Akcija „Lašiša“: brakonierius speis į kampą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-31 14:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-31 14:48
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Rug­sė­jo 1-ąją vi­so­je ša­ly­je pra­si­de­dan­ti ap­lin­ko­sau­gi­nė ak­ci­ja „La­ši­ša 2016“ skir­ta la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos ke­lių ir ne­ršto ap­sau­gai už­ti­krin­ti. 

Šie­met jos pra­džia pa­anks­tin­ta dėl anks­čiau nei pa­pras­tai pra­si­dė­ju­sios šių žu­vų ru­de­ni­nės mig­ra­ci­jos, ra­šo­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Vi­są ak­ci­jos lai­ką nuo pat jos pra­džios ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai bus „ko­vi­nės“ par­eng­ties – or­ga­ni­zuos rei­dus ir bu­dės la­ši­ši­nių žu­vų mig­ra­ci­jos bei ne­ršto vie­to­se, stab­dys ir ti­krins trans­por­to prie­mo­nes. Bra­ko­nie­rius įspei­si­me į kam­pą. Jiems ap­tik­ti nau­do­si­mės vi­so­mis šiuo­lai­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis – pra­de­dant be­pi­lo­tė­mis skrai­dyk­lė­mis, va­di­na­mai­siais dro­nais, ir bai­giant sraig­tas­par­niu“, – sa­ko ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, itin ti­ki­si vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Pa­ste­bė­jus pa­žei­dė­ją, rei­kia apie jį pra­neš­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112. Ap­lin­ko­sau­gos par­ei­gū­nams la­bai pra­vers­tų ir nu­fil­muo­ti ar nu­fo­tog­ra­fuo­ti vaiz­dai pa­žei­di­mui įro­dy­ti.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad žve­jo­ti la­ši­šas ar šla­kius ga­li­ma tik tam ti­kru lai­ku ir tam ti­kruo­se upių ruo­žuo­se. Nuo rug­sė­jo 15 d. iki spa­lio 15 d. drau­džia­ma žve­jo­ti be žve­jo mė­gė­jo kor­te­lių ar ne­tu­rint ne­mo­ka­mos žve­jy­bos tei­sės Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se tai­syk­lių 3 prie­de nu­ro­dy­tuo­se upių ruo­žuo­se. No­rin­tie­ji gau­dy­ti la­ši­ši­nes žu­vis tam skir­to­se nu­sta­ty­to­se vie­to­se pri­va­lo įsi­gy­ti žve­jo mė­gė­jo kor­te­lę. Ją ga­li­ma nu­si­pirk­ti nau­do­jan­tis elek­tro­ni­ne ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ALIS.

La­ši­šas ir šla­kius lei­džia­ma žve­jo­ti tik iki sau­lės lai­dos. Per vie­ną žve­jy­bą ga­li­ma su­gau­ti tik vie­ną iš šių žu­vų ir ne ma­žes­nę kaip 65 cm il­gio. Su­ga­vus la­ši­šą ar šla­kį ir ne­pa­lei­dus at­gal į van­dens tel­ki­nį, rei­kia nu­plėš­ti pa­žy­mė­tą žve­jo mė­gė­jo kor­te­lės da­lį ne vė­liau kaip per 5 mi­nu­tes. Ją nu­plė­šus, kor­te­lė jau ne­be­ga­lio­ja. Be to, per 10 die­nų pri­va­lo­ma el. pa­štu in­fo­@am.lt ar­ba fak­su, ar per ALIS, jei­gu žve­jo mė­gė­jo kor­te­lė bu­vo įsi­gy­ta per šią sis­te­mą, pa­teik­ti at­as­kai­tą – nu­ro­dy­ti žve­jy­bos da­tą, upės at­kar­pą, su­gau­tos žu­vies svo­rį, il­gį ir kt. duo­me­nis. Ga­be­nant su­gau­tą la­ši­šą ar šla­kį pri­va­lo­ma tu­rė­ti jų tei­sė­tą įsi­gi­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą – žve­jo mė­gė­jo kor­te­lę la­ši­šų ir šla­kių žve­jy­bai. Pre­kiau­ti su­žve­jo­to­mis la­ši­šo­mis ar šla­kiais drau­džia­ma.

La­ši­ša – nuo se­niau­sių lai­kų vie­na la­biau­siai ver­ti­na­mų žu­vų mū­sų upė­se ir Bal­ti­jos jū­ro­je. Jos iš­tek­liai Lie­tu­vo­je la­bai su­ma­žė­jo ir XX a. 8-aja­me de­šimt­me­ty­je la­ši­ša bu­vo įra­šy­ta į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą. Su­si­rū­pin­ta šių va­di­na­mų­jų ka­ra­liš­kų žu­vų iš­tek­lių at­kū­ri­mu. Kas­met į ša­lies upes pa­lei­džia­ma tūks­tan­čiai la­ši­ši­nių žu­vų.

Šios žu­vys kiek­vie­nais me­tais iš jū­ros plau­kia ne­ršti į upes. Joms iki sa­vo ne­ršta­vie­čių ten­ka nu­plauk­ti ne vie­ną šim­tą ki­lo­me­trų. Lau­ki­nių la­ši­šų iš­tek­liams at­kur­ti la­biau­siai truk­do bra­ko­nie­riai, ku­rie gau­do ne­ršti plau­kian­čias žu­vis. To­dėl la­ši­ši­nių žu­vų mig­ra­ci­jos ke­liams ir ne­ršta­vie­tėms ap­sau­go­ti ir bu­vo pra­dė­jo reng­ti ak­ci­ja „La­ši­ša“.

Už la­ši­šos ar šla­kio ne­tei­sė­tą su­ga­vi­mą gre­sia nuo 231 iki 579 eu­rų ad­mi­nis­tra­ci­nė bau­da ir prie­mo­nių, ku­rio­mis pa­da­ry­tas pa­žei­di­mas, kon­fis­ka­vi­mas. Be to, pa­žei­dė­jas tu­ri at­ly­gin­ti žu­vų iš­tek­liams pa­da­ry­tą ža­lą. Už ne­tei­sė­tai su­gau­tą la­ši­šą ar šla­kį teks su­mo­kė­ti 630 eu­rų, o už su­gau­tą ich­tio­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je ar re­zer­va­te – tri­gu­bai dau­giau.

Žymės:lašiša •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami