Bilietais tikrina lankytojų sąmoningumą

Daiva BARONIENĖ daivabaro@lzinios.lt 2016-08-16 06:00
Daiva BARONIENĖ
daivabaro@lzinios.lt 2016-08-16 06:00
Rambyno regioninio parko darbuotojai svečiams stengiasi pateikti kuo daugiau informacijos apie parką ir tik tuomet pasiūlo įsigyti lankytojų bilietus. Rambyno regioninio parko nuotrauka
Ne­pri­va­lo­mų bi­lie­tų į sau­go­mas ša­lies te­ri­to­ri­jas pla­tin­to­jai sa­ko nu­stem­ban­tys, kai jų pa­pra­šo lie­tu­viai. Įpras­ta, kad lan­ky­to­jų bi­lie­tų tei­rau­ja­si ir juos per­ka už­sie­nie­čiai, o mū­sų tau­tie­čiai la­biau­siai iš­puo­se­lė­to­mis gim­ti­nės vie­to­mis daž­niau sie­kia nau­do­tis ne­mo­ka­mai.

Šių me­tų tu­ris­ti­nis se­zo­nas – jau an­tras, kai ša­lies na­cio­na­li­niai ir re­gio­ni­niai par­kai pra­šo su­si­mo­kė­ti už ap­si­lan­ky­mą jų te­ri­to­ri­jo­se. Nors per­nai už ap­si­lan­ky­mą sau­go­mo­se Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­se bu­vo su­rink­ta ko­ne 150 tūkst. eu­rų, par­kų dar­buo­to­jai ne­sle­pia, kad lan­ky­to­jų bi­lie­tų pla­ti­ni­mas – ne pa­ti ma­lo­niau­sia jų dar­bo da­lis.

„Pra­šy­da­ma par­em­ti par­ką, ne kar­tą iš­gir­dau, kad ne­bruk­čiau ne­pri­va­lo­mų pirk­ti eu­rą kai­nuo­jan­čių bi­lie­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no Ram­by­no re­gio­ni­nio par­ko va­do­vė Dia­na Mi­la­šaus­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, tu­rės pra­ei­ti ne­ma­žai lai­ko, kol tap­si­me są­mo­nin­gi ir ne­pra­šo­mi no­rė­si­me pri­si­dė­ti prie gam­tos sau­go­ji­mo bei ap­lin­kos puo­se­lė­ji­mo.

Bi­lie­tų pirk­ti neskuba

Lie­tu­vos pa­kraš­ty­je esan­čio Ram­by­no re­gio­ni­nio par­ko ri­ba su­tam­pa su Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­ori­ne sie­na. „Nors tu­ri­me iš­sau­go­ję uni­ka­lią, ūki­nės veik­los ne­pa­lies­tą gam­tą, itin daug tu­ris­tų ne­su­lau­kia­me. Tad ne­ga­li­me pa­si­gir­ti ir lan­ky­to­jų bi­lie­tų pla­ti­ni­mo efek­ty­vu­mu“, – tei­gė D. Mi­la­šaus­kie­nė. Pa­sak jos, be­ne pa­grin­di­niai šių bi­lie­tų pir­kė­jai – Tau­ra­gės žy­gei­viai, Ram­by­no re­gio­ni­nia­me par­ke or­ga­ni­zuo­jan­tys pės­čių­jų žy­gius. „Džiau­gia­mės, kad šie žmo­nės iš­siug­dę ap­lin­ko­sau­gi­nį są­mo­nin­gu­mą – to to­li gra­žu ne­pa­sa­ky­tum apie vi­sus mū­sų par­ko lan­ky­to­jus“, – tvir­ti­no par­ko va­do­vė. Anot jos, pirk­ti par­ko lan­ky­to­jo bi­lie­tą pa­pra­šo­ma vi­sų žmo­nių, ku­rie užei­na į Ram­by­no re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­trą.

„Sve­čiams sten­gia­mės pa­teik­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie mū­sų par­ką ir tik tuo­met pa­siū­lo­me įsi­gy­ti lan­ky­to­jų bi­lie­tus, prieš tai pa­brė­žę, kad toks bi­lie­tas – ne­mo­ka­mas“, – sa­kė D. Mi­la­šaus­kie­nė. Ji pri­dū­rė, kad ne­syk pa­siū­lius už eu­rą įsi­gy­ti bi­lie­tą te­ko pa­si­jus­ti, tar­tum bū­tum pa­da­ręs ką ne­tak­tiš­ko, nes žmo­nės at­šo­vė, kad ne­si­ruo­šia to da­ry­ti. „Štai į mū­sų lan­ky­to­jų cen­trą užė­ję vo­kie­čiai ne tik no­riai per­ka bi­lie­tus, bet pa­pras­tai dar ir pa­si­tei­rau­ja, ar ne­rei­kia su­si­mo­kė­ti už tai, kad nu­si­fo­tog­ra­fuos. Mū­siš­kiams, kaip ma­ty­ti, iki to dar to­li“, – kons­ta­ta­vo par­ko va­do­vė.

Stab­dys – šal­ta ir šla­pia vasara

Aukš­tad­va­rio re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sio­ji kul­tū­ro­lo­gė Ri­ta Bal­se­vi­čiū­tė taip pat tei­gė, kad dar ne vi­si žmo­nės pa­si­ren­gę pirk­ti lan­ky­to­jų bi­lie­tus. „Ta­čiau mes džiau­gia­mės ir tuo, kad lie­tu­viai mū­sų par­ką aps­kri­tai lan­ko, do­mi­si, ypač džiu­gu, jog at­si­ve­ža vai­kus“, – sa­kė kul­tū­ro­lo­gė.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Vy­tau­tas Sto­nys pa­brė­žė, kad dau­giau­sia lan­ky­to­jų bi­lie­tų par­duo­da­ma ne pa­vie­niams par­ko lan­ky­to­jams, bet jų gru­pėms. „Ne taip se­niai mū­sų par­ko te­ri­to­ri­jo­je vy­ko ša­lies vyn­da­rių su­va­žia­vi­mas, ne­tru­kus su­va­žiuos dvi­ra­ti­nin­kai į jiems ren­gia­mą šven­tę „Ty­tu­ve­la“. Vy­ni­nin­kams jau par­da­vė­me ne­ma­žai lan­ky­to­jų bi­lie­tų, dvi­ra­ti­nin­kams dar siū­ly­si­me jų įsi­gy­ti“, – tvir­ti­no V. Sto­nys. Par­ko di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo, jog šių­me­tė ga­na šal­ta ir šla­pia va­sa­ra į jo va­do­vau­ja­mą par­ką su­trau­kė ma­žiau lan­ky­to­jų nei per­nai, tad ir lan­ky­to­jų bi­lie­tų par­duo­da­ma ma­žiau.

Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko va­do­vas Min­dau­gas Bal­čiū­nas pa­si­džiau­gė, kad jų par­kas per­nai bu­vo įra­šy­tas tarp par­da­vu­sių­jų dau­giau­sia lan­ky­to­jų bi­lie­tų. „Per­nai par­da­vė­me apie 5 tūkst. bi­lie­tų, ti­ki­mės tiek pat par­duo­ti ir šie­met, nes vien per Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lį bu­vo nu­pirk­ta ko­ne 2 tūkst. bi­lie­tų“, – sa­kė M. Bal­čiū­nas. Jis pri­mi­nė, kad Ža­ga­rė – prie pat Lat­vi­jos sie­nos esan­tis mies­tas. Tai­gi, ji su­lau­kia ga­na ne­ma­žai tu­ris­tų iš šios kai­my­nų ša­lies. „Taip su­pran­tu, kad Lat­vi­jo­je lan­ky­ma­sis vals­ty­bės sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ap­mo­kes­tin­tas, nes vos at­ėję į mū­sų lan­ky­to­jų cen­trą lat­viai pra­šo par­duo­ti jiems lan­ky­to­jų bi­lie­tų“, – pa­brė­žė Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius. Jis tei­gė, kad į pa­aiš­ki­ni­mą, jog tai – ne­pri­va­lo­mas bi­lie­tas, lat­viai ne­krei­pia dė­me­sio ir bi­lie­tus per­ka no­riai. „Per­ka bi­lie­tus ir mū­sų tau­tie­čiai, bet ne taip en­tu­zias­tin­gai“, – at­krei­pė dė­me­sį par­ko va­do­vas.

Vi­lio­ja loterija

Sa­lan­tų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Mo­des­tas Šeč­kus par­ko lan­ky­to­jus įsi­gy­ti bi­lie­tą nu­ta­rė pa­ska­tin­ti lo­te­ri­ja. Šio par­ko lan­ky­to­jų bi­lie­tai par­da­vi­nė­ja­mi par­ko lan­ky­to­jų cen­tre, taip pat jais pre­kiau­ja van­dens tu­riz­mui skir­tą in­ven­to­rių nuo­mo­jan­tys ir van­dens žy­gius Mi­ni­jos upe or­ga­ni­zuo­jan­tys vers­lo at­sto­vai. „Par­duo­da­mi lan­ky­to­jų bi­lie­tus pa­aiš­ki­na­me, kad or­ga­ni­zuo­ja­me šių bi­lie­tų lo­te­ri­jas, ku­rių lai­mė­to­jai tu­rės ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai pa­sis­ve­čiuo­ti vie­no­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je, ne­mo­ka­mai pa­plau­kio­ti bai­da­rė­mis bei gau­ti su­ve­ny­rų“, – sa­kė M. Šeč­kus. Jis ak­cen­ta­vo, kad vie­na to­kia lo­te­ri­ja jau vy­ko per Sa­lan­tų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ne­se­niai su­reng­tą šven­tę „Kur­šių gen­ties var­tus pra­vė­rus“, iš­rink­ti ir jos lai­mė­to­jai.

Šie­met – an­tras se­zo­nas, kai ša­lies sau­go­mų te­ri­to­ri­jų lan­ky­to­jų pra­šo­ma pirk­ti ne­pri­va­lo­mus bi­lie­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami