gand­rų šei­mos ne­gau­sios. Nors da­bar lie­taus pa­kan­ka, sau­są bir­že­lį pa­ukš­čiams trū­ko var­lia­gy­vių, to­dėl ne vie­nas gand­ras dalį sa­vo jau­nik­lių [...]
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę (lie­pos 15–21 die­no­mis) mū­sų ša­lies ke­liuo­se, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 78 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žuvo 3 žmo­nės.
Dau­ge­lis vai­ruo­to­jų iki ke­lio­nės tiks­lo per at­os­to­gas au­to­ma­gis­tra­lė­mis su­ka­ria ne vie­ną tūks­tan­tį ki­lo­me­trų. Bū­tent to­kioms il­goms ke­lio­nėms greit­ke­liais ir pri­tai­ky­tas be­veik į vi­sus „Volks­wa­gen“ [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Nu­spren­dus sta­ty­tis gy­ve­na­mą­jį ar poil­si­nį na­mą klau­si­mų daž­nam at­si­ran­da dau­giau nei at­sa­ky­mų, ypač jei tai – pir­ma­sis na­mas gy­ve­ni­me. Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų, ku­rį reikia nu­spręs­ti – [...]
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Ka­ti­nu­kas Lu­čis da­bar sau­gus ir glo­bo­ja­mas lai­ki­no­je prie­glau­do­je, to­dėl šiam ma­žy­liui ieš­ko­ma nuo­la­ti­nių na­mų ir rū­pes­tin­gų žmo­nių.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Lie­tu­vo­je penk­ta­die­nį pir­mą­kart bus per­so­di­na­mi or­ga­nai, Kau­no kli­ni­ko­se pa­im­ti iš donoro ne­pla­kan­čia šir­di­mi.
Smu­ku­sios pa­sau­li­nės naf­tos kai­nos pa­ken­kė itin nuo jų pri­klau­so­mos Ni­ge­ri­jos eko­no­mi­kai ir be­veik pri­ve­dė ša­lį prie re­ce­si­jos. Pi­gi naf­ta taip pat tu­rė­jo ne­ti­kė­tą poveikį ma­si­nėms ves­tu­vės.
Cat­he­ri­ne bu­vo ra­šy­to­ja, ak­to­rė, ku­li­na­rė ir ke­liau­to­ja – vi­sa tai už­go­žė jos san­tuo­ka su Char­le­su Dic­ken­su. Šios mo­ters prop­rop­rop­roa­nū­kė Lu­cin­da Hawks­ley ap­siė­mė at­skleis­ti, kokia iš ti­krų­jų [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kiek laiko gali užsitęsti Brexit derybos?
Nuo 1 iki 5 metų
Nuo 5 iki 10 metų
Anglija persigalvos ir liks ES
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­vai­­­­tės pra­­­­džio­­­­je už­­­­siim­­­­ki­­­­te veik­­­­la, ža­­­­dan­­­­čia as­­­­me­­­­ni­­­­nės nau­­­­dos. Tre­­­­čia­­­­die­­­­nį ir ket­­­­vir­­­­ta­­­­die­­­­nį ga­­­­li­­­­mas leng­­­­vas ro­­­­ma­­­­nas. Ven­­­­ki­­­­te ki­­­­vir­­­­čų, sten­­­­ki­­­­tės bend­­­­rau­­­­ti tik su bend­­­­ra­­­­min­­­­čiais. Sa­­­­vait­­­­ga­­­­lio iš­­­­vy­­­­ko­­­­je ar ke­­­­lio­­­­nė­­­­je vei­­­­kiau­­­­siai su­­­­si­­­­ra­­­­si­­­­te nau­­­­jų drau­­­­gų. Aps­­­­kri­­­­tai, sa­­­­vai­­­­tė pra­­­­eis pui­­­­kiai, jei tik su­­­­ge­­­­bė­­­­si­­­­te pa­­­­si­­­­rink­­­­ti tin­­­­ka­­­­mą kom­­­­pa­­­­ni­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami