Šalies jaunimo stalo teniso čempionai - Alfredas Udra ir Vitalija Venckutė

spo.lt 2014-01-27 15:36
spo.lt
2014-01-27 15:36
AFP/Scanpix nuotrauka
Sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko 2014 m. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo po 16-a mer­gi­nų ir vai­ki­nų iki 21-erių me­tų. Šių me­tų Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nais ta­po kau­nie­tė Vi­ta­li­ja Venc­ku­tė ir klai­pė­die­tis Alf­re­das Ud­ra.

V.Venc­ku­tė (Kau­nas) ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­nai var­žo­vei, ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­ne. Fi­na­le V.Venc­ku­tė ko­vo­jo su kau­nie­te Ug­ne Bas­ku­ty­te, ku­rią įvei­kė re­zul­ta­tu 4:2 (8:11;11:2;13:11;11:9;8:11;11:4). Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si vil­nie­tės Eg­lė Or­lo­vai­tė ir Jo­li­ta So­ko­lovs­ky­tė. E. Or­lo­vai­tė dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 1:4 (11:8;5:11;4:11;11:13;4:11) pra­lai­mė­jo V. Venc­ku­tei, o J. So­ko­lovs­ky­tė re­zul­ta­tu 0:4 (7:11;6:11;6:11;6:11) - U. Bas­ku­ty­tei.

Klai­pė­die­tis A. Ud­ra be di­des­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo re­zul­ta­tu 4:0 (11:8;11:6;11:7;11:8) įvei­kė vil­nie­tį Jo­kū­bą Bi­vei­nį ir ta­po ša­lies jau­ni­mo čem­pio­nu. Me­dar­das Stan­ke­vi­čius (Kau­nas) ir Pa­ulius Gū­ra (Pa­ne­vė­žys) da­li­no­si tre­čią­ja vie­ta. M. Stan­ke­vi­čius dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 2:4 (11:8;8:11;11:9;8:11;7:11;8:11) A. Ud­rai, o P. Gū­ra re­zul­ta­tu 2:4 (13:15;11:8;7:11;17:15;8:11;10:12).

Mer­gi­nų dve­je­to čem­pio­nė­mis ta­po kau­nie­čių U. Bas­ku­ty­tės ir V. Venc­ku­tės po­ra. Mer­gi­nos fi­na­le re­zul­ta­tu 3:0 (11:9;11:6;13:11) įvei­kė vil­nie­čių E. Or­lo­vai­tės ir J. So­ko­lovs­ky­tės po­rą. Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si Va­ne­sa Ra­žins­ky­tė (Šiau­liai) su Eve­li­na Žy­gy­te (Šir­vin­tos) ir Ais­tė Der­vi­ny­tė (Pa­ne­vė­žys) su Eri­ka Sat­ke­vi­čiū­te (Pa­ne­vė­žys).

Vai­ki­nų dve­je­to čem­pio­nais taip pat ta­po kau­nie­čių Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus ir Ig­no Na­vic­ko po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (6:11;11:8;11:5;11:8) įvei­kė Alf­re­do Ud­ros (Klai­pė­da) su Man­tu Bu­rei­ka (Jo­na­va) po­rą. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­te tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si: vil­nie­čių Jo­kū­bo Bi­vei­nio su Er­nes­tu Mic­ke­vi­čiu­mi po­ra ir Ri­mo Le­siv (Jo­na­va) su Be­nu Skir­man­tu (Šiau­liai) po­ra.

Miš­ria­me dve­je­te čem­pio­nų ti­tu­lu džiau­gė­si Vi­ta­li­jos Venc­ku­tės ir Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (8:11;11:5;12:10;11:6) įvei­kė Ug­nės Bas­ku­ty­tės ir Ig­no Na­vic­ko po­rą. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko: Eg­lės Or­lo­vai­tės su Er­nes­tu Min­ce­vi­čiu­mi ir Jo­li­tos So­ko­lovs­ky­tės su Ri­mu Le­siv po­roms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vo­je te­be­si­tę­siant dis­ku­si­joms apie vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą, kaip bū­ti­ną bend­ros pa­žan­gos bei ge­ro­vės są­ly­gą, ša­lies vers­lo įmo­nės sa­va­ran­kiš­kai ku­ria glaudžius ry­šius su [...]
Prieš 75 me­tus mū­sų ša­ly­je vy­ko žy­dų žu­dy­nės, per ku­rias ne­te­ko­me tūks­tan­čių sa­vo bend­ra­pi­lie­čių, Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se nu­ti­lo iki tol gar­siai skam­bė­ju­si jidiš kal­ba, bu­vo [...]
Šve­di­jo­je ver­dant na­cio­na­li­niams de­ba­tams dėl to, ar ša­lis tu­rė­tų glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su NA­TO, par­ei­gū­nai Stok­hol­me stai­ga su­si­dū­rė su ne­ri­mą ke­lian­čia prob­le­ma – iškreiptos ar­ba gry­nai [...]
Pa­gal 2015 me­tais ša­lies vi­du­je per­kel­tų as­me­nų skai­čių Ukrai­ną len­kia tik Ira­kas, Si­ri­ja ir Je­me­nas. Pra­ei­tais me­tais pa­lik­ti sa­vo na­mus bu­vo pri­vers­ti net 942 tūkst. žmo­nių. Šiuo me­tu Ukrai­no­je [...]
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Gra­fi­kė, tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no kū­rė­ja Lau­ra Guo­kė Lon­do­ne pel­nė ap­do­va­no­ji­mą už por­tre­tą „Pe­tras“ iš cik­lo „Lie­tu­vos kai­me“. Šiuo me­tu jos par­oda vei­kia Lat­vi­jo­je, Daugpilio Mar­ko Roth­ko [...]
„Keis­tas jaus­mas pri­sta­ty­ti fil­mą Es­ti­jo­je. Ta­ry­tum su­ti­kai to­li­mus gi­mi­nai­čius ir ne­bep­ri­si­me­ni jų var­dų... Ne­pai­sant ma­no ne­ri­mo, kad fil­mas ga­li „šau­ti pro ša­lį“, es­tai labai šil­tai pri­ėmė [...]
Geor­ge'as Proch­ni­kas – eseis­tas, poe­tas, ang­lų ir ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­ros dės­ty­to­jas, žur­na­lo „Ca­bi­net“ re­dak­to­rius. „Ne­pa­ke­lia­ma trem­tis: Ste­fa­nas Zwei­gas pa­sau­lio pakrašty“ – tre­čio­ji [...]
Rug­sė­jo 2–5 d. vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos ren­gi­niai. Juos jun­gian­ti te­ma ─ „Žy­dų kal­bos“. 
Lie­tu­vos pra­mo­nės įmo­nių eks­por­tas, pra­ėju­siais me­tais ėmęs slop­ti, šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį at­ku­to pir­miau­sia dėl su­ak­ty­vė­ju­sios pre­ky­bos su Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bė­mis. Vil­čių tei­kia [...]
Bran­gios gam­ti­nės du­jos – jau ne kliū­tis ga­min­ti pi­gią elek­tros ener­gi­ją. Ki­ni­jos vers­lo in­ves­ti­ci­jos į Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elek­tri­nės mo­der­ni­za­vi­mą ro­do, kad elek­tros ga­my­ba iš du­jų, įsi­gi­jus [...]
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pra­dė­jo aiš­kin­tis, ar kan­di­da­tuo­jan­tie­ji į Sei­mą Tau­ra­gės kraš­te ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, kai jų žmo­nos va­sa­rai bai­gian­tis ta­po įvairių šven­čių rė­mė­jo­mis, [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: Kur­šių ne­ri­jo­je pra­dė­jo kur­tis ir net dau­gin­tis grės­min­ga, vi­so­je Eu­ro­po­je in­va­zi­ne lai­ko­ma rū­šis – pa­pras­tie­ji meš­kė­nai.
Iš­ki­lus Mek­si­kos es­tra­di­nės mu­zi­kos dai­ni­nin­kas ir pro­diu­se­ris Jua­nas Gab­rie­lis mi­rė sek­ma­die­nį nuo šir­dies smū­gio Los An­dže­lo prie­mies­ty­je San­ta Mo­ni­ko­je, bū­da­mas 66 me­tų, pra­ne­šė mek­si­kie­čių [...]
Pa­sau­lio ki­no tea­truo­se pra­dė­tas ro­dy­ti veiks­mo fil­mas „Sa­vi­žu­džių bū­rys“ – kon­tra­ver­siš­ka is­to­ri­ja apie blo­giu­kus, gel­bė­jan­čius pa­sau­lį. Prem­je­ros pro­ga ak­to­rius Jaredas Le­to, vai­di­nęs [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Še­ši as­me­nys, me­tus bu­vę izo­liuo­ti Ha­va­juo­se, nes da­ly­va­vo eks­pe­ri­men­te, ku­ris tu­rė­tų pa­dė­ti JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jai (NA­SA) su­pla­nuo­ti žmo­nių misiją į Mar­są, [...]
Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas, šį pa­va­sa­rį pel­nęs Eu­ro­par­la­men­to su­teik­tą Eu­ro­pos pi­lie­čio ap­do­va­no­ji­mą, ruo­šia­si 22-ųjų moks­lo me­tų pra­džiai. Naujų klau­sy­to­jų pri­ėmi­mas [...]
Dau­giau kaip 300 lau­ki­nių šiau­ri­nių el­nių žu­vo nuo žai­bo smū­gio Nor­ve­gi­jos pie­tuo­se, pir­ma­die­nį pranešė ša­lies par­ei­gū­nai.
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Pra­si­de­dant nau­jie­siems moks­lo me­tams, Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­ba ir eis­mo prie­žiū­rą vyk­dan­tys Vil­niaus aps­kri­ties struktūrinių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų [...]
Pa­lei Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo sta­ty­bų eta­po ruo­žą pra­dė­jo veik­ti dvi 110 ki­lo­vol­tų (kV) po­že­mi­nės elektros per­da­vi­mo li­ni­jos.
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Nuo šiol Me­džių ir krū­mų vei­si­mo, ve­jų bei gė­ly­nų įren­gi­mo tai­syk­lės ga­lios ne tik so­di­nant žel­di­nius vals­ty­bi­nė­je ir sa­vi­val­dy­bių že­mė­je, bet ir pri­va­čio­se val­do­se.
Ra­di­jo sto­tis „Ra­dio­cen­tras“ pra­de­da dar vie­ną ra­di­jo se­zo­ną su nau­ju šū­kiu, at­si­nau­ji­nu­sia prog­ra­ma bei naujais bal­sais ete­ry­je. 
Kė­dai­nių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­pa­si­nau­do­jo jiems su­teik­ta ga­li­my­be ne­mo­ka­mai mi­kros­che­mo­mis pa­ženk­lin­ti au­gi­na­mus šu­nis bei ka­tes. Iš maž­daug 16 tūks­tan­čių šia­me rajone au­gi­na­mų šių [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Esa­te svei­kas žmo­gus ir stai­ga, at­ro­dy­tų, nei iš šio, nei iš to ima nie­žė­ti odą, ji pa­tins­ta, par­aus­ta, at­si­ran­da pūs­le­lių. Grei­čiau­siai ser­ga­te aler­gi­niu kon­tak­ti­niu der­ma­ti­tu. Tai odos už­de­gi­mi­nis [...]
Rei­kė­tų ži­no­ti, kad, žmo­gui su­sir­gus, jam rei­ka­lin­gos gy­dy­mo pa­slau­gos (iš­sky­rus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą) yra su­tei­kia­mos tik to­je įstai­go­je, ku­rio­je jis tuo metu yra pri­si­ra­šęs.
Ne­se­niai pe­lė pri­ver­tė nu­tup­dy­ti oro li­ni­jų „Air Fran­ce“ lėk­tu­vą, skren­dan­tį iš Ba­ma­ko į Par­yžių. Pri­rei­kė ke­lių va­lan­dų, kol ne­pa­gei­dau­ja­ma „ke­lei­vė“ bu­vo išprašyta iš lai­ne­rio.
Beyon­ce sek­ma­die­nį už sa­vo „For­ma­tion“ – po­li­tiš­kiau­sią per vi­są jos kar­je­rą kli­pą, ku­riuo par­odo­mas so­li­da­ru­mas su ju­dė­ji­mu „Black Li­ves Mat­ter“ („Juodųjų gy­vy­bės svar­bios“), [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Su­trik­si­te su­vo­kęs, kad vi­si ban­do iš­si­suk­ti ir ne­vyk­dy­ti anks­tes­nio su­si­ta­ri­mo. Jū­sų šei­my­nykš­čiai tie­siog dar ne­su­vo­kia jū­sų sie­kių svar­bos ir bū­ti­nu­mo. Aps­kri­tai sa­vai­tė pil­na stre­sų ir konf­lik­tų. Sa­vait­ga­lį ge­riau­siai pa­il­sė­tu­mė­te vie­nas ar bent jau kuo ma­žes­nė­je kom­pa­ni­jo­je.

Daugiau

Komentuojami