Atidaromas naujas stumbrynas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-18 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-18 06:00
Nuotrauka iš keliauk-travel.lt
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 20 d., 12  val. Tel­šių miš­kų urė­di­jos Ubiš­kės gi­ri­nin­ki­jos „Žvė­rin­čiu­je“ (Lauks­tė­nų k., De­gai­čių sen., Tel­šių r.) bus ati­da­ry­tas nau­ja­sis stumb­ry­nas ir pa­žy­mė­tas „Žvė­rin­čiaus“ dvi­de­šimt­me­tis.

Po ins­ce­ni­zuo­to „Žvė­rin­čiu­je“ gy­ve­nan­čių žvė­rių pri­sta­ty­mo ren­gi­nio da­ly­viai bus su­pa­žin­din­ti su stumb­rų ap­sau­ga Lie­tu­vo­je, ap­žiū­rės „Žvė­rin­čių“ ir nau­ją­jį stumb­ry­ną. Šven­tė­je da­ly­vaus Sei­mo Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, Tel­šių r. me­ras Pe­tras Kui­zi­nas, miš­ki­nin­kai, jau­nie­ji miš­ko bi­čiu­liai ir kt.

„Žvė­rin­čius“ – vie­na lan­ko­miau­sių Že­mai­ti­jos vie­tų. Prieš 20 me­tų pra­dė­tas kur­ti miš­ki­nin­ko Pe­tro Dab­ri­šiaus jis nuo pa­pras­to apt­va­ro da­nie­liams iš­au­go į Lie­tu­vos lau­ki­nių gy­vū­nų eks­po­zi­ci­ją gam­to­je. Čia gy­ve­nan­čius vil­kus fil­ma­vo dau­ge­lio pa­sau­lio ša­lių ki­no kū­rė­jai. „Žvė­rin­čiu­je“ vei­sia­mi apuo­kai ir lū­šys bu­vo iš­leis­ti į lais­vę ir pa­pil­dė šių re­tų gy­vū­nų lau­ki­nes po­pu­lia­ci­jas.

Karš­čiau­sia „Žvė­rin­čiaus“ nau­jie­na – 50 ha apt­va­ras stumb­rams. Jis įreng­tas nau­do­jan­tis ES par­ama. Kaip pa­žy­mė­jo nau­ja­ja­me stumb­ry­ne jau ap­si­lan­kę mū­sų ir už­sie­nio gam­ti­nin­kai, jo inf­ras­truk­tū­ra nu­si­pel­no pa­gy­ri­mų.

Šio stumb­ry­no pa­skir­tis – ne tik par­ody­ti, bet ir lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti su­gau­tus lais­vė­je ir pa­gal Stumb­ro ap­sau­gos pla­ną at­rink­tus lau­ki­nius stumb­rus. Šis ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko prieš me­tus pa­tvir­tin­tas pla­nas nu­ma­to, kaip spręs­ti su lais­vą­ja stumb­rų ban­da su­si­ju­sias prob­le­mas. Jų ky­la to­dėl, kad Kė­dai­nių ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­nuo­se, kur ši ban­da su­si­for­ma­vo, miš­kų plo­tai la­bai ma­ži, ir stumb­rai iš vie­no miš­ko į ki­tą ke­liau­ja lau­kais. Jie nu­nio­ko­ja pa­sė­lius ir pri­da­ro daug ža­los ūki­nin­kams. To­dėl nu­tar­ta lais­vo­sios ban­dos stumb­rus pa­laips­niui per­kel­ti į jiems gy­ven­ti tin­ka­mes­nes te­ri­to­ri­jas. Tai su­dė­tin­gas ir daug pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas.

Pir­ma­sis eta­pas – da­lies lais­vų­jų stumb­rų per­kė­li­mas į lai­ki­no lai­ky­mo apt­va­rą Tel­šių miš­kų urė­di­jos Ūbiš­kės gi­ri­nin­ki­jo­je, ku­ris ką tik baig­tas įreng­ti. Čia jau yra ke­tu­ri nau­ja­ku­riai. Šiems stumb­rams skir­tas sen­bu­vių vaid­muo – kad per­kel­tie­ji lais­vie­ji stumb­rai at­ras­tų jau gy­ve­na­mus „na­mus“, tu­rin­čius sa­vo tvar­ką.

An­trą lai­ki­ną­jį apt­va­rą lais­vų­jų stumb­rų per­kė­li­mui nu­ma­to­ma įreng­ti Pa­ši­lių stumb­ry­ne Pa­ne­vė­žio miš­kų urė­di­jos Kre­ke­na­vos gi­ri­nin­ki­jo­je 2017 me­tais.

Lai­ki­nai pa­gy­ve­nę šiuo­se apt­va­ruo­se, stumb­rai bus per­kel­ti į ki­tą stumb­ry­ną, kad pri­si­tai­ky­tų gy­ven­ti lais­vė­je. Šis stumb­ry­nas bus įreng­tas Va­rė­nos miš­kų urė­di­jos ir Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Iš jo stumb­rai jau bus iš­lei­džia­mi į lais­vę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
julija  78.58.106.152 2016-09-20 21:52:02
STUMBRYNAS JAU ATIDARYTAS. LABAI GRAŽI ŠVENTĖ BUVO. PASIDŽIAUGĖME JAUNAISIAIS MIŠKO BIČIULIAIS IŠ TELŠIŲ IR PLUNGĖS. ŠAUNUOLĖS JŲ VADOVĖS, KAD TAIP VAIKUS PARUOŠĖ.
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami