Brakonierius tramdys elektros šoku

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2016-05-28 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2016-05-28 06:00
AM nuotrauka
Ša­lies ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jau dai­ro­si elek­tros šo­ko prie­tai­sų, ku­riais iki šiol tu­rė­jo tei­sę nau­do­tis tik po­li­ci­jos ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos par­ei­gū­nai. Sei­mas pri­ta­rė elek­tros šo­ko prie­tai­sų nau­do­ji­mą nuo ki­tų me­tų reg­la­men­tuo­jan­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja (AM) pla­nuo­ja nau­jus pir­ki­nius, o už juos su­mo­kės pa­tys bra­ko­nie­riai – elek­tros šo­ko prie­tai­sai ap­lin­ko­sau­gos ins­pek­to­riams bus nu­pirk­ti iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo prog­ra­mos lė­šų. Pi­ni­gai į šios prog­ra­mos fon­dą kap­si iš ap­lin­kos nio­ko­to­jams, bra­ko­nie­riams ski­ria­mų bau­dų.

Tram­do­mo­ji priemonė

Iki šiol ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ga­lė­jo nau­do­ti tar­ny­bi­nį gink­lą, as­mens ap­sau­gai skir­tas du­jas, an­tran­kius, au­to­mo­bi­lių stab­dy­mo prie­mo­nes, tu­rė­ti tar­ny­bi­nius šu­nis. Ta­čiau, kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas, pa­sta­ruo­ju me­tu, ypač po to, kai 2013 me­tais bu­vo pa­di­din­tos bau­dos už bra­ko­nie­ria­vi­mą ir ža­lą gam­tai, pa­žei­dė­jai vis daž­niau prieš­ina­si ap­lin­kos ap­sau­gos par­ei­gū­nams. Pa­da­ro­ma ne tik ma­te­ria­li­nė ža­la – su­nio­ko­ja­mas in­ven­to­rius, su­plė­šo­mos uni­for­mos, bet ir ken­kia­ma ins­pek­to­rių svei­ka­tai. „Ne­se­niai Vil­niu­je ap­kan­džio­ti du par­ei­gū­nai, o Drus­ki­nin­kuo­se bra­ko­nie­riai iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko bu­vo at­ėmę tar­ny­bi­nį gink­lą. Bū­tent to­kiais at­ve­jais elek­tros šo­ko prie­tai­sai la­bai pra­vers­tų“, – sa­kė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras.

L. Jo­naus­kas pa­brė­žė, kad ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės par­ei­gū­nai, nors ir ap­rū­pin­ti šau­na­mai­siais gink­lais, ven­gia jais nau­do­tis. Bū­ta at­ve­jų, kai po­li­ci­jos, pa­sie­nio tar­ny­bos par­ei­gū­nams net ir per teis­mus ne­pa­vy­ko įro­dy­ti, kad gink­lą pa­nau­do­jo tei­sė­tai. To­dėl jis te­bė­ra vien kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė. „E­lek­tros šo­ko prie­tai­sais pir­miau­sia bus ap­rū­pin­ti 60 gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­rių“, – pri­dū­rė vi­ce­mi­nis­tras.

Pa­kei­tė nuomonę

Per­nai, kai AM re­gis­tra­vo pa­siū­ly­mus ap­rū­pin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus elek­tros šo­ko prie­tai­sais, Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas ne­slė­pė nuo­sta­bos ir tvir­ti­no, kad ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos ne­rei­kė­tų pa­vers­ti dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios par­ei­gū­nai bū­tų gink­luo­ti nuo gal­vos iki ko­jų. Tą­kart par­la­men­ta­ras iro­ni­za­vo, esą ne­tru­kus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­no­rės ir kul­kos­vai­džių, ta­čiau da­bar jis ma­no ki­taip.

„Po įsta­ty­mų pa­tai­sų pa­tei­ki­mo Sei­me bu­vo su­si­da­riu­sios dvi nuo­mo­nės. Bet kai ko­mi­te­te svars­tė­me AM pa­siū­ly­tas įsta­ty­mų pa­tai­sas, iš­klau­sė­me ne tik šios mi­nis­te­ri­jos, bet ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vus. Opo­nen­tai mums įro­dė, kad to­kių prie­tai­sų nau­do­ji­mas sau­gant gam­tą iš tie­sų bus nau­din­gas“, – pri­pa­ži­no A. Sa­la­ma­ki­nas.

Linas Jonauskas

Prie­tai­sai pa­sit­vir­ti­no

Elek­tros im­pul­si­nius įren­gi­nius „Ta­ser“, skir­tus ag­re­sy­viems as­me­nims tram­dy­ti, nuo 2005 me­tų nau­do­ja ša­lies po­li­ci­ja. „Ta­ser“ yra užp­rog­ra­muo­tas 5 sek. au­to­ma­ti­niam cik­lui – tiek lai­ko siun­čia­mi elek­tros im­pul­sai į žmo­gaus rau­me­nis. Kon­tak­to me­tu jis ne­tu­ri ga­li­my­bės prieš­in­tis, jau­čia skaus­mą ir ne­ga­li at­lik­ti jo­kio fi­zi­nio veiks­mo.

Per me­tus vi­so­je ša­ly­je elek­tros šo­ko prie­tai­so pri­rei­kia vi­du­ti­niš­kai 100–120 kar­tų. Šis apa­ra­tas, kaip spe­cia­lio­ji prie­mo­nė, ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ag­re­sy­viems, nuo al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­nių ar ki­tų psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų aps­vai­gu­siems, ne­sta­bi­lios psi­chi­kos, ne­prog­no­zuo­ja­miems, pa­vo­jin­gai be­siel­gian­tiems ir ki­tiems par­ei­gū­nų tei­sė­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dan­tiems, pa­vo­jų sau ir ap­lin­ki­niams as­me­nims ke­lian­tiems pa­žei­dė­jams su­tram­dy­ti, su­lai­ky­ti, ap­gin­ti nuo jų ki­tus ir pa­tiems ap­si­gin­ti.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai LŽ mi­nė­jo, kad vi­suo­met pa­sii­ma „Ta­ser“ vyk­da­mi į bet ko­kius iš­kvie­ti­mus, ta­čiau pri­rei­kia jo re­tai. Dar re­čiau nau­do­ja­mas įren­gi­nys su iš­šau­na­mo­sio­mis ada­to­mis, kiek daž­niau – pa­pras­tas elek­tros šo­ką su­ke­lian­tis prie­tai­sas. Par­ei­gū­nams pa­kan­ka vien iš­si­trauk­ti jį, kad be­sip­rie­ši­nan­tie­ji ap­si­ra­min­tų.

Už bra­ko­nie­rių pinigus

Po­li­ci­jos nau­do­ja­mi elek­tros im­pul­si­niai prie­tai­sai „Ta­ser“ nė­ra la­bai pi­gūs. Jų kai­nos par­ei­gū­nai ne­atsk­lei­džia, ta­čiau in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos, kad po­li­ci­jos tu­ri­miems įtai­sams ana­lo­giš­ki apa­ra­tai, tik skir­ti as­me­ni­niam nau­do­ji­mui, at­siei­na apie tūks­tan­tį JAV do­le­rių. Vie­nas už­tai­sas iš­šau­na­mo­sio­mis ada­to­mis ša­lies biu­dže­tui kai­nuo­ja apie 40 eu­rų.

Ta­čiau ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras L. Jo­naus­kas pa­ti­ki­no, kad „Ta­ser“ ana­lo­giš­kų prie­tai­sų ke­ti­na­ma įsi­gy­ti kur kas pi­giau. „Mū­sų duo­me­ni­mis, da­bar elek­tros šo­ko įren­gi­nys kai­nuo­ja apie 350–400 eu­rų. Be to, šiuo me­tu į rin­ką at­ei­na dar vie­nas to­kių įtai­sų ga­min­to­jas, to­dėl at­si­ra­dus kon­ku­ren­ci­jai kai­na tu­rė­tų kiek su­ma­žė­ti“, – vy­lė­si L. Jo­naus­kas. Jo nuo­mo­ne, po vie­ną to­kį prie­tai­są rei­kė­tų tu­rė­ti vi­siems ša­ly­je dir­ban­tiems gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams. Tai ga­li at­siei­ti apie 24 tūkst. eu­rų. Šiam tiks­lui bus nau­do­ja­mos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo prog­ra­mos fon­do, į ku­rį su­plau­kia bra­ko­nie­riams ir ki­tiems gam­tos nio­ko­to­jams ski­ria­mos bau­dos, lė­šos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami