Didelė visuomenės nuomonės kaina

Roberta TRACEVIČIŪTĖ   2012-06-20 05:04
Roberta TRACEVIČIŪTĖ
 
2012-06-20 05:04
No­rė­da­mos su­ži­no­ti, ką kraš­to žmo­nės ma­no apie jų veik­lą, įvai­rios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos pla­čiai at­ve­ria pi­ni­gi­nes. Opo­zi­ci­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, to­kie ty­ri­mai - pa­pras­čiau­sias pi­ni­gų švais­ty­mas.

Svarbiausios krašto institucijos - Ministro pirmininko tarnyba ir ministerijos - gyventojų nuomonei ištirti šiemet numačiusios skirti apie 165 tūkst. litų. Esą tokie tyrimai labai naudingi, nes sužinoma, ką mano žmonės. Tačiau opozicijos atstovų teigimu, visuomenės nuotaikos geriausiai juntamos nuolat tiesiogiai bendraujant su gyventojais.

Atsižvelgia į nuomonę

Daugiausia lėšų - apie 55 tūkst. litų - visuomenės nuomonės tyrimams šiemet numačiusi skirti Ūkio ministerija. Iš viso suplanuota atlikti tris gyventojų apklausas. Kokias konkrečiai, dar neaišku. Esą kiekvieno atskiro tyrimo užsakymas grindžiamas skirtingai iškeltais tikslais.

"Pavyzdžiui, 2011 metais visuomenės apklausa dėl valstybės valdomų įmonių reformos žinomumo ir vertinimo paslaugos buvo atlikta norint nustatyti, ar visuomenė yra susipažinusi su valstybės valdomų įmonių reforma ir kaip ją vertina", - LŽ sakė Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė Gerda Butkuvienė. - Atsižvelgiant į visuomenės nuomonės tyrimą, atitinkamai formuojama Ūkio ministerijos politika."

Palaiko grįžtamąjį ryšį

Susisiekimo ministerijos biudžete sociologiniams tyrimams atlikti šiemet numatyta apie 40 tūkst. litų. Skaitmeninės televizijos viešinimo tyrimui, išvadų ir rekomendacijų pateikimui bei pristatymui rezervuota apie 25 tūkst. litų. Saugaus eismo programos priemonių efektyvumo tyrimams - apie 15 tūkst. litų. Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjo Arūno Malinovskio teigimu, tyrimai atliekami tam, kad būtų galima pasitikrinti, ar sukurtos viešinimo priemonės yra efektyvios.

Užsienio reikalų ministerija (URM) turi galiojančias sutartis su keliomis visuomenės nuomonės tyrimus atliekančiomis įmonėmis. Pasak ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus vedėjo Mindaugo Lašo, sociologinės apklausos užsakomos siekiant nustatyti gyventojų informuotumo apie užsienio politiką lygį, informacijos poreikius, sužinoti gyventojų nuostatas aktualiais klausimais, efektyviai suplanuoti ir įvertinti viešąją komunikaciją. 2012-aisiais visuomenės nuomonės tyrimams URM ketina skirti iki 30 tūkst. litų. M.Lašo teigimu, šiemet yra užsakyta viena apklausa dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje.

Aiškinsis korupcijos lygį

Švietimo ir mokslo ministerija jau pirko viešosios nuomonės tyrimo paslaugas. Už 18 tūkst. litų aiškintasi 11-12 klasių mokinių nuomonė apie bendrąjį lavinimą ir studijas. Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją bei Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) visuomenės nuomonės tyrimams planuoja skirti iki 10 tūkst. litų. Planuojama apklausti gyventojus korupcijos prevencijos ir visuomenės informuotumo sveikatos bei sveikatos apsaugos politikos temomis.

"Apklausa korupcijos prevencijos tema padeda suvokti korupcijos sveikatos sistemoje mastą ir jautriausias sritis, išvados padeda planuoti tolesnius veiksmus. Visuomenės nuomonės informuotumo sveikatos ir sveikatos apsaugos politikos temomis padeda suprasti, kokios informacijos gyventojams užtenka, kokios trūksta, taip pat padeda išsiaiškinti, kokie informacijos sklaidos šaltiniai populiariausi", - aiškino SAM Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Giedrė Maksimaitytė.

Kasmet - du tyrimai

Vidaus reikalų ministerija (VRM) nuo 2005 metų kasmet užsako po dvi visuomenės nuomonės apklausas. Pirmosios tikslas - išsiaiškinti, kaip gyventojai vertina viešojo saugumo būklę krašte, kaip suvokia saugumo jausmą, koks jų požiūris į teisėsaugos institucijas. Taip pat užsakoma apklausa, kuria siekiama nustatyti, kiek gyventojai pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

Kaip LŽ informavo VRM Protokolo ir viešųjų ryšių skyrius, apklausos atlikimo paslaugoms pirkti VRM kasmet skiriama apie 8 tūkst. litų.

MPT viešųjų pirkimų plane yra numatyta galimybė atlikti visuomenės nuomonės apklausas aktualiais Vyriausybės veiklos klausimais. Tam gali būti skirta iki 4 tūkst. litų. Tačiau apklausos dar nevykdytos, to daryti esą nesirengiama ir artimiausiu metu.

Apsieina be apklausų

Nemažai ministerijų apklausų neperka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visuomenės nuomonę teigia tirianti atlikdama kasdienį žiniasklaidos monitoringą, o apklausas vykdo savo interneto svetainėje. Gyventojų apklausų neperka ir Kultūros bei Energetikos ministerijos.

Aplinkos ministerija pastarąjį kartą visuomenės nuomonę tyrė 2007 metais, kai norėjo išsiaiškinti, ką krašto gyventojai mano apie genetiškai modifikuotus organizmus, miškų valdymą, statybų ir teritorijų planavimą.

Nors anksčiau Krašto apsaugos ministerija (KAM) kartą per metus užsakinėjo visuomenės nuomonės apklausas, šiemet lėšų tam nenumačiusi.

Atitrūkę nuo žmonių

Seimo Audito komiteto pirmininko pavaduotojo Broniaus Bradausko nuomone, perkant visuomenės nuomonės tyrimus tik švaistomi valstybės pinigai. "Jokio Vyriausybės žadėto ūkiškumo nėra ir šioje srityje", - apgailestavo socialdemokratas.

B.Bradausko neįtikina argumentas, esą gyventojų apklausas būtina rengti, kad vėliau, ruošiant tam tikrus įstatymus, būtų galima atsižvelgti į jų nuomonę. "Dar nepatyriau, kad dabartinė valdžia atsižvelgtų į gyventojų nuomonę rengiant kokį nors įstatymo projektą", - pažymėjo jis.

B.Bradauskas tikina, jog dirbant aplinkos ministru ar Seime, jam nereikėjo rengti jokių apklausų, kad sužinotų gyventojų nuotaikas. "Jaučiu gyvenimo pulsą, nes būnu su žmonėmis. Dabartinė valdžia sėdi užsidariusi savo "špokinyčiose", nebendrauja su gyventojais. Jeigu pats nieko nematai, prireikia apklausų", - aiškino jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atmintis  62.80.252.227 2012-06-20 17:54:58
atgamina vaizdelį R.Grinevičiūtės TV laidoje, kaip ponas B.Bradauskas ieškojo pamatų kažkada "buvusioje senoje sodyboje prie ežeriuko" (aptikus pamatus-sklypo savininkas gali atstatyti pastatus net draustinio plotuose). Visišką teisybę porina ponas B.Bradauskas: gamtoje(ne "špokinyčioje"), su žmonėmis(dvi bobikės- komisija) bendrauji, vaikštai, ieškai. Kai randi tai(pamatus), ko ten niekada nėra buvę, sklypo savininkas labai apsidžiaugia("sužinai gyventojų nuotaikas").Tiesa, tą dieną ponas B.Bradauskas nerado,nes R.Grinevičiūtė dėmesį išblaškė, negalėjo susikaupti.
2 0  Netinkamas komentaras
Lapė vištidėje.  94.244.86.92 2012-06-20 10:23:59
Ponas B.Bradauskai,A.M.Brazausko senagvardieti,pastatų renovacijos aferos pagimdytojau,kas jus vienija su St.Šriūbėnu, Statybininkų asociacijos prezidentu A.Šeštakausku ir mažai kam žinomu Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros RŪMŲ prezidentu, J.Antanaičiu bei Teisėsaugos senaisiais gvardiečiais? Senos sovietinės senagvardiečių pažintys pirtelėse,tada užimamos prestižinės pareigos baigus partinę mokyklėlę Leningrade,darbas Aplinkos ministerijoje į kurį svajojate sugrįžti ar sėdint dabar audito komitete ir aptarinėjant statybinių aferų machinacijas ir modernizacijas?
2 0  Netinkamas komentaras
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami