Premjeras apie biudžetą: dėl sotumo teks pakentėt

BNS 2012-12-20 13:51

BNS

2012-12-20 13:51
Ritos Stankevičiūtės nuotr.
Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius po ki­tų me­tų biu­dže­to tvir­ti­ni­mo sa­ko, jog kol kas teks pa­lauk­ti so­tes­nių lai­kų, o ir mi­ni­ma­lios al­gos pa­di­di­ni­mą pri­pa­žįs­ta ne­bū­siant "stip­riu gy­ve­ni­mo pa­ge­rė­ji­mu".

"Dėl sotumo reikės pakentėt, aš manau, dėl minimalios mėnesinės algos, kuri buvo padidinta, irgi negalima džiaugtis, kad yra gyvenimo stiprus pagerėjimas", - žurnalistams Seime po biudžeto tvirtinimo sakė A.Butkevičius.

Taip pat jis tvirtino, jog Darbo partijai mainais už paramą biudžetui nieko nepažadėta, o koalicijos partnerių "darbiečių", "tvarkiečių" ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovų atsitraukimą per biudžeto svarstymą prieš kelias dienas antradienį aiškino komunikacijos trūkumu.

"Per tą trumpą laikotarpį, kai buvo patvirtina Vyriausybė ir buvo antras biudžeto svarstymas, trūko komunikavimo. Tikrai galiu drąsiai pasakyt, kad buvo dar kita problema, kai kurie kolegos manė, kad biudžetą galima pertvarkyt per dvi tris dienas, per savaitę, džiaugiuosi, kad buvo supratimas ir sutarimas, kad visai kiti reikalavimai keliami biudžetų projektų sudarymui, ir jei būtume pradėję peržiūrėt, būtų sugaišta laiko daugiau kaip mėnuo", - kalbėjo Ministrų kabineto vadovas.

Seimas ketvirtadienį patvirtino 2013 metų biudžetą - už balsavo 103 Seimo nariai, prieš - du, o susilaikė 28 parlamentarai. Skirtingai negu per svarstymą antradienį, ketvirtadienį už biudžetą balsavo visa valdančioji koalicija - socialdemokratai, "darbiečiai", "tvarkiečiai" ir lenkai.

Kitų metų biudžetą parėmė ir dalis opozicijoje esančių konservatorių, liberalai - susilaikė. Tarp susilaikiusiųjų buvo Mišriai Seimo narių grupei priklausantys parlamentarai, keli konservatoriai ir Drąsos kelio partijos frakcija.

Valstybės biudžeto pajamos be Europos Sąjungos (ES) ir kitos paramos lėšų kitąmet, planuojama, sieks 18,2 mlrd. litų, su ES parama - 25,7 mlrd. litų, arba 400 tūkst. litų mažiau nei anksčiau planuota. 2013 metais valstybės biudžeto deficitas bus 740 mln. litų, arba 0,6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), numatoma patikslintame kitų metų biudžeto projekte.

Planuojamas 2013 metų visų viešųjų finansų deficitas – apie 2,5 proc. BVP. Šiemet jis neviršys 3 proc. BVP.

Numatoma, kad kitų metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų) bus beveik 21,4 mlrd. litų. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 28,9 mlrd. litų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
JAV De­mo­kra­tų par­ti­jos na­cio­na­li­nio su­va­žia­vi­mo ati­da­ry­mas pir­ma­die­nį Fi­la­del­fi­jo­je taps Hil­la­ry Clin­ton ga­li­my­be pa­ge­rin­ti sa­vo re­pu­ta­ci­ją po įtemp­tos pir­mi­nių rin­ki­mų kampanijos prieš Ber­nie [...]
Sep­ty­ne­riems me­tams su­var­žy­ta mig­ra­ci­ja iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, prie­iga prie vie­nin­go­sios rin­kos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės in­dė­lis į ES biu­dže­tą ir ša­lies bend­ra­dar­bia­vi­mas su Bend­ri­jos sau­gu­mo [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas vyk­do pro­jek­tą, ku­riuo vie­nas ge­riau­siai ži­no­mų Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros šal­ti­nių – Vil­niaus ka­ted­ros ka­pi­tu­los po­sė­džių pro­to­ko­lai – bus prie­ina­mi ne­mo­kan­tiems [...]
Sa­vo dar­bais pro­vo­kuo­jan­čio, kar­tu siū­lan­čio mąs­ty­ti Eval­do Jan­so gy­ve­ni­mas ir kū­ry­ba yra ne­at­sie­ka­mi. Taip tei­gia ir pats me­ni­nin­kas, ir tie, ku­rie gi­li­na­si šio au­to­riaus kūrinius bei iš­raiš­kos [...]
Lie­pos pa­bai­go­je Gel­gau­diš­kio dva­re vyks sep­tin­to­ji ki­no sto­vyk­la „Ki­no akis“. Pir­ma­sis ki­no mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų sam­bū­ris įvy­ko 2010 me­tais. Kas­met jam su­gal­vo­ja­ma vis kita te­ma. Šie­met [...]
Gre­go­ry Da­vid Ro­berts (g. 1952 m. Mel­bur­ne, Aus­tra­li­jo­je) – gar­su­sis „Šan­ta­ra­mo“ au­to­rius. 2014 m. pa­si­trau­kęs iš vie­šu­mos, kad ga­lė­tų at­si­dė­ti sa­vo šei­mai ir nau­jiems pro­jek­tams. 
Lei­dyk­la „Brie­dis“ iš­lei­do an­trą­ją kny­gų se­ri­jos „Šal­ta­sis ka­ras“ nau­jie­ną – Be­no Ma­cin­ty­re­“o „Šni­pas tarp drau­gų. Ki­mas Fil­bis ir di­džio­ji iš­da­vys­tė“.
Fi­nan­sų mi­nis­trė par­eiš­kė, kad val­dan­tie­ji kol kas ne­ke­ti­na svars­ty­ti nau­jų mo­kes­čių, nors pra­mo­ni­nin­kai no­rė­tų, kad bū­tų įtei­sin­tas nau­jas ne­kil­no­ja­mo tur­to (NT) mo­kes­tis. Tačiau Ra­sa Bud­ber­gy­tė [...]
Mask­va, at­si­sa­ky­da­ma at­nau­jin­ti že­mės ūkio pro­duk­tų im­por­tą iš Tur­ki­jos, aki­vaiz­džiai da­vė aiš­kų at­sa­ky­mą nai­viems eu­ro­pie­čiams, dar ti­kin­tiems, kad pa­nai­ki­nus sank­ci­jas Ru­si­jai, ši at­sa­kys [...]
2015 me­tų ru­de­nį bu­vo nu­spręs­ta Kau­no Ža­lia­kal­nio žy­dų se­ną­sias ka­pi­nes in­ven­to­ri­zuo­ti ir iden­ti­fi­kuo­ti ten esan­čius ka­pus. Pir­ma­sis eta­pas jau įgy­ven­din­tas, tad da­bar laukia vie­nas su­dė­tin­ges­nių [...]
„Pir­mą kar­tą at­vy­kęs į Kau­ną aš bu­vau šo­ki­ruo­tas – kaip to­kia­me ma­ža­me mies­te į kon­cer­tą at­ei­na tiek tūks­tan­čių žmo­nių“, – sa­vo pir­mą ap­si­lan­ky­mą Kau­ne prisimena Kau­no mies­to [...]
2015 me­tais Lie­tu­vos bok­so ir vi­sa ša­lies spor­to bend­ruo­me­nė džiū­ga­vo – po dau­giau nei dvie­jų de­šimt­me­čių per­trau­kos Eu­ro­pos bok­so čem­pio­nu vėl ta­po lie­tu­vis, kaunietis Ei­man­tas Sta­nio­nis.
Į olim­pi­nes žai­dy­nes Bra­zi­li­jo­je iš­vyks­tan­tiems mū­sų ša­lies plau­ki­kams Lie­tu­vos ban­kas pa­do­va­no­jo pir­mą­sias olim­pi­nės se­ri­jos mo­ne­tas, lin­kė­da­mas sėk­mės ir ge­rų star­tų Rio de Ža­nei­re vi­siems [...]
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Pra­si­de­da pir­ma­sis šių me­tų pri­ėmi­mo į aukštąsias mo­kyk­las eta­pas.
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­cio­na­li­nės aka­de­mi­jos, at­sto­vau­jan­čios moks­lo, me­di­ci­nos ir in­ži­ne­ri­jos sri­tims, par­eiš­kė vy­riau­sy­bei, kad „Bre­xit“ jau ken­kia moks­lui.
 Į Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­mink­lų są­ra­šą įtrauk­to Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio ir jo prie­igų su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 350 tūks­tan­čių eu­rų.
Žu­vin­te dir­ban­tys gam­ti­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad šie­met gand­rų šei­mos ne­gau­sios. Nors da­bar lie­taus pa­kan­ka, sau­są bir­že­lį pa­ukš­čiams trū­ko var­lia­gy­vių, to­dėl ne vie­nas gand­ras dalį sa­vo jau­nik­lių [...]
Be­si­ruo­šiant ke­lio­nei au­to­mo­bi­liu į sve­čias ša­lis, de­ra ne tik su­pla­nuo­ti marš­ru­tą, bet ir tin­ka­mai par­uoš­ti au­to­mo­bi­lį bei įver­tin­ti ga­li­mų ne­ti­kė­tu­mų ke­ly­je ri­zi­ką.. Sklan­džios ke­lio­nės [...]
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę (lie­pos 15–21 die­no­mis) mū­sų ša­lies ke­liuo­se, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 78 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žuvo 3 žmo­nės.
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Nu­spren­dus sta­ty­tis gy­ve­na­mą­jį ar poil­si­nį na­mą klau­si­mų daž­nam at­si­ran­da dau­giau nei at­sa­ky­mų, ypač jei tai – pir­ma­sis na­mas gy­ve­ni­me. Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų, ku­rį reikia nu­spręs­ti – [...]
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Ka­ti­nu­kas Lu­čis da­bar sau­gus ir glo­bo­ja­mas lai­ki­no­je prie­glau­do­je, to­dėl šiam ma­žy­liui ieš­ko­ma nuo­la­ti­nių na­mų ir rū­pes­tin­gų žmo­nių.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Lie­tu­vo­je penk­ta­die­nį pir­mą­kart bus per­so­di­na­mi or­ga­nai, Kau­no kli­ni­ko­se pa­im­ti iš donoro ne­pla­kan­čia šir­di­mi.
Nie­kas Nor­ve­gi­jo­je nė­ra aukš­čiau įsta­ty­mo, tai pa­tvir­ti­no po­li­ci­nin­kas, nu­bau­dęs pats sa­ve, kad pa­tru­lia­vo ka­te­riu be gel­bė­ji­mo lie­me­nės.
Smu­ku­sios pa­sau­li­nės naf­tos kai­nos pa­ken­kė itin nuo jų pri­klau­so­mos Ni­ge­ri­jos eko­no­mi­kai ir be­veik pri­ve­dė ša­lį prie re­ce­si­jos. Pi­gi naf­ta taip pat tu­rė­jo ne­ti­kė­tą poveikį ma­si­nėms ves­tu­vės.
Komentarai
Dienos klausimas
Kiek laiko gali užsitęsti Brexit derybos?
Nuo 1 iki 5 metų
Nuo 5 iki 10 metų
Anglija persigalvos ir liks ES
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­vai­­­­tės pra­­­­džio­­­­je už­­­­siim­­­­ki­­­­te veik­­­­la, ža­­­­dan­­­­čia as­­­­me­­­­ni­­­­nės nau­­­­dos. Tre­­­­čia­­­­die­­­­nį ir ket­­­­vir­­­­ta­­­­die­­­­nį ga­­­­li­­­­mas leng­­­­vas ro­­­­ma­­­­nas. Ven­­­­ki­­­­te ki­­­­vir­­­­čų, sten­­­­ki­­­­tės bend­­­­rau­­­­ti tik su bend­­­­ra­­­­min­­­­čiais. Sa­­­­vait­­­­ga­­­­lio iš­­­­vy­­­­ko­­­­je ar ke­­­­lio­­­­nė­­­­je vei­­­­kiau­­­­siai su­­­­si­­­­ra­­­­si­­­­te nau­­­­jų drau­­­­gų. Aps­­­­kri­­­­tai, sa­­­­vai­­­­tė pra­­­­eis pui­­­­kiai, jei tik su­­­­ge­­­­bė­­­­si­­­­te pa­­­­si­­­­rink­­­­ti tin­­­­ka­­­­mą kom­­­­pa­­­­ni­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami