Didelė visuomenės nuomonės kaina

Roberta TRACEVIČIŪTĖ   2012-06-20 05:04
Roberta TRACEVIČIŪTĖ
 
2012-06-20 05:04
No­rė­da­mos su­ži­no­ti, ką kraš­to žmo­nės ma­no apie jų veik­lą, įvai­rios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos pla­čiai at­ve­ria pi­ni­gi­nes. Opo­zi­ci­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, to­kie ty­ri­mai - pa­pras­čiau­sias pi­ni­gų švais­ty­mas.

Svarbiausios krašto institucijos - Ministro pirmininko tarnyba ir ministerijos - gyventojų nuomonei ištirti šiemet numačiusios skirti apie 165 tūkst. litų. Esą tokie tyrimai labai naudingi, nes sužinoma, ką mano žmonės. Tačiau opozicijos atstovų teigimu, visuomenės nuotaikos geriausiai juntamos nuolat tiesiogiai bendraujant su gyventojais.

Atsižvelgia į nuomonę

Daugiausia lėšų - apie 55 tūkst. litų - visuomenės nuomonės tyrimams šiemet numačiusi skirti Ūkio ministerija. Iš viso suplanuota atlikti tris gyventojų apklausas. Kokias konkrečiai, dar neaišku. Esą kiekvieno atskiro tyrimo užsakymas grindžiamas skirtingai iškeltais tikslais.

"Pavyzdžiui, 2011 metais visuomenės apklausa dėl valstybės valdomų įmonių reformos žinomumo ir vertinimo paslaugos buvo atlikta norint nustatyti, ar visuomenė yra susipažinusi su valstybės valdomų įmonių reforma ir kaip ją vertina", - LŽ sakė Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė Gerda Butkuvienė. - Atsižvelgiant į visuomenės nuomonės tyrimą, atitinkamai formuojama Ūkio ministerijos politika."

Palaiko grįžtamąjį ryšį

Susisiekimo ministerijos biudžete sociologiniams tyrimams atlikti šiemet numatyta apie 40 tūkst. litų. Skaitmeninės televizijos viešinimo tyrimui, išvadų ir rekomendacijų pateikimui bei pristatymui rezervuota apie 25 tūkst. litų. Saugaus eismo programos priemonių efektyvumo tyrimams - apie 15 tūkst. litų. Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjo Arūno Malinovskio teigimu, tyrimai atliekami tam, kad būtų galima pasitikrinti, ar sukurtos viešinimo priemonės yra efektyvios.

Užsienio reikalų ministerija (URM) turi galiojančias sutartis su keliomis visuomenės nuomonės tyrimus atliekančiomis įmonėmis. Pasak ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus vedėjo Mindaugo Lašo, sociologinės apklausos užsakomos siekiant nustatyti gyventojų informuotumo apie užsienio politiką lygį, informacijos poreikius, sužinoti gyventojų nuostatas aktualiais klausimais, efektyviai suplanuoti ir įvertinti viešąją komunikaciją. 2012-aisiais visuomenės nuomonės tyrimams URM ketina skirti iki 30 tūkst. litų. M.Lašo teigimu, šiemet yra užsakyta viena apklausa dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje.

Aiškinsis korupcijos lygį

Švietimo ir mokslo ministerija jau pirko viešosios nuomonės tyrimo paslaugas. Už 18 tūkst. litų aiškintasi 11-12 klasių mokinių nuomonė apie bendrąjį lavinimą ir studijas. Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją bei Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) visuomenės nuomonės tyrimams planuoja skirti iki 10 tūkst. litų. Planuojama apklausti gyventojus korupcijos prevencijos ir visuomenės informuotumo sveikatos bei sveikatos apsaugos politikos temomis.

"Apklausa korupcijos prevencijos tema padeda suvokti korupcijos sveikatos sistemoje mastą ir jautriausias sritis, išvados padeda planuoti tolesnius veiksmus. Visuomenės nuomonės informuotumo sveikatos ir sveikatos apsaugos politikos temomis padeda suprasti, kokios informacijos gyventojams užtenka, kokios trūksta, taip pat padeda išsiaiškinti, kokie informacijos sklaidos šaltiniai populiariausi", - aiškino SAM Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Giedrė Maksimaitytė.

Kasmet - du tyrimai

Vidaus reikalų ministerija (VRM) nuo 2005 metų kasmet užsako po dvi visuomenės nuomonės apklausas. Pirmosios tikslas - išsiaiškinti, kaip gyventojai vertina viešojo saugumo būklę krašte, kaip suvokia saugumo jausmą, koks jų požiūris į teisėsaugos institucijas. Taip pat užsakoma apklausa, kuria siekiama nustatyti, kiek gyventojai pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

Kaip LŽ informavo VRM Protokolo ir viešųjų ryšių skyrius, apklausos atlikimo paslaugoms pirkti VRM kasmet skiriama apie 8 tūkst. litų.

MPT viešųjų pirkimų plane yra numatyta galimybė atlikti visuomenės nuomonės apklausas aktualiais Vyriausybės veiklos klausimais. Tam gali būti skirta iki 4 tūkst. litų. Tačiau apklausos dar nevykdytos, to daryti esą nesirengiama ir artimiausiu metu.

Apsieina be apklausų

Nemažai ministerijų apklausų neperka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visuomenės nuomonę teigia tirianti atlikdama kasdienį žiniasklaidos monitoringą, o apklausas vykdo savo interneto svetainėje. Gyventojų apklausų neperka ir Kultūros bei Energetikos ministerijos.

Aplinkos ministerija pastarąjį kartą visuomenės nuomonę tyrė 2007 metais, kai norėjo išsiaiškinti, ką krašto gyventojai mano apie genetiškai modifikuotus organizmus, miškų valdymą, statybų ir teritorijų planavimą.

Nors anksčiau Krašto apsaugos ministerija (KAM) kartą per metus užsakinėjo visuomenės nuomonės apklausas, šiemet lėšų tam nenumačiusi.

Atitrūkę nuo žmonių

Seimo Audito komiteto pirmininko pavaduotojo Broniaus Bradausko nuomone, perkant visuomenės nuomonės tyrimus tik švaistomi valstybės pinigai. "Jokio Vyriausybės žadėto ūkiškumo nėra ir šioje srityje", - apgailestavo socialdemokratas.

B.Bradausko neįtikina argumentas, esą gyventojų apklausas būtina rengti, kad vėliau, ruošiant tam tikrus įstatymus, būtų galima atsižvelgti į jų nuomonę. "Dar nepatyriau, kad dabartinė valdžia atsižvelgtų į gyventojų nuomonę rengiant kokį nors įstatymo projektą", - pažymėjo jis.

B.Bradauskas tikina, jog dirbant aplinkos ministru ar Seime, jam nereikėjo rengti jokių apklausų, kad sužinotų gyventojų nuotaikas. "Jaučiu gyvenimo pulsą, nes būnu su žmonėmis. Dabartinė valdžia sėdi užsidariusi savo "špokinyčiose", nebendrauja su gyventojais. Jeigu pats nieko nematai, prireikia apklausų", - aiškino jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atmintis  62.80.252.227 2012-06-20 17:54:58
atgamina vaizdelį R.Grinevičiūtės TV laidoje, kaip ponas B.Bradauskas ieškojo pamatų kažkada "buvusioje senoje sodyboje prie ežeriuko" (aptikus pamatus-sklypo savininkas gali atstatyti pastatus net draustinio plotuose). Visišką teisybę porina ponas B.Bradauskas: gamtoje(ne "špokinyčioje"), su žmonėmis(dvi bobikės- komisija) bendrauji, vaikštai, ieškai. Kai randi tai(pamatus), ko ten niekada nėra buvę, sklypo savininkas labai apsidžiaugia("sužinai gyventojų nuotaikas").Tiesa, tą dieną ponas B.Bradauskas nerado,nes R.Grinevičiūtė dėmesį išblaškė, negalėjo susikaupti.
2 0  Netinkamas komentaras
Lapė vištidėje.  94.244.86.92 2012-06-20 10:23:59
Ponas B.Bradauskai,A.M.Brazausko senagvardieti,pastatų renovacijos aferos pagimdytojau,kas jus vienija su St.Šriūbėnu, Statybininkų asociacijos prezidentu A.Šeštakausku ir mažai kam žinomu Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros RŪMŲ prezidentu, J.Antanaičiu bei Teisėsaugos senaisiais gvardiečiais? Senos sovietinės senagvardiečių pažintys pirtelėse,tada užimamos prestižinės pareigos baigus partinę mokyklėlę Leningrade,darbas Aplinkos ministerijoje į kurį svajojate sugrįžti ar sėdint dabar audito komitete ir aptarinėjant statybinių aferų machinacijas ir modernizacijas?
2 0  Netinkamas komentaras
Pir­ma­die­nį į Rio de Ža­nei­rą at­vy­ko irk­la­vi­mo rink­ti­nė. Spor­ti­nin­kai jau ap­žiū­rė­jo olim­pi­nį kai­me­lį ir iš­ban­dė prie pa­sta­tų įreng­tus tre­ni­ruok­lius. Di­de­lių ne­pa­to­gu­mų dėl gy­ve­ni­mo są­ly­gų [...]
Ru­si­jos olim­pie­čių gre­tos to­liau re­tė­ja. An­tra­die­nį Tarp­tau­ti­nė ka­no­jų fe­de­ra­ci­ja (ICF) Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je ne­lei­do star­tuo­ti dviem Ru­si­jos ka­no­ji­nin­kams ir trims bai­da­ri­nin­kams.
Vie­no­je li­go­ni­nė­je Vo­kie­ti­jos sos­ti­nė­je Ber­ly­ne gink­luo­tas pa­cien­tas nu­šo­vė gy­dy­to­ją ir po to gink­lą nu­krei­pė į sa­ve, pra­ne­šė an­tra­die­nį po­li­ci­ja, bet nu­ro­dė, kad te­ro­ro akto po­žy­mių nė­ra.
Įta­kin­gi JAV de­mo­kra­tų sto­vyk­los vei­kė­jai – pir­mo­ji ša­lies po­nia Mi­chel­le Oba­ma ir Ber­nie San­der­sas – pir­ma­die­nį pa­tei­kė skir­tin­gą, bet nuo­šir­dų ir tvir­tą pa­lai­ky­mą prezidento pos­to sie­kian­čiai [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Nuo va­kar Vil­niu­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti sa­vait­ga­lį ati­da­ry­tą ukrai­nie­čių dai­lės ga­le­ri­ją „Ce­chas“ („Tsekh“). Sos­ti­nės Nau­ja­mies­ty­je, Vy­te­nio gat­vė­je, įkur­ta nau­ja me­no erdvė pri­sta­to še­šių [...]
Sa­vo dar­bais pro­vo­kuo­jan­čio, kar­tu siū­lan­čio mąs­ty­ti Eval­do Jan­so gy­ve­ni­mas ir kū­ry­ba yra ne­at­sie­ja­mi. Taip tei­gia ir pats me­ni­nin­kas, ir tie, ku­rie gi­li­na­si šio au­to­riaus kūrinius bei iš­raiš­kos [...]
Lei­dyk­la „Brie­dis“ pri­sta­to suo­mių au­to­riaus Juk­kos Ris­lak­kio kny­gą „Vor­ku­ta! Su­ki­li­mas la­ge­ry­je“, iš­leis­tą se­ri­jo­je „Komunizmas be gri­mo“.
Gre­go­ry Da­vid Ro­berts (g. 1952 m. Mel­bur­ne, Aus­tra­li­jo­je) – gar­su­sis „Šan­ta­ra­mo“ au­to­rius. 2014 m. pa­si­trau­kęs iš vie­šu­mos, kad ga­lė­tų at­si­dė­ti sa­vo šei­mai ir nau­jiems pro­jek­tams. 
Elek­tros ir du­jų skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) pra­šo gy­ven­to­jų bū­ti ap­dai­riems ir įsi­ti­kin­ti, kad elek­tros ar du­jų skai­tik­lių at­vy­kę ti­krin­ti asmenys nė­ra su­kčiai. 
Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo ja­vap­jū­tė – vis dau­giau kom­bai­nų pa­si­ro­do žie­mi­nių pa­sė­lių lau­kuo­se. Ūki­nin­kai už­siė­mę grū­dų nu­ėmi­mo, trans­por­ta­vi­mo ir sau­go­ji­mo dar­bais. Tuo pat metu ky­la klau­si­mai, [...]
Ni­dos ir Juo­dkran­tės pa­plū­di­miuo­se ap­si­lan­kę žmo­nės ste­bi­si nau­jai pa­sta­ty­tais, iš­skir­ti­nai at­ro­dan­čiais Bal­ti­jos jū­ros žvejams skir­tais ob­jek­tais.
Lie­tu­vo­je vie­nas po ki­to gra­žiau­siuo­se gam­tos kam­pe­liuo­se sta­to­mi tu­ris­tams skir­ti apž­val­gos bokš­tai, bet pa­jū­ry­je to­kio iki šiol ne­bu­vo.
Da­ni­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio ORC bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te net dvi lie­tu­vių jach­tos – ka­pi­to­no Ado­mo Ja­nu­lio­nio va­do­vau­ja­ma „Ke­tu­ri vė­jai“ bei Ais­čio Ka­la­na­vi­čiaus „Ex­tre­me“ pateko tarp stip­riau­siais [...]
Kau­no „Stumb­ro“ fut­bo­lo klu­bo gre­tas pa­pil­dė 18-me­tis fut­bo­li­nin­kas iš Ita­li­jos And­rea Mu­to. Žai­dė­jas ko­man­do­je de­biu­tuo­ti ga­li jau šio va­ka­ro „SMScre­dit.lt A ly­gos“ rungtynėse su Ma­ri­jam­po­lės [...]
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Mi­ni­ma­laus kon­kur­si­nio ba­lo kils­te­lė­ji­mas nuo 1 iki 2 su­vei­kė: to­kio ryš­kaus pir­ma­kur­sių, įsto­ju­sių­jų į mo­ka­mas vie­tas, su­ma­žė­ji­mo ne­bu­vo jau se­niai. Pa­ly­gin­ti su 2015 m., už stu­di­jas pa­si­ruo­šu­sių [...]
Pra­si­de­da pir­ma­sis šių me­tų pri­ėmi­mo į aukštąsias mo­kyk­las eta­pas.
La­ši­šas ir šla­kius nuo šiol bus ga­li­ma žve­jo­ti dar penkiose Lie­tu­vos upė­se.
Tuo me­tu, kai dau­ge­lis lie­tu­vių pri­ren­ka pin­ti­nes gry­bų, „Dvi­ra­čio šou“ kū­rė­jas, pro­diu­se­ris, hu­mo­ris­tas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, at­os­to­gau­da­mas sa­vo so­dy­bo­je Šir­vin­tų ra­jo­ne, ste­bi vie­no [...]
Ban­do­mų­jų trau­ki­nių iš Vo­kie­ti­jos į Ki­ni­ją ir at­gal re­zul­ta­tai kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais įmo­nes pra­džiu­gi­no tran­zi­to truk­me – traukinys iš Lie­tu­vos pa­sie­kė Ki­ni­jos [...]
To­li­mų­jų rei­sų vil­ki­kų sa­vi­nin­kams ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įmo­kos pa­sta­rai­siais mė­ne­siais smar­kiai ūg­te­lė­jo, ne­re­tais at­ve­jais – ne­tgi dvi­gu­bai. Dėl to­kios padėties trans­por­to įmo­nės [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau arba vi­sai ne­be­si­no­ri.
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, kad pneu­mo­ko­ki­nė in­fek­ci­ja yra vie­na pa­grin­di­nių ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo prie­žas­čių pa­sau­ly­je, ku­rių galima iš­veng­ti skie­pi­jan­tis.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Lėk­tu­vas „So­lar Im­pul­se 2“ an­tra­die­nį sėk­min­gai nu­si­lei­do Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, tap­da­mas pir­muo­ju pa­sau­ly­je sau­lės ener­gi­ja va­ro­mu or­lai­viu, ku­ris aps­kri­do ap­link Žemės ru­tu­lį ne­išeik­vo­da­mas [...]
Jei­gu ieš­ko­te al­ter­na­ty­vos gy­vū­nų odai, ko ge­ro, su­do­mins Car­men Hi­jo­sos iš­ra­di­mas. „Pi­na­tex“ – odą pri­me­nan­ti me­džia­ga, ga­mi­na­ma iš ana­na­sų la­pų.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip, iškilus sunkumams, tėvai galėtų efektyviausiai padėti apginti mokyklos, kurioje mokosi jų vaikai, interesus?
Kreiptis į teismą
Kreiptis į juos atstovaujančius Seimo narius
Kreiptis į aukščiausius šalies vadovus
Kreiptis į savivaldybę
Kreiptis į žiniasklaidą
Rengti protesto akcijas
Imtis visų išvardytų priemonių
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami