Pagal Jūsų užklausą nieko nerasta...
Dar­bo par­ti­jos są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­do­je ves Sei­mo na­rys, „dar­bie­čių“ frak­ci­jos par­la­men­te se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys, pir­ma­die­nį nusprendė par­ti­jos ta­ry­ba.
Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys trau­kia­si iš Sei­mo, BNS pa­tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos atstovas Pa­ulius Pa­ulai­tis.
Vo­kie­ti­jos tei­sė­sau­ga pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad Ans­ba­che su­sisp­rog­di­nu­sio sa­vi­žu­džio si­ro mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne ras­ta vaiz­do me­džia­ga, ku­rio­je jis „pri­sie­kė ištikimybę“ dži­ha­dis­tų gru­puo­tės [...]
JAV De­mo­kra­tų par­ti­jos na­cio­na­li­nio su­va­žia­vi­mo ati­da­ry­mas pir­ma­die­nį Fi­la­del­fi­jo­je taps Hil­la­ry Clin­ton ga­li­my­be pa­ge­rin­ti sa­vo re­pu­ta­ci­ją po įtemp­tos pir­mi­nių rin­ki­mų kampanijos prieš Ber­nie [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas vyk­do pro­jek­tą, ku­riuo vie­nas ge­riau­siai ži­no­mų Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros šal­ti­nių – Vil­niaus ka­ted­ros ka­pi­tu­los po­sė­džių pro­to­ko­lai – bus prie­ina­mi ne­mo­kan­tiems [...]
Sa­vo dar­bais pro­vo­kuo­jan­čio, kar­tu siū­lan­čio mąs­ty­ti Eval­do Jan­so gy­ve­ni­mas ir kū­ry­ba yra ne­at­sie­ja­mi. Taip tei­gia ir pats me­ni­nin­kas, ir tie, ku­rie gi­li­na­si šio au­to­riaus kūrinius bei iš­raiš­kos [...]
Lie­pos pa­bai­go­je Gel­gau­diš­kio dva­re vyks sep­tin­to­ji ki­no sto­vyk­la „Ki­no akis“. Pir­ma­sis ki­no mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų sam­bū­ris įvy­ko 2010 me­tais. Kas­met jam su­gal­vo­ja­ma vis kita te­ma. Šie­met [...]
Lei­dyk­la „Brie­dis“ pri­sta­to suo­mių au­to­riaus Juk­kos Ris­lak­kio kny­gą „Vor­ku­ta! Su­ki­li­mas la­ge­ry­je“, iš­leis­tą se­ri­jo­je „Komunizmas be gri­mo“.
Gre­go­ry Da­vid Ro­berts (g. 1952 m. Mel­bur­ne, Aus­tra­li­jo­je) – gar­su­sis „Šan­ta­ra­mo“ au­to­rius. 2014 m. pa­si­trau­kęs iš vie­šu­mos, kad ga­lė­tų at­si­dė­ti sa­vo šei­mai ir nau­jiems pro­jek­tams. 
Fi­nan­sų mi­nis­trė par­eiš­kė, kad val­dan­tie­ji kol kas ne­ke­ti­na svars­ty­ti nau­jų mo­kes­čių, nors pra­mo­ni­nin­kai no­rė­tų, kad bū­tų įtei­sin­tas nau­jas ne­kil­no­ja­mo tur­to (NT) mo­kes­tis. Tačiau Ra­sa Bud­ber­gy­tė [...]
Mask­va, at­si­sa­ky­da­ma at­nau­jin­ti že­mės ūkio pro­duk­tų im­por­tą iš Tur­ki­jos, aki­vaiz­džiai da­vė aiš­kų at­sa­ky­mą nai­viems eu­ro­pie­čiams, dar ti­kin­tiems, kad pa­nai­ki­nus sank­ci­jas Ru­si­jai, ši at­sa­kys [...]
2015 me­tų ru­de­nį bu­vo nu­spręs­ta Kau­no Ža­lia­kal­nio žy­dų se­ną­sias ka­pi­nes in­ven­to­ri­zuo­ti ir iden­ti­fi­kuo­ti ten esan­čius ka­pus. Pir­ma­sis eta­pas jau įgy­ven­din­tas, tad da­bar laukia vie­nas su­dė­tin­ges­nių [...]
„Pir­mą kar­tą at­vy­kęs į Kau­ną aš bu­vau šo­ki­ruo­tas – kaip to­kia­me ma­ža­me mies­te į kon­cer­tą at­ei­na tiek tūks­tan­čių žmo­nių“, – sa­vo pir­mą ap­si­lan­ky­mą Kau­ne prisimena Kau­no mies­to [...]
Tarp­tau­ti­nė van­dens spor­to fe­de­ra­ci­ja (FI­NA) užd­rau­dė sep­ty­niems Ru­si­jos plau­ki­kams da­ly­vau­ti Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se; trys iš jų yra su­si­ję su nau­jau­siais kaltinimais do­pin­go var­to­ji­mu, [...]
2015 me­tais Lie­tu­vos bok­so ir vi­sa ša­lies spor­to bend­ruo­me­nė džiū­ga­vo – po dau­giau nei dvie­jų de­šimt­me­čių per­trau­kos Eu­ro­pos bok­so čem­pio­nu vėl ta­po lie­tu­vis, kaunietis Ei­man­tas Sta­nio­nis.
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Pra­si­de­da pir­ma­sis šių me­tų pri­ėmi­mo į aukštąsias mo­kyk­las eta­pas.
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­cio­na­li­nės aka­de­mi­jos, at­sto­vau­jan­čios moks­lo, me­di­ci­nos ir in­ži­ne­ri­jos sri­tims, par­eiš­kė vy­riau­sy­bei, kad „Bre­xit“ jau ken­kia moks­lui.
Vil­niaus, Hel­sin­kio ir Ou­lu uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai su ko­le­go­mis iš Suo­mi­jos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos tarp­dis­cip­li­ni­nia­me moks­li­nia­me „Na­tu­re“ gru­pės žur­na­le „Scien­ti­fic Reports“ pub­li­ka­vo straips­nį [...]
 Į Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­mink­lų są­ra­šą įtrauk­to Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio ir jo prie­igų su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 350 tūks­tan­čių eu­rų.
Be­si­ruo­šiant ke­lio­nei au­to­mo­bi­liu į sve­čias ša­lis, de­ra ne tik su­pla­nuo­ti marš­ru­tą, bet ir tin­ka­mai par­uoš­ti au­to­mo­bi­lį bei įver­tin­ti ga­li­mų ne­ti­kė­tu­mų ke­ly­je ri­zi­ką.. Sklan­džios ke­lio­nės [...]
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę (lie­pos 15–21 die­no­mis) mū­sų ša­lies ke­liuo­se, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 78 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žuvo 3 žmo­nės.
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau arba vi­sai ne­be­si­no­ri.
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Ka­ti­nu­kas Lu­čis da­bar sau­gus ir glo­bo­ja­mas lai­ki­no­je prie­glau­do­je, to­dėl šiam ma­žy­liui ieš­ko­ma nuo­la­ti­nių na­mų ir rū­pes­tin­gų žmo­nių.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Lie­tu­vo­je penk­ta­die­nį pir­mą­kart bus per­so­di­na­mi or­ga­nai, Kau­no kli­ni­ko­se pa­im­ti iš donoro ne­pla­kan­čia šir­di­mi.
Ar pa­me­na­te tuos lai­kus, kai pūs­da­vo­te kram­to­mos gu­mos „Dra­gon Ball Z“ bur­bu­lus, ju­tik­li­nis ekra­nas at­ro­dė to­li­mos at­ei­ties rei­ka­las, o su drau­gais bend­ra­vo­te SMS'ais? Tuo­met tikrai mo­ka­te vir­tuo­ziš­kai [...]
Nie­kas Nor­ve­gi­jo­je nė­ra aukš­čiau įsta­ty­mo, tai pa­tvir­ti­no po­li­ci­nin­kas, nu­bau­dęs pats sa­ve, kad pa­tru­lia­vo ka­te­riu be gel­bė­ji­mo lie­me­nės.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip, iškilus sunkumams, tėvai galėtų efektyviausiai padėti apginti mokyklos, kurioje mokosi jų vaikai, interesus?
Kreiptis į teismą
Kreiptis į juos atstovaujančius Seimo narius
Kreiptis į aukščiausius šalies vadovus
Kreiptis į savivaldybę
Kreiptis į žiniasklaidą
Rengti protesto akcijas
Imtis visų išvardytų priemonių
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­vai­­­­tės pra­­­­džio­­­­je už­­­­siim­­­­ki­­­­te veik­­­­la, ža­­­­dan­­­­čia as­­­­me­­­­ni­­­­nės nau­­­­dos. Tre­­­­čia­­­­die­­­­nį ir ket­­­­vir­­­­ta­­­­die­­­­nį ga­­­­li­­­­mas leng­­­­vas ro­­­­ma­­­­nas. Ven­­­­ki­­­­te ki­­­­vir­­­­čų, sten­­­­ki­­­­tės bend­­­­rau­­­­ti tik su bend­­­­ra­­­­min­­­­čiais. Sa­­­­vait­­­­ga­­­­lio iš­­­­vy­­­­ko­­­­je ar ke­­­­lio­­­­nė­­­­je vei­­­­kiau­­­­siai su­­­­si­­­­ra­­­­si­­­­te nau­­­­jų drau­­­­gų. Aps­­­­kri­­­­tai, sa­­­­vai­­­­tė pra­­­­eis pui­­­­kiai, jei tik su­­­­ge­­­­bė­­­­si­­­­te pa­­­­si­­­­rink­­­­ti tin­­­­ka­­­­mą kom­­­­pa­­­­ni­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami