Pasaulio šešioliktukuose - trys lietuviai

Saulius RAMOŠKA 2013-04-29 06:00
Saulius RAMOŠKA
2013-04-29 06:00
Į šešioliktuką patekęs T.Jonkus: "Kitas uždavinys - patekti į aštuntuką, o paskui - čempiono diržas." Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Ta­das Jon­kus, Man­tas Rim­dei­ka ir Min­dau­gas Sa­ka­laus­kas - trys mū­sų ša­lies bu­ši­do ko­vo­to­jai, šeš­ta­die­nio va­ka­rą lai­mė­ję sos­ti­nė­je "K-1 World Grand Prix" at­ran­kos ko­vas ir pra­sib­ro­vę į pa­jė­giau­sių­jų še­šio­lik­tu­kus.

At­ran­kos var­žy­bo­se dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se - iki 70 kg ir per 93 kg - var­žė­si še­ši mū­sų ša­lies at­sto­vai, pu­sei jų pa­vy­ko įveik­ti var­žo­vus ir pri­ar­tė­ti prie K-1 or­ga­ni­za­ci­jos eli­to.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 kg at­ran­kos var­žy­bo­se vie­nin­te­lis iš lie­tu­vių per­ga­lę iš­plė­šė T.Jon­kus. Jis pir­ma­me raun­de žai­biš­kai su­si­do­ro­jo su ru­mu­nu Bog­da­nu Stan­ciu. Su­nkias­vo­rių mū­šiuo­se į pa­sau­lio še­šio­lik­tu­ką iš­ko­pė M.Rim­dei­ka, pra­no­kęs Mol­do­vos at­sto­vą Pa­ve­lą Vo­ro­ni­ną, ir M.Sa­ka­laus­kas, įvei­kęs len­ką Mi­cha­lą Tu­ryns­kį.

Per­ga­les iš­ko­vo­ję lie­tu­viai pel­nė ke­lia­la­pius į "K-1 World Grand Prix" fi­na­lą, ku­ria­me kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vos 16 pa­sau­lio spor­ti­nin­kų. Pu­sė jų pa­teks į su­per­fi­na­lą, ku­ria­me pri­zų fon­das sie­kia mi­li­jo­ną do­le­rių.

Teisėjų sprendimu, M.Sakalauskas (dešinėje) buvo pranašesnis už lenką M.Turynskį.

Ki­ti trys mū­sų ša­lies at­sto­vai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą: Val­de­ma­ras Kul­da (70 kg) pra­lai­mė­jo olan­dui Eye­va­nui Da­nen­ber­gui, Vai­das Va­lan­čius (70 kg) - bal­ta­ru­siui Vi­ta­li­jui Hur­kou, o Mar­ty­nas Kny­ze­lis (per 93 kg) - bel­gui Brech­tui Wal­li­sui.

No­kau­tų specialistas

26-erių klai­pė­die­tis T.Jon­kus iš vi­sų lie­tu­vių var­go ma­žiau­siai: dau­ge­lis žiū­ro­vų ne­spė­jo su­si­gau­dy­ti, kaip Ta­das pir­mo raun­do pra­džio­je aki­mirks­niu no­kau­ta­vo ru­mu­ną B.Stan­ciu. Pa­sak Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rio, ru­mu­no ko­vas jis iš­ana­li­za­vo ati­džiai, at­ra­do jo silp­nas vie­tas ir tuo pa­si­nau­do­jo.

Po dvi­ko­vos T.Jon­kus pri­si­pa­ži­no šiai ko­vai ren­gę­sis il­gai ir at­sa­kin­gai, to­dėl to­kia grei­ta per­ga­lė jo nė kiek ne­nus­te­bi­no. "Ne kar­tą esu lai­mė­jęs no­kau­tais, bu­vo no­kau­tų ir per ke­lias se­kun­des, ir kai var­žo­vas iš rin­go iš­kren­ta", - LŽ sa­kė spor­ti­nin­kas. Ke­liau­ti po pa­sau­lį mėgs­tan­tis kik­bok­so at­sto­vas tei­gė Ja­po­ni­jo­je dar ne­bu­vęs, to­dėl ši per­ga­lė ypač džiu­gi - tai pir­mas žings­nis no­rint ap­si­lan­ky­ti Ja­po­ni­jo­je.

Per 200 ko­vų tu­rė­jęs ir į še­šio­lik­tu­ką pa­te­kęs T.Jon­kus at­sklei­dė to­les­nius tiks­lus: "Ki­tas už­da­vi­nys - pa­tek­ti į aš­tun­tu­ką. O pa­skui - čem­pio­no dir­žas. Tai rea­lu, svar­bu ti­kė­ti." Tie­sa, dar spor­ti­nin­kas pri­si­pa­ži­no no­rin­tis su­kur­ti pui­kią šei­mą ir su ja ke­liau­da­mas pa­žin­ti ki­tas ša­lis.

M.Rimdeika (dešinėje) pirmame raunde nokautavo Moldovos atstovą P.Voroniną.

No­rė­jo vo­kie­tį paguldyti

Ne ma­žiau in­tri­guo­jan­čio­je va­ka­ro su­per­ko­vo­je cha­riz­ma­tiš­ka­sis Ig­nas Ba­ry­sas su­sig­rū­mė su Vo­kie­ti­jos čem­pio­nu Ma­xu Rol­lu. Tre­čią kar­tą sa­vo kar­je­ro­je ir pir­mą sy­kį ofi­cia­liai pa­gal K-1 tai­syk­les ko­vo­jęs žiū­ro­vų nu­my­lė­ti­nis I.Ba­ry­sas per­ga­lę pel­nė tei­sė­jų spren­di­mu.

Pa­pras­tai ko­vo­jan­tis pa­gal MMA tai­syk­les Ig­nas LŽ pri­si­pa­ži­no, jog bu­vo su­nku pri­pras­ti prie ki­to­kių tai­syk­lių - rung­tis tik sto­vint ir pa­sik­liau­jant smū­gių jė­ga ir tech­ni­ka. "Bu­vo su­nku - nau­jos tai­syk­lės, pa­jė­gus var­žo­vas. Bet esu pa­ten­kin­tas. Ge­rai ati­dir­bau, tik tre­čia­me raun­de kiek pri­trū­kau kva­po. Bet to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra", - švy­tė­jo spor­ti­nin­kas.

Jis pri­si­pa­ži­no, kad iš įpro­čio ne sy­kį no­rė­jo par­vers­ti var­žo­vą ir at­lik­ti skaus­min­gą veiks­mą, ypač vie­nu me­tu, kai vo­kie­tis jam tren­kė ke­liu. "Jau no­rė­jau jį pa­gul­dy­ti, bet su­si­val­džiau, - sa­kė I.Ba­ry­sas. Už per­ga­lę jis dė­ko­jo tre­ne­riams Il­ga­rui Gru­žins­kui, Rim­vy­dui Bi­liui ir sa­vo drau­gui Do­na­tui Ur­bo­nui, ku­rie jam pa­dė­jo pa­si­reng­ti. "Be jų ne­bū­tų šios per­ga­lės", - ti­ki­no Ig­nas.

Ko­vo­ti su­truk­dė trauma

Grėsmingos išvaizdos belgui B.Wallisui (kairėje) pergalė prieš M.Knyzelį atiteko tik po papildomo raundo.

Tur­ny­rą vai­ni­ka­vo dvi­ko­va dėl KOK (King of Kings) čem­pio­no dir­žo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 77 kg. Į jį pre­ten­da­vo len­kas De­ni­sas Ma­kovs­kis ir Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­vau­jan­ti Ukrai­nos žvaigž­dė Ar­tu­ras Ky­šen­ka. Ta­čiau in­tri­gos žiū­ro­vai ne­su­lau­kė. Jau pir­ma­me raun­de len­kas pa­ty­rė trau­mą, ko­va nu­trauk­ta ir nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas A.Ky­šen­ka.

"Kiek su­pra­tau, jam at­si­nau­ji­no se­na ran­kos trau­ma", - ap­gai­les­ta­vo dir­žą už­si­juo­sęs ukrai­nie­tis. Jis ti­kė­jo­si, jog an­tra­me raun­de var­žo­vą no­kau­tuos ir pel­ny­tai iš­ko­vos dir­žą. Ta­čiau tai per­ga­lės ne­su­men­ki­no. "Vi­sa­da lik­da­vau an­tras, o da­bar esu pir­mas", - džiau­gė­si nau­ja­sis KOK pa­sau­lio čem­pio­nas.

RE­ZUL­TA­TAI (nu­ga­lė­to­jai par­yš­kin­ti)

At­ran­kos ko­vos

Iki 70 kg: Val­de­ma­ras Kul­da (Lie­tu­va) - EYE­VA­NAS DANENBERGAS (Olan­di­ja). Per­ga­lė no­kau­tu tre­čia­me raun­de.

Iki 70 kg: TA­DAS JONKUS (Lie­tu­va) - Bog­da­nas Stan­ciu (Ru­mu­ni­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 70 kg: Vai­das Va­lan­čius (Lie­tu­va) - VI­TA­LIS HURKOU (Bal­ta­ru­si­ja). Per­ga­lė no­kau­tu an­tra­me raun­de.

Per 93 kg: MAN­TAS RIMDEIKA (Lie­tu­va) - Pa­ve­las Besz­ter­da (Len­ki­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Per 93 kg: MIN­DAU­GAS SAKALAUSKAS (Lie­tu­va) - Mi­cha­las Tu­ryns­kis (Len­ki­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Per 93 kg: Mar­ty­nas Kny­ze­lis (Lie­tu­va) - BREH­TAS WALLISAS (Bel­gi­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu po pa­pil­do­mo raun­do.

Superkovos

Iki 64 kg: Dei­vi­das Da­ny­la (Lie­tu­va) - Ma­xi­mas Rai­le­nas (Mol­do­va). Ly­gio­sios.

Iki 85 kg: MA­TAS STEBULIAUSKAS (Lie­tu­va) - Pier­ras Cla­se­nas (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: MAK­SI­MAS NEVOLIA (Lie­tu­va) - Eval­das Gus­tys (Lie­tu­va). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 67 kg: IG­NAS BARYSAS (Lie­tu­va) - Ma­xas Rol­las (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: TO­MAS PAKUTINSKAS (Lie­tu­va) - Ju­ri­jus Viš­nevs­kis (Lat­vi­ja). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de už­lau­žus spran­dą.

Dėl KOK pa­sau­lio čem­pio­no dir­žo iki 77 kg: De­ni­sas Ma­kovs­kis (Len­ki­ja) - AR­TU­RAS KY­ŠEN­KA (Ukrai­na). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de po var­žo­vo trau­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys ne­tu­rė­tų pa­lik­ti nei par­ti­jos, nei Sei­mo, sa­ko Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, tei­sė­sau­gai ti­riant įta­ri­mus dėl galimo par­la­men­ta­ro ky­ši­nin­ka­vi­mo.
Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las, šio­mis die­no­mis pa­va­duo­jan­tis Ukrai­no­je vie­šin­čią par­la­men­to va­do­vę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, si­tua­ci­ją vadina „la­bai ne­ma­lo­nia“.
Mek­si­kos sau­gu­mo pa­jė­gos iš­gel­bė­jo fut­bo­lo žvaigž­dę Ala­ną Pu­li­do, ku­ris bu­vo ras­tas „gy­vas ir svei­kas“ ke­lios va­lan­dos po to, kai jis bu­vo pa­grob­tas gink­luo­tų užpuolikų di­de­lio nu­si­kals­ta­mu­mo [...]
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos spren­di­mas trauk­tis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos abi pro­ce­so ša­lis įvel­tų į keb­lias ir ne­ma­lo­nias sky­ry­bas ir joms tek­tų iš nau­jo kur­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius žlugus ke­tu­ris de­šimt­me­čius [...]
Is­pa­ni­jo­je itin gi­lia­me ir su­nkiai pa­sie­kia­ma­me ur­ve ap­tik­ta pui­kiai iš­si­lai­kiu­sių pa­leo­li­to epo­chos žmo­nių pie­ši­nių, ku­rie ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti vie­nais svar­biau­sių pa­sau­ly­je urvų me­no pa­vyz­džių, [...]
Tur­ki­ja sek­ma­die­nį pa­mi­nė­jo prieš 563 me­tus os­ma­nų įvyk­dy­tą Kons­tan­ti­no­po­lio už­ka­ria­vi­mą, su­ren­gu­si bu­vu­sio­je Bi­zan­ti­jos im­pe­ri­jos sos­ti­nė­je, da­bar va­di­na­mo­je Stam­bu­lu, dideles gat­vės šven­tes [...]
Pur­vas ir kiau­lių fer­mos kva­pas ne­su­truk­dė pa­baig­ti pu­san­tro mė­ne­sio tru­ku­sių lie­tu­viš­ko vai­dy­bi­nio fil­mo „Ste­buk­las“ fil­ma­vi­mo dar­bų. Sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Eglė Ver­te­ly­tė tei­gia [...]
Prog­ra­ma „Me­nas tam­so­je“ kvie­čia Na­cio­na­li­nės dai­lės ga­le­ri­jos (NDG) eks­po­na­tus pa­lies­ti ran­ko­mis. Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gai (LASS) mi­nint 90 me­tų ju­bi­lie­jų, ga­le­ri­jo­je su­reng­ta [...]
„Ka­ras po­li­ti­ko­je yra pa­ti blo­giau­sia al­ter­na­ty­va“, – taip sa­kė Ot­to Ca­rius, vie­nas gar­siau­sių Ver­mach­to ir vi­so pa­sau­lio tan­kis­tų. Jo me­mua­rų kny­gą „Tig­rai pur­ve“ serijoje „II pa­sau­li­nis [...]
Penk­ta­die­nį (bir­že­lio 3 d.), nuo 12 iki 14 val., Klai­pė­dos pi­lies džia­zo fes­ti­va­lis drau­ge su JAV am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja ne­mo­ka­mą mu­zi­kos te­ra­pi­jos seminarą „Mu­zi­ka gy­do“. 
Emig­ran­tai – pa­spir­tis Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ne tik dėl siun­čia­mų pi­ni­gi­nių per­lai­dų, bet ir dėl čia įsi­gy­ja­mų ir iš­si­ve­ža­mų pre­kių. Pir­mą kar­tą pre­kių ju­dė­ji­mo mastus sie­kęs įver­tin­ti [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ly­do­je vy­ku­sio Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­kos fo­ru­mo me­tu abie­jų ša­lių vers­lo ta­ry­bų va­do­vai pa­si­ra­šė dek­la­ra­ci­ją, ku­rio­je pa­tvir­ti­no sie­kius užtikrinti to­les­nius kons­truk­ty­vius [...]
Pa­lan­gos cen­tri­nia­me pa­plū­di­my­je šie­met poil­siau­to­jus iš oro aky­lai ste­bės be­pi­lo­tė skrai­dyk­lė, ar­ba dro­nas, ta­čiau šią idė­ją skeptiškai ver­ti­na klai­pė­die­čiai.
Šią sa­vai­tę kau­nie­čius pa­sie­kė ži­nia iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos: Kau­nas pri­pa­žin­tas be­si­mo­kan­čių mies­tų tink­lo (angl. UNES­CO Glo­bal Ne­twork of Lear­ning Ci­ties) na­riu. Spe­cia­lis­tų [...]
Nors iki nau­jo­jo Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) se­zo­no star­to li­ko daug lai­ko, Ša­kių „Vy­čio“ ko­man­da pa­si­ra­šė su­tar­tį su nau­juo­ju vyr. tre­ne­riu. Juo ta­po 42-ejų Vir­gi­ni­jus Sir­vy­dis. 
Ge­gu­žės 28–29 die­no­mis net 31 Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų pa­plū­di­mio tink­li­nio stu­den­tų ko­man­da su­si­rin­ko į Na­cio­na­li­nės stu­den­tų tink­li­nio ly­gos or­ga­ni­zuo­tą 2016 m. Lietuvos stu­den­tų pa­plū­di­mio [...]
„Ta­jų vers­lu­mo pa­slap­tis – po­žiū­ris „sa­bai sa­bai“ („ne­si­jau­dink ir džiau­kis“), – įsi­ti­ki­nu­si tarp­tau­ti­nio mo­te­rų vers­li­nin­kių tink­lo „Bu­si­ness in Heels“ (verslas su aukš­ta­kul­niais) [...]
Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­to Po­lo­nis­ti­kos fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kė dr. Bea­ta Ka­lę­ba, ge­rai mo­kan­ti lie­tu­vių kal­bą, jau ne vie­nus me­tus tie­sia kul­tū­ri­nius tiltus tarp Len­ki­jos [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ge­gu­žės 20 d. Kau­ne vy­ko tarp­tau­ti­nės ro­bo­tų var­žy­bos „Robotų in­te­lek­tas 2016“.
Sie­kiant kel­ti dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ko­ky­bę ir pa­ska­tin­ti ga­bų jau­ni­mą rink­tis moks­li­nin­ko kar­je­rą, di­di­na­mas finansavimas dok­to­ran­tū­ros stu­di­joms.
Ma­žiau­siai 35 proc. ko­ra­lų kai ku­rio­se Aus­tra­li­jos Di­džio­jo bar­je­ri­nio ri­fo da­ly­se yra žu­vę ar žūs­ta nuo ma­si­nio blu­ki­mo reiš­ki­nio, ku­rį su­ke­lia pa­sau­li­nis at­ši­li­mas, pirmadienį pa­skel­bė moks­li­nin­kai.
Aus­tra­li­jos šiau­rės ry­tuo­se kro­ko­di­las su­dras­kė mo­te­rį, nors jos drau­gė be­vil­tiš­kai sten­gė­si iš­trauk­ti au­ką plėš­rū­nui iš nas­rų, pirmadienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
Iki me­tų pa­bai­gos 50-yje Lie­tu­vos ke­lių ruo­žų tu­rė­tų at­si­ras­ti vi­du­ti­niai grei­čio ma­tuok­liai, pir­ma­die­nį pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų ministras To­mas Ži­lins­kas.
Prieš me­tus Vil­niu­je ir Kau­ne bu­vo ati­da­ry­ti pir­mie­ji Bal­ti­jos re­gio­ne in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai, ta­pę vie­šų­jų logistikos cen­trų da­li­mi.
Pla­nuo­jant at­os­to­gas ir ren­kan­tis pa­pil­do­mas eks­kur­si­jas, plau­ki­mą plaus­tais, sa­fa­rį ar ki­tas pra­mo­gas už­sie­ny­je, ke­liau­to­jams ten­ka su­si­dur­ti su iš­ties ne­men­kais iš­šū­kiais – pa­slau­gų pa­siū­la [...]
Su­kan­tiems gal­vą, kaip va­sa­rą ir ge­rai pa­il­sė­ti, ir sy­kiu ne­iš­leis­ti krū­vos pi­ni­gų, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai re­ko­men­duo­ja rink­tis ke­lio­nės pa­ke­tą ir poil­sio programą „Vis­kas įskai­čiuo­ta“. [...]
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Iš pra­džių Cheyen­ne March jau­di­no­si, kad Bei­bis su­ės Čar­lį. Ta­čiau Pen­sil­va­ni­jo­je gy­ve­nan­ti dvi­de­šimt­me­tė grei­tai įsi­ti­ki­no, kad jos ne­ri­mas ne­tu­ri pa­grin­do – ka­ti­nas ir barz­do­ta­sis drie­žas [...]
Jo var­das – Brai­tas. Jau­nu­tis, gal­būt vie­nų me­tu­kų am­žiaus, kas­truo­tas, skie­py­tas ka­ti­nu­kas. Šis pūs­tauo­de­gis gra­žuo­lis, pri­me­nan­tis Tur­kų an­go­ros veis­lės ka­tę, pri­žiū­ri­mas „Beg­lo­bio“ [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS (ULAC) cen­tro me­di­kai in­for­muo­ja, jog bai­gė­si va­di­na­ma­sis gri­po se­zo­nas ir kas sa­vai­tę duo­me­nys apie gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą gripu ne­be­bus skel­bia­mi. 
Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras pra­ne­šė, kad šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­gas (II) + ir A (II) – gru­pes tu­rin­čių do­no­rų krau­jas. Gy­ven­to­jai kvie­čia­mi bū­ti pi­lie­tiš­kais ir ne­lauk­ti – pa­do­va­no­ti krau­jo, [...]
Vie­na plo­vik­lius ga­mi­nan­ti Ki­ni­jos fir­ma at­sip­ra­šė už rek­la­mą, ku­rio­je juo­dao­dis vy­ras įgrū­da­mas į skal­bi­mo ma­ši­ną ir virs­ta švie­siao­džiu azi­jie­čiu, nors die­ną prieš tai tvir­ti­no, kad kri­ti­kai [...]
Veng­ri­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te „World Cham­pions­hip in Spag­het­ti Brid­ge Buil­ding: RECCS 2016“ Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) stu­den­tų komanda „Špi­kis“ įspū­din­gai [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia taikyti PVM lengvatą šildymui?
Taip. Žinoma, nėra, kaip išgyventi
Kad tik paliktų dabar esančią kainą
Ne.Visos kainos kyla
Valstybė turi reguliuoti komunalinių paslaugų kainas
Man nerūpi
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Sa­vai­tės pra­džio­je pri­im­si­te klai­din­gą spren­di­mą ir ku­rį lai­ką ei­si­te klai­din­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Jei ka­te­go­riš­kai ap­si­suk­si­te at­gal, ti­krai ra­si­te iš­ei­tį. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je ga­li­ma nau­ja in­tri­guo­jan­ti pa­žin­tis.

Daugiau

Komentuojami