Didžiausiame Lietuvos rožyne kuriama pasaulinio lygio kolekcija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-01 11:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-01 11:05
Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno botanikos sodo nuotrauka
Vos pa­su­kus už Vy­tau­to Di­džio­jo Uni­ver­si­te­to Kau­no bo­ta­ni­kos so­do oran­že­ri­jos, prieš akis at­si­ve­ria mir­gu­liuo­jan­ti pra­ban­gių žie­dų jū­ra ir pa­si­tin­ka su nie­kuo ne­su­pai­nio­ja­mas ro­žių aro­ma­tas.

Čia, maž­daug 6 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių me­trų plo­te, va­sa­ros sau­lė­je spin­di ir bi­tė­mis dūz­gia tūks­tan­čiai žie­dų ant be­veik tūks­tan­čio veis­lių bei rū­šių ro­žių.

Svar­bu ne kie­ky­bė – o kokybė

Gau­siau­sia is­to­ri­nių ro­žių ko­lek­ci­ja, įdo­miau­si ir nau­jau­si šių die­nų hib­ri­dai iš le­gen­di­nių Eu­ro­pos ir Ame­ri­kos se­lek­ci­nin­kų – ti­kras lo­bis ro­žių my­lė­to­jams. Nors pa­čios se­niau­sios is­to­ri­nės ro­žės jau bai­gia žy­dė­ti (šie­met dėl stai­gių karš­čių jos ir pra­dė­jo žy­dė­ti ge­ro­kai anks­čiau nei įpras­tai), ta­čiau vi­su smar­ku­mu pra­de­da žy­dė­ti kar­tu su­so­din­tos mo­der­nių ro­žių gru­pės: ar­ba­ti­nės hib­ri­di­nės, flo­ri­bun­di­nės, po­lian­ti­nės. Ki­ti hib­ri­dai su­so­din­ti pa­gal juos su­kū­ru­sius se­lek­ci­nin­kus ar se­lek­ci­nes kom­pa­ni­jas: Da­vid Aus­tin, Meil­land, Kor­des, Tan­tau, Noack, Del­bard ir ki­ti ro­žių my­lė­to­jams pui­kiai ži­no­mi var­dai.

„Šiuo me­tu tai gau­siau­sia Lie­tu­vos ro­žių ko­lek­ci­ja, ku­rio­je au­gi­na­me ne­to­li 1 000 skir­tin­gų veis­lių/­rū­šių. Vis dėl­to skai­čiai dar ne vis­kas: svar­bu ne kie­ky­bė, o ko­ky­bė. Ko­lek­ci­jo­je tu­ri bū­ti kuo di­des­nė gru­pių įvai­ro­vė. Drįs­tu teig­ti, kad VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de ku­ria­mas ro­žy­nas – tai jau rim­tos, pa­sau­li­nio ly­gio ko­lek­ci­jos pra­džia, – apie ro­žy­ną ir jo for­ma­vi­mo pri­nci­pus pa­sa­ko­ja vy­resn. bo­ta­ni­nių ko­lek­ci­jų ku­ra­to­rė Do­vi­lė Ry­lie­nė. – Nė­ra taip pa­pras­ta tą ly­gį pa­siek­ti. Iš pir­mo žvilgs­nio lyg ir ne­su­dė­tin­ga – nu­si­per­ki daug skir­tin­gų veis­lių ir pa­so­di­ni. Bet rei­kia su­si­gau­dy­ti to­je be­ga­li­nė­je įvai­ro­vė­je ir at­si­rink­ti įdo­mias, ver­tin­gas, at­spin­din­čias vi­są gen­ties įvai­ro­vę ro­žes“.

Tur­tin­ga ro­žy­no istorija

VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do ro­žy­nas tu­ri il­gą ir tur­tin­gą is­to­ri­ją. Pir­mo­sios ro­žės čia pa­so­din­tos 1925 m. ir po de­šimt­me­čio jau au­go 179 veis­lių ro­žės. De­ja, ka­ro me­tu be­veik vi­sos ro­žės žu­vo. Po­ka­rio me­tais Ona Skei­vie­nė par­en­gė nau­ją ro­žy­no pla­ną ir 1957 m. ro­žy­ne bu­vo 300 ro­žių veis­lių. Po 20 me­tų, re­kons­truo­jant bo­ta­ni­kos so­do cen­tri­nę da­lį, bu­vo su­kur­tas nau­jas ro­žy­no pro­jek­tas. 1977 me­tais Ali­na Bo­gu­še­vi­čių­tė pra­dė­jo so­din­ti ar­ba­ti­nes-hib­ri­di­nes ir flo­ri­bun­di­nes ro­žės, o šiek tiek vė­liau ro­žy­ne su­žy­do po­lian­ti­nės, mi­nia­tiū­ri­nės bei vi­jok­li­nės ro­žės.

Pa­sak ro­žių spe­cia­lis­tės D. Ry­lie­nės, gau­siai ro­žy­ne do­mi­na­vu­sios 7–9 de­šimt­me­čių veis­lės pa­si­ro­dė tu­rin­čios ne­ma­žai mi­nu­sų: „Vi­sų pir­ma – jos ne­il­gaam­žės. Mū­sų kli­ma­to są­ly­go­mis ge­riau­siu at­ve­ju gy­vuo­ja 15–20 me­tų, joms rei­kia la­bai in­ten­sy­vios purš­ki­mo bei trę­ši­mo prog­ra­mos. Šių ro­žių eks­po­zi­ci­jos grei­tai sens­ta, o ne­dau­gi­nant nau­jų au­ga­lų – ir vi­sai su­nyks­ta. Tos veis­lės bu­vo ku­ria­mos ta­da, kai vi­si ti­kė­jo „che­mi­ja“, jos net ne­bu­vo tes­tuo­ja­mos at­spa­ru­mui li­goms. Ta­čiau kai che­mi­nių pre­pa­ra­tų prie­ina­mu­mas ženk­liai su­ma­žė­jo, la­bai pa­si­ma­tė šių veis­lių ne­ats­pa­ru­mas“.

At­nau­jin­ta­me ro­žy­ne – dė­me­sys įvairovei

Nuo 2014 me­tų ro­žy­ne in­ten­sy­viai vyks­ta at­nau­ji­ni­mo dar­bai: įreng­ti nau­ji ro­žy­no ta­kai, di­di­na­ma bei at­nau­ji­na­ma ro­žių ko­lek­ci­ja.

Nuo pat ro­žių ko­lek­ci­jos įkū­ri­mo lai­kų iki 2014 me­tų bo­ta­ni­kos so­do ro­žy­ne au­gu­sios veis­lės at­sto­va­vo tik ke­lias ro­žių gru­pes. 2013 me­tais bu­vo 358 kul­ti­va­rai, iš ku­rių net 60 proc. veis­lių pri­klau­sė trims ro­žių gru­pėms. Tai – po­pu­lia­rios, mė­gė­jų mėgs­ta­mos ir vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­mos ro­žės.

De­ja, se­no­jo­je ko­lek­ci­jo­je ne­bu­vo di­džio­sios dau­gu­mos ro­žių įvai­ro­vės, pa­mirš­tos ki­tos gru­pės. Ka­dan­gi bo­ta­ni­kos so­do ro­žy­nas tu­ri at­lik­ti edu­ka­ci­nę funk­ci­ją, ko­lek­ci­jo­je pri­va­lo bū­ti kuo di­des­nė skir­tin­gų gru­pių įvai­ro­vė.

Pa­sak ro­žy­no ku­ra­to­rės, nė­ra la­bai įdo­mios tos ro­žės, ku­rias kiek­vie­nas au­gi­na sa­vo so­de ir ku­rias par­duo­da pre­kei­viai.

„Bo­ta­ni­kos so­das tu­ri pa­teik­ti šį tą dau­giau: kad žmo­gus vaikš­čio­tų kaip po mu­zie­jų, o ne pre­ky­bos aikš­te­lės rek­la­mi­nę eks­po­zi­ci­ją. Rei­kia par­ody­ti įdo­mią­ją, ki­to­kią ro­žių gen­ties da­lį, kad yra ir ki­taip at­ro­dan­čių ro­žių, nei vi­si įpra­tę ma­ty­ti,“ – apie di­džiau­sią Lie­tu­vos ro­žy­ną ir jo mi­si­ją pa­sa­ko­ja Do­vi­lė Ry­lie­nė.

Ap­si­lan­ky­ti VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de ir pa­si­mė­gau­ti ma­si­niu ro­žių žy­dė­ji­mu ga­li­te kiek­vie­ną die­ną, nuo 9 iki 20 val. (ka­sa dir­ba iki 19 val.) – Ž. E. Ži­li­be­ro g. 6, Kau­ne.

Lie­pos 22 d., tra­di­ci­nės „Kva­pų nak­ties“ šven­tės me­tu, vi­si ro­žių my­lė­to­jai tu­rės pro­gą gy­vai pa­bend­rau­ti su ro­žy­no ku­ra­to­re Do­vi­le Ry­lie­ne ir iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do ro­žių įvai­ro­ve.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami