Pasaulio šešioliktukuose - trys lietuviai

Saulius RAMOŠKA 2013-04-29 06:00
Saulius RAMOŠKA
2013-04-29 06:00
Į šešioliktuką patekęs T.Jonkus: "Kitas uždavinys - patekti į aštuntuką, o paskui - čempiono diržas." Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Ta­das Jon­kus, Man­tas Rim­dei­ka ir Min­dau­gas Sa­ka­laus­kas - trys mū­sų ša­lies bu­ši­do ko­vo­to­jai, šeš­ta­die­nio va­ka­rą lai­mė­ję sos­ti­nė­je "K-1 World Grand Prix" at­ran­kos ko­vas ir pra­sib­ro­vę į pa­jė­giau­sių­jų še­šio­lik­tu­kus.

At­ran­kos var­žy­bo­se dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se - iki 70 kg ir per 93 kg - var­žė­si še­ši mū­sų ša­lies at­sto­vai, pu­sei jų pa­vy­ko įveik­ti var­žo­vus ir pri­ar­tė­ti prie K-1 or­ga­ni­za­ci­jos eli­to.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 kg at­ran­kos var­žy­bo­se vie­nin­te­lis iš lie­tu­vių per­ga­lę iš­plė­šė T.Jon­kus. Jis pir­ma­me raun­de žai­biš­kai su­si­do­ro­jo su ru­mu­nu Bog­da­nu Stan­ciu. Su­nkias­vo­rių mū­šiuo­se į pa­sau­lio še­šio­lik­tu­ką iš­ko­pė M.Rim­dei­ka, pra­no­kęs Mol­do­vos at­sto­vą Pa­ve­lą Vo­ro­ni­ną, ir M.Sa­ka­laus­kas, įvei­kęs len­ką Mi­cha­lą Tu­ryns­kį.

Per­ga­les iš­ko­vo­ję lie­tu­viai pel­nė ke­lia­la­pius į "K-1 World Grand Prix" fi­na­lą, ku­ria­me kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vos 16 pa­sau­lio spor­ti­nin­kų. Pu­sė jų pa­teks į su­per­fi­na­lą, ku­ria­me pri­zų fon­das sie­kia mi­li­jo­ną do­le­rių.

Teisėjų sprendimu, M.Sakalauskas (dešinėje) buvo pranašesnis už lenką M.Turynskį.

Ki­ti trys mū­sų ša­lies at­sto­vai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą: Val­de­ma­ras Kul­da (70 kg) pra­lai­mė­jo olan­dui Eye­va­nui Da­nen­ber­gui, Vai­das Va­lan­čius (70 kg) - bal­ta­ru­siui Vi­ta­li­jui Hur­kou, o Mar­ty­nas Kny­ze­lis (per 93 kg) - bel­gui Brech­tui Wal­li­sui.

No­kau­tų specialistas

26-erių klai­pė­die­tis T.Jon­kus iš vi­sų lie­tu­vių var­go ma­žiau­siai: dau­ge­lis žiū­ro­vų ne­spė­jo su­si­gau­dy­ti, kaip Ta­das pir­mo raun­do pra­džio­je aki­mirks­niu no­kau­ta­vo ru­mu­ną B.Stan­ciu. Pa­sak Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rio, ru­mu­no ko­vas jis iš­ana­li­za­vo ati­džiai, at­ra­do jo silp­nas vie­tas ir tuo pa­si­nau­do­jo.

Po dvi­ko­vos T.Jon­kus pri­si­pa­ži­no šiai ko­vai ren­gę­sis il­gai ir at­sa­kin­gai, to­dėl to­kia grei­ta per­ga­lė jo nė kiek ne­nus­te­bi­no. "Ne kar­tą esu lai­mė­jęs no­kau­tais, bu­vo no­kau­tų ir per ke­lias se­kun­des, ir kai var­žo­vas iš rin­go iš­kren­ta", - LŽ sa­kė spor­ti­nin­kas. Ke­liau­ti po pa­sau­lį mėgs­tan­tis kik­bok­so at­sto­vas tei­gė Ja­po­ni­jo­je dar ne­bu­vęs, to­dėl ši per­ga­lė ypač džiu­gi - tai pir­mas žings­nis no­rint ap­si­lan­ky­ti Ja­po­ni­jo­je.

Per 200 ko­vų tu­rė­jęs ir į še­šio­lik­tu­ką pa­te­kęs T.Jon­kus at­sklei­dė to­les­nius tiks­lus: "Ki­tas už­da­vi­nys - pa­tek­ti į aš­tun­tu­ką. O pa­skui - čem­pio­no dir­žas. Tai rea­lu, svar­bu ti­kė­ti." Tie­sa, dar spor­ti­nin­kas pri­si­pa­ži­no no­rin­tis su­kur­ti pui­kią šei­mą ir su ja ke­liau­da­mas pa­žin­ti ki­tas ša­lis.

M.Rimdeika (dešinėje) pirmame raunde nokautavo Moldovos atstovą P.Voroniną.

No­rė­jo vo­kie­tį paguldyti

Ne ma­žiau in­tri­guo­jan­čio­je va­ka­ro su­per­ko­vo­je cha­riz­ma­tiš­ka­sis Ig­nas Ba­ry­sas su­sig­rū­mė su Vo­kie­ti­jos čem­pio­nu Ma­xu Rol­lu. Tre­čią kar­tą sa­vo kar­je­ro­je ir pir­mą sy­kį ofi­cia­liai pa­gal K-1 tai­syk­les ko­vo­jęs žiū­ro­vų nu­my­lė­ti­nis I.Ba­ry­sas per­ga­lę pel­nė tei­sė­jų spren­di­mu.

Pa­pras­tai ko­vo­jan­tis pa­gal MMA tai­syk­les Ig­nas LŽ pri­si­pa­ži­no, jog bu­vo su­nku pri­pras­ti prie ki­to­kių tai­syk­lių - rung­tis tik sto­vint ir pa­sik­liau­jant smū­gių jė­ga ir tech­ni­ka. "Bu­vo su­nku - nau­jos tai­syk­lės, pa­jė­gus var­žo­vas. Bet esu pa­ten­kin­tas. Ge­rai ati­dir­bau, tik tre­čia­me raun­de kiek pri­trū­kau kva­po. Bet to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra", - švy­tė­jo spor­ti­nin­kas.

Jis pri­si­pa­ži­no, kad iš įpro­čio ne sy­kį no­rė­jo par­vers­ti var­žo­vą ir at­lik­ti skaus­min­gą veiks­mą, ypač vie­nu me­tu, kai vo­kie­tis jam tren­kė ke­liu. "Jau no­rė­jau jį pa­gul­dy­ti, bet su­si­val­džiau, - sa­kė I.Ba­ry­sas. Už per­ga­lę jis dė­ko­jo tre­ne­riams Il­ga­rui Gru­žins­kui, Rim­vy­dui Bi­liui ir sa­vo drau­gui Do­na­tui Ur­bo­nui, ku­rie jam pa­dė­jo pa­si­reng­ti. "Be jų ne­bū­tų šios per­ga­lės", - ti­ki­no Ig­nas.

Ko­vo­ti su­truk­dė trauma

Grėsmingos išvaizdos belgui B.Wallisui (kairėje) pergalė prieš M.Knyzelį atiteko tik po papildomo raundo.

Tur­ny­rą vai­ni­ka­vo dvi­ko­va dėl KOK (King of Kings) čem­pio­no dir­žo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 77 kg. Į jį pre­ten­da­vo len­kas De­ni­sas Ma­kovs­kis ir Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­vau­jan­ti Ukrai­nos žvaigž­dė Ar­tu­ras Ky­šen­ka. Ta­čiau in­tri­gos žiū­ro­vai ne­su­lau­kė. Jau pir­ma­me raun­de len­kas pa­ty­rė trau­mą, ko­va nu­trauk­ta ir nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas A.Ky­šen­ka.

"Kiek su­pra­tau, jam at­si­nau­ji­no se­na ran­kos trau­ma", - ap­gai­les­ta­vo dir­žą už­si­juo­sęs ukrai­nie­tis. Jis ti­kė­jo­si, jog an­tra­me raun­de var­žo­vą no­kau­tuos ir pel­ny­tai iš­ko­vos dir­žą. Ta­čiau tai per­ga­lės ne­su­men­ki­no. "Vi­sa­da lik­da­vau an­tras, o da­bar esu pir­mas", - džiau­gė­si nau­ja­sis KOK pa­sau­lio čem­pio­nas.

RE­ZUL­TA­TAI (nu­ga­lė­to­jai par­yš­kin­ti)

At­ran­kos ko­vos

Iki 70 kg: Val­de­ma­ras Kul­da (Lie­tu­va) - EYE­VA­NAS DANENBERGAS (Olan­di­ja). Per­ga­lė no­kau­tu tre­čia­me raun­de.

Iki 70 kg: TA­DAS JONKUS (Lie­tu­va) - Bog­da­nas Stan­ciu (Ru­mu­ni­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 70 kg: Vai­das Va­lan­čius (Lie­tu­va) - VI­TA­LIS HURKOU (Bal­ta­ru­si­ja). Per­ga­lė no­kau­tu an­tra­me raun­de.

Per 93 kg: MAN­TAS RIMDEIKA (Lie­tu­va) - Pa­ve­las Besz­ter­da (Len­ki­ja). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Per 93 kg: MIN­DAU­GAS SAKALAUSKAS (Lie­tu­va) - Mi­cha­las Tu­ryns­kis (Len­ki­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Per 93 kg: Mar­ty­nas Kny­ze­lis (Lie­tu­va) - BREH­TAS WALLISAS (Bel­gi­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu po pa­pil­do­mo raun­do.

Superkovos

Iki 64 kg: Dei­vi­das Da­ny­la (Lie­tu­va) - Ma­xi­mas Rai­le­nas (Mol­do­va). Ly­gio­sios.

Iki 85 kg: MA­TAS STEBULIAUSKAS (Lie­tu­va) - Pier­ras Cla­se­nas (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: MAK­SI­MAS NEVOLIA (Lie­tu­va) - Eval­das Gus­tys (Lie­tu­va). Per­ga­lė no­kau­tu pir­ma­me raun­de.

Iki 67 kg: IG­NAS BARYSAS (Lie­tu­va) - Ma­xas Rol­las (Vo­kie­ti­ja). Per­ga­lė tei­sė­jų spren­di­mu.

Iki 85 kg: TO­MAS PAKUTINSKAS (Lie­tu­va) - Ju­ri­jus Viš­nevs­kis (Lat­vi­ja). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de už­lau­žus spran­dą.

Dėl KOK pa­sau­lio čem­pio­no dir­žo iki 77 kg: De­ni­sas Ma­kovs­kis (Len­ki­ja) - AR­TU­RAS KY­ŠEN­KA (Ukrai­na). Per­ga­lė pir­ma­me raun­de po var­žo­vo trau­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius tei­gia iki šio iš pa­bė­gė­lių, ku­riuos bu­vo ap­gy­ven­di­nęs sa­vo va­sar­na­my­je, ne­ga­vęs jo­kios ži­nios. Dau­giau nei pus­me­tį Lie­tu­vo­je praleidusi ira­kie­čių šei­ma [...]
Tarp­tau­ti­nį NA­TO są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną ki­tų me­tų pa­va­sa­rį pla­nuo­ja­ma dis­lo­kuo­ti Ruk­lo­je, pra­ne­šė Kraš­to apsaugos mi­nis­te­ri­ja (KAM).
Per pir­mą­jį Es­ti­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų ra­tą nė vie­nas iš tri­jų už­re­gis­truo­tų kan­di­da­tų, sie­kian­čių pa­keis­ti dvi ka­den­ci­jas dir­bu­sį li­be­ra­lą Too­mą Hend­ri­ką Il­ve­są, nesurinko bū­ti­nų 68 [...]
Briu­se­ly­je įsi­kū­ru­sio Bel­gi­jos kri­mi­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to komp­lek­se pir­ma­die­nį par­yčiais nu­griau­dė­jo ga­lin­gas spro­gi­mas, pa­da­ręs di­de­lę ža­lą pa­sta­tui, bet ne­su­žei­dęs žmo­nių, prokurorai ir ug­nia­ge­siai.
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
„Keis­tas jaus­mas pri­sta­ty­ti fil­mą Es­ti­jo­je. Ta­ry­tum su­ti­kai to­li­mus gi­mi­nai­čius ir ne­bep­ri­si­me­ni jų var­dų... Ne­pai­sant ma­no ne­ri­mo, kad fil­mas ga­li „šau­ti pro ša­lį“, es­tai labai šil­tai pri­ėmė [...]
Su­bti­laus hu­mo­ro fil­mų au­to­riaus Woo­dy Al­le­no „Aukš­tuo­me­nės klu­bas“ („Café So­cie­ty“) ro­do­mas ki­no tea­truo­se. Skir­tin­gai nei sa­ko nau­jo­sios juo­stos pa­va­di­ni­mas, pats W. Allenas sa­vo gy­ve­ni­mą [...]
Rug­sė­jo 2–5 d. vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos ren­gi­niai. Juos jun­gian­ti te­ma ─ „Žy­dų kal­bos“. 
To­mas Dir­gė­la – jau­nas vai­kų ra­šy­to­jas, užau­gęs Pa­lan­go­je ir pra­dė­jęs kur­ti jau pra­di­nė­se kla­sė­se. Kai sy­kį su­si­ti­ko dvi jo pu­sės – Mei­lė kū­ry­bai ir Mei­lė vai­kams, – ne­be­li­ko nie­ko [...]
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa at­sklei­dė, kad jau­no­ji kar­ta kei­čia sa­vo ap­si­pir­ki­mo įpro­čius – pa­sta­rie­ji ne­bė­ra lin­kę laukti il­go­se ei­lė­se.
Jei vi­si lėk­tu­vo ke­lei­viai, vyks­tan­tys į sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tą ga­ben­tų­si pil­nus sli­di­nė­ji­mo įran­gos komp­lek­tus, tai ma­žes­nis ar ne itin ga­lin­gas lėk­tu­vas tie­siog ne­pa­kil­tų nuo že­mės. Sli­di­nin­kams, [...]
Šian­dien ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pri­ėmė dvie­jų nau­jai į par­ei­gas pa­skir­tų pro­ku­ro­rų prie­sai­kas. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos pro­ku­ro­rė Jū­ra­tė Se­mė­nie­nė pradės dirb­ti Ku­piš­ky­je, [...]
Lie­tu­viai pra­de­da at­vi­res­nė­mis aki­mis žiū­rė­ti į Ho­lo­kaus­tą, ir tai pa­de­da plė­to­ti drau­giš­kus san­ty­kius su Iz­rae­liu, pir­ma­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Molėtuose pa­ger­bu­si žy­dų [...]
Penk­ta­die­nį miš­rio­mis es­ta­fe­tė­mis pra­si­dė­jęs, o sek­ma­die­nį per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­mis bai­gė­si Pa­sau­lio va­sa­ros biat­lo­no čem­pio­na­tas, ku­ris vy­ko vi­sai ne­to­li Lie­tu­vos – Es­ti­jo­je, Ote­pės mies­te­ly­je. [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ vis dar ieš­ko at­akų or­ga­ni­za­to­riaus, to­dėl klu­bas į per­žiū­rą pa­sik­vie­tė 31 me­tų 191 Lo­ren­zo Wil­liam­są.
Iš­ki­lus Mek­si­kos es­tra­di­nės mu­zi­kos dai­ni­nin­kas ir pro­diu­se­ris Jua­nas Gab­rie­lis mi­rė sek­ma­die­nį nuo šir­dies smū­gio Los An­dže­lo prie­mies­ty­je San­ta Mo­ni­ko­je, bū­da­mas 66 me­tų, pra­ne­šė mek­si­kie­čių [...]
Pa­sau­lio ki­no tea­truo­se pra­dė­tas ro­dy­ti veiks­mo fil­mas „Sa­vi­žu­džių bū­rys“ – kon­tra­ver­siš­ka is­to­ri­ja apie blo­giu­kus, gel­bė­jan­čius pa­sau­lį. Prem­je­ros pro­ga ak­to­rius Jaredas Le­to, vai­di­nęs [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas, šį pa­va­sa­rį pel­nęs Eu­ro­par­la­men­to su­teik­tą Eu­ro­pos pi­lie­čio ap­do­va­no­ji­mą, ruo­šia­si 22-ųjų moks­lo me­tų pra­džiai. Naujų klau­sy­to­jų pri­ėmi­mas [...]
Ar­tė­jant Rug­sė­jo 1-ajai, Moks­lo ir ži­nių die­nai, dir­ban­tys tė­ve­liai, ku­rie au­gi­na mo­kyk­li­nu­ką iki 12 me­tų, tu­rės ne ma­žiau kaip pu­sę dar­bo die­nos lais­vo nuo dar­bo lai­ko pa­ly­dė­ti vaiką į mo­kyk­lą.
Dau­giau kaip 300 lau­ki­nių šiau­ri­nių el­nių žu­vo nuo žai­bo smū­gio Nor­ve­gi­jos pie­tuo­se, pir­ma­die­nį pranešė ša­lies par­ei­gū­nai.
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Pa­lei Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo sta­ty­bų eta­po ruo­žą pra­dė­jo veik­ti dvi 110 ki­lo­vol­tų (kV) po­že­mi­nės elektros per­da­vi­mo li­ni­jos.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Ra­di­jo sto­tis „Ra­dio­cen­tras“ pra­de­da dar vie­ną ra­di­jo se­zo­ną su nau­ju šū­kiu, at­si­nau­ji­nu­sia prog­ra­ma bei naujais bal­sais ete­ry­je. 
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę moka par­si­siųs­ti ir [...]
Kė­dai­nių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­pa­si­nau­do­jo jiems su­teik­ta ga­li­my­be ne­mo­ka­mai mi­kros­che­mo­mis pa­ženk­lin­ti au­gi­na­mus šu­nis bei ka­tes. Iš maž­daug 16 tūks­tan­čių šia­me rajone au­gi­na­mų šių [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Rei­kė­tų ži­no­ti, kad, žmo­gui su­sir­gus, jam rei­ka­lin­gos gy­dy­mo pa­slau­gos (iš­sky­rus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą) yra su­tei­kia­mos tik to­je įstai­go­je, ku­rio­je jis tuo metu yra pri­si­ra­šęs.
Nuo šian­dien, rugp­jū­čio 29 die­nos, die­nos įsi­ga­lio­ja nau­jas 2016 m. kompensuojamųjų vais­tų kai­ny­nas.
Beyon­ce sek­ma­die­nį už sa­vo „For­ma­tion“ – po­li­tiš­kiau­sią per vi­są jos kar­je­rą kli­pą, ku­riuo par­odo­mas so­li­da­ru­mas su ju­dė­ji­mu „Black Li­ves Mat­ter“ („Juodųjų gy­vy­bės svar­bios“), [...]
Ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo ran­kraš­tis, lai­ko­mas vie­na mįs­lin­giau­sių pa­sau­ly­je kny­gų, yra par­ašy­tas ne­ži­no­ma kal­ba ar­ba šif­ru, ku­rio iki šiol nie­kas ne­perp­ra­to – netgi ge­riau­si krip­tog­ra­fai.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar šiemet augo jūsų arba jūsų pažįstamų žmonių darbo užmokestis? 
Taip. Augo mano darbo užmokestis
Taip. Didėjo pažįstamo asmens alga
Ne. Tokio stebuklo neįvyko
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami