Šalies jaunimo stalo teniso čempionai - Alfredas Udra ir Vitalija Venckutė

spo.lt 2014-01-27 15:36
spo.lt
2014-01-27 15:36
AFP/Scanpix nuotrauka
Sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko 2014 m. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo po 16-a mer­gi­nų ir vai­ki­nų iki 21-erių me­tų. Šių me­tų Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nais ta­po kau­nie­tė Vi­ta­li­ja Venc­ku­tė ir klai­pė­die­tis Alf­re­das Ud­ra.

V.Venc­ku­tė (Kau­nas) ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­nai var­žo­vei, ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­ne. Fi­na­le V.Venc­ku­tė ko­vo­jo su kau­nie­te Ug­ne Bas­ku­ty­te, ku­rią įvei­kė re­zul­ta­tu 4:2 (8:11;11:2;13:11;11:9;8:11;11:4). Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si vil­nie­tės Eg­lė Or­lo­vai­tė ir Jo­li­ta So­ko­lovs­ky­tė. E. Or­lo­vai­tė dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 1:4 (11:8;5:11;4:11;11:13;4:11) pra­lai­mė­jo V. Venc­ku­tei, o J. So­ko­lovs­ky­tė re­zul­ta­tu 0:4 (7:11;6:11;6:11;6:11) - U. Bas­ku­ty­tei.

Klai­pė­die­tis A. Ud­ra be di­des­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo re­zul­ta­tu 4:0 (11:8;11:6;11:7;11:8) įvei­kė vil­nie­tį Jo­kū­bą Bi­vei­nį ir ta­po ša­lies jau­ni­mo čem­pio­nu. Me­dar­das Stan­ke­vi­čius (Kau­nas) ir Pa­ulius Gū­ra (Pa­ne­vė­žys) da­li­no­si tre­čią­ja vie­ta. M. Stan­ke­vi­čius dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 2:4 (11:8;8:11;11:9;8:11;7:11;8:11) A. Ud­rai, o P. Gū­ra re­zul­ta­tu 2:4 (13:15;11:8;7:11;17:15;8:11;10:12).

Mer­gi­nų dve­je­to čem­pio­nė­mis ta­po kau­nie­čių U. Bas­ku­ty­tės ir V. Venc­ku­tės po­ra. Mer­gi­nos fi­na­le re­zul­ta­tu 3:0 (11:9;11:6;13:11) įvei­kė vil­nie­čių E. Or­lo­vai­tės ir J. So­ko­lovs­ky­tės po­rą. Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si Va­ne­sa Ra­žins­ky­tė (Šiau­liai) su Eve­li­na Žy­gy­te (Šir­vin­tos) ir Ais­tė Der­vi­ny­tė (Pa­ne­vė­žys) su Eri­ka Sat­ke­vi­čiū­te (Pa­ne­vė­žys).

Vai­ki­nų dve­je­to čem­pio­nais taip pat ta­po kau­nie­čių Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus ir Ig­no Na­vic­ko po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (6:11;11:8;11:5;11:8) įvei­kė Alf­re­do Ud­ros (Klai­pė­da) su Man­tu Bu­rei­ka (Jo­na­va) po­rą. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­te tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si: vil­nie­čių Jo­kū­bo Bi­vei­nio su Er­nes­tu Mic­ke­vi­čiu­mi po­ra ir Ri­mo Le­siv (Jo­na­va) su Be­nu Skir­man­tu (Šiau­liai) po­ra.

Miš­ria­me dve­je­te čem­pio­nų ti­tu­lu džiau­gė­si Vi­ta­li­jos Venc­ku­tės ir Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (8:11;11:5;12:10;11:6) įvei­kė Ug­nės Bas­ku­ty­tės ir Ig­no Na­vic­ko po­rą. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko: Eg­lės Or­lo­vai­tės su Er­nes­tu Min­ce­vi­čiu­mi ir Jo­li­tos So­ko­lovs­ky­tės su Ri­mu Le­siv po­roms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį ren­gia pa­si­ta­ri­mą dėl mais­to pro­duk­tų kainų po­ky­čių par­duo­tu­vė­se.
Ne­prik­lau­so­mas Ru­si­jos po­li­to­lo­gas Ki­ri­las Mar­ty­no­vas per su­si­ti­ki­mą Vil­niu­je pa­tei­kė ke­le­tą ga­li­mų sce­na­ri­jų, ko­kių to­li­mes­nių veiks­mų ga­li­ma ti­kė­tis iš Krem­liaus. Agresijos prieš Bal­ti­jos [...]
Pra­ncū­zi­ja at­mes am­bi­cin­gą tran­sat­lan­ti­nės lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą, jei dėl jo kils grės­mė ša­lies že­mės ūkio at­ei­čiai, sek­ma­die­nį įspė­jo prezidentas Fran­cois Hol­lan­de'as.
Pa­pua Nau­jo­sios Gvi­nė­jos (PNG) pla­nas už­da­ry­ti į Aus­tra­li­ją vyks­tan­čių mig­ran­tų su­lai­ky­mo cen­trą at­krei­pė pa­sau­lio dė­me­sį į tai, kaip di­džio­ji kai­my­nė tvar­ko­si su jū­ra at­plau­kian­čiais [...]
Ra­šy­to­ja Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė-Au­gus­ti­nie­nė sa­vo kny­gą „Ma­ran­ta“ pri­sta­tė su­si­ti­ki­me su skai­ty­to­jais. Pro­zi­nin­kė, pub­li­cis­tė, iš­lei­du­si ir poe­zi­jos kny­gą, ver­čian­ti iš lenkų kal­bos, Lie­tu­vos [...]
Ba­lan­džio 30 d. Vil­niu­je bai­gė­si de­šim­ta­sis Tarp­tau­ti­nis Ba­lio Dva­rio­no jau­nų­jų pia­nis­tų ir smui­ki­nin­kų kon­kur­sas, ku­ria­me šie­met var­žė­si per šim­tą da­ly­vių iš dvidešimt tri­jų pa­sau­lio [...]
Ge­gu­žės 3-ią­ją, į Vil­nių at­ke­liaus šo­kio dva­sia. An­tra­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me dra­mos tea­tre pra­si­dės ju­bi­lie­ji­nis tarp­tau­ti­nis šiuo­lai­ki­nio šo­kio festivalis „Nau­ja­sis Bal­ti­jos [...]
Šį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je šėls jau­nys­tė – vyks jau tra­di­ci­ja ta­pęs aš­tun­ta­sis Lie­tu­vos stu­den­tų folk­lo­ro fes­ti­va­lis „O kie­no ža­li so­dai“. Šių me­tų ren­gi­nio te­ma yra Jaunystė – bend­rys­tė, [...]
Kaip anks­čiau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, grės­mės, ga­lin­čios su­kel­ti ne­pap­ras­tą­sias si­tua­ci­jas, il­gą lai­ką skirs­ty­tos į du ti­pus – gam­ti­nes ir tech­no­lo­gi­nes. Vis dėl­to po 2001 me­tų rug­sė­jo [...]
Pa­sau­liui gra­si­na nau­ja eko­no­mi­kos kri­zė. Apie ją kal­ba vis dau­giau eko­no­mis­tų, o ryš­kiau­siai ilius­truo­ja pa­sau­lio vers­lą ir eko­no­mi­kos gu­ru apė­mu­si nežinomybė dėl at­ei­ties.
Įgy­ven­di­nant re­for­mas ir ma­ži­nant vai­kų glo­bos skai­čių, pir­miau­sia rei­kia pra­dė­ti nuo glo­bė­jų tink­lo plėtojimo ir vys­ty­mo. 
Lie­tu­va ir Bal­ta­ru­si­ja ke­ti­na ati­da­ry­ti re­gu­lia­rų ke­lei­vių su­si­sie­ki­mą Ne­mu­no upe. Tai at­ver­tų ga­li­my­bes van­dens ke­liais iš Lie­tu­vos ke­liau­ti ne tik į Bal­ta­ru­si­ją, bet ir į Len­ki­ją.
„Me­tų mo­ky­to­jo 2015“ ti­tu­lą pel­niu­siam Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui Do­na­tui Va­si­liaus­kui šie me­tai įvy­kių pa­py­lė lyg iš gau­sy­bės ra­go: gavęs pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą [...]
„Kiek­vie­na mo­te­ris tu­ri iš­mok­ti įkvėp­ti tai­ką į sa­ve ir iš­kvėp­ti ją ap­lin­ki­niams“, – tai fra­zė, ku­ria va­do­vau­ja­si Šri Lan­kos mo­te­rys. Jų aky­se ga­li­ma įžvelg­ti ramybe al­suo­jan­čią vi­di­nę [...]
Kal­ti­ni­mai žy­miems Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dams – įpras­tas nū­die­nos reiš­ki­nys. Šiai kal­ti­ni­mų ka­ba­lis­ti­kai bū­din­ga ne tik in­terp­re­ta­ci­jas ir ar­gu­men­tus, ta­čiau ir fak­tus traukti iš ran­ko­vės [...]
Ne­se­niai „Lie­tu­vos ži­nio­se“ pub­li­kuo­tas straips­nis „Be­var­džiuo­se ka­puo­se nu­ty­li­ma is­to­ri­ja“ su­kė­lė daug dis­ku­si­jų. Is­to­ri­kas, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir rezistencijos ty­ri­mų cen­tro [...]
Pa­grin­di­nių Lie­tu­vos ke­lių san­kir­to­je esan­ti Uk­mer­gė nu­ta­rė nu­si­mes­ti so­viet­me­čio pa­li­ki­mą – pa­ša­lin­ti va­di­na­mai­siais Brež­ne­vo lai­kais su­kur­tus mies­to ri­bas žyminčius be­to­ni­nius ri­bo­ženk­lius.
Len­ki­jo­je svars­to­ma, kur dė­ti apie 500 so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Vie­nas ga­li­mų spren­di­mo va­rian­tų – lie­tu­viš­ką Grū­to par­ką pri­me­nan­tis mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi.
Ži­niask­lai­dos po­vei­kis mū­sų svei­ka­tai aki­vaiz­dus: kar­tais ga­na por­ta­lų straips­nių an­traš­tes perž­velg­ti ar TV re­por­ta­žą pa­žiū­rė­ti ir jau su­si­ner­vi­ni. Ži­no­ji­mas svei­ka­tos ne­pri­de­da, tik ar [...]
Ge­gu­žės mė­ne­sį vyks an­tro­ji už­sie­nio kal­bos (ang­lų, pra­ncū­zų, ru­sų, vo­kie­čių) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų da­lis – klau­sy­mas, ra­šy­mas ir skai­ty­mas. Į ją abi­tu­rien­tai keliaus dar ne­ži­no­da­mi [...]
Įpras­tai im­uni­te­to są­vo­ką mi­ni­me la­bai siau­ra­me kon­teks­te, kal­bė­da­mi apie nu­sil­pu­sį im­uni­te­tą, dėl to „lim­pan­čias“ li­gas, silp­nu­mą ir pan. Ta­čiau re­tas ži­no, kad be gy­dy­to­jų im­uno­lo­gų [...]
Kas­die­niuo­se pro­duk­tuo­se ap­tin­ka­mos che­mi­nės me­džia­gos ga­li tu­rė­ti įta­kos rie­ba­lų kau­pi­mui­si or­ga­niz­me. Tai at­sklei­dė Džor­dži­jos uni­ver­si­te­to (JAV) mokslininkų at­lik­tas ty­ri­mas.
Ko­mer­ci­nių ma­ši­nų pra­va­žu­mo ga­li­my­bės ga­li la­bai skir­tis pri­klau­so­mai nuo ke­lių, ku­riais au­to­mo­bi­liai nuo­lat va­ži­nė­ja, ir to, ar su­dė­tin­gos ke­lio są­ly­gos yra nuo­la­ti­nė, ar at­si­tik­ti­nė ap­lin­ky­bė. 
Tarp JAV ga­min­to­jų plies­kia­si ti­kras ka­ras, kas pa­ga­mins sa­vo tech­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis ar­ti­miau­sią tra­di­ci­niam leng­va­jam au­to­mo­bi­liui elek­tro­mo­bi­lį, ku­rį ga­lės įpirk­ti net ir že­mes­nes nei [...]
Pa­sau­lio kraš­tas – to­kia pir­mo­ji min­tis man at­ėjo į gal­vą, kai ra­dau pi­gius lėk­tu­vo bi­lie­tus į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją ir pra­dė­jau ty­ri­nė­ti že­mė­la­pį. Ir iš­ties to­liau už Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją [...]
Fo­to­me­ni­nin­kas Ma­rius Ab­ra­ma­vi­čius (kū­ry­bi­nis sla­py­var­dis Ne­boi­sia) – ži­no­mas ke­liau­to­jas. Šį pa­va­sa­rį jis jau ket­vir­tą kar­tą lan­kė­si Ira­ne. Ne­se­niai iš­lei­do ir knygą apie šį [...]
Sa­vait­ga­liai ir at­os­to­gos gam­to­je. Tai vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rios per­ka­mos so­dy­bos, va­sar­na­miai, so­do na­me­liai ar­ba bu­tai pa­jū­ry­je, vadinamieji an­trie­ji na­mai. 
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra re­no­vuo­ta dau­giau nei 350 dau­gia­bu­čių, ta­čiau tik apie 5 proc. jų gy­ven­to­jų pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be ant sto­go įsi­reng­ti sau­lės ko­lek­to­rius ir to­kiu bū­du per me­tus iš­lai­das [...]
Vil­nie­čiai tu­rė­jo itin re­tą ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su te­ra­pi­niais šu­ni­mis, ku­rių Lie­tu­vo­je iš vi­so yra vos ke­lios de­šim­tys. Šie gy­vū­nai spe­cia­liai par­uoš­ti bend­rau­ti su psichologinę ar fi­zi­nę [...]
Ja­ko­vo ve­te­ri­na­ri­jos cen­tro va­do­vas, ve­te­ri­na­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Ja­ko­vas Šen­gau­tas su­si­ren­gu­siems įsi­gy­ti ka­čiu­ką šei­mi­nin­kams pa­ta­ria pri­si­min­ti, kad su miauk­sin­čiu įna­miu reikės ban­dy­ti drau­giš­kai [...]
Vie­nat­vė ga­li su­sarg­din­ti. Bri­tų moks­li­nin­kai žur­na­le „Heart“ api­bend­ri­no 23 ty­ri­mų duo­me­nis ir nu­sta­tė, kad so­cia­li­nė at­skir­tis ar vie­ni­šu­mo jaus­mas yra su­si­ję su padidėjusia ri­zi­ka sirg­ti [...]
Di­dė­jan­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ja ma­žo­je Ja­po­ni­jos sa­lo­je ke­lia su­maiš­tį. Da­bar sa­lo­je gy­ve­na tris kar­tus dau­giau šernų nei žmo­nių.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip reaguojate į partijų pažadus prieš rinkimus?
Palaikau daugiausiai žadančius
Analizuoju, vertinu kritiškai
Nekreipiu dėmesio į populistus
Domiuosi tik partijų nuveiktais darbais, o ne pažadais
Rinkimai man nesvarbūs
horoskopai
JAUTIS

JAUTIS

Sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­ga­liau bū­si­te de­ra­mai įver­tin­tas ir pa­gerb­tas už anks­čiau pa­da­ry­tus dar­bus. Pa­ga­liau skin­si­te kan­try­bės ir darbš­tu­mo pri­no­kin­tus vai­sius. Tik ne­per­var­ki­te, nes jau ky­la grės­mė svei­ka­tai. Bū­tų la­bai nau­din­ga kiek su­lė­tin­ti tem­pą.

Daugiau

Komentuojami