Kompiuteriais nesinaudoja, bet planšetinių nori

Kristina KUČINSKAITĖ 2013-02-12 09:19

Kristina KUČINSKAITĖ

2013-02-12 09:19
Kauno politikai teigia, kad patogiau jiems būtų dirbti su planšetiniais kompiuteriais. Reuters/Scanpix nuotrauka
Nors Ta­ry­bos po­sė­džių me­tu ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai pui­kuo­ja­si ant re­to Kau­no po­li­ti­ko sta­lo, vis dėl­to dau­ge­lis jų pa­si­sa­ko už tai, kad iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ga­lė­tų mė­gau­tis ir plan­še­ti­nių įren­gi­nių pri­va­lu­mais. 

Kiek toks tarybos narių troškimas gali kainuoti, miestui kol kas neaišku.

Kauno miesto savivaldybės koridoriuose stebimasi, kam politikams, kurių daugelis kompiuteriais posėdžių metu niekuomet nesinaudojo, reikalingi modernūs įrenginiai.

Portalo lzinios.lt pakalbinti apie tai, kodėl posėdžių metu retai atsineša kompiuterius, visi politikai sutartinai tvirtino namuose juos palieką tik kartą ar du per metus. Apie tai, ar nešiojamais kompiuteriais naudojasi kolegos, Tarybos nariai kalbėti nenorėjo.

„Nenoriu kalbėti tokiomis temomis. Nesidairau į kitus kolegas. Pats kompiuteriu dirbu, ir greta manęs sėdintis Artūras Orlauskas visada jį atsineša“, - tvirtino Kauno vicemeras Vytautas Vasilenko.

Jis sakė pastaruoju metu Tarybos posėdžiuose kompiuterio neturėjęs, nes jis buvo sugedęs. Neseniai po remonto įrenginį atgavęs politikas jį ketina atsinešti į mėnesio pabaigoje vyksiantį Tarybos posėdį. V.Vasilenko tvirtino privaląs darbui skirtą aparatą neštis ir namo, nes visų užduočių per dieną nespėjęs nudirbti.

„O programa, skirta Tarybos nariams, yra tik darbo kompiuteryje. Iš savojo neatsidaryčiau jokių dokumentų“,  - paaiškino vicemeras.

Kauno meras Andrius Kupčinskas tvirtino ne sykį girdėjęs partijos kolegių moterų nusiskundimus, esą turimi nešiojami kompiuteriai yra nepatogūs. Anot jo, tarybos posėdžio metu akivaizdu, jog ne visi politikai kadencijos pradžioje gautus įrenginius linkę atsinešti į darbo vietą. Priežasčių miesto vadovas nurodyti negalėjo.

„Tarybos narių kompiuterinio raštingumo niekas netikrina. Pasakyti, kodėl kai kurie jų vengia technikos, negaliu“, - sakė miesto vadovas, pridurdamas, jog iš tiesų ne visi naudojasi prieš dvejus metus gautais kompiuteriais.

Jis ne sykį girdėjo Tarybos narių mintis apie lengvesnius planšetinius kompiuterius. Suteikti tokius politikams neseniai pasiūlė Biudžeto ir finansų komitetas. Pasak A.Kupčinsko, kai kurie politikai, siekdami patogumo, į savivaldybę atsineša savus kompiuteriu, o su reikiamais dokumentais, kuriuos atveria tik speciali darbo įrangoje esanti programa, iš anksto susipažįsta namuose.

Informatiką studentams dėstantis Kauno tarybos narys Algimantas Kurlavičius teigė suprantąs, kodėl kolegos nori, kad ant jų stalų būtų padėti ne nešiojamieji, o planšetiniai kompiuteriai. Tačiau jis perspėjo, jog pastarieji yra lengvi ir nedideli, bet neatlieka daugelio darbui reikalingų funkcijų.

„Planšetiniai kompiuteriai daugiau skirti informacijai tikrinti, o ne dokumentams rengti ar skaičiavimams atlikti“, - paaiškino politikas.

Jo nuomone, planšetiniai kompiuteriai dažniausiai yra įmonių direktorių, vadybininkų atributas.

A.Kurlavičius tvirtino pastebėjęs, esą ne visi kolegos naudojasi nešiojamais kompiuteriais. Tarybos nario nuomone, daugelis mieliau atsineštų savą, nesunkią, patogesnę įrangą, bet programa, leidžianti skaityti specifinę informaciją, yra instaliuota būtent darbo kompiuteryje.

„Reikėtų mesti akmenuką į savivaldybės informatikų daržą. Manau, kad Tarybos nariai jiems skirta programa naudojasi ne dėl to, kad ji patogi, bet iš būtinybės. Todėl, esant menkiausiai progai, ketina jos išvengti“, - sakė A.Kurlavičius.

Kauno miesto tarybos narys A.Orlauskas įsitikinęs, kad planšetinių kompiuterių politikams tikrai nereikia. Jo nuomone, technika ant kolegų darbo stalų – retas svečias.

„Kai kurie tarybos nariai nesinaudojo, nesinaudoja ir nesinaudos kompiuteriais. Analogiška situacija buvo ir Kauno rajono savivaldybėje, kur kai kurie Tarybos nariai valdišką kompiuterį iškart atiduodavo anūkams“, - sakė A.Orlauskas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vytautas Augonis portalui lzinios.lt pasakojo, jog 2010 m. buvo įsigyti 44 nešiojamieji kompiuteriai su mobiliuoju ryšiu. Jie pirkti išsimokėtinai, trejus metus kas mėnesį už vieną kompiuterį mokant po 111 litų. 2013–ųjų gegužę jie tampa savivaldybės nuosavybe. Pasak V.Augonio, kompiuterių nepasiėmė tik trys tarybos nariai, priklausantys „Vieningo Kauno“ frakcijai: Visvaldas Matjošaitis, Irena Matjošaitienė ir Tomas Bagdonavičius. 

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ai,  78.62.48.13 2013-02-13 11:21:10
nu vaikučiai moka naudotis, kaip bus fain, kad tėtis parneš nemokamai...
2 0  Netinkamas komentaras
juokas  78.31.228.180 2013-02-12 21:11:01
Nei vicemerai Buskevicius, nei Vasilenka, nei Popovas, nei buves meras Garbaravicius kompiuteriu naudotis nemoka ir nemokes
2 0  Netinkamas komentaras
Brilius  78.62.105.128 2013-02-12 20:18:13
Kompiuteris yra kabinetinės analizės įrankis. Posėdžio metu jisai nebent tinka surinktai informacijai parodyti projektoriaus ekrane. Jeigu sugeba, tai tegu dirba su kompiuteriais (ir su planšetiniais jei nori) savo kabinetuose. O į posėdžius nešiotis yai tikrai nėra reikalo.
2 0  Netinkamas komentaras
Manau  88.222.145.56 2013-02-12 12:29:59
kad šių ponų dalis, apskritai, kompiuteriais naudotis nesugeba. Jei Kauno miesto biudžetas būtų perteklinis, gal tada ir nebūtų toks akibrokštas tų kompiuterių pirkimas, bet dabar tai jau panašiau į puotą bado metu. Todėl tikrai reikia tokių pirkimų vengti.
2 0  Netinkamas komentaras
Nor­ve­gi­jo­je vie­šin­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad iš emig­ran­tų šio­je ša­ly­je pa­ima­mi vai­kai ga­lė­tų būti glo­bo­ja­mi Lie­tu­vo­je.
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius tei­gia iki šio iš pa­bė­gė­lių, ku­riuos bu­vo ap­gy­ven­di­nęs sa­vo va­sar­na­my­je, ne­ga­vęs jo­kios ži­nios. Dau­giau nei pus­me­tį Lie­tu­vo­je praleidusi ira­kie­čių šei­ma [...]
Is­pa­ni­jos pa­grin­di­nė opo­zi­ci­nė So­cia­lis­tų par­ti­ja pir­ma­die­nį at­si­sa­kė par­em­ti prem­je­ro Ma­ria­no Ra­joy pa­stan­gas su­for­muo­ti ma­žu­mos vy­riau­sy­bę, pa­stū­mė­da­ma ša­lį jos tre­čių per vie­nus me­tus [...]
Už „bit­lų“ ly­de­rio Joh­no Len­no­no nu­žu­dy­mą nu­teis­tas ir de­vin­tą kar­tą pra­šy­mą dėl lyg­ti­nio pa­lei­di­mo pa­tei­kęs Mar­kas Da­vi­das Chap­ma­nas lie­ka už gro­tų, pra­ne­ša „New York Dai­ly News“.
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
„Keis­tas jaus­mas pri­sta­ty­ti fil­mą Es­ti­jo­je. Ta­ry­tum su­ti­kai to­li­mus gi­mi­nai­čius ir ne­bep­ri­si­me­ni jų var­dų... Ne­pai­sant ma­no ne­ri­mo, kad fil­mas ga­li „šau­ti pro ša­lį“, es­tai labai šil­tai pri­ėmė [...]
Su­bti­laus hu­mo­ro fil­mų au­to­riaus Woo­dy Al­le­no „Aukš­tuo­me­nės klu­bas“ („Café So­cie­ty“) ro­do­mas ki­no tea­truo­se. Skir­tin­gai nei sa­ko nau­jo­sios juo­stos pa­va­di­ni­mas, pats W. Allenas sa­vo gy­ve­ni­mą [...]
Geor­ge'as Proch­ni­kas – eseis­tas, poe­tas, ang­lų ir ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­ros dės­ty­to­jas, žur­na­lo „Ca­bi­net“ re­dak­to­rius. „Ne­pa­ke­lia­ma trem­tis: Ste­fa­nas Zwei­gas pa­sau­lio pakrašty“ – tre­čio­ji [...]
Rug­sė­jo 2–5 d. vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos ren­gi­niai. Juos jun­gian­ti te­ma ─ „Žy­dų kal­bos“. 
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa at­sklei­dė, kad jau­no­ji kar­ta kei­čia sa­vo ap­si­pir­ki­mo įpro­čius – pa­sta­rie­ji ne­bė­ra lin­kę laukti il­go­se ei­lė­se.
Jei vi­si lėk­tu­vo ke­lei­viai, vyks­tan­tys į sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tą ga­ben­tų­si pil­nus sli­di­nė­ji­mo įran­gos komp­lek­tus, tai ma­žes­nis ar ne itin ga­lin­gas lėk­tu­vas tie­siog ne­pa­kil­tų nuo že­mės. Sli­di­nin­kams, [...]
Se­niau­sias Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bas Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ įpu­sė­jo pa­si­ruo­ši­mą jau ket­vir­tam Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sios le­do ri­tu­lio ly­gos sezonui iš ei­lės.
„Pa­ža­du, kad kau­si­mės kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se“, – toks Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nės vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Ed­ga­ro Jan­kaus­ko pa­ža­das puošia rek­la­mi­nius sten­dus.
Iš­ki­lus Mek­si­kos es­tra­di­nės mu­zi­kos dai­ni­nin­kas ir pro­diu­se­ris Jua­nas Gab­rie­lis mi­rė sek­ma­die­nį nuo šir­dies smū­gio Los An­dže­lo prie­mies­ty­je San­ta Mo­ni­ko­je, bū­da­mas 66 me­tų, pra­ne­šė mek­si­kie­čių [...]
Pa­sau­lio ki­no tea­truo­se pra­dė­tas ro­dy­ti veiks­mo fil­mas „Sa­vi­žu­džių bū­rys“ – kon­tra­ver­siš­ka is­to­ri­ja apie blo­giu­kus, gel­bė­jan­čius pa­sau­lį. Prem­je­ros pro­ga ak­to­rius Jaredas Le­to, vai­di­nęs [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas, šį pa­va­sa­rį pel­nęs Eu­ro­par­la­men­to su­teik­tą Eu­ro­pos pi­lie­čio ap­do­va­no­ji­mą, ruo­šia­si 22-ųjų moks­lo me­tų pra­džiai. Naujų klau­sy­to­jų pri­ėmi­mas [...]
Ar­tė­jant Rug­sė­jo 1-ajai, Moks­lo ir ži­nių die­nai, dir­ban­tys tė­ve­liai, ku­rie au­gi­na mo­kyk­li­nu­ką iki 12 me­tų, tu­rės ne ma­žiau kaip pu­sę dar­bo die­nos lais­vo nuo dar­bo lai­ko pa­ly­dė­ti vaiką į mo­kyk­lą.
Dau­giau kaip 300 lau­ki­nių šiau­ri­nių el­nių žu­vo nuo žai­bo smū­gio Nor­ve­gi­jos pie­tuo­se, pir­ma­die­nį pranešė ša­lies par­ei­gū­nai.
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Pa­lei Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo sta­ty­bų eta­po ruo­žą pra­dė­jo veik­ti dvi 110 ki­lo­vol­tų (kV) po­že­mi­nės elektros per­da­vi­mo li­ni­jos.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Ra­di­jo sto­tis „Ra­dio­cen­tras“ pra­de­da dar vie­ną ra­di­jo se­zo­ną su nau­ju šū­kiu, at­si­nau­ji­nu­sia prog­ra­ma bei naujais bal­sais ete­ry­je. 
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę moka par­si­siųs­ti ir [...]
Kė­dai­nių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­pa­si­nau­do­jo jiems su­teik­ta ga­li­my­be ne­mo­ka­mai mi­kros­che­mo­mis pa­ženk­lin­ti au­gi­na­mus šu­nis bei ka­tes. Iš maž­daug 16 tūks­tan­čių šia­me rajone au­gi­na­mų šių [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Esa­te svei­kas žmo­gus ir stai­ga, at­ro­dy­tų, nei iš šio, nei iš to ima nie­žė­ti odą, ji pa­tins­ta, par­aus­ta, at­si­ran­da pūs­le­lių. Grei­čiau­siai ser­ga­te aler­gi­niu kon­tak­ti­niu der­ma­ti­tu. Tai odos už­de­gi­mi­nis [...]
Rei­kė­tų ži­no­ti, kad, žmo­gui su­sir­gus, jam rei­ka­lin­gos gy­dy­mo pa­slau­gos (iš­sky­rus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą) yra su­tei­kia­mos tik to­je įstai­go­je, ku­rio­je jis tuo metu yra pri­si­ra­šęs.
Beyon­ce sek­ma­die­nį už sa­vo „For­ma­tion“ – po­li­tiš­kiau­sią per vi­są jos kar­je­rą kli­pą, ku­riuo par­odo­mas so­li­da­ru­mas su ju­dė­ji­mu „Black Li­ves Mat­ter“ („Juodųjų gy­vy­bės svar­bios“), [...]
Ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo ran­kraš­tis, lai­ko­mas vie­na mįs­lin­giau­sių pa­sau­ly­je kny­gų, yra par­ašy­tas ne­ži­no­ma kal­ba ar­ba šif­ru, ku­rio iki šiol nie­kas ne­perp­ra­to – netgi ge­riau­si krip­tog­ra­fai.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami