Šalies jaunimo stalo teniso čempionai - Alfredas Udra ir Vitalija Venckutė

spo.lt 2014-01-27 15:36
spo.lt
2014-01-27 15:36
AFP/Scanpix nuotrauka
Sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko 2014 m. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo po 16-a mer­gi­nų ir vai­ki­nų iki 21-erių me­tų. Šių me­tų Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nais ta­po kau­nie­tė Vi­ta­li­ja Venc­ku­tė ir klai­pė­die­tis Alf­re­das Ud­ra.

V.Venc­ku­tė (Kau­nas) ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­nai var­žo­vei, ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­ne. Fi­na­le V.Venc­ku­tė ko­vo­jo su kau­nie­te Ug­ne Bas­ku­ty­te, ku­rią įvei­kė re­zul­ta­tu 4:2 (8:11;11:2;13:11;11:9;8:11;11:4). Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si vil­nie­tės Eg­lė Or­lo­vai­tė ir Jo­li­ta So­ko­lovs­ky­tė. E. Or­lo­vai­tė dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 1:4 (11:8;5:11;4:11;11:13;4:11) pra­lai­mė­jo V. Venc­ku­tei, o J. So­ko­lovs­ky­tė re­zul­ta­tu 0:4 (7:11;6:11;6:11;6:11) - U. Bas­ku­ty­tei.

Klai­pė­die­tis A. Ud­ra be di­des­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo re­zul­ta­tu 4:0 (11:8;11:6;11:7;11:8) įvei­kė vil­nie­tį Jo­kū­bą Bi­vei­nį ir ta­po ša­lies jau­ni­mo čem­pio­nu. Me­dar­das Stan­ke­vi­čius (Kau­nas) ir Pa­ulius Gū­ra (Pa­ne­vė­žys) da­li­no­si tre­čią­ja vie­ta. M. Stan­ke­vi­čius dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 2:4 (11:8;8:11;11:9;8:11;7:11;8:11) A. Ud­rai, o P. Gū­ra re­zul­ta­tu 2:4 (13:15;11:8;7:11;17:15;8:11;10:12).

Mer­gi­nų dve­je­to čem­pio­nė­mis ta­po kau­nie­čių U. Bas­ku­ty­tės ir V. Venc­ku­tės po­ra. Mer­gi­nos fi­na­le re­zul­ta­tu 3:0 (11:9;11:6;13:11) įvei­kė vil­nie­čių E. Or­lo­vai­tės ir J. So­ko­lovs­ky­tės po­rą. Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si Va­ne­sa Ra­žins­ky­tė (Šiau­liai) su Eve­li­na Žy­gy­te (Šir­vin­tos) ir Ais­tė Der­vi­ny­tė (Pa­ne­vė­žys) su Eri­ka Sat­ke­vi­čiū­te (Pa­ne­vė­žys).

Vai­ki­nų dve­je­to čem­pio­nais taip pat ta­po kau­nie­čių Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus ir Ig­no Na­vic­ko po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (6:11;11:8;11:5;11:8) įvei­kė Alf­re­do Ud­ros (Klai­pė­da) su Man­tu Bu­rei­ka (Jo­na­va) po­rą. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­te tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si: vil­nie­čių Jo­kū­bo Bi­vei­nio su Er­nes­tu Mic­ke­vi­čiu­mi po­ra ir Ri­mo Le­siv (Jo­na­va) su Be­nu Skir­man­tu (Šiau­liai) po­ra.

Miš­ria­me dve­je­te čem­pio­nų ti­tu­lu džiau­gė­si Vi­ta­li­jos Venc­ku­tės ir Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (8:11;11:5;12:10;11:6) įvei­kė Ug­nės Bas­ku­ty­tės ir Ig­no Na­vic­ko po­rą. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko: Eg­lės Or­lo­vai­tės su Er­nes­tu Min­ce­vi­čiu­mi ir Jo­li­tos So­ko­lovs­ky­tės su Ri­mu Le­siv po­roms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­viai nė­ra taip nu­si­tei­kę prieš pa­bė­gė­lius, koks yra su­si­da­ręs įspū­dis – tai ro­do pra­ėju­sį mė­ne­sį at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi apk­lau­sa. 47 proc. gy­ven­to­jų no­ri padėti pa­bė­gė­liams, bet [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja rei­ka­lau­ja, kad Lie­tu­va pa­leng­vin­tų že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams są­ly­gas, ku­rios da­bar pa­žei­džia lais­vą ka­pi­ta­lo ju­dė­ji­mą ir įsis­tei­gi­mo lais­vę, pranešė EK at­sto­vy­bė [...]
Ku­bos val­džia svars­to ga­li­my­bę įtei­sin­ti tam ti­kras pri­va­čias vers­lo įmo­nes, o toks žings­nis ga­li bū­ti itin reikš­min­gas ko­mu­nis­ti­nė­je sa­lo­je, at­sar­giai liberalizuojančioje sa­vo eko­no­mi­ką.
Eu­ro­pos Są­jun­ga ga­li iš­lik­ti pa­sau­li­nio ly­gio žai­dė­ja tik su Mask­vos pa­gal­ba, Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas tei­gia an­tra­die­nį pa­skelb­ta­me straips­ny­je, ruošdamasis pir­ma­jam ap­si­lan­ky­mui [...]
Ne­įma­no­ma ne­pas­te­bė­ti su­ak­ty­vė­ju­sių in­te­lek­ti­nių pa­stan­gų rea­bi­li­tuo­ti so­vie­ti­nių kū­ry­bi­nių in­te­li­gen­tų veik¬­lą, pir­miau­sia per jau sim­bo­liu ta­pu­sį Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių. Ki­ta ver­tus, [...]
Vie­no­je ar­cheo­lo­gi­nių ka­si­nė­ji­mų vie­to­je ras­tos ke­ra­mi­kos lie­ka­nos pa­tei­kė anks­ty­viau­sių įro­dy­mų apie alaus ga­my­bą Ki­ni­jo­je pa­gal ypa­tin­gą 5 000 me­tų se­nu­mo re­cep­tą, pirmadienį pa­skel­bė ty­rė­jai.
„Šią kny­gą par­ašiau ne aš, o is­to­ri­ja“, – šyp­so­si ra­šy­to­ja Rū­ta Še­pe­tys, klau­sia­ma, kaip jau­čia­si ma­ty­da­ma, kad jos kū­ri­nys at­gy­ja ki­ne. Au­to­rė be­veik vi­są savaitę pra­lei­do Lie­tu­vos [...]
Šiais žo­džiais ži­nią apie tuoj pra­si­dė­sian­čią tarp­tau­ti­nę šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gę „Art­Vil­nius“ pa­skel­bė jos va­do­vė Dia­na Sto­mie­nė. Vie­nas di­džiau­sių Bal­ti­jos regiono vi­zua­lio­jo me­no [...]
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus vieš­bu­ty­je „Pa­no­ra­ma“ vyks pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ve­ga­nų mu­gė „Veg­fest LT“. To­kios mu­gės už­sie­ny­je la­bai po­pu­lia­rios ir sutraukia tūks­tan­čius žmo­nių. 
Va­sa­ra jau­nys­tė­je dau­ge­liui bu­vo ir yra ke­lio­nių, o kar­tu sa­vęs, drau­gų pa­ži­ni­mo me­tas. So­viet­me­čiu pa­aug­lių, stu­den­tų, įvai­rių mar­gi­na­lių gru­pių po­mė­gis va­sa­rą va­žiuo­ti į Taliną ar Grabš­to [...]
„Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mui“ sėk­min­gai su­si­de­rė­jus su du­jų tie­kė­jais, an­trą­jį pus­me­tį du­jų kai­nos jos pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tiems klien­tams ma­žės 8–15 pro­cen­tų. Naujas bend­ro­vės pa­siū­ly­tas [...]
Dėl kri­tu­sių grū­dų su­pir­ki­mo kai­nų pa­sau­lio bir­žo­se žem­dir­biai šie­met ne­sku­ba su­da­ry­ti iš­anks­ti­nių par­da­vi­mo ir pir­ki­mo su­tar­čių. Vis dėl­to ūki­nin­kai ra­gi­na­mi ne­ri­zi­kuo­ti ir bent da­lį grū­dų [...]
Kau­nas Gru­zi­ją su Ne­prik­lau­so­my­bės die­na pa­svei­ki­no ne­tra­di­ciš­kai. Tre­čia­die­nį va­ka­re, Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos iš­va­ka­rė­se, baž­ny­čia nu­švi­to Gruzijos vė­lia­vos spal­vo­mis.
Rea­guo­da­ma į 2016 me­tų ge­gu­žės 4-osios „Lie­tu­vos ži­nių“ rub­ri­ko­je „Re­dak­ci­jos pa­štas“ iš­spaus­din­tą Vy­to Mi­liaus­ko straips­nį „Lie­tu­viš­kas „kad­ri­lis“ Alytaus mies­to sa­vi­val­dy­bės [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riaus John­ny Dep­po žmo­na pa­pra­šė sky­ry­bų, kaip prie­žas­tį įvar­dy­da­ma ne­su­tai­ko­mus ne­su­ta­ri­mus, iš­aiš­kė­ju­sius per 15 mė­ne­sių tru­ku­sią san­tuo­ką su šia žvaigž­de, tre­čia­die­nį [...]
Ho­li­vu­do žvaigž­dė ir Jung­ti­nių Tau­tų (JT) pa­bė­gė­lių agen­tū­ros pa­siun­ti­nė An­ge­li­na Jo­lie taps vi­zi­tuo­jan­čia dės­ty­to­ja pres­ti­ži­nė­je Lon­do­no ekonomikos mo­kyk­lo­je (LSE).
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba (LMT) pri­sta­to dau­giau kaip tre­jus me­tus vyk­dy­tų 11 bend­rų Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­jos mokslininkų pro­jek­tų pa­sie­ki­mus.
Ti­krai no­riu su­pras­ti „Z“ kar­tą. Pir­miau­sia tam, kad ga­lė­čiau su ja su­si­kal­bė­ti. Tik su­si­kal­bė­jęs ga­li ti­kė­tis pa­veik­ti – žo­džiu ir pa­vyz­džiu per­duo­ti ver­ty­bes, ku­rias manai esant am­ži­no­mis. [...]
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ir Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai da­ly­va­vo įžu­vi­nant Il­gio ir Ber­žo­ro eže­rus Plun­gės ra­jo­ne. Į eže­rus [...]
Nuo rugp­jū­čio pa­si­kei­ti­mai lau­kia Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­dė­jų – bus bau­džia­mi ne tik fi­zi­niai as­me­nys, kaip iki šiol, bet ir įmonės ar įstai­gos.
Miš­kin­gos vie­to­vės ge­gu­žės mė­ne­sį vai­ruo­to­jams tam­pa spąs­tais, ku­rie ga­li baig­tis rim­tais nuo­sto­liais. Kaip ro­do di­džiau­sios ša­ly­je ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lietuvos drau­di­mas“ duo­me­nys, [...]
Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­rius pa­sta­rai­siais me­tais spar­čiai kei­čia­si – vis dau­giau pro­ce­sų yra au­to­ma­ti­zuo­ja­mi, tai­ko­mos išmaniosios skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos.
Sau­lės pa­ža­din­ta rau­do­nuo­ja Tei­dės vir­šū­nė, ki­ta­pus bun­da At­lan­to van­de­ny­nas. So­de žy­di ci­trin­me­džiai ir apel­sin­me­džiai, kar­tu no­kin­da­mi vai­sius. Kve­pia eg­zo­tiš­kais žie­dais, ku­rių pa­va­di­ni­mų [...]
Lie­tu­vo­je iš vi­so pri­skai­čiuo­ja­ma 655 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos (iš jų be­veik 400 pri­klau­so Kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jai). „Ta­čiau at­os­to­gas kai­me žmo­nės ren­ka­si tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku, se­zo­nas te­trun­ka [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Ne­se­niai įsi­ga­lio­jus pa­tiks­lin­tam sta­ty­bos tech­ni­niam reg­la­men­tui (STR), ku­ris skir­tas dar­nių­jų tech­ni­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų ne­tu­rin­tiems sta­ty­bos pro­duk­tams, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, šalies sta­ty­bos pro­duk­tų [...]
Snu­pio is­to­ri­ja gir­dė­ta, tie­sa? Kiek snu­pių ati­duo­da­ma į prie­glau­das, kiek jų be skru­pu­lų iš­me­ta­ma ar tie­siog pa­lie­ka­ma li­ki­mo va­liai. Tai vie­na po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je savo iš­ti­ki­miau­sių drau­gų [...]
Ciu­ri­cho (Švei­ca­ri­ja) zoo­lo­gi­jos so­de nyks­tan­čios Ga­la­pa­gų vėž­lių rū­šies 80-me­tė pa­te­lė Nig­ri­ta ta­po ma­ma – iš 9 jos pa­dė­tų kiaušinių iš­si­ri­to vėž­liu­kai.
Pa­sau­li­nė fi­nan­sų kri­zė ga­lė­jo nu­lem­ti pa­pil­do­mus 500 tūkst. mir­ties nuo vė­žio at­ve­jų 2008–2010 me­tais, ro­do nau­ja stu­di­ja, ku­rios iš­va­do­se, pa­skelb­to­se ket­vir­ta­die­nį, sa­ko­ma, kad tie pa­cien­tai [...]
Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, iš­sė­ti­nė skle­ro­zė Lie­tu­vo­je gy­do­ma ne blo­giau nei iš­si­vys­čiu­sio­se Va­ka­rų ša­ly­se. De­ja, to ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie psi­cho­lo­gi­nę ir so­cia­li­nę pagalbą ser­gan­tie­siems šia [...]
JAV bend­ro­vė „Dis­ney“ pra­ne­šė ne­bes­paus­din­sian­ti ir par­duo­sian­ti sa­vo le­gen­di­nių ir vi­sų taip mė­gia­mų „Dis­ney“ do­le­rių, kas pa­ska­ti­no ko­lek­ci­nin­kus juos im­ti su­pir­ki­nė­ti.
Ne­an­der­ta­lie­čiai, il­gai lai­ky­ti bu­kais ir šiurkš­čiais lau­ki­niais, iš ti­krų­jų sta­ty­da­vo lau­žų lieps­nų apš­vie­čia­mus su­dė­tin­gus po­že­mi­nius sta­ti­nius, gal­būt nau­do­tus per ri­tua­lus, jau prieš [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar jūsų apsisprendimą balsuoti už pasirinktą partiją gali pakeisti į korupcijos skandalą įsivėlęs vienas iš jos lyderių?
Taip, pakeis - už korupciją niekada nebalsuoju.
Ne, tai tik konkretaus asmens, o ne partijos kaltė.
Pasirinkimas nesikeičia, juk visose partijose kyla korupcijos skandalų. 
Rinkimuose nedalyvausiu, nepasitikiu nė viena partija.
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Sa­vai­tės pra­džio­je pri­im­si­te klai­din­gą spren­di­mą ir ku­rį lai­ką ei­si­te klai­din­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Jei ka­te­go­riš­kai ap­si­suk­si­te at­gal, ti­krai ra­si­te iš­ei­tį. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je ga­li­ma nau­ja in­tri­guo­jan­ti pa­žin­tis.

Daugiau

Komentuojami