Pasaulio šešioliktukuose - trys lietuviai

Saulius RAMOŠKA 2013-04-29 06:00
Saulius RAMOŠKA
2013-04-29 06:00
Į šešioliktuką patekęs T.Jonkus: "Kitas uždavinys - patekti į aštuntuką, o paskui - čempiono diržas." Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Ta­das Jon­kus, Man­tas Rim­dei­ka ir Min­dau­gas Sa­ka­laus­kas - trys mū­sų ša­lies bu­ši­do ko­vo­to­jai, šeš­ta­die­nio va­ka­rą lai­mė­ję sos­ti­nė­je "K-1 World Grand Prix" at­ran­kos ko­vas ir pra­sib­ro­vę į pa­jė­giau­sių­jų še­šio­lik­tu­kus.

At­ran­kos var­žy­bo­se dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se - iki 70 kg ir per 93 kg - var­žė­si še­ši mū­sų ša­lies at­sto­vai, pu­sei jų pa­vy­ko įveik­ti var­žo­vus ir pri­ar­tė­ti prie K-1 or­ga­ni­za­ci­jos eli­to.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 kg at­ran­kos var­žy­bo­se vie­nin­te­lis iš lie­tu­vių per­ga­lę iš­plė­šė T.Jon­kus. Jis pir­ma­me raun­de žai­biš­kai su­si­do­ro­jo su ru­mu­nu Bog­da­nu Stan­ciu. Su­nkias­vo­rių mū­šiuo­se į pa­sau­lio še­šio­lik­tu­ką iš­ko­pė M.Rim­dei­ka, pra­no­kęs Mol­do­vos at­sto­vą Pa­ve­lą Vo­ro­ni­ną, ir M.Sa­ka­laus­kas, įvei­kęs len­ką Mi­cha­lą Tu­ryns­kį.

Per­ga­les iš­ko­vo­ję lie­tu­viai pel­nė ke­lia­la­pius į "K-1 World Grand Prix" fi­na­lą, ku­ria­me kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vos 16 pa­sau­lio spor­ti­nin­kų. Pu­sė jų pa­teks į su­per­fi­na­lą, ku­ria­me pri­zų fon­das sie­kia mi­li­jo­ną do­le­rių.

Teisėjų sprendimu, M.Sakalauskas (dešinėje) buvo pranašesnis už lenką M.Turynskį.

Ki­ti trys mū­sų ša­lies at­sto­vai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą: Val­de­ma­ras Kul­da (70 kg) pra­lai­mė­jo olan­dui Eye­va­nui Da­nen­ber­gui, Vai­das Va­lan­čius (70 kg) - bal­ta­ru­siui Vi­ta­li­jui Hur­kou, o Mar­ty­nas Kny­ze­lis (per 93 kg) - bel­gui Brech­tui Wal­li­sui.

No­kau­tų specialistas

26-erių klai­pė­die­tis T.Jon­kus iš vi­sų lie­tu­vių var­go ma­žiau­siai: dau­ge­lis žiū­ro­vų ne­spė­jo su­si­gau­dy­ti, kaip Ta­das pir­mo raun­do pra­džio­je aki­mirks­niu no­kau­ta­vo ru­mu­ną B.Stan­ciu. Pa­sak Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rio, ru­mu­no ko­vas jis iš­ana­li­za­vo ati­džiai, at­ra­do jo silp­nas vie­tas ir tuo pa­si­nau­do­jo.

Po dvi­ko­vos T.Jon­kus pri­si­pa­ži­no šiai ko­vai ren­gę­sis il­gai ir at­sa­kin­gai, to­dėl to­kia grei­ta per­ga­lė jo nė kiek ne­nus­te­bi­no. "Ne kar­tą esu lai­mė­jęs no­kau­tais, bu­vo no­kau­tų ir per ke­lias se­kun­des, ir kai var­žo­vas iš rin­go iš­kren­ta", - LŽ sa­kė spor­ti­nin­kas. Ke­liau­ti po pa­sau­lį mėgs­tan­tis kik­bok­so at­sto­vas tei­gė Ja­po­ni­jo­je dar ne­bu­vęs, to­dėl ši per­ga­lė ypač džiu­gi - tai pir­mas žings­nis no­rint ap­si­lan­ky­ti Ja­po­ni­jo­je.

Per 200 ko­vų tu­rė­jęs ir į še­šio­lik­tu­ką pa­te­kęs T.Jon­kus at­sklei­dė to­les­nius tiks­lus: "Ki­tas už­da­vi­nys - pa­tek­ti į aš­tun­tu­ką. O pa­skui - čem­pio­no dir­žas. Tai rea­lu, svar­bu ti­kė­ti." Tie­sa, dar spor­ti­nin­kas pri­si­pa­ži­no no­rin­tis su­kur­ti pui­kią šei­mą ir su ja ke­liau­da­mas pa­žin­ti ki­tas ša­lis.

M.Rimdeika (dešinėje) pirmame raunde nokautavo Moldovos atstovą P.Voroniną.

No­rė­jo vo­kie­tį paguldyti

Ne ma­žiau in­tri­guo­jan­čio­je va­ka­ro su­per­ko­vo­je cha­riz­ma­tiš­ka­sis Ig­nas Ba­ry­sas su­sig­rū­mė su Vo­kie­ti­jos čem­pio­nu Ma­xu Rol­lu. Tre­čią kar­tą sa­vo kar­je­ro­je ir pir­mą sy­kį ofi­cia­liai pa­gal K-1 tai­syk­les ko­vo­jęs žiū­ro­vų nu­my­lė­ti­nis I.Ba­ry­sas per­ga­lę pel­nė tei­sė­jų spren­di­mu.

Pa­pras­tai ko­vo­jan­tis pa­gal MMA tai­syk­les Ig­nas LŽ pri­si­pa­ži­no, jog bu­vo su­nku pri­pras­ti prie ki­to­kių tai­syk­lių - rung­tis tik sto­vint ir pa­sik­liau­jant smū­gių jė­ga ir tech­ni­ka. "Bu­vo su­nku - nau­jos tai­syk­lės, pa­jė­gus var­žo­vas. Bet esu pa­ten­kin­tas. Ge­rai ati­dir­bau, tik tre­čia­me raun­de kiek pri­trū­kau kva­po. Bet to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra", - švy­tė­jo spor­ti­nin­kas.

Jis pri­si­pa­ži­no, kad iš įpro­čio ne sy­kį no­rė­jo par­vers­ti var­žo­vą ir at­lik­ti skaus­min­gą veiks­mą, ypač vie­nu me­tu, kai vo­kie­tis jam tren­kė ke­liu. "Jau no­rė­jau jį pa­gul­dy­ti, bet su­si­val­džiau, - sa­kė I.Ba­ry­sas. Už per­ga­lę jis dė­ko­jo tre­ne­riams Il­ga­rui Gru­žins­kui, Rim­vy­dui Bi­liui ir sa­vo drau­gui Do­na­tui Ur­bo­nui, ku­rie jam pa­dė­jo pa­si­reng­ti. "Be jų ne­bū­tų šios per­ga­lės", - ti­ki­no Ig­nas.

Ko­vo­ti su­truk­dė trauma

Grėsmingos išvaizdos belgui B.Wallisui (kairėje) pergalė prieš M.Knyzelį atiteko tik po papildomo raundo.

Tur­ny­rą vai­ni­ka­vo dvi­ko­va dėl KOK (King of Kings) čem­pio­no dir­žo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 77 kg. Į jį pre­ten­da­vo len­kas De­ni­sas Ma­kovs­kis ir Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­vau­jan­ti Ukrai­nos žvaigž­dė Ar­tu­ras Ky­šen­ka. Ta­čiau in­tri­gos žiū­ro­vai ne­su­lau­kė. Jau pir­ma­me raun­de len­kas pa­ty­rė trau­mą, ko­va nu­trauk­ta ir nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas A.Ky­šen­ka.

"Kiek su­pra­tau, jam at­si­nau­ji­no se­na ran­kos trau­ma", - ap­gai­les­ta­vo dir­žą už­si­juo­sęs ukrai­nie­tis. Jis ti­kė­jo­si, jog an­tra­me raun­de var­žo­vą no­kau­tuos ir pel­ny­tai iš­ko­vos dir­žą. Ta­čiau tai per­ga­lės ne­su­men­ki­no. "Vi­sa­da lik­da­vau an­tras, o da­bar esu pir­mas", - džiau­gė­si nau­ja­sis KOK pa­sau­lio čem­pio­nas.

RE­ZUL­TA­TAI (nu­ga­lė­to­jai par­yš­kin­ti)

At­ran­kos ko­vos

Iki 70 kg: Val­de­ma­ras Kul­da (Lie­tu­va) - EYE­VA­NAS DANENBERGAS (Olan­di­ja). Per­ga­lė no­kau­tu tre­čia­me raun­de.

Iki 70 kg: TA­DAS JONKUS (Lie­tu­va) - Bog­da­nas Stan­ciu (Ru­mu­ni­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 70 kg: Vai­das Va­lan­čius (Lie­tu­va) - VI­TA­LIS HURKOU (Bal­ta­ru­si­ja). Per­ga­lė no­kau­tu an­tra­me raun­de.

Per 93 kg: MAN­TAS RIMDEIKA (Lie­tu­va) - Pa­ve­las Besz­ter­da (Len­ki­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Per 93 kg: MIN­DAU­GAS SAKALAUSKAS (Lie­tu­va) - Mi­cha­las Tu­ryns­kis (Len­ki­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Per 93 kg: Mar­ty­nas Kny­ze­lis (Lie­tu­va) - BREH­TAS WALLISAS (Bel­gi­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu po pa­pil­do­mo raun­do.

Superkovos

Iki 64 kg: Dei­vi­das Da­ny­la (Lie­tu­va) - Ma­xi­mas Rai­le­nas (Mol­do­va). Ly­gio­sios.

Iki 85 kg: MA­TAS STEBULIAUSKAS (Lie­tu­va) - Pier­ras Cla­se­nas (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: MAK­SI­MAS NEVOLIA (Lie­tu­va) - Eval­das Gus­tys (Lie­tu­va). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 67 kg: IG­NAS BARYSAS (Lie­tu­va) - Ma­xas Rol­las (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: TO­MAS PAKUTINSKAS (Lie­tu­va) - Ju­ri­jus Viš­nevs­kis (Lat­vi­ja). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de už­lau­žus spran­dą.

Dėl KOK pa­sau­lio čem­pio­no dir­žo iki 77 kg: De­ni­sas Ma­kovs­kis (Len­ki­ja) - AR­TU­RAS KY­ŠEN­KA (Ukrai­na). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de po var­žo­vo trau­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vo kon­kur­są lai­mė­ju­si Dai­va Mū­rie­nė pa­ti at­si­sa­kė tap­ti šios tar­ny­bos va­do­ve, pranešė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis tei­gia, kad šian­dien nu­skam­bė­jęs prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ža­das tai­ky­ti leng­va­ti­nį Pri­dė­ti­nės ver­tės mokesčio (PVM) ta­ri­fą [...]
Ke­ni­jos sos­ti­nė­je gel­bė­to­jai prieš še­šias die­nas per smar­kias liū­tis su­griu­vu­sio dau­gia­bu­čio griu­vė­siuo­se ket­vir­ta­die­nį ra­do ke­tu­ris gy­vus žmo­nes ir tai su­tei­kė vil­čių, kad dar dau­giau žmo­nių [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį to­liau skai­čiuo­ja­mi re­zul­ta­tai po ket­vir­ta­die­nį ša­ly­je vy­ku­sių re­gio­ni­nių rin­ki­mų, ku­rie lai­ko­mi itin svar­biu iš­ban­dy­mu opo­zi­ci­nės Leiboristų par­ti­jos ly­de­riui [...]
Ge­gu­žės 10 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je vyks XVIII tarp­tau­ti­nio mu­zi­kos fes­ti­va­lio „Sug­rį­ži­mai“ bai­gia­ma­sis kon­cer­tas. Lie­tu­vių ir už­sie­nio ar­tis­tai klausytojams do­va­nos vo­ka­li­nės [...]
Ge­gu­žės 6–8 die­no­mis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras (LNOBT) drau­ge su dau­ge­liu Eu­ro­pos ir ki­tų pa­sau­lio ša­lių tea­trų pa­žy­mės Eu­ro­pos ope­ros die­nas. Šven­tės tema – „Pa­sau­lio [...]
Ge­gu­žės 9 d. Lie­tu­vo­je vyks „Eu­ro­pos eg­za­mi­nas“, ku­ria­me da­ly­viai ga­lės pa­si­ti­krin­ti sa­vo ži­nias apie Eu­ro­pos Są­jun­gą. 
Se­no­sios mu­zi­kos ger­bė­jams šis pa­va­sa­ris do­va­no­ja džiu­gų įvy­kį – ge­gu­žės 5 die­ną Val­do­vų rū­muo­se pra­si­de­da II tarp­tau­ti­nis Mar­co Scac­chi fes­ti­va­lis. Fes­ti­va­lį pradės tarp­tau­ti­nio se­no­sios [...]
Lie­tu­vos eks­por­tas in­for­ma­ci­nių ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų (IRT) sek­to­riu­je jau ke­le­rius me­tus šuo­liuo­ja aukš­tyn, bet jo po­ten­cia­las dar ne­iš­nau­do­tas. Pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų ir taip stip­rin­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja (LŠTA) prog­no­zuo­ja, kad šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio sąs­kai­tos už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą bus vi­du­ti­niš­kai apie 25 proc. mažesnės už per­nykš­čius [...]
Mi­nint Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­ną („Yom Ha-Shoah“), šie­met mi­nė­tą ge­gu­žės 5 d., Iz­rae­lio Vals­ty­bės am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je „Jad Vas­hem“ Pa­sau­lio Tau­tų Teisuolių ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė [...]
1343 – tiek gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų apie ap­lin­ko­sau­gi­nius pa­žei­di­mus ba­lan­dį su­lau­kė Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos In­for­ma­ci­jos pri­ėmi­mo ir val­dy­mo cen­tras (Cen­tras), va­di­na­mo­ji ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų [...]
Sa­ra­so­to­je (JAV) pra­si­dė­jo 2016 me­tų šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės Pasaulio tau­rės fi­na­las.
Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos tur­ny­rui Aly­tu­je be­si­ruo­šian­ti Lie­tu­vos mo­te­rų tink­li­nio rink­ti­nė pra­de­da draugiškų rung­ty­nių se­ri­ją.
Dvie­jų „Os­ka­rų“ sa­vi­nin­kė Jo­die Fos­ter ga­liau­siai ga­vo žvaigž­dę Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­je ir pa­pa­sa­ko­jo, kad vai­kys­tė­je jai bu­vo drau­džia­ma ei­ti į šią pra­šmat­nią gat­vę.
„Me­tų mo­ky­to­jo 2015“ ti­tu­lą pel­niu­siam Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui Do­na­tui Va­si­liaus­kui šie me­tai įvy­kių pa­py­lė lyg iš gau­sy­bės ra­go: gavęs pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą [...]
Net pen­ke­tą pa­va­sa­rio penk­ta­die­nių ša­lies gim­na­zi­jų moks­lei­vius su­kvie­tė „Pi­lie­ti­nio są­mo­nin­gu­mo ir Is­to­ri­jos die­na“ – per vi­są Lie­tu­vą nu­vil­ni­ju­sio ir vi­sos šalies mo­kyk­las su­ju­di­nu­sio [...]
Ko­vą su­ka­ko 155 me­tai, kai gi­mė žy­mus lie­tu­vių spau­dos ir po­li­ti­kos vei­kė­jas, auš­ri­nin­kas gy­dy­to­jas Jo­nas Šliū­pas. Pri­si­min­ki­me šios am­ži­nin­kų itin prieš­ta­rin­gai vertintos as­me­ny­bės gy­ve­ni­mo [...]
Ar iš­brauk­ti iš kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro nu­im­tas so­vie­ti­nes Vil­niaus Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ža­da ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę po pasitarimo su eks­per­tais.
Pa­grin­di­nių Lie­tu­vos ke­lių san­kir­to­je esan­ti Uk­mer­gė nu­ta­rė nu­si­mes­ti so­viet­me­čio pa­li­ki­mą – pa­ša­lin­ti va­di­na­mai­siais Brež­ne­vo lai­kais su­kur­tus mies­to ri­bas žyminčius be­to­ni­nius ri­bo­ženk­lius.
Moks­li­nin­kai tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad la­bo­ra­to­ri­jo­je be­veik dvi sa­vai­tes au­gi­no žmo­gaus emb­rio­nus, – tai pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis da­ly­kas, ža­dan­tis pa­žan­gą pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, ka­mie­ni­nių ląs­te­lių [...]
Pe­da­go­gi­nės sri­ties stu­di­jas pa­si­rink­ti pla­nuo­jan­tys moks­lei­viai tu­rė­tų anks­čiau pa­si­ti­krin­ti mo­ty­va­ci­ją ir įsi­ver­tin­ti, ar tu­ri pa­šau­ki­mą tap­ti mo­ky­to­ju, ma­no švie­ti­mo ir mokslo mi­nis­trė Aud­ro­nė [...]
Pri­me­na­ma, kad An­go­lo­je (Af­ri­ka) tę­sia­si di­de­lis gel­to­no­sios karšt­li­gės pro­trū­kis. Sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo gel­to­no­sios karšt­li­gės vi­ru­so iš­pli­ti­mo į kai­my­ni­nes ša­lis An­go­lo­je yra vyk­do­ma di­de­lės [...]
Nau­jo­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­lės dėl ci­ga­re­čių pa­ke­lių iš­vaiz­dos ir ci­ga­re­čių su men­to­liu drau­di­mo yra tei­sė­tos, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos Teisingumo Teis­mas (ESTT), [...]
Por­ta­las bloom­berg.com tei­gia, kad ge­rai ap­mo­ka­mi aukš­ti „Tes­la Mo­tors“ dar­buo­to­jai – vi­cep­re­zi­den­tas ga­my­bai Gre­gas Rei­cho­was ir vi­cep­re­zi­den­tas elek­tro­mo­bi­lių iš­lei­di­mui Joshas En­sig­nas – [...]
Di­de­les in­ves­ti­ci­jas Ru­si­jo­je į nau­jų „Mer­ce­des-Benz“ va­rik­lių ga­my­bą pla­na­vęs Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas „Daim­ler“ stai­ga at­si­to­kė­jo ir da­bar tei­gia pla­nuo­jąs mo­to­rus savo au­to­mo­bi­liams ga­min­ti [...]
Kro­ku­vos uni­ver­si­te­tas – se­niau­sias Len­ki­jo­je, tre­čias Eu­ro­po­je – ver­tas bent pus­die­nio po jį pa­siž­val­gy­ti. XIV am­žiaus pa­sta­tų komp­lek­se (Col­le­gium Maius) da­bar įkurtas uni­ver­si­te­to mu­zie­jus. [...]
At­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, jog  ren­kan­tis, kur gy­ven­ti per at­os­to­gas, rei­kia ži­no­ti, kad pa­sau­ly­je yra per 30 vieš­bu­čių kla­si­fi­ka­vi­mo sis­te­mų ir ne­bū­ti­nai 3 žvaigždučių vieš­bu­tis Egip­te [...]
Lie­tu­vo­je silp­niau­sia būs­to įren­gi­mo da­lis yra san­tech­ni­kos ir šil­dy­mo sis­te­mos – dėl jų ge­di­mų ar ne­ko­ky­biš­ko įren­gi­mo gy­ven­to­jai pa­ti­ria be­veik 50 % vi­sų turto drau­di­mo ža­lų.
Sa­vait­ga­liai ir at­os­to­gos gam­to­je. Tai vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rios per­ka­mos so­dy­bos, va­sar­na­miai, so­do na­me­liai ar­ba bu­tai pa­jū­ry­je, vadinamieji an­trie­ji na­mai. 
Vil­nie­čiai tu­rė­jo itin re­tą ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su te­ra­pi­niais šu­ni­mis, ku­rių Lie­tu­vo­je iš vi­so yra vos ke­lios de­šim­tys. Šie gy­vū­nai spe­cia­liai par­uoš­ti bend­rau­ti su psichologinę ar fi­zi­nę [...]
Ja­ko­vo ve­te­ri­na­ri­jos cen­tro va­do­vas, ve­te­ri­na­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Ja­ko­vas Šen­gau­tas su­si­ren­gu­siems įsi­gy­ti ka­čiu­ką šei­mi­nin­kams pa­ta­ria pri­si­min­ti, kad su miauk­sin­čiu įna­miu reikės ban­dy­ti drau­giš­kai [...]
Il­ges­nis ne­gu pus­me­trio vabz­dys, ap­tik­tas Ki­ni­jos pie­tuo­se, bu­vo pri­pa­žin­tas il­giau­siu pa­sau­ly­je, ket­vir­ta­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
Bend­ro­vė „Spa­ceX“ anks­ti penk­ta­die­nį sėk­min­gai nu­tup­dė sa­vo ra­ke­tos „Fal­con 9“ pir­mą­ją pa­ko­pą ant plau­kio­jan­čios plat­for­mos At­lan­to van­de­ny­ne tuo­jau po to, kai ji iškėlė į or­bi­tą [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar šarvojimo paslaugų patalpos turėtų būti atokiau nuo ugdymo įstaigų ir gyvenamųjų namų?
Taip. Būtų patogiau tiek gedintiems, tiek gyventojams
Ne. Tokios paslaugos yra įprastos ir niekam netrukdo
Neturiu nuomonės
horoskopai
JAUTIS

JAUTIS

Sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­ga­liau bū­si­te de­ra­mai įver­tin­tas ir pa­gerb­tas už anks­čiau pa­da­ry­tus dar­bus. Pa­ga­liau skin­si­te kan­try­bės ir darbš­tu­mo pri­no­kin­tus vai­sius. Tik ne­per­var­ki­te, nes jau ky­la grės­mė svei­ka­tai. Bū­tų la­bai nau­din­ga kiek su­lė­tin­ti tem­pą.

Daugiau

Komentuojami