Tiltas į neriją sudrebintų UNESCO

Denisas NIKITENKA dnikitenka@lzinios.lt 2014-01-16 06:00
Denisas NIKITENKA
dnikitenka@lzinios.lt
2014-01-16 06:00
Kuršių neriją pasaulis pripažįsta kaip stebuklą dėl kraštovaizdžio unikalumo. Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Pa­kal­nis pers­pė­ja, kad pa­sta­čius til­tą į Kur­šių ne­ri­ją ji ga­li bū­ti iš­brauk­ta iš UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šo.

Mū­sų ša­lis, gy­nu­si Kur­šių ne­ri­ją nuo di­džiu­lės ur­ba­ni­za­ci­jos Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je, da­bar, pla­nuo­da­ma dras­tiš­kai au­to­mo­bi­lių srau­tą į pu­sia­sa­lį pa­di­din­sian­čio til­to sta­ty­bą, el­gia­si ne­adek­va­čiai. Tai duo­da­mas in­ter­viu "Lie­tu­vos ži­nioms" pa­brė­žė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Ro­mas Pa­kal­nis.

Grės­tų tarp­tau­ti­nė gėda

- Kaip ver­ti­na­te būgš­ta­vi­mus, kad pa­sta­čius til­tą į Kur­šių ne­ri­ją jos da­lis Lie­tu­vo­je bū­tų iš­brauk­ta iš UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šo?

- Tai bū­tų kraš­tu­ti­nis at­ve­jis. Jei­gu taip at­si­tik­tų, tur­būt di­des­nės tarp­tau­ti­nio mas­to gė­dos to­kiai ma­žai ša­liai kaip Lie­tu­va ne­ga­lė­tu­me įsi­vaiz­duo­ti. Aš su­nkiai įsi­vaiz­duo­ju, ką dar blo­giau ša­lies įvaiz­džiui bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti. Jei­gu UNES­CO pra­dė­tų nag­ri­nė­ti iš­brau­ki­mo klau­si­mą, pra­ras­tu­me so­li­džios, at­sa­kin­gos vals­ty­bės, vyk­dan­čios pri­siim­tus tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, sta­tu­są.

Vi­sa Kur­šių ne­ri­ja - tiek Ru­si­jos, tiek Lie­tu­vos - įtrauk­ta į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą. Pri­si­min­ki­me, kad Ru­si­ja sa­vo ne­ri­jos da­ly­je no­rė­jo vyk­dy­ti gran­dio­zi­nes sta­ty­bas, steig­ti ka­zi­no, ur­ba­ni­zuo­ti šią vie­to­vę, ta­čiau mū­sų pa­vyz­dys šiuos pla­nus su­stab­dė ir dau­giau apie juos ne­kal­ba­ma. Kaip at­ro­dy­tu­me, jei da­bar pa­tys im­tu­me griau­ti tra­pią ne­ri­jos ap­lin­ką?

Kai 2000-ai­siais Kur­šių ne­ri­ja bu­vo įra­šy­ta į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą, mū­sų vals­ty­bė, pa­ti teik­da­ma to­kią par­aiš­ką, įsi­pa­rei­go­jo sau­go­ti šį fe­no­me­na­lų gam­tos ir žmo­nių pa­mink­lą. Tad bū­tų vi­sai ne­lo­giš­ka ir ne­sup­ran­ta­ma, kad pa­ti vals­ty­bė per sa­vo ins­ti­tu­ci­jų pla­nus vė­liau im­tų dras­ky­ti tuos do­ku­men­tus, dar­ky­ti tos te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą, kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­dą. Tarp­tau­ti­niu mas­tu to­kia vals­ty­bė at­ro­dy­tų tra­giš­kai.

Kai kas nors at­si­tin­ka di­de­lė­se vals­ty­bė­se, nė­ra taip ma­to­ma ir es­ka­luo­ja­ma, ta­čiau esa­me ma­ži, tu­ri­me tik ke­tu­ris UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do ob­jek­tus, to­dėl vien jau vie­no jų ga­li­mo iš­brau­ki­mo svars­ty­mas bū­tų di­džiu­lis skan­da­las.

- Ar yra Eu­ro­po­je pa­vyz­džių, kai dėl val­džios, žmo­nių veik­los ob­jek­tas bu­vo iš­brauk­tas iš UNES­CO są­ra­šo?

- Taip, tai Dres­de­no se­na­mies­tis Vo­kie­ti­jo­je. Jį iš­brau­kė iš šio są­ra­šo, kai ten bu­vo pa­sta­ty­tas til­tas. La­bai kebl­li si­tua­ci­ja ir dėl vie­no se­no mies­to Is­pa­ni­jo­je, kur tie­siog cen­tre tarp is­to­ri­nių pa­sta­tų iš­dy­go stik­li­nis dan­go­rai­žis. Is­pa­ni­jos vy­riau­sy­bė dar svars­to, kaip pa­sielg­ti, ta­čiau aiš­ku, kad jei tas stik­li­nis bokš­tas ne­bus nu­griau­tas, se­na­mies­tis bus ša­li­na­mas iš UNES­CO šei­mos.

Ga­liu pa­teik­ti ir ge­rą pa­vyz­dį. Vie­na­me Lo­ty­nų Ame­ri­kos mies­tų val­džia no­rė­jo ties­ti nau­ją gat­vę, ke­lią. Tuo­met ir­gi bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jei tai bus pa­da­ry­ta, se­na­mies­tis ga­li bū­ti iš­brauk­tas iš UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šo. Val­džia pa­siel­gė ra­cio­na­liai - ne­bjau­ro­jo ur­ba­nis­ti­nio pei­za­žo ir nu­tie­sė tu­ne­lį po mies­tu.

Užd­raus­tų vyk­ti mašinomis

- Ar til­to į Kur­šių ne­ri­ją at­si­ra­di­mas, jū­sų ma­ny­mu, ir bū­tų tas veiks­nys, dėl ku­rio UNES­CO im­tų svars­ty­ti lie­tu­viš­ko­sios ne­ri­jos iš­brau­ki­mą iš są­ra­šo?

- Ne pa­ti til­to sta­ty­ba, o jos pa­sek­mės kel­tų grės­mę pu­sia­sa­liui. Rei­kia la­bai pa­pras­tai žmo­nėms pa­sa­ky­ti: ar no­ri­me to­kių pa­čių de­šim­tis ki­lo­me­trų į Ne­rin­gą be­sid­rie­kian­čių au­to­mo­bi­lių vir­ti­nių, ko­kios va­sa­rą bū­na Pa­lan­go­je. Ar Ne­rin­go­je yra tiek sto­vė­ji­mo vie­tų au­to­mo­bi­liams, ku­rie į pu­sia­sa­lį rie­dė­tų til­tu ne­per­trau­kia­mu srau­tu? Net Ne­rin­gos me­ras Da­rius Ja­sai­tis pra­ėju­sią va­sa­rą sa­kė, kad Ne­rin­ga jau dūs­ta nuo au­to­mo­bi­lių. Kas bus pa­sta­čius til­tą?

Ga­li sa­ky­ti, kad bus įtei­sin­ti la­bai di­de­li va­žia­vi­mo til­tu mo­kes­čiai, esą tai ri­bos au­to­mo­bi­lių srau­tus. Ši­tie da­ly­kai ne­vei­kia. Vien­kar­ti­niai sa­vait­ga­lio ma­lo­nu­mai, no­ras at­va­žiuo­ti tie­siai į Kur­šių ne­ri­jos pa­plū­di­mį bus svar­bes­nis veiks­nys nei pi­ni­gai.

- Ką siū­ly­tu­mė­te?

- Vi­si šian­dien ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to jo­kio til­to sta­ty­bos. Prieš­in­gai, sie­kia­ma ska­tin­ti ke­liau­ti be au­to­mo­bi­lio - pės­čio­mis, dvi­ra­čiais. Ypač ak­cen­tuo­ja­mas van­dens marš­ru­tų kū­ri­mas, van­dens tu­riz­mas. Juk ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti ke­lio­nes lai­vais iš Klai­pė­dos tie­siai į Juo­dkran­tę, Ni­dą. Ga­li­ma ir vie­šą­jį trans­por­tą or­ga­ni­zuo­ti, kad žmo­nės, pa­li­kę ma­ši­nas že­my­ne, nu­vyk­tų į pu­sia­sa­lį la­bai pa­to­giai, gal net ne­mo­ka­mai. Kur­šių ne­ri­jo­je rei­kia ska­tin­ti tu­riz­mą be au­to­mo­bi­lių. Gal aps­kri­tai užd­raus­ti ke­lio­nes į Kur­šių ne­ri­ją ma­ši­no­mis?

Pa­vyz­džiui, Švei­ca­ri­jo­je yra daug ku­ror­tų, ku­rie kles­ti ir juo­se aps­kri­tai nė­ra au­to­mo­bi­lių, iš­sky­rus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, ug­nia­ge­sių.

Ne­ma­to til­to poreikio

- Ko­kius žings­nius tek­tų ženg­ti, jei vis dėl­to bū­tų nu­spręs­ta sta­ty­ti til­tą?

- Pri­va­lė­tu­me reng­ti at­ski­rą do­ku­men­tą, stu­di­ją, ko­kią įta­ką au­to­mo­bi­lių srau­to pa­di­dė­ji­mas tu­rės Kur­šių ne­ri­jai. Įver­ti­nant tai, kad ši te­ri­to­ri­ja yra ne tik Lie­tu­vos, bet ir pa­sau­lio, glo­ba­lus pa­vel­das. Juk esa­me at­sa­kin­gi vi­sam pa­sau­liui, sau­go­me tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­tą ver­ty­bę. Tad tu­rė­tu­me iš­ana­li­zuo­ti vi­sas ne­igia­mas til­to at­si­ra­di­mo pa­sek­mes ir teik­ti sa­vo ana­li­zę UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do cen­tro va­do­vy­bei. Ji ir ver­tin­tų, ar Kur­šių ne­ri­ja ga­li to­liau bū­ti pa­sau­lio žmo­nėms pri­sta­to­ma kaip UNES­CO ob­jek­tas.

Prieš ke­le­tą me­tų, kai bu­vo pra­dė­ta reng­ti ga­li­my­bių stu­di­ja dėl su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bos prie Kiau­lės Nu­ga­ros vie­tos, jau ta­da as­me­niš­kai ra­šiau UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do cen­trui. Par­en­giau at­as­kai­tą, ko­kia bū­tų ga­li­ma įta­ka Kur­šių ne­ri­jai ir ko­kios rei­ka­lin­gos ap­sau­gos prie­mo­nės, kad ter­mi­na­lo veik­la ne­da­ry­tų ne­igia­mo po­vei­kio pu­sia­sa­liui. Jei da­bar kal­ba­ma, kad til­tas rei­ka­lin­gas ter­mi­na­lo veik­lai, ta­da vėl grįž­ta­me prie to klau­si­mo. O jis toks: kiek pa­di­dės au­to­mo­bi­lių srau­tai į ne­ri­ją pa­sta­čius til­tą? Kad pa­di­dės, aiš­ku vi­siems, at­si­ras tran­zi­to pa­vo­jus. Ne­ap­siei­tu­me ir be pa­sau­lio pa­vel­do eks­per­tų ana­li­zės, siū­ly­mų.

Ta­čiau ma­ne ste­bi­na til­to sta­ty­bos ša­li­nin­kų, stu­mian­čių šį pro­jek­tą, drą­sa. Juk nė­ra jo­kio rea­laus to til­to po­rei­kio! Ten nė­ra rei­ka­lo vi­sai Lie­tu­vai va­žiuo­ti, ne­ga­lės vi­sa ša­lis ten pa­kliū­ti. Vyk­dy­ti ko­kių nors au­to­mo­bi­lių srau­to ri­bo­ji­mų taip pat ne­pa­vyks: pra­eis pus­me­tis, me­tai, ir bus nu­spręs­ta to ne­be­da­ry­ti.

Su­pras­ki­me vie­na - Kur­šių ne­ri­ja yra iš­ties uni­ka­li, ji ne­ga­li pri­im­ti vi­sų no­rin­čių­jų, to­dėl į pu­sia­sa­lį at­vyks­ta tik mo­ty­vuo­ti žmo­nės. Ar no­ri­me dar vie­nos Pa­lan­gos? Ra­ti­fi­kuo­da­mi tarp­tau­ti­nes kon­ven­ci­jas dėl gam­tos ir kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo Kur­šių ne­ri­jo­je pri­siė­mė­me įsi­pa­rei­go­ji­mus ne­da­ry­ti to. Ko­dėl da­bar el­gia­ma­si prieš­in­gai?

- Kaip iš­spręs­ti au­gan­čio Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to po­rei­kių ir gam­to­sau­gos konf­lik­tą?

- Mes džiau­gia­mės, kad uos­tas au­ga, kles­ti, di­dė­ja kro­va, ta­čiau pa­mirš­ta­me vie­ną da­ly­ką: il­ga, siau­ra ir sek­li Kur­šių ma­rių „ran­ko­vė“, ku­rio­je įsi­kū­ręs uos­tas, ir­gi nė­ra be­ri­bė. Ne­siel­ki­me trum­pa­re­giš­kai. Uos­tas tu­ri su­vok­ti sa­vo plė­tros Klai­pė­dos są­siau­ry­je ga­li­my­bių ri­bas, ku­rios jau ar­tė­ja prie pa­bai­gos. Te­gul ple­čia­si į jū­rą. Štai Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lo at­ve­ju bu­vo pri­im­tas la­bai ge­ras, ra­cio­na­lus spren­di­mas įreng­ti jū­ro­je plū­du­rą. Ne ter­mi­na­lą kran­te, ne nau­jas kran­ti­nes, bjau­ro­sian­čias pa­kran­tės pa­plū­di­mius, o nie­kam ne­truk­dan­tį plū­du­rą. Gal ver­ta pa­gal­vo­ti apie to­kias plė­tros ga­li­my­bes ne­dar­kant ir ne­nai­ki­nant pa­plū­di­mių, Kur­šių ma­rių kran­tų? Juk ir jū­ros kran­to tu­ri­me ma­žiau­siai iš vi­sų Bal­ti­jos ša­lių.

Ti­ki­si pre­zi­den­tės dėmesio

- Ką reiš­kia vals­ty­bei tu­rė­ti UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do ob­jek­tų?

- O ką Lie­tu­vai duo­da pri­klau­sy­mas tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms? Pri­pa­ži­ni­mą ir ži­no­mu­mą. Tai, kad ir mes pa­iso­me pa­sau­li­nės tvar­kos. Tai su­tei­kia ga­li­my­bių pa­si­sem­ti ge­riau­sios pa­sau­li­nės pa­tir­ties, pa­ma­ty­ti, kaip ki­tos vals­ty­bės spren­džia įvai­rias prob­le­mas.

Kur­šių ne­ri­ją pa­sau­lis pri­pa­žįs­ta kaip ste­buk­lą dėl kul­tū­ri­nio kraš­to­vaiz­džio uni­ka­lu­mo. Pu­sia­sa­lis yra fe­no­me­na­lus žmo­nių ir gam­tos ko­vų, dar­nos pa­vyz­dys. Kur ki­tur pa­sau­ly­je dar ra­si­me tiek už­pus­ty­tų kai­mų, to­kį il­gą ir di­džiu­lį, šim­to ki­lo­me­trų il­gio žmo­nių su­for­muo­tą ap­sau­gi­nį ko­pa­gūb­rį prie jū­ros, tūks­tan­čius hek­ta­rų žmo­nių ran­ko­mis ap­so­din­tų ir su­tvir­tin­tų ko­pų?

Tad ofi­cia­liai bū­da­mi UNES­CO šei­mo­je pa­sau­liui skel­bia­me apie ver­ty­bes ir par­odo­me, kad mo­ka­me jas sau­go­ti. Tai – gar­bė, pres­ti­žas ir at­sa­ko­my­bė vals­ty­bei, jos įvaiz­dis tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, pa­ti­ki­mu­mo, so­li­du­mo, sta­bi­lu­mo sim­bo­lis. Įsi­vaiz­duo­ki­me, ko­kį smū­gį vals­ty­bė pa­tir­tų, jei dėl til­to Kur­šių ne­ri­ja, vi­saip gar­si­nan­ti Lie­tu­vą, bū­tų iš­brauk­ta iš UNES­CO są­ra­šo! Tai reikš­tų, kad vals­ty­bė ne­pa­jė­gi, ne­įga­li sau­go­ti sa­vo gam­tos ir kul­tū­ros per­lų, ku­riuos ver­ti­na ir lan­ko pa­sau­lio bend­ruo­me­nė.

- Kaip ma­no­te, kuo baig­sis vi­sa ši už­kur­ta til­to sta­ty­bos pir­tis?

- Ti­kiuo­si, po kons­truk­ty­vių dis­ku­si­jų tiek Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, tiek Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja ras bū­dų, kaip įgy­ven­din­ti sa­vo pla­nus ne­pa­žei­džiant Kur­šių ne­ri­jos gam­ti­nių ir kul­tū­ri­nių ver­ty­bių. Esa­me jau par­ašę raš­tus, in­for­ma­vę apie ke­ti­ni­mus ties­ti til­tą UNES­CO at­sto­vus, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją.

Kol kas nie­kas ne­ga­li prieš­ta­rau­ti til­to į Kur­šių ne­ri­ją sta­ty­bos idė­jos svars­ty­mui, dis­ku­si­jai. Ta­čiau at­ei­ty­je, jei­gu bus bū­ti­ny­bė, kreip­si­mės ir į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių. Mū­sų pa­čių vi­di­nė nuo­sta­ta tu­rė­tų bū­ti no­ras iš­sau­go­ti Kur­šių ne­ri­ją be jo­kių UNES­CO gąs­di­ni­mų ar vals­ty­bės va­do­vų pa­grū­mo­ji­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (22)
vik  10.102.1.11 2014-01-18 15:20:39
nesamones raso, kad tiltas padidintu automobiliu srautus. Ir dabar kas nori ir kiek nori gali nuvaziuot tik keltu reikia persikelt. Tai kaip tas srautas padides? Taigi ne aplinkeli veda.
2 0  Netinkamas komentaras
vik  10.102.1.11 2014-01-18 15:19:59
nesamones raso, kad tiltas padidintu automobiliu srautus. Ir dabar kas nori ir kiek nori gali nuvaziuot tik keltu reikia persikelt. Tai kaip tas srautas padides? Taigi ne aplinkeli veda.
2 0  Netinkamas komentaras
vik  10.102.1.11 2014-01-18 15:19:49
nesamones raso, kad tiltas padidintu automobiliu srautus. Ir dabar kas nori ir kiek nori gali nuvaziuot tik keltu reikia persikelt. Tai kaip tas srautas padides? Taigi ne aplinkeli veda.
2 0  Netinkamas komentaras
Vero  89.116.166.5 2014-01-18 13:24:08
Be abejo, tiltas reikalingas. Jei UNRSKO šito nesupras, tai ir nereikia, O Kuržių neriją reikia šiek tiek urbanizuoti. Padorių pastatų griovimas, kaip kad viešbutis Juodkrantėje, yra tikras barbarizmas. O jei kam norisi pabūti dykumoje, tai regis, kad neuždrausta ir į Sacharą nuvažiuot. Kas dabar yra Kuršių nerija? Dykynė su mažomis oazėmis.Ir esmė ne ta bus tiltas ar ne, bet protingas teritorijos išplanavimas, dalinai išplečiant esamas gyvenvietes, nes turistų srautas turėtų didėti, žinoma jei sugebėsime juos pritraukti. Beje, gal ne visi suprato, tai pasakysiu dar kartą, kad nesiūlau užstatyti sisos Kuršių nerijos teritorijos. Bet reikalingas visai naujas išplanavimas.
3 0  Netinkamas komentaras
mastykime blaiviai  88.119.253.155 2014-01-18 13:04:39
Nereikia piktintis, o siūlau mastyti blaiviai. Tiltas tai ekonominis projektas, kuris turi atsipirkti ir duoti pelną, o tam tikslą pasiekti reikia didinti automobilių srautą, tai elementaru. O kas liečia vietinius gyventojus, tai siūlau nevaryti Dievo į medį, nes dabar čiabuviai keltais keliasi nemokamai, be eilės, n- kartų per dieną . Investavus tokius pinigus į tiltą visos lengvatos baigsis. Kiekvienas savininkas skaičiuos pelną ir tada pažiūrėsim kaip jūs važinėsit tuo tiltu, jeigu už kiekvieną pravažiavimą reikės susimokėti. Geriau melskitės, kad joks tiltas neatsirastų.
2 1  Netinkamas komentaras
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus sa­ko ne­ga­lė­jęs iš vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio iš­girs­ti pa­aiš­ki­ni­mų dėl tei­sė­sau­gos pa­teik­tų įta­ri­mų – jiems užd­raus­ta bend­rau­ti.
Mig­ra­ci­jos klau­si­mais rū­pi­nę­sis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius at­sis­ta­ty­di­no iš par­ei­gų, BNS antradienį pa­tvir­ti­no mi­nis­tras.
Ukrai­nie­čių pi­lo­tė Na­di­ja Sav­čen­ko, ku­ri pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­leis­ta per ap­si­kei­ti­mą be­lais­viais su Ru­si­ja, an­tra­die­nį grį­žo dirb­ti į Aukš­čiau­sią­ją Ra­dą ir savo pir­mą pa­si­ro­dy­mą [...]
Ti­be­to bu­diz­mo dva­si­nis ly­de­ris Da­lai La­ma an­tra­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu sa­ko, kad Eu­ro­pa pri­ėmė „per daug“ pa­bė­gė­lių ir jie tu­rė­tų il­gai­niui su­grįž­ti ir pa­dė­ti atstatyti sa­vo ša­lis.
Vien kuo­kų, kai­lių, me­di­nių sky­dų ir di­de­lės drą­sos at­si­lai­ky­ti ir pul­di­nė­ti kry­žiuo­čius ne­bū­tų pa­ka­kę. Ku­ni­gaikš­čių Trai­de­nio ir Vy­te­nio lai­kais Lie­tu­va pra­dė­jo judėti ka­ri­nės mo­nar­chi­jos link – [...]
Je­ru­za­lės Kris­taus Ka­po baž­ny­čio­je, pa­sta­ty­to­je to­je vie­to­je, kur, kaip ti­ki­ma, bu­vo pa­lai­do­tas Jė­zus Kris­tus, pra­dė­ti res­tau­ra­vi­mo dar­bai – bus tvar­ko­ma baž­ny­čios vi­du­je esanti ka­po šven­to­vė.
Šių me­tų ge­gu­žės 27 die­ną Tarp­tau­ti­nė­je ar­chi­tek­tū­ros bie­na­lė­je Ve­ne­ci­jo­je ati­da­ry­tas is­to­ri­nis pir­ma­sis bend­ras Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pa­vil­jo­nas. Lie­tu­vai šis įvy­kis ypatingas ir tuo, [...]
Keiks­ma­žo­džiai spek­tak­liuo­se – jau įpras­tas pra­mo­gi­nis da­ly­kas. Joks są­mo­jis pub­li­kos taip ne­pra­juo­ki­na, kaip keiks­ma­žo­dis, ypač – ru­siš­kas. Tie­sa, yra ir to­kių žiū­ro­vų, ku­riuos er­zi­na [...]
Ryš­kiai gel­to­ni pla­ka­tai Vil­niaus mies­te skel­bia pra­si­dė­sian­čią tra­di­ci­nę šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gę „Art­Vil­nius 2016“. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus star­ta­vu­si, šian­dien mu­gė, kaip tei­gia jos [...]
Iš­gar­sė­jęs vi­sa­me pa­sau­ly­je dau­gia­mi­li­jo­ni­niu best­se­le­riu „Ro­žės var­das“, po an­tro­jo sa­vo ro­ma­no „Fu­ko švy­tuok­lė“ au­to­rius Um­ber­to Eco bu­vo pri­pa­žin­tas vie­nu svarbiausių da­bar­ties ra­šy­to­jų [...]
Šių me­tų Pa­sau­lio vals­ty­bių kon­ku­ren­cin­gu­mo ty­ri­me Lie­tu­va pri­pa­žin­ta konkurencingiausia Bal­ti­jos re­gio­ne.
Bend­ro­vė „Vil­niaus ener­gi­ja“ krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos pri­teis­ti 5,6 mln. eu­rų sko­lą už šilumos ener­gi­ją, dels­pi­ni­gius [...]
Kau­no „Žal­gi­ris“ ver­žia­si į prie­kį „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ fi­na­lo se­ri­jo­je. Kau­nie­čiai tre­čio­sio­se rung­ty­nė­se ne­pa­li­ko vil­čių Klai­pė­dos „Nep­tū­nui“ 78:54 ir serijoje iki ke­tu­rių [...]
An­tro­se Bal­ti­jos jau­ni­mo tau­rės rung­ty­nė­se Lie­tu­vos U-21 (iki 21 me­tų) rink­ti­nė an­tro­se Jel­ga­vo­je tu­rė­jo pri­pa­žin­ti šeimininkų lat­vių pra­na­šu­mą.
„Ta­jų vers­lu­mo pa­slap­tis – po­žiū­ris „sa­bai sa­bai“ („ne­si­jau­dink ir džiau­kis“), – įsi­ti­ki­nu­si tarp­tau­ti­nio mo­te­rų vers­li­nin­kių tink­lo „Bu­si­ness in Heels“ (verslas su aukš­ta­kul­niais) [...]
Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­to Po­lo­nis­ti­kos fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kė dr. Bea­ta Ka­lę­ba, ge­rai mo­kan­ti lie­tu­vių kal­bą, jau ne vie­nus me­tus tie­sia kul­tū­ri­nius tiltus tarp Len­ki­jos [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ge­gu­žės 20 d. Kau­ne vy­ko tarp­tau­ti­nės ro­bo­tų var­žy­bos „Robotų in­te­lek­tas 2016“.
Sie­kiant kel­ti dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ko­ky­bę ir pa­ska­tin­ti ga­bų jau­ni­mą rink­tis moks­li­nin­ko kar­je­rą, di­di­na­mas finansavimas dok­to­ran­tū­ros stu­di­joms.
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Kau­no bo­ta­ni­kos so­das skel­bia ypa­tin­gą ži­nią: tris die­nas po ke­lias va­lan­das bus at­ver­ti už­da­rų ko­lek­ci­jų sky­riaus var­tai į spalvomis ap­si­py­lu­sią gra­žuo­lių [...]
Sad­be­ris (Ka­na­da) jau ne pir­mus me­tus su­lau­kia juo­dų­jų lo­kių. Pa­sta­rai­siais me­tais pa­daž­nė­ję miš­ko sve­čių ap­si­lan­ky­mai par­ei­gū­nus pri­ver­tė im­tis prie­mo­nių – šie­met atsirado spe­cia­li pa­gal­bos [...]
Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ge­le­žin­ke­liai po pus­me­tį tru­ku­sių de­ry­bų bir­že­lio vi­du­ry­je pra­dės vež­ti ke­lei­vius iš Kauno į Bals­to­gę.
Pra­si­de­dan­ti va­sa­ra reiš­kia ir pra­si­de­dan­tį dvi­ra­čių va­gys­čių se­zo­ną. Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, dau­giau­sia jų dings­ta di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. Šiltojo se­zo­no me­tu [...]
Kaip pa­si­ruoš­ti pla­nuo­jant ke­lio­nę au­to­bu­su? Ke­lio­nių eks­per­tas pa­ta­ria, jog to­kiai ke­lio­nei rei­kia ne tik pa­siim­ti bū­ti­niau­sius daik­tus, bet ir pa­gal­vo­ti apie komfortą bei pra­mo­gas. 
Pla­nuo­jant at­os­to­gas ir ren­kan­tis pa­pil­do­mas eks­kur­si­jas, plau­ki­mą plaus­tais, sa­fa­rį ar ki­tas pra­mo­gas už­sie­ny­je, ke­liau­to­jams ten­ka su­si­dur­ti su iš­ties ne­men­kais iš­šū­kiais – pa­slau­gų pa­siū­la [...]
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Sei­mas, 39 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už, 12 – prieš ir 7 su­si­lai­kius, po svars­ty­mo pri­ta­rė Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui, ku­rio pa­tai­so­mis siū­lo­ma atsisakyti nuo 2016 [...]
Iš pra­džių Cheyen­ne March jau­di­no­si, kad Bei­bis su­ės Čar­lį. Ta­čiau Pen­sil­va­ni­jo­je gy­ve­nan­ti dvi­de­šimt­me­tė grei­tai įsi­ti­ki­no, kad jos ne­ri­mas ne­tu­ri pa­grin­do – ka­ti­nas ir barz­do­ta­sis drie­žas [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS (ULAC) cen­tro me­di­kai in­for­muo­ja, jog bai­gė­si va­di­na­ma­sis gri­po se­zo­nas ir kas sa­vai­tę duo­me­nys apie gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą gripu ne­be­bus skel­bia­mi. 
Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras pra­ne­šė, kad šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­gas (II) + ir A (II) – gru­pes tu­rin­čių do­no­rų krau­jas. Gy­ven­to­jai kvie­čia­mi bū­ti pi­lie­tiš­kais ir ne­lauk­ti – pa­do­va­no­ti krau­jo, [...]
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos po­li­ci­ja ban­do užd­raus­ti reng­ti lie­tu­vių Di­džių­jų Jo­ni­nių šven­tę Lon­do­ne po pra­ne­ši­mų apie „la­bai gir­tų“ maž­daug tūks­tan­čio jos da­ly­vių siautėjimą per pra­ėju­sį [...]
No­rė­da­mi, kad bū­tų už­ti­kri­na­ma gau­na­mo­sios pa­što ko­res­pon­den­ci­jos ir pre­nu­me­ruo­ja­mų spau­dos lei­di­nių pri­sta­ty­mo ko­ky­bė, dviem mė­ne­siams pra­tę­sia­mas ter­mi­ną, kad vi­si adresatai ga­lė­tų at­si­nau­jin­ti [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ką reikia daryti, kad neturintys vairuotojo pažymėjimo nesėstų prie vairo?
Griežtinti kontrolę ir bausmes
Aktyviai imtis atitinkamos švietimo veiklos
Viešinti pažeidėjų pavardes, pasitelkti kitas "moralinio smerkimo" priemones
Nieko nereikia daryti - toks elgesys kelyje nekelia didelio pavojaus
Man nerūpi
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Ryž­tin­gai mes­ki­te ša­lin aki­vaiz­džiai ne­pers­pek­ty­vius dar­bus ir ieš­ko­ki­te nau­jų sri­čių. Sa­vai­tės vi­du­ry­je jums de­rė­tų bū­ti san­tū­res­niam. Bū­si­te la­bai ener­gin­gas ir kū­ry­biš­kas, bet tu­ri­te sau­go­tis ne­pri­da­ry­ti da­ly­kų, ku­rių vė­liau rei­kė­tų gai­lė­tis.

Daugiau

Komentuojami