Šalies jaunimo stalo teniso čempionai - Alfredas Udra ir Vitalija Venckutė

spo.lt 2014-01-27 15:36
spo.lt
2014-01-27 15:36
AFP/Scanpix nuotrauka
Sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko 2014 m. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo po 16-a mer­gi­nų ir vai­ki­nų iki 21-erių me­tų. Šių me­tų Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nais ta­po kau­nie­tė Vi­ta­li­ja Venc­ku­tė ir klai­pė­die­tis Alf­re­das Ud­ra.

V.Venc­ku­tė (Kau­nas) ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­nai var­žo­vei, ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­ne. Fi­na­le V.Venc­ku­tė ko­vo­jo su kau­nie­te Ug­ne Bas­ku­ty­te, ku­rią įvei­kė re­zul­ta­tu 4:2 (8:11;11:2;13:11;11:9;8:11;11:4). Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si vil­nie­tės Eg­lė Or­lo­vai­tė ir Jo­li­ta So­ko­lovs­ky­tė. E. Or­lo­vai­tė dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 1:4 (11:8;5:11;4:11;11:13;4:11) pra­lai­mė­jo V. Venc­ku­tei, o J. So­ko­lovs­ky­tė re­zul­ta­tu 0:4 (7:11;6:11;6:11;6:11) - U. Bas­ku­ty­tei.

Klai­pė­die­tis A. Ud­ra be di­des­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo re­zul­ta­tu 4:0 (11:8;11:6;11:7;11:8) įvei­kė vil­nie­tį Jo­kū­bą Bi­vei­nį ir ta­po ša­lies jau­ni­mo čem­pio­nu. Me­dar­das Stan­ke­vi­čius (Kau­nas) ir Pa­ulius Gū­ra (Pa­ne­vė­žys) da­li­no­si tre­čią­ja vie­ta. M. Stan­ke­vi­čius dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą re­zul­ta­tu 2:4 (11:8;8:11;11:9;8:11;7:11;8:11) A. Ud­rai, o P. Gū­ra re­zul­ta­tu 2:4 (13:15;11:8;7:11;17:15;8:11;10:12).

Mer­gi­nų dve­je­to čem­pio­nė­mis ta­po kau­nie­čių U. Bas­ku­ty­tės ir V. Venc­ku­tės po­ra. Mer­gi­nos fi­na­le re­zul­ta­tu 3:0 (11:9;11:6;13:11) įvei­kė vil­nie­čių E. Or­lo­vai­tės ir J. So­ko­lovs­ky­tės po­rą. Tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si Va­ne­sa Ra­žins­ky­tė (Šiau­liai) su Eve­li­na Žy­gy­te (Šir­vin­tos) ir Ais­tė Der­vi­ny­tė (Pa­ne­vė­žys) su Eri­ka Sat­ke­vi­čiū­te (Pa­ne­vė­žys).

Vai­ki­nų dve­je­to čem­pio­nais taip pat ta­po kau­nie­čių Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus ir Ig­no Na­vic­ko po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (6:11;11:8;11:5;11:8) įvei­kė Alf­re­do Ud­ros (Klai­pė­da) su Man­tu Bu­rei­ka (Jo­na­va) po­rą. Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­te tre­čią­ja vie­ta da­li­no­si: vil­nie­čių Jo­kū­bo Bi­vei­nio su Er­nes­tu Mic­ke­vi­čiu­mi po­ra ir Ri­mo Le­siv (Jo­na­va) su Be­nu Skir­man­tu (Šiau­liai) po­ra.

Miš­ria­me dve­je­te čem­pio­nų ti­tu­lu džiau­gė­si Vi­ta­li­jos Venc­ku­tės ir Me­dar­do Stan­ke­vi­čiaus po­ra. Fi­na­le po­ra re­zul­ta­tu 3:1 (8:11;11:5;12:10;11:6) įvei­kė Ug­nės Bas­ku­ty­tės ir Ig­no Na­vic­ko po­rą. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko: Eg­lės Or­lo­vai­tės su Er­nes­tu Min­ce­vi­čiu­mi ir Jo­li­tos So­ko­lovs­ky­tės su Ri­mu Le­siv po­roms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Nuo ki­tų me­tų dvy­nu­kų ar dau­giau vai­kų su­si­lau­kę tė­vai gaus pa­pil­do­mas iš­mo­kas, iki vai­kams su­eis dve­ji me­tai. Tam antradienį pri­ta­rė Sei­mas.
Sei­mas an­tra­die­nį bai­gė ke­le­rius me­tus tru­ku­sias dis­ku­si­jas ir įsta­ty­mu įtei­si­no pa­gal­bi­nį ap­vai­si­ni­mą, pa­si­rin­kęs kon­ser­va­ty­vų­jį ke­lią, ku­ris draudžia emb­rio­nų šal­dy­mą.
Ai­ri­jos pi­gių skry­džių įmo­nė „Rya­nair“ dėl ne­apib­rėž­tu­mo, ku­rį iš­pro­vo­ka­vo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos re­fe­ren­du­me pri­im­tas spren­di­mas pa­si­trauk­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), kuriam lai­kui su­stab­dys [...]
Ško­ti­jos pir­mo­ji mi­nis­trė Ni­co­la Stur­geon sa­kė vyk­sian­ti į Briu­se­lį tre­čia­die­nį su­si­tik­ti su Europos Par­la­men­to va­do­vais.
Prieš 80 me­tų, 1936 me­tų lie­pos mė­ne­sį, Vo­kie­ti­jo­je bu­vo įsteig­ta gar­sio­ji Zach­sen­hau­ze­no (Sach­sen­hau­sen) kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la, ku­rios „sve­tin­gu­mo“ te­ko paragauti ir lie­tu­viams.
Į Vil­nių grįž­ta 350 me­tų se­nu­mo To­ra, dar An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais nau­do­ta žy­dų ri­tua­li­nėms apeigoms Vil­niaus ge­te.
Lat­vį Ed­vy­ną Šnuo­rę iš­gar­si­no fil­mas „So­vie­tų pa­sa­ka“ (2008). Da­bar jo au­to­rius – po­li­ti­kas, Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Saei­mos na­rys, at­sto­vau­jan­tis de­ši­nia­jam Nacionaliniam al­jan­sui. Pra­ėjus [...]
Venc­lo­vų na­muo­se-mu­zie­ju­je Vil­niu­je ren­ka­si poe­tai – ten su­reng­tas tri­jų die­nų Ry­tų Eu­ro­pos poe­zi­jos fo­ru­mas. Jo da­ly­vių biog­ra­fi­nės tra­jek­to­ri­jos la­bai skir­tin­gos, jie gy­ve­na  įvai­rio­se [...]
Šiuo me­tu mes lin­kę ma­ny­ti, kad An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo lai­mė­tas ru­sų krau­ju ir ame­ri­kie­čių pi­ni­gais; ir nors kai ku­riais at­žvil­giais tai tie­sa, tie­sa ir tai, kad nesant Chur­chil­lio Hit­le­ris [...]
Pa­lan­go­je, An­ta­no Mon­čio na­muo­se – mu­zie­ju­je vei­kia dai­li­nin­kės, sce­nog­ra­fės Fi­lo­me­nos Lin­čiū­tės – Vai­tie­kū­nie­nės ta­py­bos par­oda  “Trys ke­lio­nės mintyse ir ti­kro­vėj“.
Lie­tu­va ga­li tap­ti re­gio­no su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ly­de­re ir ke­ti­na šio­je sri­ty­je glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su Ny­der­lan­dais, sa­ko ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
An­tra­die­nį Cen­tri­nio Klai­pė­dos ter­mi­na­lo pa­sta­te ati­da­ry­tas Nor­ve­gi­jos ka­ra­lys­tės Gar­bės kon­su­la­tas, jau an­tra­sis Lie­tu­vo­je. 
Šiais lai­kais la­biau­siai įpras­tas mies­to kva­pas – au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų du­jų, smo­go, o pra­ėju­siais am­žiais Vil­niu­je jų bū­ta įvai­rių – nuo ne­ma­lo­nių ir kva­pą gniaužiančių iki uos­lę [...]
Aly­tiš­kiai pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė, kur no­rė­tų ma­ty­ti pa­mink­lą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams. Jis bus pa­sta­ty­tas Pirmojo Aly­taus aikš­tė­je.
Le­gen­di­nis bri­tų ak­to­rius, „Žie­dų val­do­vo“, „Ho­bi­to“ ir „X-me­nų“ žvaigž­dė Ia­nas McKel­le­nas pri­sta­ty­da­mas sa­vo mo­no spek­tak­lį „W. Sha­kes­pea­re'as sce­no­je, ekra­ne, vi­sur“ at­vi­rai [...]
Gar­bin­gą 80-me­čio ju­bi­lie­jų prieš po­rą me­tų pa­žy­mė­ju­si uz­be­kų kil­mės lie­tu­ve sa­ve iš­di­džiai va­di­nan­ti uz­be­kų bend­ri­jos „Pach­ta­kor“ va­do­vė Kui­sin-oi Zu­jie­nė per dau­giau nei pen­kis Lie­tu­vo­je [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Pa­trauk­ti iš akių so­vie­ti­nius re­lik­tus, bet iš­sau­go­ti, kad jau­ni­mas ži­no­tų apie pra­ei­tį, – to­kias už­duo­tis iš­si­kė­lu­si Ukrai­nos val­džia per da­bar­ti­nę de­ko­mu­ni­za­ci­jos ban­gą. Ma­no­ma, kad pa­sa­ko­jant [...]
Tūks­tan­čiams ša­lies abi­tu­rien­tų lai­kant pa­sku­ti­nius eg­za­mi­nus ir ren­kan­tis kar­je­ros ke­lią, di­džių­jų Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų at­sto­vai ra­gi­na at­siž­velg­ti į darb­da­vių poreikius bei pa­si­nau­do­ti [...]
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos gy­ven­to­jų spren­di­mas pa­lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą, pri­im­tas pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio re­fe­ren­du­me, ke­lia ne­ri­mą tiek pra­dė­ju­siems stu­di­jas, tiek dar tik pla­nuo­jan­tiems iš­vyk­ti [...]
Žmo­nės my­li gam­tą ir kar­tais per­dė­tai lin­kę rū­pin­tis gy­vū­nais, ypač ma­žais ir silp­nais. De­ja rū­pes­tis ga­li pa­kenk­ti. Gy­vū­no jau­nik­lį su­ti­kę žmo­nės, pa­ma­no, kad glež­nas mažylis yra pa­lik­tas, [...]
Pie­try­čių Lie­tu­va šie­met pa­il­sės, Gam­tos ty­ri­mų cen­tro prog­no­zė­mis, nuo krau­ja­siur­bių upi­nių ma­ša­lų antp­lū­džio. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį šio cen­tro moks­li­nin­kai čia ap­ti­ko jau tik pa­vie­nių [...]
„Fiat“ bend­ra­dar­biau­da­mi su „Mit­su­bis­hi“ pir­kė­jams pri­sta­tė nau­ją pi­ka­pą „Full­back“. Iš es­mės tai ge­rą var­dą spė­jęs už­si­tar­nau­ti penk­tos kar­tos „Mit­su­bis­hi Triton (L200)“. Šiuo [...]
Iki šiol iš­skir­ti­nė ita­lų mar­kė „Ma­se­ra­ti“ gar­sė­jo sa­vo ori­gi­na­laus di­zai­no se­da­nais, ku­pė, o šiais me­tais at­ėjo ir vi­su­rei­gių me­tas. Nau­ja­sis vi­sais ke­tu­riais ratais va­ro­mas „Ma­se­ra­ti [...]
Per mė­ne­sį vi­sa­me pa­sau­ly­je apie pu­sę mi­li­jo­no skry­džių vė­luo­ja ar­ba yra at­šau­kia­mi, tad, tur­būt, kiek­vie­nam ke­liau­jan­čiam žmo­gui pa­žįs­ta­mas nu­si­vy­li­mo jaus­mas su­ži­no­jus, kad su­pla­nuo­tas [...]
Iš Pa­lan­gos oro uos­to pra­dė­ti vyk­dy­ti du nau­ji marš­ru­tai.
Vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai ak­ty­viai nau­do­ja­si įren­gi­niais ir moks­lo me­tais, ir per at­os­to­gas.
Dar so­vie­ti­niais lai­kais sta­ty­tų dau­giaaukš­čių at­ri­bu­tas – šiukš­lių vamz­džiai, ku­rių nau­jos sta­ty­bos būs­tuo­se, o da­bar ir kai ku­riuo­se se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ne­be­ra­si­me. Nors ši at­lie­kų [...]
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Šią ma­žą ka­ty­tę kaž­ko­kie sa­dis­tai iš­me­tė iš va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. Žmo­nės, ma­čiu­sie­ji tą vaiz­dą dėl pa­tir­to šo­ko neįsidėmėjo ma­ši­nos nu­me­rių.
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
Va­sa­ra vai­kams – mau­dy­nių, pra­mo­gų ir žai­di­mų gry­na­me ore me­tas. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad tė­vai tu­rė­tų ati­džiau pri­žiū­rė­ti sau­lė­je žai­džian­čius vai­kus – bet ko­kie [...]
Ar ži­no­jo­te, kad kai ku­rio­se Pie­tų Af­ri­kos oro pa­jė­gų ba­zė­se pa­tru­liuo­ja grei­čiau­si pa­sau­lio sausumos gy­vū­nai ge­par­dai?
Jei­gu įgri­so rau­do­nas, bal­tas ar ro­ži­nis vy­nas, ga­li­te iš­ban­dy­ti nau­ją – ne­se­niai Is­pa­ni­jos bend­ro­vė „Gik“ pri­sta­tė mėlynos spal­vos vy­ną.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar profesinės sąjungos vaidina svarbų vaidmenį Lietuvoje?
Taip. Jos yra įtakingos, darbuotojų interesus aktyviai ginančios organizacijos
Profesinių sąjungų veikla prasminga, tačiau galėtų būti aktyvesnė
Ne. Jos silpnos, veikia pavieniui, retas tampa jų nariu dėl baimės prarasti darbą
Profesinių sąjungų veikla man nerūpi
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami