Premjeras apie biudžetą: dėl sotumo teks pakentėt

BNS 2012-12-20 13:51

BNS

2012-12-20 13:51
Ritos Stankevičiūtės nuotr.
Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius po ki­tų me­tų biu­dže­to tvir­ti­ni­mo sa­ko, jog kol kas teks pa­lauk­ti so­tes­nių lai­kų, o ir mi­ni­ma­lios al­gos pa­di­di­ni­mą pri­pa­žįs­ta ne­bū­siant "stip­riu gy­ve­ni­mo pa­ge­rė­ji­mu".

"Dėl sotumo reikės pakentėt, aš manau, dėl minimalios mėnesinės algos, kuri buvo padidinta, irgi negalima džiaugtis, kad yra gyvenimo stiprus pagerėjimas", - žurnalistams Seime po biudžeto tvirtinimo sakė A.Butkevičius.

Taip pat jis tvirtino, jog Darbo partijai mainais už paramą biudžetui nieko nepažadėta, o koalicijos partnerių "darbiečių", "tvarkiečių" ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovų atsitraukimą per biudžeto svarstymą prieš kelias dienas antradienį aiškino komunikacijos trūkumu.

"Per tą trumpą laikotarpį, kai buvo patvirtina Vyriausybė ir buvo antras biudžeto svarstymas, trūko komunikavimo. Tikrai galiu drąsiai pasakyt, kad buvo dar kita problema, kai kurie kolegos manė, kad biudžetą galima pertvarkyt per dvi tris dienas, per savaitę, džiaugiuosi, kad buvo supratimas ir sutarimas, kad visai kiti reikalavimai keliami biudžetų projektų sudarymui, ir jei būtume pradėję peržiūrėt, būtų sugaišta laiko daugiau kaip mėnuo", - kalbėjo Ministrų kabineto vadovas.

Seimas ketvirtadienį patvirtino 2013 metų biudžetą - už balsavo 103 Seimo nariai, prieš - du, o susilaikė 28 parlamentarai. Skirtingai negu per svarstymą antradienį, ketvirtadienį už biudžetą balsavo visa valdančioji koalicija - socialdemokratai, "darbiečiai", "tvarkiečiai" ir lenkai.

Kitų metų biudžetą parėmė ir dalis opozicijoje esančių konservatorių, liberalai - susilaikė. Tarp susilaikiusiųjų buvo Mišriai Seimo narių grupei priklausantys parlamentarai, keli konservatoriai ir Drąsos kelio partijos frakcija.

Valstybės biudžeto pajamos be Europos Sąjungos (ES) ir kitos paramos lėšų kitąmet, planuojama, sieks 18,2 mlrd. litų, su ES parama - 25,7 mlrd. litų, arba 400 tūkst. litų mažiau nei anksčiau planuota. 2013 metais valstybės biudžeto deficitas bus 740 mln. litų, arba 0,6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), numatoma patikslintame kitų metų biudžeto projekte.

Planuojamas 2013 metų visų viešųjų finansų deficitas – apie 2,5 proc. BVP. Šiemet jis neviršys 3 proc. BVP.

Numatoma, kad kitų metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų) bus beveik 21,4 mlrd. litų. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 28,9 mlrd. litų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Li­go­ni­nėms kri­zės ali­na­mo­je Ve­ne­sue­lo­je trūks­ta maž­daug 80 proc. vais­tų ir me­di­ci­ni­nių prie­mo­nių, rei­ka­lin­gų pa­cien­tams gy­dy­ti, rodo nau­jau­sias ty­ri­mas.
Prog­ra­mi­šiai, vei­kiau­siai su­si­ję su Ru­si­ja, įvyk­dė vir­ti­nę ki­ber­ne­ti­nių at­akų prieš JAV ži­niask­lai­dos sve­tai­nes, įskai­tant dien­raš­čio „The New York Ti­mes“ por­ta­lą, an­tra­die­nį pra­ne­šė [...]
Šią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pie­ti­nė­je da­ly­je, kur ge­le­žies am­žiu­je gy­ve­no kur­šiai, bu­vo ras­tas jau tre­čias ma­žiau­siai tūks­tan­čio metų se­nu­mo šu­li­nys.
Rug­piū­čio 18-ąją ka­ta­li­kų ka­len­do­rius pa­mi­nė­jo šv. Ele­nos var­dą. Ro­mos im­pe­ra­to­rie­nė, bū­da­ma jau bran­daus am­žiaus – apie 80 me­tų – nu­vy­ko į Pa­les­ti­ną, ap­lan­kė Je­ru­za­lę, ten at­ra­do [...]
Va­kar, rugp­jū­čio 22 d., su­reng­tas uni­ka­lus mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Bal­ti­jos su­tar­ti­nė ap­link pa­sau­lį“ („Bal­tic Song Around The Glo­be“), skir­tas Juo­do­jo kas­pi­no die­nai ir 27-osioms Bal­ti­jos ke­lio [...]
Prieš pra­dė­da­mas nau­ją­jį se­zo­ną Vil­niaus tea­tro „Me­no for­tas“ ko­lek­ty­vą pa­sie­kė sma­gi ži­nia iš kai­my­nės Len­ki­jos.Var­šu­vos na­cio­na­li­nis tear­tas (Teatr Na­ro­do­wy), pa­žy­min­tis 250 me­tų su­kak­tį, [...]
Rugp­jū­čio 26–27 die­no­mis Šiau­liai taps Lie­tu­vos me­no sos­ti­ne ir pa­kvies į gau­sy­bę me­ni­nių pro­jek­tų, koncertų bei per­for­man­sų. 
Prog­re­sas dar nie­ka­da ne­bu­vo toks spar­tus, kaip da­bar, o nuo­la­ti­niai po­ky­čiai ne­ap­len­kė nei gro­žio idea­lų, nei mi­ty­bos ten­den­ci­jų. At­kin­so die­tą pa­kei­tė ma­žo rie­bu­mo die­tos, vė­liau pra­si­dė­jo [...]
Vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos (VRP), ku­rios da­bar sie­kia vos 102 eu­rus ir tai­ko­mas skai­čiuo­jant pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę par­amą skur­džiai gy­ve­nan­tiems as­me­nims, ga­lė­tų bū­ti didinamos la­bai ne­daug [...]
Ru­de­niop elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus „Litg­rid“ spe­cia­lis­tų die­not­var­kę pa­ko­re­guo­ja ir per­mai­nin­gi orai, ir va­sa­ros bu­vei­nes pa­lie­kan­tys pa­ukš­čiai, sakoma bend­ro­vės iš­pla­tin­ta­me [...]
780 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­tys Šiau­liai mies­to gar­bės pi­lie­čiu pa­si­ry­žę skelb­ti 90-me­čio ru­de­nį su­lauk­sian­tį ka­den­ci­ją bai­gu­sį prezidentą Val­dą Adam­kų.
Po be­veik pus­tre­čių me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl dau­gia­funk­ci­nės are­nos Ma­ri­jam­po­lės ta­ry­ba pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė – pri­ta­rė, kad jau ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų skel­bia­mas konkursas at­rink­ti pri­va­čią [...]
Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nių Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ gre­tas su­stip­ri­no po me­tų per­trau­kos į Lie­tu­vą su­grį­žu­si įžaidėja Gab­rie­lė Gut­kaus­kai­tė.
Vil­niaus „Ki­birkš­ties“ ko­man­da pra­dė­jo pa­si­ruo­ši­mą 2016–2017 me­tų se­zo­nui, ku­ria­me sos­ti­nės krep­ši­nin­kės ko­vos Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je (LMKL), Ry­tų Europos mo­te­rų krep­ši­nio [...]
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je į ke­tu­rių mė­ne­sių sta­žuo­tę JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jos (NA­SA) ty­ri­mų cen­tre iš­vyks­ta dar vie­nas Lie­tu­vos stu­den­tas. Vilniečiui Liud­vi­kui Pa­ukš­tei [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Šie­met la­ši­ši­nių žu­vų ne­ršto ir mig­ra­ci­jos ru­de­ni­nio lai­ko­tar­pio pra­džia prasidės sa­vai­te anks­čiau.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, su­lau­ku­si vi­suo­me­nės kri­ti­kos dėl ke­ti­ni­mo ša­lies eže­rus va­ly­ti che­mi­niu bū­du, nu­ta­rė to­bu­lin­ti ren­gia­mą van­de­nų prie­žiū­ros prog­ra­mą, pasitelkdama už­sie­nio eks­per­tų [...]
Bū­si­mo­jo flag­ma­no kon­cep­ci­nę ver­si­ją „Es­ca­la“ pri­sta­tęs JAV au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Cad­di­lac“, ke­ti­na jos pa­grin­du su­kur­ti ma­si­nei ga­my­bai skir­tą mo­de­lį. Jis būtų po­zi­cio­nuo­ja­mas laip­te­liu [...]
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
An­tra­sis ku­ni­go Ri­čar­do Do­vei­kos die­no­raš­tis iš UNI­CEF mi­si­jos Sva­zi­lan­de: „Bū­ti žmo­nė­mis, tai reiš­kia sergėti vie­niems ki­tus...“
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Nors mu­zi­kos te­le­fo­nuo­se klau­so­si du iš tri­jų jau­nuo­lių, pa­sta­ruo­ju me­tu ga­min­to­jai vis daž­niau iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų mo­de­lius iš­lei­džia be in­teg­ruo­to FM ra­di­jo im­tu­vo. Ta­čiau nuo šiol ZIP FM [...]
Fan­ta­zi­ją „Beg­lo­bio“ prie­glau­da pe­rė­mė­me iš Vil­niaus mies­to be­na­mių gy­vū­nų sa­ni­ta­ri­nės tar­ny­bos. Ši gra­žuo­lė bu­vo ras­ta gat­vė­je. Ka­ty­tė aki­vaiz­džiai bu­vu­si na­mi­nu­kė, ta­čiau ne­ge­rų [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Su­au­gu­sių ir vai­kų trau­mos pi­ką pa­sie­kia va­sa­rą ir ru­de­nį, kuo­met lai­kas lei­džia­mas ak­ty­viau­siai ir pa­ti­ria­ma apie 60 proc. visų me­tų su­ža­lo­ji­mų. 
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gis­truo­tas pir­mas itin re­tos Creutz­feldt-Jakobo li­gos at­ve­jis. 
Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­te­sė­jo pa­ža­dą Rio de Ža­nei­re ap­vog­toms olim­pie­tėms irk­luo­to­joms Mil­dai Val­čiu­kai­tei ir Do­na­tai Vištartaitei nu­pirk­ti kve­pa­lų.
Va­kar Edin­bur­go ka­ra­liš­ka­jam ping­vi­nui se­rui Nil­sui Ola­vui bu­vo su­teik­tas Nor­ve­gi­jos bri­ga­dos va­do ka­ri­nis laips­nis. Šio Nor­ve­gi­jos ka­ra­liš­ko­sios gvar­di­jos gar­bės na­rio paaukštinimo ce­re­mo­ni­ja vy­ko [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kas pakeis Lietuvos krepšinio rinktinės trenerį Joną Kazlauską?
Rimas Kurtinaitis
Šarūnas Jasikevičius
Gintaras Krapikas
Dainius Adomaitis
Ekspertas iš užsienio
Kita
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami