Plungės dvaras šiandien ir vakar

„Terra Publica“ 2013-09-30 11:55
„Terra Publica“
2013-09-30 11:55
Plungės dvaro rūmai Vytauto Kandroto nuotraukos
Ar daug ­ži­no­te apie Lie­tu­vos dva­rus? Iš­li­ku­sių dva­rų tu­ri­me apie 600. Jų kles­tė­ji­mo ­lai­kais, dva­ras daž­nai bū­da­vo tar­si at­ski­ra res­pub­li­ka, ku­rios gy­ve­ni­mas ne­ vi­sa­da bu­vo prie­ina­mas ir ži­no­mas pa­pras­tas žmo­gui, net ir gy­ve­nan­čiam ­ne­to­lie­se.

Čia vis­kas bu­vo ki­taip nei pa­pras­ta­me ūky­je: pra­de­dant nuo so­dy­bos ir jos ar­chi­tek­tū­ros ir bai­giant čia gy­ve­nan­čių žmo­nių li­ki­mais. Dar ir da­bar iš­li­kę dva­rai vis dar ap­sup­ti pa­slap­tin­gos ne­ži­no­my­bės ar net bai­mės. Vis dėl­to, jie mū­sų is­to­ri­jos da­lis, tad ar ne lai­kas dva­rus pa­žin­ti iš ar­čiau? Su­si­pa­žin­ki­me su Plun­gės dva­ru – va­di­na­mu Že­mai­ti­jos Ver­sa­liu.

Plun­gės dva­rą ra­si­me Plun­gės mies­to šiau­ri­nė­je da­ly­je. Tai vie­nas gar­siau­sių iš­si­lai­kiu­sių to­kių an­samb­lių Lie­tu­vo­je, va­di­na­mas Že­mai­ti­jos Ver­sa­liu. Da­bar ja­me įsi­kū­ręs Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus. Plun­gės Ogins­kių dva­ro an­samb­lis ir par­kas – vie­nas gra­žiau­sių Lie­tu­vos dva­rų komp­lek­sų, ku­ris yra vals­ty­bės sau­go­mas ir 2000 m. pri­pa­žin­tas kul­tū­ros pa­mink­lu.

Plun­gės dva­ras mi­ni­mas nuo XVI a. an­tro­sios pu­sės. Dva­rą val­dė Va­la­vi­čiai, Kar­piai, Kris­pi­nai-Kir­šenš­tei­nai, Zu­bo­vai. Pa­sku­ti­ny­sis dva­ro val­dy­to­jas bu­vo ku­ni­gaikš­tis My­ko­las Ogins­kis. Jo ini­cia­ty­va bu­vo pa­sta­ty­ti ne­ore­ne­san­ci­niai dva­ro rū­mai, ku­riuos de­ko­ra­vo Ka­zi­mie­ro So­me­ro stiu­ko dirb­tu­vių meis­trai iš Var­šu­vos, o in­ter­je­rą puo­šė lip­dy­ba, ta­py­bos pa­no, puo­šnios kros­nys, ko­lek­ci­niai bal­dai. Šiuo­se rū­muo­se bu­vo su­kaup­ta apie 100 Ogins­kių gi­mi­nės por­tre­tų, ta­py­tų gar­sių dai­li­nin­kų, mar­mu­ri­nių bius­tų, Že­mai­ti­jos ar­cheo­lo­gi­nių ra­di­nių rin­ki­nys, bran­gaus por­ce­lia­no ko­lek­ci­ja, nu­miz­ma­ti­kos rin­ki­nys, ar­chy­vas ir tur­tin­ga bib­lio­te­ka su at­ski­ra skai­tyk­la.

Dvaro žirgynas.

Abe­jo­se dva­ro rū­mų pu­sė­se sto­vi sti­lis­ti­niu po­žiū­riu vien­ti­si ir pa­na­šios iš­raiš­kos šo­ni­niai pa­sta­tai – ofi­ci­nos. De­ši­nio­jo­je ofi­ci­no­je Ogins­kių lai­kais bu­vo įsi­kū­ru­si dva­ro ad­mi­nis­tra­ci­ja ir vir­tu­vė. O kai­rio­jo­je, spė­ja­ma, bu­vo kop­ly­čia, vė­liau čia vei­kė ku­ni­gaikš­tie­nės M.Ogins­kie­nės įsteig­ta naš­lai­čių prie­glau­da. O 1902 m. čia bu­vo įkur­ta da­rak­to­rių mo­kyk­la, ku­rio­je bu­vo ren­gia­mos mo­ky­to­jos slap­toms lie­tu­viš­koms mo­kyk­loms. Dva­re apie 1873-1902 m. vei­kė ir mu­zi­kos mo­kyk­la, ku­rio­je mo­kė­si žy­mus dai­li­nin­kas ir kom­po­zi­to­rius Mi­ka­lo­jus Kosn­tan­ti­nas Čiur­lio­nis. Ku­ni­gaikš­tis rė­mė M.K.Čiur­lio­nio stu­di­jas Var­šu­vos ir Leip­ci­go kon­ser­va­to­ri­jo­se. Dva­ri­nin­kas ver­ti­no lie­tu­vių liau­dies me­ną, taip pat su­pra­to ir rė­mė lie­tu­vių tau­ti­nį są­jū­dį. M.Ogins­kis fi­nan­siš­kai pri­si­dė­jo prie drau­džia­mų kny­gų spaus­di­ni­mo ir jų ga­be­ni­mo.

Ogins­kio dva­re bu­vo įsteig­tas ir Že­mai­tu­kų žir­gy­nas, ku­rio tiks­las bu­vo at­gai­vin­ti ir po­pu­lia­rin­ti šią žir­gų veis­lę. Žir­gy­nas sto­vi į šiau­rę nuo pa­grin­di­nių rū­mų. De­ši­nio­jo­je jo pu­sė­je gy­ven­da­vo ark­li­nin­kai, ku­rie pri­žiū­rė­da­vo žir­gus ir ruo­šda­vo jiems pa­ša­rą. Čia bu­vo ir ka­rie­ti­nė, ku­rio­je lai­ky­da­vo ka­rie­tas, pa­kink­tus, bal­nus. Kai­rio­jo­je pa­sta­to da­ly­je bū­da­vo lai­ko­mi žir­gai. Vi­du­ri­nio­jo­je žir­gy­no da­ly­je bu­vo žir­gų pra­jo­di­nė­ji­mo are­na. Da­bar, įsi­kū­rus Že­mai­čių mu­zie­jui ir pert­var­kius pa­tal­pą, čia or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai. Gar­siau­sias jų – nuo 2006 m. ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis M.Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Dvaro žirgyno pastatai.

Į pie­tus nuo rū­mų, že­mu­ti­nė­je par­ko da­ly­je, Ogins­kių lai­kais sto­vė­jo dvie­jų aukš­tų kvad­ra­ti­nis oran­že­ri­jos (va­di­na­mos lai­kro­di­nės) pa­sta­tas. M.Ogins­kio val­dy­mo me­tais lai­kro­di­nė­je gy­ve­no rū­mų so­di­nin­kas ir dar­ži­nin­ko šei­mos bei ki­ti par­ką pri­žiū­rin­tys žmo­nės. Šis pa­sta­tas bu­vo su­jung­tas su oran­že­ri­ja ir šilt­na­miais, ku­riuo­se bu­vo au­gi­na­ma daug eg­zo­tiš­kų au­ga­lų – vy­nuo­gės, ana­na­sai ir kt. Plun­gės lai­kro­di­nė iš­sis­ki­ria tuo, kad jos bokš­te įreng­tas lai­kro­dis iš­li­kęs iki šiol ir yra toks vie­nin­te­lis lai­kro­dis Lie­tu­vo­je.

Iš Plun­gės dva­ro komp­lek­so taip pat iš­li­ko par­ko sar­go na­me­lis, ne­ore­ne­san­ci­niai, pa­puoš­ti šar­vuo­tų ka­rių skulp­tū­ro­mis, par­ko var­tai, ku­rių vir­šu­je – meš­kų, le­te­no­mis lai­kan­čių Ogins­kių her­bą, skulp­tū­ros, skal­byk­los na­me­lis, pri­žiū­rė­to­jo na­me­lis, gy­ve­na­ma­sis na­mas bei ad­vo­ka­to pa­sta­tas. Vi­sus dva­ro an­samb­lio te­ri­to­ri­jo­je esan­čius sta­ti­nius juo­sia miš­raus iš­pla­na­vi­mo par­kas, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vo­je (45 ha).

Apie par­ką ver­ta pa­kal­bė­ti pla­čiau. Jis pra­dė­tas for­muo­ti XVIII a. ir yra vie­nas gra­žiau­sių par­kų Lie­tu­vo­je. Pa­nau­do­jant Bab­run­go upę bei šal­ti­nius par­ke bu­vo su­kur­ta sep­ty­nių tven­ki­nių sis­te­ma, ku­rie tar­pu­sa­vy­je bu­vo su­jung­ti užt­van­ko­mis-til­te­liais. XIX a. pab. M.Ogins­kis par­ką re­kons­tra­vo ir prieš­ais rū­mus lie­pė iš­kas­ti ap­va­lios for­mos ba­sei­ną, ku­rio vi­du­ry­je su­for­muo­ta sa­le­lė. Jo­je sto­vė­jo skulp­tū­ra, vaiz­da­vu­si mo­te­rį su dviem vai­kais, ant ku­rių van­de­nį purš­kė fon­ta­nas.

Venera su kupidonais. Fontano skulptūra.

Tarp par­ko gė­ly­nų bu­vo įreng­tas sau­lės lai­kro­dis, ku­ris pa­dė­da­vo su­ži­no­ti ga­na tiks­lų lai­ką. Par­ke bu­vo pa­so­din­ta daug eg­zo­ti­nių me­džių bei krū­mų, lie­pų, uo­sių ir skrob­lų alė­jų, poil­siui įreng­ta gry­bo ir ki­to­kių for­mų pa­vė­si­nių, ne­ma­žai skulp­tū­rų, va­zų. Par­ke vaiz­dą pa­gy­vin­da­vo au­gi­na­mi po­vai, fa­za­nai, tven­ki­niuo­se plau­kio­ju­sios gul­bė­mis ir il­gą lai­ką gy­ve­nę ba­li­niai vėž­liai. Par­ke vy­rau­ja vie­ti­niai me­džiai ir krū­mai: uo­siai, kle­vai, ma­ža­la­pės lie­pos ir kt. Tarp jų – vie­na gar­siau­sių, gam­tos pa­mink­lu pri­pa­žin­tas, va­di­na­mas Per­kū­no ąžuo­las, ku­rio ka­mie­no skers­muo sie­kia 1,65 m, la­jos skers­muo – 26 m.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skolinimo pinigų  41.86.234.140 2015-10-24 21:19:52
Asmeninė kredito galimybės! Ieškote hipotekos ar asmeninės paskolos? Ar jums reikia pinigų paskolą? Susisiekite su mumis el.paštu: microfinancefrance@hotmail.fr
0 0  Netinkamas komentaras
ačiū  158.129.146.111 2013-10-09 09:56:50
Išsispausdinsiu šį straipsnį, padalinsiu šeimynai. Bus jų namų darbai. O tada brauksim į Plungę. Labai reikalingi tokie išsamūs straipsniai apie mūsų kultūros lobius. Tikrai yra, ką pamatyti Lietuvoje. Dėkui.
10 1  Netinkamas komentaras
aš  83.181.119.41 2013-10-08 14:53:49
Plungė yra jėga!
8 1  Netinkamas komentaras
Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tras (PPC) pa­skel­bė kon­kur­są trims re­gio­ni­niams cen­trams Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je, ku­rie tu­rės rū­pin­tis pabėgėlių in­teg­ra­ci­ja sa­vi­val­dy­bė­se.
Ge­gu­žės 5 d. vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos ka­rių gru­pės iš­ly­dė­tu­vių ce­re­mo­ni­ja Šv. Ig­no­to baž­ny­čio­je Vil­niu­je. Še­šių ka­rių gru­pė iš­vyks tar­nau­ti tarptautinės ope­ra­ci­jos „Tvir­ta [...]
Nau­ja­sis NA­TO vy­riau­sia­sis va­das, JAV ge­ne­ro­las Cur­ti­sas Sca­par­rot­ti, tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad „stip­rins“ Al­jan­so po­zi­ci­ją Ry­tų Eu­ro­po­je prieš at­si­gau­nan­čią Ru­si­ją.
As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų aikš­te­lė­je su­griu­vo sta­to­mo bran­duo­li­nio reak­to­riaus valdymo pa­tal­pų per­dan­gos. 
Dai­nų kū­rė­jo ir at­li­kė­jo Alek­sand­ro Ma­ke­je­vo ger­bė­jai tei­gia, kad jis ge­ba at­vi­rai dai­nuo­ti apie tai, ką daug kas mąs­to, bet nu­ty­li. Gal to­dėl jis lai­ko­mas „ne­for­ma­tu“.
Ge­gu­žės 3 die­ną Mai­ro­nio pre­mi­ja už ei­lė­raš­čių ir pro­zos kny­gą „Ne­pas­lap­tis to­kia bal­ta“, ku­rią iš­lei­do „Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la“, skir­ta poe­tei, ver­tė­jai, Na­cio­na­li­nės [...]
Ry­toj, ge­gu­žės 5 die­ną, Mo­sė­dy­je, Skuo­do ra­jo­ne, vyks ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos švie­suo­liui – gy­dy­to­jui bei Ak­me­nų mu­zie­jaus įkū­rė­jui Vaclovui In­tui at­min­ti.
Vi­sus at­ei­nan­čius me­tus Lie­tu­vos ki­no tea­truo­se bus ga­li­ma iš­vys­ti 21-ojo „Kino pa­va­sa­rio“ fil­mus.
Tre­čia­die­nį Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko val­dan­čio­ji ta­ry­ba nu­spren­dė su­stab­dy­ti 500 eu­rų bank­no­tų ga­my­bą. Ta­čiau 500 eu­rų bank­no­tai liks tei­sė­ta mo­kė­ji­mo prie­mo­nė ir to­liau bus nau­do­ja­mi at­sis­kai­ty­mams. 
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tras „Li­tex­po“ nuo pat ry­to taps tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų ten­den­ci­jas nu­sta­tan­čių rin­kos žai­dė­jų, vers­li­nin­kų, star­tuo­lių ar tiesiog be prog­re­so [...]
Ava­ri­nia­me pa­sta­te Žvė­ry­no ra­jo­ne dir­ban­tis Vai­ko rai­dos cen­tras (VRC) iki šil­dy­mo se­zo­no bus per­ke­lia­mas į San­ta­riš­kių kli­ni­kų du fi­lia­lus. Pa­gal po­li­ti­kų su­si­ta­ri­mus, 2018 gruodį cen­tras tu­rė­tų [...]
Mi­nint Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­ną („Yom Ha-Shoah“) Iz­rae­lio Vals­ty­bės am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, Vals­ty­bi­niu Vil­niaus Gaono žy­dų mu­zie­ju­mi [...]
Pra­ėju­sio se­zo­no Pir­mo­je ly­go­je įvar­čius vie­ną po ki­to mu­šęs Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ at­akų ly­de­ris Lau­ry­nas Ston­kus pa­ga­liau pra­bi­lo „SMScre­dit.lt A ly­go­je“.
Tre­čia­die­nį Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ ran­ki­nio ly­go­je vy­ko an­trie­ji pus­fi­na­lio ma­čai. Kau­no „Gra­ni­to-Ga­jos-Ka­rio“ eki­pa na­mie 25:18 (11:10) nu­ga­lė­jo Aly­taus ran­ki­nin­kus ir išlygino se­ri­jos re­zul­ta­tą [...]
„Me­tų mo­ky­to­jo 2015“ ti­tu­lą pel­niu­siam Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui Do­na­tui Va­si­liaus­kui šie me­tai įvy­kių pa­py­lė lyg iš gau­sy­bės ra­go: gavęs pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą [...]
„Kiek­vie­na mo­te­ris tu­ri iš­mok­ti įkvėp­ti tai­ką į sa­ve ir iš­kvėp­ti ją ap­lin­ki­niams“, – tai fra­zė, ku­ria va­do­vau­ja­si Šri Lan­kos mo­te­rys. Jų aky­se ga­li­ma įžvelg­ti ramybe al­suo­jan­čią vi­di­nę [...]
Vie­na iš kryp­čių, įam­ži­nant did­vy­riš­kas Lie­tu­vos Lais­vės gy­nė­jų ko­vas su so­vie­tų oku­pa­ci­ja, yra Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) prog­ra­ma, nu­ma­tan­ti pa­sta­ty­ti [...]
Kal­ti­ni­mai žy­miems Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dams – įpras­tas nū­die­nos reiš­ki­nys. Šiai kal­ti­ni­mų ka­ba­lis­ti­kai bū­din­ga ne tik in­terp­re­ta­ci­jas ir ar­gu­men­tus, ta­čiau ir fak­tus traukti iš ran­ko­vės [...]
Ar iš­brauk­ti iš kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro nu­im­tas so­vie­ti­nes Vil­niaus Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ža­da ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę po pasitarimo su eks­per­tais.
Pa­grin­di­nių Lie­tu­vos ke­lių san­kir­to­je esan­ti Uk­mer­gė nu­ta­rė nu­si­mes­ti so­viet­me­čio pa­li­ki­mą – pa­ša­lin­ti va­di­na­mai­siais Brež­ne­vo lai­kais su­kur­tus mies­to ri­bas žyminčius be­to­ni­nius ri­bo­ženk­lius.
Mo­ky­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai sa­ko mo­kyk­lo­se pa­ti­rian­tys psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, bet nuo ag­re­sy­viai ir įžei­džian­čiai be­siel­gian­čių moksleivių ap­si­gin­ti ne­ga­li.
Tarp­tau­ti­nė moks­li­nin­kų gru­pė pir­ma­die­nį pa­skel­bė at­ra­du­si tris į Že­mę pa­na­šias pla­ne­tas, ku­rios ge­riau­siai tik­tų gy­vy­bės pa­ieš­koms už mū­siš­kės Saulės sis­te­mos ri­bų.
Nau­jo­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­lės dėl ci­ga­re­čių pa­ke­lių iš­vaiz­dos ir ci­ga­re­čių su men­to­liu drau­di­mo yra tei­sė­tos, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos Teisingumo Teis­mas (ESTT), [...]
Tech­no­lo­gi­jų prog­re­sas ir skver­bi­ma­sis į mū­sų kas­die­ny­bę ne vi­sa­da tu­ri džiu­gių pa­da­ri­nių: pa­sak gy­dy­to­jos of­tal­mo­lo­gės Ele­nos Gri­kie­nie­nės, ne­nuos­ta­bu, kad sau­sos, perštinčios akys var­gi­na [...]
Bend­ra Bal­ti­jos vals­ty­bių įmo­nė „RB Rail“, tu­rin­ti įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“, ta­po truk­džiu di­džiau­siam bend­ram tri­jų šalių pro­jek­tui, va­kar [...]
Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pra­dė­jo skelb­ti duo­me­nis apie Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tus leng­vuo­sius ke­lei­vi­nius (M1 kla­sės) elek­tro­mo­bi­lius, tačiau jos pa­teik­to­je [...]
Lie­tu­vo­je silp­niau­sia būs­to įren­gi­mo da­lis yra san­tech­ni­kos ir šil­dy­mo sis­te­mos – dėl jų ge­di­mų ar ne­ko­ky­biš­ko įren­gi­mo gy­ven­to­jai pa­ti­ria be­veik 50 % vi­sų turto drau­di­mo ža­lų.
Sa­vait­ga­liai ir at­os­to­gos gam­to­je. Tai vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rios per­ka­mos so­dy­bos, va­sar­na­miai, so­do na­me­liai ar­ba bu­tai pa­jū­ry­je, vadinamieji an­trie­ji na­mai. 
Vil­nie­čiai tu­rė­jo itin re­tą ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su te­ra­pi­niais šu­ni­mis, ku­rių Lie­tu­vo­je iš vi­so yra vos ke­lios de­šim­tys. Šie gy­vū­nai spe­cia­liai par­uoš­ti bend­rau­ti su psichologinę ar fi­zi­nę [...]
Ja­ko­vo ve­te­ri­na­ri­jos cen­tro va­do­vas, ve­te­ri­na­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Ja­ko­vas Šen­gau­tas su­si­ren­gu­siems įsi­gy­ti ka­čiu­ką šei­mi­nin­kams pa­ta­ria pri­si­min­ti, kad su miauk­sin­čiu įna­miu reikės ban­dy­ti drau­giš­kai [...]
„The Rol­ling Sto­nes“, Bo­bas Dy­la­nas, Pa­ulas McCart­ney, Ne­ilas Youn­gas, Ro­ge­ris Wa­ter­sas ir „The Who“, – gar­siau­si ro­ken­ro­lo at­li­kė­jai – pa­si­ro­dys per di­džiu­lį festivalį spa­lio mė­ne­sį, [...]
Ar die­tos lai­ky­ma­sis ga­li bū­ti ne toks dep­re­sy­vus? Ne­se­niai Ja­po­ni­jo­je at­si­da­riu­si ka­vi­nė siū­lo iš­ei­tį – ape­ti­tą ža­di­nan­čius, spalvingus sa­lo­tų tor­tus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar turi būti užtikrinama teisė į tarnybinį būstą kariškiams ir kitiems pareigūnams?
Kariškius ir pareigūnus reikia aprūpinti būstu tiek tarnybos metu, tiek jai pasibaigus
Teisė į tarnybinį būstą turi būti užtikrinama tik tarnybos laikotarpiu
Kariškiai ir pareigūnai turėtų gauti tik išmokas būsto nuomai 
Būstu reikia pasirūpinti savarankiškai iš gaunamo atlyginimo
horoskopai
JAUTIS

JAUTIS

Sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­ga­liau bū­si­te de­ra­mai įver­tin­tas ir pa­gerb­tas už anks­čiau pa­da­ry­tus dar­bus. Pa­ga­liau skin­si­te kan­try­bės ir darbš­tu­mo pri­no­kin­tus vai­sius. Tik ne­per­var­ki­te, nes jau ky­la grės­mė svei­ka­tai. Bū­tų la­bai nau­din­ga kiek su­lė­tin­ti tem­pą.

Daugiau

Komentuojami