Pasaulio šešioliktukuose - trys lietuviai

Saulius RAMOŠKA 2013-04-29 06:00
Saulius RAMOŠKA
2013-04-29 06:00
Į šešioliktuką patekęs T.Jonkus: "Kitas uždavinys - patekti į aštuntuką, o paskui - čempiono diržas." Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Ta­das Jon­kus, Man­tas Rim­dei­ka ir Min­dau­gas Sa­ka­laus­kas - trys mū­sų ša­lies bu­ši­do ko­vo­to­jai, šeš­ta­die­nio va­ka­rą lai­mė­ję sos­ti­nė­je "K-1 World Grand Prix" at­ran­kos ko­vas ir pra­sib­ro­vę į pa­jė­giau­sių­jų še­šio­lik­tu­kus.

At­ran­kos var­žy­bo­se dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se - iki 70 kg ir per 93 kg - var­žė­si še­ši mū­sų ša­lies at­sto­vai, pu­sei jų pa­vy­ko įveik­ti var­žo­vus ir pri­ar­tė­ti prie K-1 or­ga­ni­za­ci­jos eli­to.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 kg at­ran­kos var­žy­bo­se vie­nin­te­lis iš lie­tu­vių per­ga­lę iš­plė­šė T.Jon­kus. Jis pir­ma­me raun­de žai­biš­kai su­si­do­ro­jo su ru­mu­nu Bog­da­nu Stan­ciu. Su­nkias­vo­rių mū­šiuo­se į pa­sau­lio še­šio­lik­tu­ką iš­ko­pė M.Rim­dei­ka, pra­no­kęs Mol­do­vos at­sto­vą Pa­ve­lą Vo­ro­ni­ną, ir M.Sa­ka­laus­kas, įvei­kęs len­ką Mi­cha­lą Tu­ryns­kį.

Per­ga­les iš­ko­vo­ję lie­tu­viai pel­nė ke­lia­la­pius į "K-1 World Grand Prix" fi­na­lą, ku­ria­me kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vos 16 pa­sau­lio spor­ti­nin­kų. Pu­sė jų pa­teks į su­per­fi­na­lą, ku­ria­me pri­zų fon­das sie­kia mi­li­jo­ną do­le­rių.

Teisėjų sprendimu, M.Sakalauskas (dešinėje) buvo pranašesnis už lenką M.Turynskį.

Ki­ti trys mū­sų ša­lies at­sto­vai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą: Val­de­ma­ras Kul­da (70 kg) pra­lai­mė­jo olan­dui Eye­va­nui Da­nen­ber­gui, Vai­das Va­lan­čius (70 kg) - bal­ta­ru­siui Vi­ta­li­jui Hur­kou, o Mar­ty­nas Kny­ze­lis (per 93 kg) - bel­gui Brech­tui Wal­li­sui.

No­kau­tų specialistas

26-erių klai­pė­die­tis T.Jon­kus iš vi­sų lie­tu­vių var­go ma­žiau­siai: dau­ge­lis žiū­ro­vų ne­spė­jo su­si­gau­dy­ti, kaip Ta­das pir­mo raun­do pra­džio­je aki­mirks­niu no­kau­ta­vo ru­mu­ną B.Stan­ciu. Pa­sak Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rio, ru­mu­no ko­vas jis iš­ana­li­za­vo ati­džiai, at­ra­do jo silp­nas vie­tas ir tuo pa­si­nau­do­jo.

Po dvi­ko­vos T.Jon­kus pri­si­pa­ži­no šiai ko­vai ren­gę­sis il­gai ir at­sa­kin­gai, to­dėl to­kia grei­ta per­ga­lė jo nė kiek ne­nus­te­bi­no. "Ne kar­tą esu lai­mė­jęs no­kau­tais, bu­vo no­kau­tų ir per ke­lias se­kun­des, ir kai var­žo­vas iš rin­go iš­kren­ta", - LŽ sa­kė spor­ti­nin­kas. Ke­liau­ti po pa­sau­lį mėgs­tan­tis kik­bok­so at­sto­vas tei­gė Ja­po­ni­jo­je dar ne­bu­vęs, to­dėl ši per­ga­lė ypač džiu­gi - tai pir­mas žings­nis no­rint ap­si­lan­ky­ti Ja­po­ni­jo­je.

Per 200 ko­vų tu­rė­jęs ir į še­šio­lik­tu­ką pa­te­kęs T.Jon­kus at­sklei­dė to­les­nius tiks­lus: "Ki­tas už­da­vi­nys - pa­tek­ti į aš­tun­tu­ką. O pa­skui - čem­pio­no dir­žas. Tai rea­lu, svar­bu ti­kė­ti." Tie­sa, dar spor­ti­nin­kas pri­si­pa­ži­no no­rin­tis su­kur­ti pui­kią šei­mą ir su ja ke­liau­da­mas pa­žin­ti ki­tas ša­lis.

M.Rimdeika (dešinėje) pirmame raunde nokautavo Moldovos atstovą P.Voroniną.

No­rė­jo vo­kie­tį paguldyti

Ne ma­žiau in­tri­guo­jan­čio­je va­ka­ro su­per­ko­vo­je cha­riz­ma­tiš­ka­sis Ig­nas Ba­ry­sas su­sig­rū­mė su Vo­kie­ti­jos čem­pio­nu Ma­xu Rol­lu. Tre­čią kar­tą sa­vo kar­je­ro­je ir pir­mą sy­kį ofi­cia­liai pa­gal K-1 tai­syk­les ko­vo­jęs žiū­ro­vų nu­my­lė­ti­nis I.Ba­ry­sas per­ga­lę pel­nė tei­sė­jų spren­di­mu.

Pa­pras­tai ko­vo­jan­tis pa­gal MMA tai­syk­les Ig­nas LŽ pri­si­pa­ži­no, jog bu­vo su­nku pri­pras­ti prie ki­to­kių tai­syk­lių - rung­tis tik sto­vint ir pa­sik­liau­jant smū­gių jė­ga ir tech­ni­ka. "Bu­vo su­nku - nau­jos tai­syk­lės, pa­jė­gus var­žo­vas. Bet esu pa­ten­kin­tas. Ge­rai ati­dir­bau, tik tre­čia­me raun­de kiek pri­trū­kau kva­po. Bet to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra", - švy­tė­jo spor­ti­nin­kas.

Jis pri­si­pa­ži­no, kad iš įpro­čio ne sy­kį no­rė­jo par­vers­ti var­žo­vą ir at­lik­ti skaus­min­gą veiks­mą, ypač vie­nu me­tu, kai vo­kie­tis jam tren­kė ke­liu. "Jau no­rė­jau jį pa­gul­dy­ti, bet su­si­val­džiau, - sa­kė I.Ba­ry­sas. Už per­ga­lę jis dė­ko­jo tre­ne­riams Il­ga­rui Gru­žins­kui, Rim­vy­dui Bi­liui ir sa­vo drau­gui Do­na­tui Ur­bo­nui, ku­rie jam pa­dė­jo pa­si­reng­ti. "Be jų ne­bū­tų šios per­ga­lės", - ti­ki­no Ig­nas.

Ko­vo­ti su­truk­dė trauma

Grėsmingos išvaizdos belgui B.Wallisui (kairėje) pergalė prieš M.Knyzelį atiteko tik po papildomo raundo.

Tur­ny­rą vai­ni­ka­vo dvi­ko­va dėl KOK (King of Kings) čem­pio­no dir­žo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 77 kg. Į jį pre­ten­da­vo len­kas De­ni­sas Ma­kovs­kis ir Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­vau­jan­ti Ukrai­nos žvaigž­dė Ar­tu­ras Ky­šen­ka. Ta­čiau in­tri­gos žiū­ro­vai ne­su­lau­kė. Jau pir­ma­me raun­de len­kas pa­ty­rė trau­mą, ko­va nu­trauk­ta ir nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas A.Ky­šen­ka.

"Kiek su­pra­tau, jam at­si­nau­ji­no se­na ran­kos trau­ma", - ap­gai­les­ta­vo dir­žą už­si­juo­sęs ukrai­nie­tis. Jis ti­kė­jo­si, jog an­tra­me raun­de var­žo­vą no­kau­tuos ir pel­ny­tai iš­ko­vos dir­žą. Ta­čiau tai per­ga­lės ne­su­men­ki­no. "Vi­sa­da lik­da­vau an­tras, o da­bar esu pir­mas", - džiau­gė­si nau­ja­sis KOK pa­sau­lio čem­pio­nas.

RE­ZUL­TA­TAI (nu­ga­lė­to­jai par­yš­kin­ti)

At­ran­kos ko­vos

Iki 70 kg: Val­de­ma­ras Kul­da (Lie­tu­va) - EYE­VA­NAS DANENBERGAS (Olan­di­ja). Per­ga­lė no­kau­tu tre­čia­me raun­de.

Iki 70 kg: TA­DAS JONKUS (Lie­tu­va) - Bog­da­nas Stan­ciu (Ru­mu­ni­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 70 kg: Vai­das Va­lan­čius (Lie­tu­va) - VI­TA­LIS HURKOU (Bal­ta­ru­si­ja). Per­ga­lė no­kau­tu an­tra­me raun­de.

Per 93 kg: MAN­TAS RIMDEIKA (Lie­tu­va) - Pa­ve­las Besz­ter­da (Len­ki­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Per 93 kg: MIN­DAU­GAS SAKALAUSKAS (Lie­tu­va) - Mi­cha­las Tu­ryns­kis (Len­ki­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Per 93 kg: Mar­ty­nas Kny­ze­lis (Lie­tu­va) - BREH­TAS WALLISAS (Bel­gi­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu po pa­pil­do­mo raun­do.

Superkovos

Iki 64 kg: Dei­vi­das Da­ny­la (Lie­tu­va) - Ma­xi­mas Rai­le­nas (Mol­do­va). Ly­gio­sios.

Iki 85 kg: MA­TAS STEBULIAUSKAS (Lie­tu­va) - Pier­ras Cla­se­nas (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: MAK­SI­MAS NEVOLIA (Lie­tu­va) - Eval­das Gus­tys (Lie­tu­va). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 67 kg: IG­NAS BARYSAS (Lie­tu­va) - Ma­xas Rol­las (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: TO­MAS PAKUTINSKAS (Lie­tu­va) - Ju­ri­jus Viš­nevs­kis (Lat­vi­ja). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de už­lau­žus spran­dą.

Dėl KOK pa­sau­lio čem­pio­no dir­žo iki 77 kg: De­ni­sas Ma­kovs­kis (Len­ki­ja) - AR­TU­RAS KY­ŠEN­KA (Ukrai­na). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de po var­žo­vo trau­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sie­kiant už­kar­dy­ti te­le­fo­ni­nius nu­si­kal­ti­mus rei­kia re­gis­truo­ti vi­sas iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­les – tiek nau­jas, tiek ir da­bar jau nau­do­ja­mas, sa­ko vi­daus rei­ka­lų ministras To­mas Ži­lins­kas.
Ne­pai­sant tarp Vil­niaus ir ke­lių di­džių­jų Ru­si­jos mies­tų pa­si­ra­šy­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių, dvi­ša­lė par­tne­rys­tė sa­vi­val­dos ly­giu mer­di. Sos­ti­nės va­do­vai tvir­ti­na, kad iš kai­my­ni­nės ša­lies [...]
Bu­vęs Ka­na­dos dip­lo­ma­tas Scot­tas Gil­mo­re'as ra­gi­na ati­džiau įsi­žiū­rė­ti į Ru­si­ją ir jos me­na­mą ga­ly­bę. Ru­si­ja vi­sai ne to­kia, ko­kią ją įsi­vaiz­duo­ja­te. Jos eko­no­mi­ka ma­žes­nė už Pie­tų Ko­rė­jos. [...]
Nors ES va­do­vai tei­gia no­rin­tys kuo grei­čiau pra­dė­ti ir už­baig­ti Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mo pro­ce­są, de­ry­bos, anot po­li­to­lo­go Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko, grei­tos ir sklan­džios ne­bus. Ir tam la­biau­siai truk­dys [...]
Ra­di­jas pra­trū­ko: „RAI­NIŲ TRA­GE­DI­JA. Tie ne­krikš­tai žy­dai NKGB-is­tai, nu­kan­ki­no tel­šiš­kius žiau­riau nei Kris­tų Je­ru­za­lėj ‒ tai P. Ras­lan, N. Du­šans­kij, D. Švarc­man, M. Gut­man ir dar vie­nas [...]
Šian­dien, mi­nė­da­mi Bir­že­lio su­ki­li­mo 75-ąsias me­ti­nes, pri­si­min­ki­me ryš­kes­nius ir ma­žiau ži­no­mus jo epi­zo­dus bei žmo­nes, ku­rių var­dus da­bar sau­go tik ar­chy­vų len­ty­nos ir bib­lio­te­kų ran­kraš­ty­nai.
„Ki­nas po žvaigž­dė­mis“ sep­tin­tą­jį se­zo­ną pra­dė­jo Val­do­vų rū­muo­se. Su­te­mus fil­mai po at­vi­ru dan­gu­mi ro­do­mi že­mu­ti­nės pi­lies re­ne­san­si­nia­me kie­me­ly­je. Per­žiū­ras kasmet ren­gia „Pa­sa­kos“ [...]
Į sos­ti­nės Ra­šy­to­jų klu­bą va­kar su­si­rin­kę An­ta­no Vai­čiu­lai­čio kū­ry­bos ger­bė­jai džiau­gė­si ga­li­my­be ne tik iš­girs­ti lau­rea­to var­dą, bet ir iš­vys­ti į sve­čius atvykusias Vai­čiu­lai­čių du­kras.
Šį sek­ma­die­nį, bir­že­lio 26 d., 18 val. vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai kvie­čia­mi į Ber­nar­di­nų so­dą – prie mu­zi­ki­nio fon­ta­no vyks šven­ti­nis ren­gi­nys – lie­tu­vių tau­ti­nio kostiumo kon­kur­so „I­šaus­ta [...]
Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cen­tras šian­dien kvie­čia į tra­di­ci­nę Jo­ni­nių šventę Jo­no kal­ne­ly­je. 
Už­sie­nio bend­ro­vių in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je at­si­per­ka treč­da­liu grei­čiau nei ki­to­se ša­ly­se – tą le­mia at­otrū­kis tarp lie­tu­viš­kų ir eu­ro­pi­nių at­ly­gi­ni­mų, pi­gi biu­rų nuo­ma ir ki­tos prie­žas­tys.
Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei ap­sisp­ren­dus pa­lik­ti dau­giau nei 0,5 mlrd. gy­ven­to­jų vie­ni­jan­čią Eu­ro­pos Są­jun­gą, ana­li­ti­kai tei­gia, kad eko­no­mi­kos sta­bi­lu­mas pri­klau­sys nuo Bendrijos po­li­ti­kų spren­di­mų. [...]
Gre­ta tur­gaus ir ne­to­li au­to­bu­sų sto­ties esan­tis ap­leis­tas pa­sta­tas, pri­klau­san­tis Birš­to­no sa­vi­val­dy­bei, bus par­duo­da­mas auk­cio­ne. Tai pa­sku­ti­nis re­kons­truk­ci­jos rei­ka­lau­jan­tis ob­jek­tas, iki šiol [...]
Su­de­ri­nus ga­lu­ti­nį Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mo pro­jek­tą, ji bus už­da­ry­ta lie­pos vi­du­ry­je iki pat dar­bų pa­bai­gos ki­tą­met, sa­ko sos­ti­nės vicemeras Gin­tau­tas Pa­luc­kas.
Ti­tu­lą gi­nan­tis Vil­niaus „Žal­gi­ris“ skam­bia gai­da bai­gė „SMScre­dit.lt A ly­gos“ ko­vas prieš ar­tė­jan­čius iš­šū­kius UEFA Čem­pio­nų ly­go­je.
Pen­ki Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) klu­bai at­ei­nan­tį se­zo­ną var­žy­sis įvai­riuo­se Eu­ro­pos krepšinio klu­bų tur­ny­ruo­se.
Ak­to­rius John­ny Dep­pas iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus – ap­kal­tin­tas smur­tu ir pikt­nau­džia­vi­mu al­ko­ho­liu jis triukš­min­gai ski­ria­si su jau­nu­te žmo­na Am­ber Heard, dėl ku­rios paliko sa­vo il­ga­me­tę [...]
Ekra­no žvaigž­dei Umai Thur­man teks ku­riam lai­kui ati­dė­ti vi­sus dar­bus ki­ne: pra­ne­ša­ma, jog ak­to­rė pa­ty­rė rim­tų trau­mų nu­kri­tu­si nuo ark­lio ir jos lau­kia ilgas svei­ki­mo lai­ko­tar­pis.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Pa­trauk­ti iš akių so­vie­ti­nius re­lik­tus, bet iš­sau­go­ti, kad jau­ni­mas ži­no­tų apie pra­ei­tį, – to­kias už­duo­tis iš­si­kė­lu­si Ukrai­nos val­džia per da­bar­ti­nę de­ko­mu­ni­za­ci­jos ban­gą. Ma­no­ma, kad pa­sa­ko­jant [...]
ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ir Vie­nos eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ty­rė­jų dar­bas pa­te­ko į pres­ti­ži­nį moks­lo lei­di­nį tarp­tau­ti­nės rin­ko­da­ros sri­ty­je „Jour­nal of In­ter­na­tio­nal Mar­ke­ting“. [...]
Šian­dien, bir­že­lio 22 die­ną vyks gim­to­sios kal­bos (bal­ta­ru­sių, len­kų, ru­sų) mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų II ir III da­lys.
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Kau­no bo­ta­ni­kos so­de sa­vo ele­gan­tiš­kus tul­pi­nius žie­dus iš­sklei­dė ir pa­sig­ro­žė­ti šiuo ne­ei­li­niu reginiu kvie­čia tulp­me­džiai.
Šį­kart kė­liau­si anks­ti, nes se­no­kai ne­žve­jo­jau ir pri­sis­vai­gau, kad ma­nęs ne­su­lauk­da­mos žu­vys pa­čios lipa į kran­tą.
Pa­grin­di­nis au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Saab Au­to­mo­bi­le AB“ ak­ci­nin­kas, bend­ras Šve­di­jos ir Ki­ni­jos kon­sor­ciu­mas „Nevs“ (Na­tio­nal Elec­tric Ve­hic­le Swe­den) par­eiš­kė, kad švediškas ma­ši­nas „Saab“ [...]
Pra­si­de­dant il­ga­jam sa­vait­ga­liui dėl in­ten­sy­vaus eis­mo ke­liuo­se ir su­si­da­riu­sių spūs­čių ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu ne­iš­ven­gia­mai tam­pa ri­zi­kin­ges­nės, tei­gia­ma ne gy­vy­bės draudimo bend­ro­vės „Com­pen­sa [...]
Per mė­ne­sį vi­sa­me pa­sau­ly­je apie pu­sę mi­li­jo­no skry­džių vė­luo­ja ar­ba yra at­šau­kia­mi, tad, tur­būt, kiek­vie­nam ke­liau­jan­čiam žmo­gui pa­žįs­ta­mas nu­si­vy­li­mo jaus­mas su­ži­no­jus, kad su­pla­nuo­tas [...]
Iš Pa­lan­gos oro uos­to pra­dė­ti vyk­dy­ti du nau­ji marš­ru­tai.
Daž­nas ma­žes­nių pa­sta­tų sta­ty­to­jas įpa­rei­go­ji­mą or­ga­ni­zuo­ti sta­ty­bos tech­ni­nę prie­žiū­rą vis dar lai­ko for­ma­liu. Ypač jei na­mą ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tą šei­mi­nin­kai stato sa­vo ran­ko­mis [...]
Dar prieš po­rą de­šimt­me­čių ga­mi­na­mi te­le­vi­zo­riai bū­da­vo su­nkūs ir sto­ri, to­dėl užim­da­vo daug vie­tos, o sta­ty­ti juos tek­da­vo tik ant pa­kan­ka­mai tvir­tų bal­dų, kur nors kambario kam­pe. Šian­dien [...]
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Šią ma­žą ka­ty­tę kaž­ko­kie sa­dis­tai iš­me­tė iš va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. Žmo­nės, ma­čiu­sie­ji tą vaiz­dą dėl pa­tir­to šo­ko neįsidėmėjo ma­ši­nos nu­me­rių.
Eu­ro­pos far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos, tarp jų – ir vei­kian­čios Lie­tu­vo­je, nuo lie­pos sa­va­no­riš­kai skelbs duo­me­nis apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais ir or­ga­ni­za­ci­jo­mis. In­ter­ne­te [...]
Ati­da­rius va­sa­ros se­zo­ną, pir­kė­jų krep­še­liuo­se gar­bin­gą vie­tą iš­si­ko­vo­ja lau­ko keps­niams ruo­šti skir­ta mė­sa, įvai­rūs jos priedai ir už­kan­džiai. 
Rugp­jū­čio 31 die­ną pra­si­dės 73-ia­sis tarp­tau­ti­nis Ve­ne­ci­jos ki­no fes­ti­va­lis. Jį ati­da­rys miu­zik­las „La La Land“, ku­ria­me pa­grin­di­nius vaid­me­nis at­lie­ka Em­ma Sto­ne ir Rya­nas Gos­lin­gas.
JAV pri­sie­ku­sie­ji ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė, kad Bri­ta­ni­jos ro­ko gru­pė „Led Zep­pe­lin“ ne­pa­vo­gė jos vi­zi­ti­ne kor­te­le ta­pu­sios dai­nos „Stair­way to Hea­ven“ įžan­gos me­lo­di­jos iš se­niai ne­beeg­zis­tuo­jan­čios [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip "Brexit" paveiks Europos Sąjungą?
Tai ES žlugimo pradžia
Labiausiai nukentės pati Jungtinė Karalystė
Žalą patirs abi pusės, tačiau ilgainiui išsikapanos
Ženkliai padidės Rusijos įtaka ES
Jei ES atsinaujins, viskas susiklostys gerai
Per daug panikuojama. Nieko baisaus nenutiks
Man nerūpi
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Jei pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je su­ge­bė­si­te par­ei­gą su­de­rin­ti su ma­lo­nu­mu, nu­šau­si­te du zui­kius vie­nu šū­viu. Tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį pa­sis­ten­ki­te ne­pul­ti į dep­re­si­ją vien dėl to, kad kai ku­rie žmo­nės ne­si­lai­ko sa­vo pa­ža­dų. La­biau pa­sik­liau­ki­te sa­vo jė­go­mis. Sek­ma­die­nį pa­si­rū­pin­ki­te sa­vo iš­vaiz­da.

Daugiau

Komentuojami