„Darom“ laimikiai – padangos, seni šaldytuvai ir automobilis Danės upėje

BNS 2016-04-23 18:00
BNS
2016-04-23 18:00
Organizatorių nuotrauka
Kas­me­ti­nė­je pa­va­sa­ri­nė­je ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­jo­je „Da­rom“ šie­met da­ly­va­vo apie 260 tūkst. da­ly­vių, šeš­ta­die­nį be­si­rin­ku­sių į tal­kas įvai­riuo­se ak­ci­jos taš­kuo­se vi­so­je ša­ly­je. La­biau­siai ne­ti­kė­tas šva­ri­ni­mo ak­ci­jos da­ly­vių „lai­mi­kis“ Klai­pė­do­je Da­nės upė­je ras­tas au­to­mo­bi­lis, ku­ris, ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių duo­me­ni­mis, ga­li bū­ti vog­tas.

„Ma­nom, kad su­rink­tų at­lie­kų kie­kis bus pa­na­šus kaip per­nai – apie 2 tūkst. to­nų. Aiš­ku, ti­ki­mės, kad gal­būt bus ir ma­žiau tų at­lie­kų. Iš to­kių įdo­mes­nių at­lie­kų – Klai­pė­dos Da­nės upė­je bu­vo ras­ta ma­ši­na, kiek ži­no­me, ma­ši­na vog­ta, o Aly­tu­je ras­ta kaž­ko­kia se­no­vi­nė bom­ba. Ir kaip vi­suo­met – pa­dan­gos, šal­dy­tu­vai, lo­vos ir ki­ta“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė vie­šo­sios įstai­gos „Mes da­rom“ di­rek­to­rė Ro­ber­ta Ažu­kai­tė.

Anot jos, tiks­les­ni su­rink­tų at­lie­kų kie­kiai bus ži­no­mi ki­tą sa­vai­tę.

Per­nai, ak­ci­jo­je da­ly­va­vo kiek ma­žiau žmo­nių – 250 tūkst. Su­rink­tas at­lie­kas iš re­gis­truo­tų ak­ci­jos vie­tų ti­ki­ma­si iš­vež­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis. Sos­ti­nė­je at­lie­kas nu­ma­to­ma iš­vež­ti jau šeš­ta­die­nį.

Pa­sak R.Ažu­kai­tės, anks­tes­niais me­tais bū­ta pikt­nau­džia­vi­mų, kuo­met į va­di­na­muo­sius ak­ci­jos taš­kus as­me­nys ar net įmo­nės at­vež­da­vo sa­vo at­lie­kas iš ki­tų vie­tų, taip veng­da­mi mo­kė­ti mo­kes­čius są­var­ty­nams. Pa­ste­bė­jus to­kius pikt­nau­džia­vi­mus, anot R.Ažu­kai­tės, gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi pra­neš­ti ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riams, po­li­ci­jai ar ak­ci­jos „Da­rom“ or­ga­ni­za­to­riams.

„Prob­le­ma yra ta­da, kai tvar­ko­ma­si ne „Da­rom“ taš­kuo­se. Jei tai yra ne „Da­rom“ zo­na, tai tas taš­kas ne­nu­ma­ty­tas iš­ve­ži­mo lo­gis­ti­ko­je. Pa­si­tai­ko to­kių prob­le­mų, kad jau į iš­vež­tus taš­kus per nak­tį ar tie­siog nie­kam ne­ma­tant yra at­ve­ža­mos at­lie­kos, daž­niau tai bū­na net įmo­nių kaž­ko­kios at­lie­kos tie­siog ven­giant mo­kes­čių“, – sa­kė R.Ažu­kai­tė.

Or­ga­ni­za­to­riai pri­pa­ži­no, kad reng­da­mie­si ak­ci­jai su­si­dū­rė su ne­sklan­du­mais – ne­bu­vo iki ga­lo aiš­ku, ar tri­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se bus pri­ima­mos ne­rū­šiuo­tos at­lie­kos.

„Y­ra su­nku­mas su tri­mis at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trais, tai – Tel­šiai, Vil­nius ir Ma­ri­jam­po­lė. Jie ne­iš­rū­šiuo­tų at­lie­kų ne­prii­ma, nes sis­te­ma yra pa­si­kei­tu­si. Bet sa­vi­val­dy­bės yra šių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų stei­gė­jos, ti­ki­mės, kad jie dia­lo­gą at­ras ir at­lie­kos bus vie­to­se, ku­rio­se rei­kia, iš­rū­šiuo­tos ir pri­im­tos. Nes ta si­tua­ci­ja, kai ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri spręs­ti to­kius da­ly­kus su vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, va­din­čiau, yra ne­su­sip­ra­ti­mas“, – BNS ak­ci­jos iš­va­ka­rė­se yra sa­kiu­si R.Ažu­kai­tė.

Anot jos, Vil­niaus mies­te ir ra­jo­ne, kur gy­ven­to­jų skai­čius di­džiau­sias, nė­ra įtrauk­tos pa­pil­do­mos gy­ven­to­jų pa­siū­ly­tos tvar­ky­mo vie­tos mo­ty­vuo­jant pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je tvar­ko­mų taš­kų skai­čius pri­lygs­ta Šiau­liams, nors šia­me mies­te gy­ven­to­jų bent pen­kis­kart ma­žiau.

„Steng­si­mės ki­tais me­tais lik­vi­duo­ti šias prob­le­mas, ban­dy­ti glau­džiau tar­tis su sa­vi­val­dy­bė­mis. Bet at­siž­vel­giant į tai, kiek žmo­nių per „Da­rom“ ak­ci­jas at­ei­na, kiek yra ne­mo­ka­mos dar­bo jė­gos, tai, ma­nau, sa­vi­val­dy­bė­se trūks­ta tik­tai no­ro“, – sa­kė ji.

Sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai ti­ki­na, kad vi­sos ak­ci­jos me­tu su­rink­tos šiukš­lės bus iš­vež­tos.

Ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­ja „ Da­rom“ Lie­tu­vo­je kas­met or­ga­ni­zuo­ja­ma nuo 2008 me­tų. Pa­sau­li­nis ju­dė­ji­mas „Let“s do it world“, ku­rio na­riais drau­ge su ki­tų 111 vals­ty­bių at­sto­vais yra ir ak­ci­jos „ Da­rom“ or­ga­ni­za­to­riai Lie­tu­vo­je, yra pri­pa­žin­tas Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami