Va­kar Ni­do­je star­ta­vo tra­di­ci­nė ta­pu­si is­to­ri­nių bur­val­čių re­ga­ta „Bur­pi­lis“. Šie­met bus ga­li­ma iš­vys­ti net aš­tuo­nis mariomis lenk­ty­niau­jan­čius lai­vus.
Šiandien skaitykite
Elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kai ir į elek­tro­mo­bi­lius be­si­da­ran­tiems vai­ruo­to­jams pa­sta­ro­sios die­nos – džiu­gus me­tas. Ga­min­to­jai vie­nas po ki­to da­li­ja­si am­bi­cin­gais pla­nais ir že­ria nau­jie­nas [...]
Lie­tu­vo­je cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mas šva­rus po­že­mi­nis van­duo. Ga­li­me di­džiuo­tis sa­vo van­dens iš­tek­liais. Ta­čiau nau­jau­sias ty­ri­mas at­sklei­dė grės­mę – van­den­tie­kio van­de­ny­je aptikta to­kių svei­ka­tai [...]
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su kibernetine la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, [...]
Pra­ėju­sia­me tu­re nu­trau­kęs ne­lai­mė­tų rung­ty­nių se­ri­ją „Kau­no Žalgiris“ pra­tę­sė sėk­min­gą [...]
Vie­nas pa­grin­di­nių bet ko­kios sri­ties va­do­vo už­da­vi­nių yra per­so­na­lo ug­dy­mas ir to­bu­li­ni­mas. Tam [...]
Vy­riau­sy­bė skirs sig­na­ta­ro ren­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams Al­gi­man­tui Nor­vi­lui ir Jo­nui Pa­ngo­niui.
Dar­bą šią sa­vai­tę bai­gė Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­do­rė Lietuvoje De­bo­rah McCart­hy.
Po­pie­žius Pra­nciš­kus tre­čia­die­nį lėk­tu­vu at­vy­ko iš Ro­mos į Len­ki­ją, ku­rio­je lan­ky­sis pen­kias die­nas. Čia vyks 2016 pa­sau­lio jau­ni­mo die­nos, į ku­rias at­vy­ko šimtai tūks­tan­čių mal­di­nin­kų.
Eu­ro­pos Są­jun­ga tre­čia­die­nį nu­ro­dė Len­ki­jai per tris mė­ne­sius at­šauk­ti kon­tro­ver­siš­kus įsta­ty­mo, re­gu­liuo­jan­čio ša­lies Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo (KT) dar­bą, pa­kei­ti­mus, atsižvelgiant į Bend­ri­jos [...]
Sa­vai­tė: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja to­liau auga Nau­jie­nos: Vil­niu­je iš­kils „Hil­ton Gar­den Inn“ viešbutis Nau­jie­nos: Apie šie­met po­pu­lia­riau­sias specialybes
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Eu­ro­pos lei­dė­jams svar­biau­sio­je Frank­fur­to kny­gų mu­gė­je šį ru­de­nį Lie­tu­vos var­das skam­bės tarp ge­riau­sių pa­vyz­džių. Eu­ro­pos mo­ko­mo­sios li­te­ra­tū­ros lei­dė­jų gru­pė (EEPG) kartu su Frank­fur­to [...]
Me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Pra­nckū­nas, fo­tog­ra­fuo­da­mas baž­ny­čio­je, pa­si­jun­ta lyg ki­to­je rea­ly­bė­je. Pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų jo fo­tog­ra­fi­jo­se – per švie­są, še­šė­lius bei for­mas rodoma har­mo­ni­ja ir [...]
„Lai­ko re­por­ta­žai“ – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus par­eng­ta par­oda fo­tog­ra­fo Ma­riaus Ba­ra­naus­ko 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Taip pat iš­leis­tas šio autoriaus kū­ry­bą pri­sta­tan­tis [...]
Į pa­bai­gą ei­na nau­jo­jo Ru­si­jo­je ku­ria­mo Emi­lio Vė­ly­vio fil­mo „Nak­ties ser­gė­to­jai“ dar­bai. Dar triu­kai ap­do­ro­ja­mi kom­piu­te­ri­ne gra­fi­ka, lau­kia ga­lu­ti­nis gar­so re­ži­sū­ros eta­pas... Bet jau drą­siai [...]
Dau­ge­lis žem­dir­bių su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja ūki­nin­ka­vi­mą be pikt­žo­les nai­ki­nan­čių gli­fo­sa­tų gru­pės her­bi­ci­dų. Ta­čiau kar­tais grū­di­nių kul­tū­rų au­gin­to­jai, no­rė­da­mi prieš der­liaus nu­ėmi­mą [...]
Iš kre­di­to uni­jos „Am­ber“ ga­lė­jo bū­ti pa­si­sa­vin­ta 2,7 mln. eu­rų jos tur­to, an­tra­die­nį su­lai­ky­tas vie­nas šios uni­jos va­do­vų.
2016 m. lie­pos 25 d. Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas, at­siž­vel­gęs į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ro pra­šy­mą, dar 3 mė­ne­siams [...]
Ni­dos ir Juo­dkran­tės pa­plū­di­miuo­se ap­si­lan­kę žmo­nės ste­bi­si nau­jai pa­sta­ty­tais, iš­skir­ti­nai at­ro­dan­čiais Bal­ti­jos jū­ros žvejams skir­tais ob­jek­tais.
Lie­tu­vos aš­tuo­nio­li­ka­me­tės (U18) mer­gi­nos bu­vo ne­to­li per­ga­lės pries vie­nas Eu­ro­pos čem­pio­na­to fa­vo­ri­čių. Ta­čiau Ale­xios Char­te­reau me­ti­mas li­kus 4 se­kun­dėms lė­mė lietuvių pra­lai­mė­ji­mą Pra­ncū­zi­jai [...]
Pa­na­šu, jog „SMScre­dit.lt A ly­gos“ ly­de­ris Vil­niaus „Žal­gi­ris“ su­ra­do pa­na­cė­ją ne to­kiam re­zul­ta­ty­viam puo­li­mui – ja ta­po serbas And­ri­ja Ka­lu­dže­ro­vi­čius.
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) 68-iems už­sie­ny­je esan­čių li­tua­nis­ti­nių mo­kyk­lų pro­jek­tams sky­rė 108 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia par­em­tos lie­tu­viš­kos mo­kyk­los Jungtinėse Vals­ti­jo­se, Ai­ri­jo­je, [...]
Mi­ni­ma­laus kon­kur­si­nio ba­lo kils­te­lė­ji­mas nuo 1 iki 2 su­vei­kė: to­kio ryš­kaus pir­ma­kur­sių, įsto­ju­sių­jų į mo­ka­mas vie­tas, su­ma­žė­ji­mo ne­bu­vo jau se­niai. Pa­ly­gin­ti su 2015 m., už stu­di­jas pa­si­ruo­šu­sių [...]
Į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Tel­šių ra­jo­no agen­tū­rą lie­pos vi­du­ry­je krei­pė­si Tryš­kių mies­te­lio, Tel­šių r., gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė, kad tvar­ky­da­mas [...]
La­ši­šas ir šla­kius nuo šiol bus ga­li­ma žve­jo­ti dar penkiose Lie­tu­vos upė­se.
Net ar­šiau­si skep­ti­kai ne­nei­gia, kad te­mi­nis ku­rios nors au­to­mo­bi­lių mar­kės ger­bė­jų sąs­kry­dis – nė­ra vien tik so­li­dus mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos ir tech­ni­nio se­mi­na­ro de­ri­nys. Ori­gi­na­lu­mu ypač [...]
Elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Tes­la Mo­tors“ skel­bia­si Ne­va­dos dy­ku­mo­je (JAV) ati­da­riu­si mil­ži­niš­ką 5 mlrd. JAV do­le­rių ver­tės ga­myk­lą „Gi­ga­fac­to­ry“, ku­ri yra pa­jė­gi beveik du­kart pa­di­din­ti [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau arba vi­sai ne­be­si­no­ri.
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, kad pneu­mo­ko­ki­nė in­fek­ci­ja yra vie­na pa­grin­di­nių ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo prie­žas­čių pa­sau­ly­je, ku­rių galima iš­veng­ti skie­pi­jan­tis.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Beyon­ce an­tra­die­nį ga­vo dau­giau­siai no­mi­na­ci­jų MTV vi­deo­mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mams, ku­rio­mis įver­ti­na­mas jos fil­mas-al­bu­mas „Le­mo­na­de“.
Gra­ži pil­ka ka­tė, var­du Mig­lė (Mis­ty), din­go iš sa­vo na­mų Port­lan­de, Ore­go­no vals­ti­jo­je, 2005 me­tais. Jos sa­vi­nin­kai Dea­nas McCrea ir Me­re­dith War­ren, ne­sėk­min­gai ieškoję pra­žu­vė­lės, ga­liau­siai [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar patikėtumėte savo pinigus internetinėje tarpusavio skolinimo platformoje?
Taip. Dabar esu paskolinęs (pasiskolinęs)
Ne, tai nesaugu
Man patinka, kai mano pinigai su manimi
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami