Plungės dvaras šiandien ir vakar

„Terra Publica“ 2013-09-30 11:55
„Terra Publica“
2013-09-30 11:55
Plungės dvaro rūmai Vytauto Kandroto nuotraukos
Ar daug ­ži­no­te apie Lie­tu­vos dva­rus? Iš­li­ku­sių dva­rų tu­ri­me apie 600. Jų kles­tė­ji­mo ­lai­kais, dva­ras daž­nai bū­da­vo tar­si at­ski­ra res­pub­li­ka, ku­rios gy­ve­ni­mas ne­ vi­sa­da bu­vo prie­ina­mas ir ži­no­mas pa­pras­tas žmo­gui, net ir gy­ve­nan­čiam ­ne­to­lie­se.

Čia vis­kas bu­vo ki­taip nei pa­pras­ta­me ūky­je: pra­de­dant nuo so­dy­bos ir jos ar­chi­tek­tū­ros ir bai­giant čia gy­ve­nan­čių žmo­nių li­ki­mais. Dar ir da­bar iš­li­kę dva­rai vis dar ap­sup­ti pa­slap­tin­gos ne­ži­no­my­bės ar net bai­mės. Vis dėl­to, jie mū­sų is­to­ri­jos da­lis, tad ar ne lai­kas dva­rus pa­žin­ti iš ar­čiau? Su­si­pa­žin­ki­me su Plun­gės dva­ru – va­di­na­mu Že­mai­ti­jos Ver­sa­liu.

Plun­gės dva­rą ra­si­me Plun­gės mies­to šiau­ri­nė­je da­ly­je. Tai vie­nas gar­siau­sių iš­si­lai­kiu­sių to­kių an­samb­lių Lie­tu­vo­je, va­di­na­mas Že­mai­ti­jos Ver­sa­liu. Da­bar ja­me įsi­kū­ręs Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus. Plun­gės Ogins­kių dva­ro an­samb­lis ir par­kas – vie­nas gra­žiau­sių Lie­tu­vos dva­rų komp­lek­sų, ku­ris yra vals­ty­bės sau­go­mas ir 2000 m. pri­pa­žin­tas kul­tū­ros pa­mink­lu.

Plun­gės dva­ras mi­ni­mas nuo XVI a. an­tro­sios pu­sės. Dva­rą val­dė Va­la­vi­čiai, Kar­piai, Kris­pi­nai-Kir­šenš­tei­nai, Zu­bo­vai. Pa­sku­ti­ny­sis dva­ro val­dy­to­jas bu­vo ku­ni­gaikš­tis My­ko­las Ogins­kis. Jo ini­cia­ty­va bu­vo pa­sta­ty­ti ne­ore­ne­san­ci­niai dva­ro rū­mai, ku­riuos de­ko­ra­vo Ka­zi­mie­ro So­me­ro stiu­ko dirb­tu­vių meis­trai iš Var­šu­vos, o in­ter­je­rą puo­šė lip­dy­ba, ta­py­bos pa­no, puo­šnios kros­nys, ko­lek­ci­niai bal­dai. Šiuo­se rū­muo­se bu­vo su­kaup­ta apie 100 Ogins­kių gi­mi­nės por­tre­tų, ta­py­tų gar­sių dai­li­nin­kų, mar­mu­ri­nių bius­tų, Že­mai­ti­jos ar­cheo­lo­gi­nių ra­di­nių rin­ki­nys, bran­gaus por­ce­lia­no ko­lek­ci­ja, nu­miz­ma­ti­kos rin­ki­nys, ar­chy­vas ir tur­tin­ga bib­lio­te­ka su at­ski­ra skai­tyk­la.

Dvaro žirgynas.

Abe­jo­se dva­ro rū­mų pu­sė­se sto­vi sti­lis­ti­niu po­žiū­riu vien­ti­si ir pa­na­šios iš­raiš­kos šo­ni­niai pa­sta­tai – ofi­ci­nos. De­ši­nio­jo­je ofi­ci­no­je Ogins­kių lai­kais bu­vo įsi­kū­ru­si dva­ro ad­mi­nis­tra­ci­ja ir vir­tu­vė. O kai­rio­jo­je, spė­ja­ma, bu­vo kop­ly­čia, vė­liau čia vei­kė ku­ni­gaikš­tie­nės M.Ogins­kie­nės įsteig­ta naš­lai­čių prie­glau­da. O 1902 m. čia bu­vo įkur­ta da­rak­to­rių mo­kyk­la, ku­rio­je bu­vo ren­gia­mos mo­ky­to­jos slap­toms lie­tu­viš­koms mo­kyk­loms. Dva­re apie 1873-1902 m. vei­kė ir mu­zi­kos mo­kyk­la, ku­rio­je mo­kė­si žy­mus dai­li­nin­kas ir kom­po­zi­to­rius Mi­ka­lo­jus Kosn­tan­ti­nas Čiur­lio­nis. Ku­ni­gaikš­tis rė­mė M.K.Čiur­lio­nio stu­di­jas Var­šu­vos ir Leip­ci­go kon­ser­va­to­ri­jo­se. Dva­ri­nin­kas ver­ti­no lie­tu­vių liau­dies me­ną, taip pat su­pra­to ir rė­mė lie­tu­vių tau­ti­nį są­jū­dį. M.Ogins­kis fi­nan­siš­kai pri­si­dė­jo prie drau­džia­mų kny­gų spaus­di­ni­mo ir jų ga­be­ni­mo.

Ogins­kio dva­re bu­vo įsteig­tas ir Že­mai­tu­kų žir­gy­nas, ku­rio tiks­las bu­vo at­gai­vin­ti ir po­pu­lia­rin­ti šią žir­gų veis­lę. Žir­gy­nas sto­vi į šiau­rę nuo pa­grin­di­nių rū­mų. De­ši­nio­jo­je jo pu­sė­je gy­ven­da­vo ark­li­nin­kai, ku­rie pri­žiū­rė­da­vo žir­gus ir ruo­šda­vo jiems pa­ša­rą. Čia bu­vo ir ka­rie­ti­nė, ku­rio­je lai­ky­da­vo ka­rie­tas, pa­kink­tus, bal­nus. Kai­rio­jo­je pa­sta­to da­ly­je bū­da­vo lai­ko­mi žir­gai. Vi­du­ri­nio­jo­je žir­gy­no da­ly­je bu­vo žir­gų pra­jo­di­nė­ji­mo are­na. Da­bar, įsi­kū­rus Že­mai­čių mu­zie­jui ir pert­var­kius pa­tal­pą, čia or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai. Gar­siau­sias jų – nuo 2006 m. ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis M.Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Dvaro žirgyno pastatai.

Į pie­tus nuo rū­mų, že­mu­ti­nė­je par­ko da­ly­je, Ogins­kių lai­kais sto­vė­jo dvie­jų aukš­tų kvad­ra­ti­nis oran­že­ri­jos (va­di­na­mos lai­kro­di­nės) pa­sta­tas. M.Ogins­kio val­dy­mo me­tais lai­kro­di­nė­je gy­ve­no rū­mų so­di­nin­kas ir dar­ži­nin­ko šei­mos bei ki­ti par­ką pri­žiū­rin­tys žmo­nės. Šis pa­sta­tas bu­vo su­jung­tas su oran­že­ri­ja ir šilt­na­miais, ku­riuo­se bu­vo au­gi­na­ma daug eg­zo­tiš­kų au­ga­lų – vy­nuo­gės, ana­na­sai ir kt. Plun­gės lai­kro­di­nė iš­sis­ki­ria tuo, kad jos bokš­te įreng­tas lai­kro­dis iš­li­kęs iki šiol ir yra toks vie­nin­te­lis lai­kro­dis Lie­tu­vo­je.

Iš Plun­gės dva­ro komp­lek­so taip pat iš­li­ko par­ko sar­go na­me­lis, ne­ore­ne­san­ci­niai, pa­puoš­ti šar­vuo­tų ka­rių skulp­tū­ro­mis, par­ko var­tai, ku­rių vir­šu­je – meš­kų, le­te­no­mis lai­kan­čių Ogins­kių her­bą, skulp­tū­ros, skal­byk­los na­me­lis, pri­žiū­rė­to­jo na­me­lis, gy­ve­na­ma­sis na­mas bei ad­vo­ka­to pa­sta­tas. Vi­sus dva­ro an­samb­lio te­ri­to­ri­jo­je esan­čius sta­ti­nius juo­sia miš­raus iš­pla­na­vi­mo par­kas, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vo­je (45 ha).

Apie par­ką ver­ta pa­kal­bė­ti pla­čiau. Jis pra­dė­tas for­muo­ti XVIII a. ir yra vie­nas gra­žiau­sių par­kų Lie­tu­vo­je. Pa­nau­do­jant Bab­run­go upę bei šal­ti­nius par­ke bu­vo su­kur­ta sep­ty­nių tven­ki­nių sis­te­ma, ku­rie tar­pu­sa­vy­je bu­vo su­jung­ti užt­van­ko­mis-til­te­liais. XIX a. pab. M.Ogins­kis par­ką re­kons­tra­vo ir prieš­ais rū­mus lie­pė iš­kas­ti ap­va­lios for­mos ba­sei­ną, ku­rio vi­du­ry­je su­for­muo­ta sa­le­lė. Jo­je sto­vė­jo skulp­tū­ra, vaiz­da­vu­si mo­te­rį su dviem vai­kais, ant ku­rių van­de­nį purš­kė fon­ta­nas.

Venera su kupidonais. Fontano skulptūra.

Tarp par­ko gė­ly­nų bu­vo įreng­tas sau­lės lai­kro­dis, ku­ris pa­dė­da­vo su­ži­no­ti ga­na tiks­lų lai­ką. Par­ke bu­vo pa­so­din­ta daug eg­zo­ti­nių me­džių bei krū­mų, lie­pų, uo­sių ir skrob­lų alė­jų, poil­siui įreng­ta gry­bo ir ki­to­kių for­mų pa­vė­si­nių, ne­ma­žai skulp­tū­rų, va­zų. Par­ke vaiz­dą pa­gy­vin­da­vo au­gi­na­mi po­vai, fa­za­nai, tven­ki­niuo­se plau­kio­ju­sios gul­bė­mis ir il­gą lai­ką gy­ve­nę ba­li­niai vėž­liai. Par­ke vy­rau­ja vie­ti­niai me­džiai ir krū­mai: uo­siai, kle­vai, ma­ža­la­pės lie­pos ir kt. Tarp jų – vie­na gar­siau­sių, gam­tos pa­mink­lu pri­pa­žin­tas, va­di­na­mas Per­kū­no ąžuo­las, ku­rio ka­mie­no skers­muo sie­kia 1,65 m, la­jos skers­muo – 26 m.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skolinimo pinigų  41.86.234.140 2015-10-24 21:19:52
Asmeninė kredito galimybės! Ieškote hipotekos ar asmeninės paskolos? Ar jums reikia pinigų paskolą? Susisiekite su mumis el.paštu: microfinancefrance@hotmail.fr
0 0  Netinkamas komentaras
ačiū  158.129.146.111 2013-10-09 09:56:50
Išsispausdinsiu šį straipsnį, padalinsiu šeimynai. Bus jų namų darbai. O tada brauksim į Plungę. Labai reikalingi tokie išsamūs straipsniai apie mūsų kultūros lobius. Tikrai yra, ką pamatyti Lietuvoje. Dėkui.
10 1  Netinkamas komentaras
aš  83.181.119.41 2013-10-08 14:53:49
Plungė yra jėga!
8 1  Netinkamas komentaras
Pa­sku­ti­nę pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną dis­ku­si­jos Sei­me pe­rau­go į ne­pa­gar­bų žo­džių mū­šį, kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ko­le­gas iš­va­di­no pa­dug­nė­mis, so­cial­de­mo­kra­tas Artūras Skar­džius kir­to [...]
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, cen­tri­nės val­džios sek­to­riaus sko­la šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je bu­vo 14,877 mlrd. eu­rų ar­ba 38,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo 2016 me­tų BVP (38,528 mlrd. eu­rų).
Vo­kie­ti­jo­je per­nai už­re­gis­truo­tas di­džiau­sias nau­ja­gi­mių skai­čius nuo 2000 me­tų – ge­ras ženk­las ša­liai, ku­rio­je sparčiai se­nė­ja gy­ven­to­jai.
Vo­kie­ti­ja yra su­in­te­re­suo­ta di­ver­si­fi­kuo­ti du­jų im­por­tą ir ma­no, jog Bal­ti­jos jū­rą ker­tan­čio Ru­si­jos eks­por­to du­jo­tie­kio plė­tros pro­jek­tas „Nord Stream 2“ ga­li būti įgy­ven­di­na­mas, par­eiš­kė [...]
Tel­šiuo­se lie­pos 23 die­ną bus ati­deng­tas pa­mink­las Dur­bės mū­šiui. Ir nors mū­šis vy­ko ne ties Tel­šiais, o ties Dur­be (upe­liu ir eže­ru Lat­vi­jo­je), že­mai­čiai lai­mė­tu mūšiu prieš Kry­žiuo­čių [...]
Prieš 80 me­tų, 1936 me­tų lie­pos mė­ne­sį, Vo­kie­ti­jo­je bu­vo įsteig­ta gar­sio­ji Zach­sen­hau­ze­no (Sach­sen­hau­sen) kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la, ku­rios „sve­tin­gu­mo“ te­ko paragauti ir lie­tu­viams.
Vis­kas tuo­jau pat, iš kar­to, stai­giai ir la­bai grei­tai. Jau­ni dai­ni­nin­kai la­bai anks­ti „pas­ta­to­mi“ į di­džią­sias sce­nas, la­bai anks­ti jiems pa­ti­ki­mos di­džio­sios par­ti­jos, neduodama lai­ko pa­da­ry­ti [...]
Jei bū­tų ra­šy­to­jo To­mo Venc­lo­vos va­lia, jis pa­sau­ly­je pa­nai­kin­tų sie­nas, taip pat – ir su Ry­tuo­se nuo Lie­tu­vos esan­čio­mis ša­li­mis. Jam ne­si­no­rė­tų pra­šy­ti vi­zos, kad ga­lė­tų vykti į Ru­si­ją, [...]
Šiuo me­tu mes lin­kę ma­ny­ti, kad An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo lai­mė­tas ru­sų krau­ju ir ame­ri­kie­čių pi­ni­gais; ir nors kai ku­riais at­žvil­giais tai tie­sa, tie­sa ir tai, kad nesant Chur­chil­lio Hit­le­ris [...]
Pa­lan­go­je, An­ta­no Mon­čio na­muo­se – mu­zie­ju­je vei­kia dai­li­nin­kės, sce­nog­ra­fės Fi­lo­me­nos Lin­čiū­tės – Vai­tie­kū­nie­nės ta­py­bos par­oda  “Trys ke­lio­nės mintyse ir ti­kro­vėj“.
Nuo 2016 m. lie­pos 1 d. mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga (MMA) di­dė­ja iki 380 Eur, o kar­tu au­ga ir su MMA su­sie­tos mo­kė­ti­nos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo (VSD) bei pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos draudimo (PSD) įmo­kos.
Šian­dien vi­sų di­džiau­sių pre­ky­bos tink­lų va­do­vai pri­si­jun­gė prie ge­ros va­lios me­mo­ran­du­mo, ku­riuo nuo rug­sė­jo 2 die­nos vi­si gy­ven­to­jai, ne­prik­lau­so­mai nuo am­žiaus, nusipirkti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų [...]
Trys iš aš­tuo­nių Ma­ri­jam­po­lės me­ri­jos Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tų, įskai­tant ir šio sky­riaus ve­dė­ją As­tą Vaz­nie­nę, taip pat Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos valdininkas Ka­zi­mie­ras Bu­ko­ta [...]
Bir­že­lio vi­du­ry­je pra­ūžu­sios aud­ros pa­da­ri­niai Dzū­ki­jos miš­kuo­se pri­lygs­ta sti­chi­nei ne­lai­mei, tei­gia ap­lin­kos ministras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos tau­ti­nia­me olim­pi­nia­me ko­mi­te­te (LTOK) spor­tui nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms LTOK pre­zi­den­tė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė įtei­kė pri­zus, olim­pi­nius žiedus ir me­da­lius.
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lio“ ko­man­da ar­tė­jan­čia­me se­zo­ne var­žy­sis FI­BA Europos tau­rės var­žy­bo­se.
Tel­šiai ga­li di­džiuo­tis iš­ug­dę ypa­tin­gas ir iš­ki­lias as­me­ny­bes, gar­sių ir ži­no­mų žmo­nių tarp že­mai­čių ne­trūks­ta. Ta­čiau dar sma­giau, kai Tel­šius pa­mils­ta ir sa­vo kraštu pra­de­da lai­ky­ti [...]
Le­gen­di­nis bri­tų ak­to­rius, „Žie­dų val­do­vo“, „Ho­bi­to“ ir „X-me­nų“ žvaigž­dė Ia­nas McKel­le­nas pri­sta­ty­da­mas sa­vo mo­no spek­tak­lį „W. Sha­kes­pea­re'as sce­no­je, ekra­ne, vi­sur“ at­vi­rai [...]
Sei­mo na­riams pa­bo­do ne tik Ža­lio­jo til­to „bal­vo­nai“. Jie siū­lo bū­dą, kaip ne­skaus­min­gai bū­tų ga­li­ma at­si­kra­ty­ti su 1940 me­tų va­di­na­muo­ju Liau­dies Sei­mu bei po­li­ti­niais ir kul­tū­ros vei­kė­jais, [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Tre­čia­die­nį Sei­me pri­im­tas nau­jos re­dak­ci­jos Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas su­ku­ria prie­lai­das kel­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę, bet tam rei­ka­lin­gas tiks­lin­gas pa­čių aukš­tų­jų mokyklų dar­bas, sa­ko [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ku­ris įtvir­ti­na stu­di­jas vals­ty­bės už­sa­ky­mu, nu­sta­to mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus vi­siems sto­jan­tie­siems į aukš­tą­sias mo­kyk­las [...]
Vie­na­me iš Gar­lia­vos dau­gia­bu­čių bal­ko­nų pa­va­sa­rį kregž­dės su­si­su­ko liz­dus – ne­tru­kus gy­ven­to­jai iš­gir­do ne tik iš­si­ri­tu­sių pa­ukš­čių čiul­bė­ji­mą, bet ir šir­šių dūz­gi­mą.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai tris die­nas ti­kri­no me­džio­to­jus ir žve­jus. Me­džiok­lės pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta, o štai žvejai ir poil­siau­to­jai [...]
Vo­kie­ti­jas kon­cer­nas „Volks­wa­gen“ skel­bia pri­sta­tąs iš­skir­ti­nį mies­to vi­su­rei­gį (SUV) „Toua­reg Exe­cu­ti­ve Edi­tion“, ku­ria­me mon­tuo­ja­ma daug dau­giau įran­gos nei paprastose vo­kiš­ko be­ke­lių [...]
Bai­gian­tis pa­va­sa­riui Ru­si­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad nuo ru­dens ru­sai jau tu­rės ga­li­my­bę sa­vo ša­ly­je įsi­gy­ti pi­giau­sią pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lį in­diš­ką „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“. Ta­čiau, anot Bal­ta­ru­si­jos [...]
Oro kon­di­cio­nie­riai, užp­lū­dus va­sa­riš­kiems karš­čiams, pil­no­mis ap­su­ko­mis vei­kia biu­ruo­se, au­to­mo­bi­liuo­se, par­duo­tu­vė­se, ki­no tea­truo­se, spor­to klu­buo­se ir na­muo­se. Ta­čiau šių prie­tai­sų sklei­džia­ma [...]
Vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai ak­ty­viai nau­do­ja­si įren­gi­niais ir moks­lo me­tais, ir per at­os­to­gas.
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Dėl šio šu­ne­lio lai­ky­mo są­ly­gų į „Beg­lo­bio“ prie­glau­dą krei­pė­si mo­te­ris, mal­dau­da­ma pa­im­ti šu­nį iš jos tė­vo na­mų. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad par­si­ne­šęs ma­žą šu­niu­ką, iš pra­džių tė­vas [...]
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
Va­sa­ra vai­kams – mau­dy­nių, pra­mo­gų ir žai­di­mų gry­na­me ore me­tas. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad tė­vai tu­rė­tų ati­džiau pri­žiū­rė­ti sau­lė­je žai­džian­čius vai­kus – bet ko­kie [...]
Rugp­jū­čio 31 die­ną Du­ba­ju­je du­ris at­vers 2 tūkst. vie­tų ope­ros tea­tras. Jis sieks pri­trauk­ti iš­ki­liau­sių ope­ros so­lis­tų ir mu­zi­kan­tų iš vi­so pa­sau­lio.
Vie­nas pa­jū­rio ku­ror­tas Ita­li­jo­je siū­lo poil­siau­to­jams grą­žin­ti pi­ni­gus, jei lie­tus su­ga­dins jų iš­ky­lą pa­plū­di­my­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Lietuvoje yra socialdemokratinės krypties politinė partija?
Taip. Socialdemokratines idėjas įgyvendina LSDP
Sunku pasakyti. Naujo darbo kodekso priėmimas Seime verčia tuo abejoti
Ne. Tokios partijos tikrai nėra
Nesidomiu Lietuvos politinių partijų veikla
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami