Daili, bet reikli pavasario karalienė – tulpė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-14 11:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-14 11:30
Tulpių žydėjimas 2015-aisiais. Astos Malakauskienės nuotraukos
VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do tul­py­ne jau sklei­džia­si anks­ty­vie­ji pa­va­sa­rio gė­lių ka­ra­lie­ne va­di­na­mų tul­pių žie­dai, ne­tru­kus, ge­gu­žės pir­mo­sio­mis die­no­mis, kau­nie­čius ir mies­to sve­čius gro­žė­tis ryš­kias­pal­vė­mis gė­lė­mis pa­kvies Tul­pių žy­dė­ji­mo sa­vai­tė. 

Juo­lab kad pa­ma­ty­ti ti­krai yra ką: Kau­no bo­ta­ni­kos so­do eks­po­zi­ci­jo­je – be­veik 500 tul­pių veis­lių, ku­rias rū­pes­tin­gai pri­žiū­ri ir puo­se­lė­ja Gė­li­nin­kys­tės vy­resn. bo­ta­ni­nių ko­lek­ci­jų ku­ra­to­rė Ri­ta Mar­še­lie­nė.

Du mė­ne­sius trun­kan­tis žy­dė­ji­mas – jau prasidėjo

Spren­džiant pa­gal šių­me­tį tul­pių žy­dė­ji­mą, pa­va­sa­ris nė­ra itin anks­ty­vas ar ne­įp­ras­tai šil­tas, nes pir­mo­ji pra­sisk­lei­du­si tul­pė žie­dus iš­sklei­dė tik ba­lan­džio 7 d., nors bū­ta me­tų, kai VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de pir­mų­jų žie­dų su­lauk­ta jau ko­vo pa­bai­go­je.

„Pir­mo­sios pas mus pra­žys­ta lau­ki­nės 15 gru­pės tul­pės ir Kauf­ma­no, 12 gru­pės, tul­pės. Kiek­vie­na rū­šis, veis­lė žy­di in­di­vi­dua­liai ir skir­tin­gai: vie­noms mū­sų kli­ma­tas tin­ka la­biau, ki­toms ma­žiau. Tul­pių vys­ty­ma­sis, žy­dė­ji­mo pra­džia la­bai pri­klau­so nuo dir­vos ir oro tem­pe­ra­tū­ros, – apie Kau­no bo­ta­ni­kos so­do tul­pių eks­po­zi­ci­jos žy­dė­ji­mą pa­sa­ko­ja R. Mar­še­lie­nė. – Po jų se­ka Grei­go (14 gr.) ir Fos­te­rio (13 gr.) tul­pių žy­dė­ji­mas. Ži­no­ma, di­džiu­lės įta­kos tu­ri orai: jei plūs­te­li karš­to oro ban­ga, vi­sų gru­pių tul­pės ga­li ma­siš­kai su­žy­dė­ti vos ke­lių die­nų skir­tu­mu. Tul­pė­mis gro­žė­tis ir jų žie­dus ty­ri­nė­ti mū­sų ko­lek­ci­jo­je jau ga­li­ma nuo pir­mų­jų ba­lan­džio die­nų, iki ge­gu­žės pa­bai­gos, tai­gi žy­dė­ji­mas trun­ka apie du mė­ne­sius. Pa­sku­ti­nės pra­žys­ta pa­pū­gi­nės (10 gr.), šerkš­no­to­sios (7 gr.), le­li­ja­žie­dės (6 gr.) tul­pės, o šal­tą lie­tin­gą pa­va­sa­rį pa­sku­ti­niai žie­dai dar žy­di ir bir­že­lio pra­džio­je.“

„Tul­pių žy­dė­ji­mas – be­ne po­pu­lia­riau­sias žy­din­čių au­ga­lų me­tas, o tul­pės yra vie­na la­biau­siai lan­ko­mų kul­tū­rų VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de. Gal­būt dėl to, kad tai la­bai vaiz­din­gas ir spal­vin­gas au­ga­las, o gal tie­siog žmo­nės jau bū­na per žie­mą iš­siil­gę žie­dų ir spal­vų. Kai ku­rie mū­sų lan­ky­to­jai tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją Mo­ti­nos die­ną at­va­žiuo­ti su vi­sa šei­ma ir at­si­vež­ti ma­mas pa­si­vaikš­čio­ti po žy­din­čią mū­sų tul­pių eks­po­zi­ci­ją,“ – apie Tul­pių žy­dė­ji­mo sa­vai­tę pa­sa­ko­ja Pa­slau­gų ir ino­va­ci­jų sky­riaus va­do­vė Kris­ti­na Mu­le­vi­čie­nė.

Es­te­tiš­kai puo­šni moks­lo bazė

Ki­taip nei vien pra­mo­gai su­so­din­to­se tul­pių eks­po­zi­ci­jo­se, kur drie­kia­si di­džiu­liai plo­tai vie­no­dų rū­šių tul­pių, Kau­no bo­ta­ni­kos so­do tul­py­nas vi­sų pir­ma tar­nau­ja kaip es­te­tiš­ka moks­lo ba­zė, glos­tan­ti akį tiek pro­fe­sio­na­lui, tiek smal­suo­liui, o gru­pė­mis su­so­din­tas tul­pių veis­les at­pa­žin­ti iš­moks­ta tiek stu­den­tai, tiek ap­žel­din­to­jai.

Iš šian­dien so­de eks­po­nuo­ja­mų tul­pių ko­lek­ci­nin­kus daž­niau­siai do­mi­na bo­ta­ni­nės tul­pės, taip pat Kauf­ma­no, Fos­te­rio, Grei­go veis­lės ir hib­ri­dai, ku­rios yra ar­ti­mes­nės bo­ta­ni­nėms tul­pėms, o iš jų iš­ve­da­mos gan įdo­mios veis­lės puo­šniais mar­gais la­pais. Akį trau­kia re­to­kos ir įdo­miai at­ro­dan­čios šerkš­no­to­sios (7 gr.), ža­lia­žie­dės (8 gr), pa­pū­gi­nės (10 gr.) tul­pės ar­ba juo­do­ji tul­pė 'Queen of night'. Ne­kan­triai lau­kia­ma pra­žįs­tant gra­žuo­lės Tu­li­pa hu­mi­lis 'Al­ba Coe­ru­lea Ocu­la­ta' veis­lės tul­pės – bal­tos su vio­le­tiš­kai tam­siu vi­du­riu­ku.

Ko­lek­ci­ją puo­šia ir žy­mių žmo­nių var­dais pa­va­din­tos tul­pių veis­lės – 'Lech Wa­łę­sa', 'Al­ma Adam­kie­nė' – ir lie­tu­vių se­lek­ci­nin­kų su­kur­tos veis­lės – pa­vyz­džiui, Jo­no Auk­suo­lio Liut­ke­vi­čiaus 'Ge­no­vai­tė'.

Vaikš­ti­nė­da­mi per tul­pių eks­po­zi­ci­ją, ne­pa­si­di­džiuo­ki­te pa­si­lenk­ti ir jas pa­uos­ty­ti, nes įvai­rių veis­lių tul­pės skir­tin­gai kve­pia: vie­nų kva­pas toks su­bti­lus, kad be­veik ne­jau­čia­mas, ki­tos sklei­džia į ro­žių pa­na­šų aro­ma­tą (pvz. 'Gal­way' veis­lė), tre­čių kva­pas ga­li bū­ti ne­tgi ne­ma­lo­nus, at­stu­mian­tis.

Per tre­jus me­tus pra­sip­lė­tė trečdaliu

Vi­ru­si­nėms li­goms iš­nai­ki­nus ne­ma­žą da­lį Kau­no bo­ta­ni­kos so­do tul­pių ko­lek­ci­jos, 2012 m. veis­lių skai­čius jo­je te­sie­kė apie 300. Per ki­tus ke­le­rius me­tus ko­lek­ci­ja bu­vo in­ten­sy­viai ple­čia­ma, to­dėl šian­dien jo­je – ne­to­li 500 veis­lių. Pra­ktiš­kai vi­sos jos at­ke­liau­ja iš Olan­di­jos. „Plės­da­mi ko­lek­ci­ją ieš­ko­jo­me Lie­tu­vos au­gin­to­jų, iš ku­rių ga­lė­tu­me įsi­gy­ti tam ti­krų veis­lių, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad dau­gu­ma jau at­si­sa­ko ši­tos kul­tū­ros, ka­dan­gi ko­mer­ciš­kai jos au­gin­ti ne­beap­si­mo­ka dėl ga­lin­gos Olan­di­jos tul­pių pra­mo­nės. Ly­gi­nant su olan­dais, vie­ti­niai au­gin­to­jai įde­da ge­ro­kai dau­giau bran­gaus ran­ki­nio dar­bo, o re­zul­ta­tus gau­na kur kas men­kes­nius. Įsi­vaiz­duo­ki­te Olan­di­jos ūki­nin­kus, ku­rie veis­les au­gi­na hek­ta­rais, jas ap­do­ro­ja, ša­li­na žie­dus, ka­sa, plau­na ga­lin­go­mis ma­ši­no­mis, o pa­čias au­gi­ni­mo plo­ny­bes lai­ko ko­mer­ci­nė­mis pa­slap­ti­mis ir aky­lai sau­go. Jų au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­ja – me­cha­ni­zuo­ta, o mū­sų – ran­kos, kas­tu­vas, kaup­tu­kas. Tai, ką olan­diš­kas ūkis pa­da­ro per va­lan­dą, mes ro­pi­nė­da­mi da­ry­tu­me sa­vai­tę. Ga­lų ga­le, kiek­vie­ną veis­lę rei­kia kas­ti ati­džiai, at­ski­rai. Įsi­mai­šęs net ir vie­nas ma­žas svo­gū­nė­lis-vai­ke­lis, po ke­le­rių me­tų iš gry­nos veis­lės pa­da­ro mi­ši­nu­ką, – pa­sa­ko­ja R. Mar­še­lie­nė.

Tul­pė – dė­me­sio reik­li gėlė

Bo­ta­ni­kos so­do spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad nors tul­pės – la­bai de­ko­ra­ty­vūs, įvai­riau­sio­mis spal­vo­mis žy­din­tys, to­dėl mėgs­ta­mi au­ga­lai, vis dėl­to joms rei­kia daug ži­nių, rū­pes­čio ir dar­bo. Jei, pa­vyz­džiui, vien­die­nė ga­li aug­ti ne­per­so­din­ta net ir ke­lio­li­ka me­tų, tai dau­gu­mą tul­pių veis­lių re­ko­men­duo­ja­ma iš­kas­ti kas­met. For­muo­jant gė­ly­ną rei­kia at­siž­velg­ti į tai, kad pa­va­sa­rį žy­din­čios tul­pės bū­na puo­šnios, bet per­žy­dė­ju­sias ir svo­gū­nė­lį bran­di­nan­čias tul­pes rei­kia pa­lik­ti ne­nup­jo­vus ne­iš­vaiz­daus, džiūs­tan­čio žieds­tie­bio – o tai gro­žio gė­ly­nui, ži­no­ma, ne­su­tei­kia.

Be­ne di­džiau­sia tul­pių bė­da, pra­žu­dan­ti ko­lek­ci­jo­se iš­ti­sas veis­les – vi­ru­si­nės li­gos. Šiuo me­tu ži­no­ma, kad tul­pes pa­žei­džia apie 9 rū­šių vi­ru­sai, ku­riuos pla­ti­na ama­rai, ne­ma­to­dai, ne­tgi, ma­no­ma, ir bi­tės. Šios li­gos ne­įma­no­ma iš­gy­dy­ti – pa­žeis­tas tul­pes be­lie­ka tik rau­ti ir iš­mes­ti, an­traip ser­gan­ti tul­pė už­kre­čia svei­ką­sias.

„O kur dar ki­tos tul­pių li­gos ir prieš­ai, tarp ku­rių vie­nas bjau­riau­sių yra pe­lės. Jei lau­kuo­se tu­ri­te pe­lių – tul­pių ten ne­užau­gin­si­te – su­grauš svo­gū­nė­lius. Mū­sų bo­ta­ni­kos so­dą – net ir esan­tį mies­to vi­du­ry­je – siau­bia stir­nos, iš­kaps­tan­čios gė­lių svo­gū­nus ir nu­grau­žian­čios dai­gus, taip pat ža­los pri­da­ro gram­buo­lių ler­vos, kurk­liai, ne­ma­to­dai, ama­rai,“ – apie tul­pių ir ki­tų svo­gū­ni­nių au­ga­lų au­gi­ni­mo iš­šū­kius pa­sa­ko­ja R. Mar­še­lie­nė.

Per il­gus dar­bo me­tus su tul­pė­mis su­kaup­ta pa­tir­ti­mi Gė­li­nin­kys­tės vy­resn. bo­ta­ni­nių ko­lek­ci­jų ku­ra­to­rė Ri­ta Mar­še­lie­nė da­lin­sis ir su Tul­pių žy­dė­ji­mo sa­vai­tės lan­ky­to­jais, ku­rie kvie­čia­mi re­gis­truo­tis į se­mi­na­rą „Vis­kas apie tul­pes“, skir­tą vi­siems tul­pių my­lė­to­jams, no­rin­tiems iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su šia ypa­tin­ga gė­le bei jos au­gi­ni­mo ypa­ty­bė­mis.

Tul­pių žy­dė­ji­mo sa­vai­tė VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de: ba­lan­džio 30 d. – ge­gu­žės 8 d.

– Ba­lan­džio 30 d. 13 val.: par­odos „Tul­pė gam­to­je, bui­ty­je ir me­ne“ ati­da­ry­mas Sa­los na­me­ly­je.

– Ge­gu­žės 4 d. 17:30 val.: VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do vy­resn. ko­lek­ci­jų ku­ra­to­rės Ri­tos Mar­še­lie­nės se­mi­na­ras „Vis­kas apie tulpes“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami