Smui­ki­nin­kė Da­lia Stul­gy­tė-Rich­ter, vo­kie­čių ti­tu­luo­ta kam­mer­vir­tuo­sin (me­no meis­tre), į Lie­tu­vą at­vy­ko su mo­ki­niais. Jau 25 me­tus ji gy­ve­na, dir­ba ir mo­ko Vo­kie­ti­jo­je, o gas­tro­liuo­ja po vi­są pa­sau­lį. [...]
Šiandien skaitykite
Prieš mė­ne­sį su­ka­ko 123 me­tai, kai gi­mė pro­fe­sio­na­lio­sios geog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas Ka­zys Pa­kštas. Pri­si­min­ki­me pro­fe­so­riaus dar­bus ir ori­gi­na­lias jo idė­jas. Kai [...]
Fo­to­me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Žvirgž­das žval­gy­da­ma­sis Vil­niu­je ra­do 40 vie­tų, kur Mi­ka­lo­jus Kons­tan­ti­nas Čiur­lio­nis gy­ve­no, lan­kė­si, mu­zi­ka­vo, rė­mi­no sa­vo pa­veiks­lus. Taip pat mokėsi lie­tu­vių kal­bos [...]
Penk­ta­die­nį ofi­cia­liai pra­si­dė­jo vi­są sa­vait­ga­lį Klai­pė­dą drebinsianti Jū­ros šven­tė. 
Id­li­bo pro­vin­ci­jo­je Si­ri­jos šiau­rės va­ka­ruo­se su­bom­bar­duo­ti gim­dy­mo na­mai, kuriuos re­mia tarp­tau­ti­nė [...]
Ara­bų kil­mės pra­ncū­zų ra­šy­to­jas Ta­ha­ras Ben Jel­lou­nas at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į mu­sul­mo­nus, sa­ky­da­mas, [...]
Vie­nas tei­sė­sau­gos ty­ri­mo dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ob­jek­tų – įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti nu­slėp­ta in­for­ma­ci­ja apie žmo­nių svei­ka­tai pa­vo­jin­gą bakteriją Kau­no šal­dy­tų [...]
Bal­ti­jos ša­lių dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo su Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis 25-ąsias me­ti­nes Vil­niu­je pa­žy­mės iš rek­la­mi­nių sten­dų be­si­lie­jan­ti poezija apie lais­vę.
Hil­la­ry Clin­ton ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė De­mo­kra­tų par­ti­jos no­mi­na­ci­ją į Bal­tuo­sius rū­mus, vaiz­duo­da­ma sa­ve ne­nuils­tan­čia žmo­nių gy­nė­ja ir at­mes­da­ma sa­vo var­žo­vo Do­nal­do Trumpo (Do­nal­do Tram­po) [...]
Po ne­sėk­min­go ban­dy­mo nu­vers­ti Tur­ki­jos pre­zi­den­tą Re­ce­pą Tayyi­pą Er­do­ga­ną ša­ly­je to­liau ša­li­na­mi įta­ria­mi vals­ty­bės prieš­ai. Areš­tų ban­ga pri­ver­tė su­ne­rim­ti NA­TO sąjungininkus ir Eu­ro­pos [...]
Sa­vai­tė: Za­ra­so sa­lo­je pra­si­de­da fes­ti­va­lis „Ga­la­pa­gai 2016“ Sa­vai­tė: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja to­liau auga Nau­jie­nos: Vil­niu­je iš­kils „Hil­ton Gar­den Inn“ viešbutis
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Eu­ro­pos lei­dė­jams svar­biau­sio­je Frank­fur­to kny­gų mu­gė­je šį ru­de­nį Lie­tu­vos var­das skam­bės tarp ge­riau­sių pa­vyz­džių. Eu­ro­pos mo­ko­mo­sios li­te­ra­tū­ros lei­dė­jų gru­pė (EEPG) kartu su Frank­fur­to [...]
Me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Pra­nckū­nas, fo­tog­ra­fuo­da­mas baž­ny­čio­je, pa­si­jun­ta lyg ki­to­je rea­ly­bė­je. Pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų jo fo­tog­ra­fi­jo­se – per švie­są, še­šė­lius bei for­mas rodoma har­mo­ni­ja ir [...]
Fra­zė pa­si­mo­ky­ti iš ne­sėk­mės jau yra ta­pu­si kli­še, bet šio­je kny­go­je Jums pa­pa­sa­ko­tos ti­kros gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos tų žmo­nių, ku­rie jau iš­mo­ko pri­im­ti sa­vo klai­das ir nusitiesė ke­lią į [...]
Mo­te­rys nuo­la­tos klys­ta gal­vo­da­mos, kad jei­gu vy­ras ją my­li, tai pri­va­lo ir su­pras­ti. Daž­niau­siai jis jos ne­sup­ran­ta. To­dėl vi­sai pa­grįs­tai va­di­na­me vie­ni ki­tus „prie­šin­ga“ ly­ti­mi – mes ir [...]
Klai­pė­do­je penk­ta­die­nį po re­kons­truk­ci­jos ofi­cia­liai ati­da­ry­tos trys pra­mo­gi­nių lai­vų kran­ti­nės, ku­rios ge­ri­na jūrinį mies­to įvaiz­dį.
2,0 proc. – tiek per an­trą­jį ket­vir­tį, pa­lyg­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, au­go Lie­tu­vos eko­no­mi­ka. Nors tai yra di­des­nis au­gi­mo tem­pas nei pra­ėju­siais me­tais, kuomet eko­no­mi­ka vi­du­ti­niš­kai [...]
Ko­ne pu­sė ša­lies eže­rų ir ki­tų van­dens tel­ki­nių yra už­terš­ti, o di­džiau­si ter­šė­jai – ne­at­sa­kin­gi ūki­nin­kai. Gam­ti­nin­kai nuo­gąs­tau­ja, kad jei si­tua­ci­ja ne­si­keis, į kai ku­riuos net ir di­de­lius [...]
Rugp­jū­čio 1-ąją, vos spė­ju­si at­si­pūs­ti nuo Jū­ros šven­tės ren­gi­nių, Klai­pė­da mies­tie­čius ir sve­čius vėl kvies švęs­ti, šį­kart – miesto įkū­ri­mo gim­ta­die­nį.
Pui­kų pa­si­ro­dy­mą Lar­na­ko­je (Kip­re) vyks­tan­čia­me pa­sau­lio jau­nių (iki 19 me­tų) pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­te tę­sia Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai. Abi Lie­tu­vos po­ros penk­ta­die­nį žaidė be pra­lai­mė­ji­mų [...]
Di­džiau­sias Lie­tu­vo­je bu­ria­vi­mo  ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nė „Kur­šių ma­rių re­ga­ta“ – šeš­ta­die­nį star­tuos ne tik ge­ro­kai iš­au­gęs, bet ir ža­dė­da­mas nepamirštamą spor­ti­nių var­žy­bų [...]
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) 68-iems už­sie­ny­je esan­čių li­tua­nis­ti­nių mo­kyk­lų pro­jek­tams sky­rė 108 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia par­em­tos lie­tu­viš­kos mo­kyk­los Jungtinėse Vals­ti­jo­se, Ai­ri­jo­je, [...]
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks [...]
Į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Tel­šių ra­jo­no agen­tū­rą lie­pos vi­du­ry­je krei­pė­si Tryš­kių mies­te­lio, Tel­šių r., gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė, kad tvar­ky­da­mas [...]
66-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je Ha­no­ve­rio (Vo­kie­ti­ja) ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­odo­je tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja „Con­ti­nen­tal“, be ki­tų nau­jie­nų, pri­sta­tys ir skait­me­ni­nius projekcinius ekra­nus, skir­tus [...]
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos daž­nai su­lau­kia pa­cien­tų klau­si­mų apie ga­li­my­bę gy­dy­tis ir or­ga­no transp­lan­ta­ci­ją at­lik­ti už­sie­ny­je. Tokią ga­li­my­bę nu­ma­to [...]
Kas­met vi­sa­me pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je lie­pos 28 die­ną mi­ni­ma Pa­sau­li­nė he­pa­ti­to die­na, ku­ri skir­ta at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į vi­ru­si­nio he­pa­ti­to in­fek­ci­ją ir su šia liga su­si­ju­sias prob­le­mas, [...]
Joh­nas Hinck­ley, ku­ris prieš 35 me­tus ban­dė nu­žu­dy­ti pre­zi­den­tą Ro­nal­dą Rea­ga­ną, tu­ri bū­ti pa­leis­tas iš psi­chia­tri­jos li­go­ni­nės gy­ven­ti su sa­vo mo­ti­na. Taip šią savaitę nu­spren­dė fe­de­ra­li­nis [...]
Bo­ri­sas John­so­nas, ga­vęs nau­jas par­ei­gas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, tu­ri ir nau­ją kolegą – Pa­lmers­to­ną.
Komentarai
Dienos klausimas
Kurią užsienio kalbą mokate geriausiai?
Rusų
Vokiečių
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Lenkų
Arabų
Kinų
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami