„Kvapų naktyje“ rinks kvapniausią augalą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-21 06:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-21 06:11
Baltažiedis grakštuolis.
Ne tik for­mų, spal­vų, bet ir kva­pų at­ra­di­mai ly­di kiek­vie­ną­kart ap­si­lan­kius Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Kau­no bo­ta­ni­kos so­de. Į ke­lio­nę aro­ma­tais jau šį penk­ta­die­nį, lie­pos 22 die­ną, pa­kvies tra­di­ci­ne ta­pu­si gė­lių, sko­nių ir kva­pų šven­tė „Kva­pų nak­tis“, ku­rios lan­ky­to­jai rinks kvap­niau­sią Bo­ta­ni­kos so­do au­ga­lą.

Ro­žės – kva­pų var­žy­bų lyderės

2015 me­tų „Kva­pų nak­ty­je“ dvi aukš­čiau­sias vie­tas kvap­niau­sio au­ga­lo rin­ki­muo­se be kon­ku­ren­ci­jos pel­nė ro­žės. Pir­mo­je vie­to­je at­si­dū­rė vai­siais su vy­no ir kriau­šių pos­ko­niu kve­pian­ti ro­žė „Ben­ja­min Brit­ten“ (Aus­tin, 2001 m., J.K.) – tuo, be­je, nu­ste­bin­da­ma ro­ži­nin­kus, nes ši ro­žė tra­di­ciš­kai lai­ko­ma tik vi­du­ti­niš­kai kvap­nia. An­tro­je vie­to­je li­ko sa­vo aro­ma­tu gar­sė­jan­ti gel­to­no­ji flo­ri­bun­di­nė ro­žė „Frie­sia“, ku­riai šie­met var­žy­tis dėl kvap­niau­sios ti­tu­lo ga­li bū­ti su­nko­ka – va­sa­ros pra­džio­je plūs­te­lė­jęs karš­tis ne­įp­ras­tai pa­anks­ti­no dau­gu­mos ro­žių rū­šių žy­dė­ji­mą, tad ir „Fre­sia“ žie­dų VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do ro­žy­ne te­li­ko vie­nas ki­tas.

Benjamin Britten rožė.

Ta­čiau į jos vie­tą sto­jo ki­tos di­džiau­sia­me ša­lies ro­žy­ne su­žy­du­sios ro­žių rū­šys, sklei­džian­čios pa­čius įvai­riau­sius aro­ma­tus: nuo gai­vių ar sal­džių iki ai­trių. Kar­tais klai­din­gai ma­no­ma, kad kvap­niau­sios yra se­no­sios ro­žės (ku­rios šiuo me­tu jau nu­žy­dė­ju­sios), o mo­der­nios ro­žės ne­va pra­ra­du­sios kva­pą. Ta­čiau tai nė­ra vi­siš­ka tie­sa: tarp mo­der­nių ro­žių esa­ma įspū­din­gai kve­pian­čių žie­dų, o da­lis se­no­vi­nių ro­žių vi­sai ne­kve­pia ar­ba kve­pia la­bai silp­nai. Ja­mes A. Gamb­le, JAV (1956) per ke­le­rius me­tus iš­ana­li­za­vo 3 900 ro­žių veis­lių ir pri­ėjo iš­va­dos, kad 25 proc. jų yra bek­va­pės, 20 proc. la­bai kve­pian­čios, o li­ku­sios kve­pia vi­du­ti­niš­kai ar men­kai.

To­dėl „Kva­pų nak­ties“ lan­ky­to­jai bus kvie­čia­mi vaikš­čio­ti ro­žy­no ve­jo­mis (ku­rios su­kur­tos taip, kad ro­žę bū­tų ga­li­ma apei­ti ir ap­žiū­rė­ti iš vi­sų pu­sių) – ir uos­ty­ti, ieš­ko­ti bei at­ras­ti pa­čias pa­čiau­sias kvap­nią­sias ro­žes. Be­je, esa­ma ir tam ti­krų bend­rų bruo­žų: kuo dau­giau žied­la­pių, tuo ro­žė stip­riau kve­pia. Su­nkūs žied­la­piai su vel­ve­ti­niu bliz­ge­siu kve­pia la­biau nei plo­ni žied­la­piai. Rau­do­nos ir raus­vos ro­žės daž­nai kve­pia ti­piš­ku ro­žių kva­pu, o bal­tos ir gel­to­nos tu­ri skir­tin­gus kva­pus, pri­me­nan­čius or­ris (par­fu­me­ri­jos pra­mo­nė­je nau­do­ja­mos vilk­dal­gio šak­nies), nas­tur­tų, ci­tri­nų, naš­lai­čių pok­va­pį. Oran­ži­nių to­nų ro­žės daž­niau­siai tu­ri kva­pą, pri­me­nan­tį vai­sius, or­ris, nas­tur­tą, naš­lai­tę ar gvaz­di­kė­lį.

Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį ir į au­ga­lus, su­so­din­tus tarp ro­žių: pa­vyz­džiui, ne­aukš­tos, bet dai­lia mė­ly­na spal­va akį pa­trau­kian­čios gė­lės – raukš­liai (Ha­lio­tro­pium) sklei­džia sal­dų, nos­tal­giš­ką kva­pą.

Kva­pų ke­lio­nė oranžerijoje

Bene stipriausiu kvapu joje paprastai puikuojasi iš Šiaurės ir Centrinės Amerikos kilusi seniausia oranžerijos palmė – palmetinė sabalpalmė.

Eg­zo­tiš­kais, ne­įp­ras­tais kva­pais kvie­čia mė­gau­tis ir di­džiau­sia Lie­tu­vo­je VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do oran­že­ri­ja. Be­ne stip­riau­siu kva­pu jo­je pa­pras­tai pui­kuo­ja­si iš Šiau­rės ir Cen­tri­nės Ame­ri­kos ki­lu­si se­niau­sia oran­že­ri­jos pa­lmė – pa­lme­ti­nė sa­bal­pal­mė (Sa­bal pa­lmet­to (Walt) Lodd.) – ku­ri bai­gė žy­dė­ti jau prieš mė­ne­sį: šios pa­lmės mil­ži­niš­ki žie­dai karš­tą die­ną sklei­džia to­kį ai­triai sal­dų kva­pą, kad kai ku­riems net su­nku iš­tver­ti.

Šiuo me­tu vos įžen­gus į oran­že­ri­ją pa­si­tin­ka grakš­čiais, gar­džiai kve­pian­čiais bal­tais žie­dais žy­din­ti Ama­zo­nės le­li­ja bal­ta­žie­dis grakš­tuo­lis. Eg­zo­tiš­ku aro­ma­tu pa­si­žy­mi šiaip jau ne­iš­vaiz­daus kar­da­mo­no – bran­gio­jo prie­sko­nio – la­pai. Tuo tar­pu ša­lia iš­si­ran­giu­si va­ni­lė dėl kvap­niau­sio au­ga­lo ti­tu­lo var­žy­tis ne­ga­li: nei la­pai, nei ki­tos jos da­lys vi­siems pui­kiai pa­žįs­ta­mo aro­ma­to ne­sklei­džia.

Ma­žy­čiais, bet nuo­sta­biai kvap­niais žie­de­liais pa­si­puo­šę ci­trin­me­džiai, ku­rie pa­pras­tai il­gai žy­di, to­dėl lan­ky­to­jai ga­li čia pat ap­žiū­rė­ti ir noks­tan­čius vai­sius, ir pa­ly­gin­ti, kuo ski­ria­si man­da­ri­nų ir ci­tri­nų žie­dų kva­pai. Čia pat – ir svai­giai kvap­nus ki­pa­ri­sų kam­pas, mėgs­tan­tiems sod­rius, stip­rius kva­pus: nuo vis­ža­lio ar ka­li­for­ni­nio, iki mek­si­ki­nio ir ari­zo­ni­nio ki­pa­ri­so. Ne vel­tui iš ki­pa­ri­sų iš­gau­na­mi aro­ma­ti­niai alie­jai, tu­rin­tys prieš­reu­ma­ti­nių ati­sep­ti­nių, to­ni­zuo­jan­čių sa­vy­bių.

Ieš­ko­ti ir atrasti

Aro­ma­tų ir ne­įp­ras­tų kva­pų at­ra­di­mai lau­kia vi­sa­me VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de: pro ša­lį pra­ei­ti ne­leis ci­tri­ni­nio čiob­re­lio plo­tai: iš pir­mo žvilgs­nio pa­na­šus į įpras­tą čiob­re­lį, šis au­ga­lė­lis pui­kuo­ja­si įsta­biu, stip­riu ci­tri­niš­ku kva­pu.

Ver­ta pa­si­lenk­ti ir prie pe­tu­ni­jų – kai ku­rios jų vi­lio­ja gan stip­riais kva­pais, ypač aro­ma­tin­gu­mu gar­sė­ja „Al­der­man“ pe­tu­ni­jos.

Citrininis čiobrelis.

Pa­si­mė­gau­ti gar­džiai rūgš­čiu kva­pu kvies ka­li­for­ni­nis ka­li­kan­tas – kvap­nūs krū­mai, ku­riuo­se kve­pia vis­kas – nuo tam­siai bor­do žie­dų, la­pų, iki žie­vės ir net me­die­nos. Stam­biais, minkš­tu­čiais la­pais akį pa­trau­kia gel­ton­žie­dė ka­tal­pa iš Cen­tri­nės Ki­ni­jos: šio vė­lai sprogs­tan­čio me­džio žie­dų ke­kės yra ne tik de­ko­ra­ty­vios, bet ir sal­džiai kvap­nios.

Kva­pai, sko­niai, muzika

Kva­pų, sko­nių, gė­lių ir mu­zi­kos šven­tė „Kva­pų nak­tis“ VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de vyks lie­pos 22 d., penk­ta­die­nį, nuo 18 val.

Lan­ky­to­jų lauks Moks­lo, Kva­pų ir Sko­nių kie­me­liai. Moks­lo kie­me­ly­je apie au­ga­lų pa­sau­lio pa­slap­tis pa­sa­kos ir pa­tir­ti­mi da­lin­sis spe­cia­lis­tai iš įvai­rių Lie­tu­vos moks­lo įstai­gų bei or­ga­ni­za­ci­jų, vyks uo­gų ir ar­ba­tų de­gus­ta­ci­jos. Prie­sko­ni­niai au­ga­lai, na­tū­ra­li kos­me­ti­ka, ete­ri­niai alie­jai – tai tik da­lis Kva­pų kie­me­lio mu­gės lo­bių. Sko­nių kie­me­ly­je no­sį ku­tens gar­džiau­sių ska­nės­tų kva­pai ir gun­dys et­ni­nių, ori­gi­na­lių, gur­ma­niš­kų ska­nės­tų sko­niai.

Pra­mo­gų erd­vė­je lei­si­me ait­va­rus ir žai­si­me pra­mo­gi­nį fut­bo­lą, pie­ši­me ant vei­dų, mo­ky­si­mės eb­ru me­no, pin­si­me plau­kus gė­lė­mis ir da­bin­si­mės lai­ki­no­mis ta­tui­ruo­tė­mis.

Kva­pų nak­ties dirb­tu­vė­se mo­ky­si­mės pin­ti krep­šius, vir­ti mui­lą, da­žy­ti siū­lus, aus­ti juo­stas ir ori­gi­na­liai de­ko­ruo­ti bal­dus.

Oran­že­ri­jo­je elek­tro­ni­nės mu­zi­kos šou su­rengs ir ne­įp­ras­to­mis spal­vo­mis eg­zo­ti­nius au­ga­lus nu­švies cha­riz­ma­tiš­ko­jo MO­DES­TY­NO elek­tro­ni­nės mu­zi­kos šou.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami