Didelė visuomenės nuomonės kaina

Roberta TRACEVIČIŪTĖ   2012-06-20 05:04
Roberta TRACEVIČIŪTĖ
 
2012-06-20 05:04
No­rė­da­mos su­ži­no­ti, ką kraš­to žmo­nės ma­no apie jų veik­lą, įvai­rios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos pla­čiai at­ve­ria pi­ni­gi­nes. Opo­zi­ci­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, to­kie ty­ri­mai - pa­pras­čiau­sias pi­ni­gų švais­ty­mas.

Svarbiausios krašto institucijos - Ministro pirmininko tarnyba ir ministerijos - gyventojų nuomonei ištirti šiemet numačiusios skirti apie 165 tūkst. litų. Esą tokie tyrimai labai naudingi, nes sužinoma, ką mano žmonės. Tačiau opozicijos atstovų teigimu, visuomenės nuotaikos geriausiai juntamos nuolat tiesiogiai bendraujant su gyventojais.

Atsižvelgia į nuomonę

Daugiausia lėšų - apie 55 tūkst. litų - visuomenės nuomonės tyrimams šiemet numačiusi skirti Ūkio ministerija. Iš viso suplanuota atlikti tris gyventojų apklausas. Kokias konkrečiai, dar neaišku. Esą kiekvieno atskiro tyrimo užsakymas grindžiamas skirtingai iškeltais tikslais.

"Pavyzdžiui, 2011 metais visuomenės apklausa dėl valstybės valdomų įmonių reformos žinomumo ir vertinimo paslaugos buvo atlikta norint nustatyti, ar visuomenė yra susipažinusi su valstybės valdomų įmonių reforma ir kaip ją vertina", - LŽ sakė Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė Gerda Butkuvienė. - Atsižvelgiant į visuomenės nuomonės tyrimą, atitinkamai formuojama Ūkio ministerijos politika."

Palaiko grįžtamąjį ryšį

Susisiekimo ministerijos biudžete sociologiniams tyrimams atlikti šiemet numatyta apie 40 tūkst. litų. Skaitmeninės televizijos viešinimo tyrimui, išvadų ir rekomendacijų pateikimui bei pristatymui rezervuota apie 25 tūkst. litų. Saugaus eismo programos priemonių efektyvumo tyrimams - apie 15 tūkst. litų. Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjo Arūno Malinovskio teigimu, tyrimai atliekami tam, kad būtų galima pasitikrinti, ar sukurtos viešinimo priemonės yra efektyvios.

Užsienio reikalų ministerija (URM) turi galiojančias sutartis su keliomis visuomenės nuomonės tyrimus atliekančiomis įmonėmis. Pasak ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus vedėjo Mindaugo Lašo, sociologinės apklausos užsakomos siekiant nustatyti gyventojų informuotumo apie užsienio politiką lygį, informacijos poreikius, sužinoti gyventojų nuostatas aktualiais klausimais, efektyviai suplanuoti ir įvertinti viešąją komunikaciją. 2012-aisiais visuomenės nuomonės tyrimams URM ketina skirti iki 30 tūkst. litų. M.Lašo teigimu, šiemet yra užsakyta viena apklausa dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje.

Aiškinsis korupcijos lygį

Švietimo ir mokslo ministerija jau pirko viešosios nuomonės tyrimo paslaugas. Už 18 tūkst. litų aiškintasi 11-12 klasių mokinių nuomonė apie bendrąjį lavinimą ir studijas. Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją bei Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) visuomenės nuomonės tyrimams planuoja skirti iki 10 tūkst. litų. Planuojama apklausti gyventojus korupcijos prevencijos ir visuomenės informuotumo sveikatos bei sveikatos apsaugos politikos temomis.

"Apklausa korupcijos prevencijos tema padeda suvokti korupcijos sveikatos sistemoje mastą ir jautriausias sritis, išvados padeda planuoti tolesnius veiksmus. Visuomenės nuomonės informuotumo sveikatos ir sveikatos apsaugos politikos temomis padeda suprasti, kokios informacijos gyventojams užtenka, kokios trūksta, taip pat padeda išsiaiškinti, kokie informacijos sklaidos šaltiniai populiariausi", - aiškino SAM Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Giedrė Maksimaitytė.

Kasmet - du tyrimai

Vidaus reikalų ministerija (VRM) nuo 2005 metų kasmet užsako po dvi visuomenės nuomonės apklausas. Pirmosios tikslas - išsiaiškinti, kaip gyventojai vertina viešojo saugumo būklę krašte, kaip suvokia saugumo jausmą, koks jų požiūris į teisėsaugos institucijas. Taip pat užsakoma apklausa, kuria siekiama nustatyti, kiek gyventojai pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

Kaip LŽ informavo VRM Protokolo ir viešųjų ryšių skyrius, apklausos atlikimo paslaugoms pirkti VRM kasmet skiriama apie 8 tūkst. litų.

MPT viešųjų pirkimų plane yra numatyta galimybė atlikti visuomenės nuomonės apklausas aktualiais Vyriausybės veiklos klausimais. Tam gali būti skirta iki 4 tūkst. litų. Tačiau apklausos dar nevykdytos, to daryti esą nesirengiama ir artimiausiu metu.

Apsieina be apklausų

Nemažai ministerijų apklausų neperka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visuomenės nuomonę teigia tirianti atlikdama kasdienį žiniasklaidos monitoringą, o apklausas vykdo savo interneto svetainėje. Gyventojų apklausų neperka ir Kultūros bei Energetikos ministerijos.

Aplinkos ministerija pastarąjį kartą visuomenės nuomonę tyrė 2007 metais, kai norėjo išsiaiškinti, ką krašto gyventojai mano apie genetiškai modifikuotus organizmus, miškų valdymą, statybų ir teritorijų planavimą.

Nors anksčiau Krašto apsaugos ministerija (KAM) kartą per metus užsakinėjo visuomenės nuomonės apklausas, šiemet lėšų tam nenumačiusi.

Atitrūkę nuo žmonių

Seimo Audito komiteto pirmininko pavaduotojo Broniaus Bradausko nuomone, perkant visuomenės nuomonės tyrimus tik švaistomi valstybės pinigai. "Jokio Vyriausybės žadėto ūkiškumo nėra ir šioje srityje", - apgailestavo socialdemokratas.

B.Bradausko neįtikina argumentas, esą gyventojų apklausas būtina rengti, kad vėliau, ruošiant tam tikrus įstatymus, būtų galima atsižvelgti į jų nuomonę. "Dar nepatyriau, kad dabartinė valdžia atsižvelgtų į gyventojų nuomonę rengiant kokį nors įstatymo projektą", - pažymėjo jis.

B.Bradauskas tikina, jog dirbant aplinkos ministru ar Seime, jam nereikėjo rengti jokių apklausų, kad sužinotų gyventojų nuotaikas. "Jaučiu gyvenimo pulsą, nes būnu su žmonėmis. Dabartinė valdžia sėdi užsidariusi savo "špokinyčiose", nebendrauja su gyventojais. Jeigu pats nieko nematai, prireikia apklausų", - aiškino jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atmintis  62.80.252.227 2012-06-20 17:54:58
atgamina vaizdelį R.Grinevičiūtės TV laidoje, kaip ponas B.Bradauskas ieškojo pamatų kažkada "buvusioje senoje sodyboje prie ežeriuko" (aptikus pamatus-sklypo savininkas gali atstatyti pastatus net draustinio plotuose). Visišką teisybę porina ponas B.Bradauskas: gamtoje(ne "špokinyčioje"), su žmonėmis(dvi bobikės- komisija) bendrauji, vaikštai, ieškai. Kai randi tai(pamatus), ko ten niekada nėra buvę, sklypo savininkas labai apsidžiaugia("sužinai gyventojų nuotaikas").Tiesa, tą dieną ponas B.Bradauskas nerado,nes R.Grinevičiūtė dėmesį išblaškė, negalėjo susikaupti.
2 0  Netinkamas komentaras
Lapė vištidėje.  94.244.86.92 2012-06-20 10:23:59
Ponas B.Bradauskai,A.M.Brazausko senagvardieti,pastatų renovacijos aferos pagimdytojau,kas jus vienija su St.Šriūbėnu, Statybininkų asociacijos prezidentu A.Šeštakausku ir mažai kam žinomu Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros RŪMŲ prezidentu, J.Antanaičiu bei Teisėsaugos senaisiais gvardiečiais? Senos sovietinės senagvardiečių pažintys pirtelėse,tada užimamos prestižinės pareigos baigus partinę mokyklėlę Leningrade,darbas Aplinkos ministerijoje į kurį svajojate sugrįžti ar sėdint dabar audito komitete ir aptarinėjant statybinių aferų machinacijas ir modernizacijas?
2 0  Netinkamas komentaras
Ny­der­lan­dų ul­tra­de­ši­nių­jų ly­de­rio Geer­to Wil­der­so par­ti­ja, ku­ri pa­gal po­pu­lia­ru­mą pir­mau­ja vie­šo­sios nuo­mo­nės apk­lau­so­se prieš at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus, sa­vo prog­ra­mi­nia­me [...]
Fi­li­pi­nų po­li­ci­jos va­das, siek­da­mas iš­lai­ky­ti pre­zi­den­to Rod­ri­go Du­ter­te prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo ir 2 tūkst. gy­vy­bių par­ei­ka­la­vu­sio ka­ro su nu­si­kals­ta­mu­mu tem­pą, par­agi­no narkomanus žu­dy­ti nar­ko­ti­kų [...]
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Ita­lų ra­šy­to­jai rea­guo­ja į Cen­tri­nę Ita­li­ją sukrėtusį že­mės dre­bė­ji­mą.
Ra­šy­to­jas Eu­ge­ni­jus Ig­na­ta­vi­čius ro­do sa­vo se­ne­lių nuo­trau­kas. „Jau jie še­šė­liai, – pa­ko­men­tuo­ja. Ir pri­du­ria: – Pilna že­mė še­šė­lių.“
Lie­tu­vos pa­štas kvie­čia dai­li­nin­kus, ki­tus kū­rė­jus, me­no stu­di­jų kryp­ties stu­den­tus teik­ti sa­vo su­kur­tus pro­jek­tus 2017-ai­siais leisimiems pa­što ženk­lams.
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį ap­dir­ba­mo­ji ga­my­ba ir pre­kių eks­por­tas pa­de­mons­tra­vo pra­sčiau­sius re­zul­ta­tus nuo 2014 me­tų pra­džios.
Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gos su­lau­kė net 11 proc. dau­giau tu­ris­tų nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.
Rugp­jū­čio 30 die­ną Vil­niaus ša­li­gat­viuo­se at­si­ras va­riu deng­ti „At­mi­ni­mo ak­me­nys“, įam­žin­sian­tys aš­tuo­nis Ho­lo­kaus­to metu žu­vu­sius vil­nie­čius.
Vy­riau­sio­ji ad­mi­nis­tra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja (VAGK) kons­ta­ta­vo, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) sto­ko­jo skaid­ru­mo pa­va­sa­rį da­ly­da­ma par­amos lė­šas kai­mo bendruomenių veik­lai stip­rin­ti.
Kau­no „Žal­gi­ris“ bai­gė ar­tė­jan­čio se­zo­no ko­man­dos komp­lek­ta­vi­mo dar­bus. Pa­sku­ti­niuo­ju žal­gi­rie­čių nau­jo­ku ta­po vi­du­rio puo­lė­jas An­ta­nas Ka­va­liaus­kas. Su Lie­tu­vos vyrų krep­ši­nio rink­ti­nės [...]
Kau­no „Žal­gi­ris“ su­lau­kė dar vie­no prie ko­man­dos pri­si­jun­gu­sio nau­jo­ko. Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę į Lie­tu­vą at­skri­do 23-ejų me­tų 188 cm ūgio ka­na­die­tis Ke­vi­nas Pa­ngo­sas, praėjusį se­zo­ną sa­vo [...]
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je į ke­tu­rių mė­ne­sių sta­žuo­tę JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jos (NA­SA) ty­ri­mų cen­tre iš­vyks­ta dar vie­nas Lie­tu­vos stu­den­tas. Vilniečiui Liud­vi­kui Pa­ukš­tei [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Iki Šv. Bal­tra­mie­jaus iš­skri­dę gand­rai prog­no­zuo­ja anks­ty­vą rudenį ir žie­mą.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
„Kas­pers­ky Lab“ ir „i­con­Kids&youth“ at­lik­tas ty­ri­mas „Au­ga­me in­ter­ne­te – pri­jung­ti vai­kai“ par­odė, kad tė­vai daž­nai ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na grės­mes, su ku­rio­mis jų vai­kai su­si­du­ria [...]
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Ka­ty­tė Tro­pi­ka yra be ga­lo mei­li, švel­ni, mėgs­tan­ti nuo­lat murk­ti. Ji iš­gel­bė­ta iš gat­vės, kur bu­vo nie­kie­no nepageidaujama ir ne­my­li­ma.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) San­ta­riš­kių kli­ni­kos pra­ne­šė apie ne­įp­ras­tu bū­du at­lik­tą gė­ry­bi­nio na­vi­ko ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją – aug­lys pa­cien­tui pašalintas per no­sį.
7 iš 10 žmo­nių dar­bo die­no­mis ren­ka­si bė­gio­ji­mą va­ka­re, ro­do pa­sau­li­niai bė­gi­kus vienijantys so­cia­li­niai tink­la­piai.
Moks­li­nin­kai pa­skel­bė at­ra­dę Že­mės dy­džio pla­ne­tą, ku­ri su­ka­si ap­link mū­sų Sau­lei ar­ti­miau­sią žvaigž­dę ir at­ve­ria gy­ven­ti tin­ka­mo pa­sau­lio pers­pek­ty­vą. Be to, ti­ki­ma­si, kad tą pa­sau­lį ga­lės [...]
Vie­nas ne­tur­tin­gas fi­li­pi­nie­tis žve­jys ra­do, kaip ma­no­ma, di­džiau­sią pa­sau­ly­je per­lą, bet pa­slė­pė jį po sa­vo lo­va ir ten lai­kė de­šimt­me­tį, ne­ži­no­da­mas šio ra­di­nio tikrosios ver­tės, pra­ne­šė [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami