Dzūkai vienija jėgas kovai su mašalais

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2016-04-01 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2016-04-01 06:00
Jei biopreparatas ir šiemet nebūtų pilamas į Nemuną, upinių mašalų populiacija dar padidėtų. lž  archyvo nuotrauka
Dzū­kai ren­gia­si ko­vo­ti su vie­nu di­džiau­sių va­sa­ros pra­džios prieš­ų – krau­ja­siur­biais upi­niais ma­ša­lais. Re­gio­no sa­vi­val­dy­bės kar­tu tei­kia par­aiš­ką fi­nan­suo­ti pro­jek­tą, o už gau­tus pi­ni­gus pirks ma­ša­lų ler­vu­tes nai­ki­nan­čio biop­re­pa­ra­to ir jį šį pa­va­sa­rį iš­pils Ne­mu­no prie­kran­tė­se.

Spe­cia­lis­tai pers­pė­ja, kad rei­kė­tų pa­sku­bė­ti tiek ieš­kant fi­nan­sa­vi­mo, tiek įsi­gy­jant pre­pa­ra­tą, nes rei­kia jį iš­pil­ti, kai tik iš­si­vys­to krau­ja­siur­bių upi­nių ma­ša­lų ler­vu­tės. Tai pa­da­ry­ti ga­li tek­ti jau ba­lan­džio pa­bai­go­je. Pro­ce­so ne­ga­li­ma nei pa­anks­tin­ti, nei pa­vė­lin­ti.

Krapš­to pinigus

Pir­ma iš Dzū­ki­jos sa­vi­val­dy­bių fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti prie ma­ša­lų ler­vų nai­ki­ni­mo nu­spren­dė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ir tam sky­rė 6 tūkst. eu­rų. Anot Aly­taus me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus, prie šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ki­tos re­gio­no sa­vi­val­dy­bės taip pat pri­si­dės po 6 tūkst. eu­rų.

„Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų pri­si­dė­ti tuo­met, jei 30 proc. bend­ros pro­jek­to ver­tės sa­vo lė­šo­mis pa­deng­tų re­gio­no sa­vi­val­dy­bės. Ka­dan­gi Aly­taus re­gio­no plė­tros ta­ry­ba pri­ta­rė, pro­jek­tą vyk­dy­si­me vi­si iš da­lies pri­si­dė­da­mi“, – sa­kė V. Gri­ga­ra­vi­čius, va­do­vau­jan­tis ir Aly­taus re­gio­no plė­tros ta­ry­bai.

Ki­tos ke­tu­rios Dzū­ki­jos sa­vi­val­dy­bės – Drus­ki­nin­kų mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų ir Va­rė­nos ra­jo­nų – spren­di­mus dėl lė­šų sky­ri­mo ma­ša­lų ler­vu­tėms nai­kin­ti ke­ti­na pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Ta­ry­ba į po­sė­dį rink­sis ba­lan­džio 8 die­ną, tuo­met ir tu­rė­tų skir­ti 6 tūkst. eu­rų šiam pro­jek­tui, nes ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams svar­bu, kad šių ma­ša­lų bū­tų kuo ma­žiau ir jie ne­var­gin­tų nei žmo­nių, nei gy­vu­lių“, – LŽ tei­gė Laz­di­jų ra­jo­no me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis.

Vytautas Grigaravičius: „Vyriausybė galėtų prisidėti tuomet, jei 30 proc. bendros projekto vertės savo lėšomis padengtų regiono savivaldybės."Romo Jurgaičio nuotrauka

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas taip pat die­va­go­jo­si, kad sa­vi­val­dy­bė lė­šų mi­nė­tam tiks­lui skirs, nors ir kaip bū­tų su­nku skir­tis su pi­ni­gais.

Pro­jek­to koor­di­na­to­re pa­skir­ta Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė. Ji įga­lio­ta teik­ti pro­jek­to par­aiš­ką Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ir, ga­vus fi­nan­si­nę par­amą, įgy­ven­din­ti pro­jek­tą. Kaip LŽ ti­ki­no Drus­ki­nin­kų me­ri­jos vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Dia­na Sin­ke­vi­čiū­tė, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai jau pa­teik­ta fi­nan­sa­vi­mo par­aiš­ka, bai­gia­mi vyk­dy­ti vi­si bū­ti­ni pir­ki­mai – nu­pirk­tas rei­kia­mas kie­kis pre­pa­ra­to, vie­šo kon­kur­so bū­du at­rink­ti bio­lo­gi­nius ty­ri­mus at­lik­sian­tys spe­cia­lis­tai. Ba­lan­džio mė­ne­sį per kon­kur­są bus at­rink­ta fir­ma, ku­ri biop­re­pa­ra­tą iš­pils į Ne­mu­ną.

Vie­nin­te­lis būdas

Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bės iš vi­so ke­ti­na su­rink­ti 30 tūkst. eu­rų. Ki­tą da­lį rei­ka­lin­gų lė­šų pla­nuo­ja­ma gau­ti iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo prog­ra­mos. Ga­li­my­bė pa­si­nau­do­ti jos pi­ni­gais at­si­ra­do tik tuo­met, kai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­sas, lei­džian­čias šios prog­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ti krau­ja­siur­bių upi­nių ma­ša­lų po­pu­lia­ci­jos po­ky­čių ste­bė­ji­mus ir po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nes.

Mat per­nai įsi­ti­kin­ta, kad kol kas nė­ra ki­to bū­do re­gu­liuo­ti šių ma­ša­lų po­pu­lia­ci­ją. Ma­ša­lų gau­sa nuo 1999 me­tų bu­vo re­gu­liuo­ja­ma dirb­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis, joms Vy­riau­sy­bė iš sa­vo re­zer­vo kas­met skir­da­vo pi­ni­gų. Už juos bu­vo per­ka­mas bio­lo­gi­nis pre­pa­ra­tas „Vec­to­Bac 12AS“ ir pi­la­mas į Ne­mu­ną tam ti­kruo­se upės ruo­žuo­se. Kas­met bu­vo ski­ria­ma apie 70 tūkst. eu­rų.

Pa­ste­bė­ta, jog 1999–2010 me­tais biop­re­pa­ra­to nau­do­ji­mas nai­ki­nant upi­nių ma­ša­lų ler­vu­tes da­vė tei­gia­mų re­zul­ta­tų. Ma­ša­lų po­pu­lia­ci­ja su­ma­žė­jo ir pa­vo­jaus ap­lin­kai jau ne­kė­lė. Dėl biop­re­pa­ra­to nau­do­ji­mo pa­grin­di­nės Lie­tu­vo­je krau­ja­siur­bių upi­nių ma­ša­lų rū­šies tan­kis Ne­mu­no vi­du­py­je nuo 1999 me­tų pra­dė­jo ma­žė­ti ir per 12 me­tų su­ma­žė­jo apie 100 kar­tų.

Ta­čiau nuo 2011 me­tų ne­li­kus prog­ra­mos vyk­dy­to­jos – Aly­taus aps­kri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nis­tra­ci­jos – ir Vy­riau­sy­bei ne­sky­rus lė­šų šiai prog­ra­mai to­liau fi­nan­suo­ti, krau­ja­siur­bių upi­nių ma­ša­lų po­pu­lia­ci­ja kas­met vėl gau­sė­ja. Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, per­nai upi­nių ma­ša­lų po­pu­lia­ci­ja jau bu­vo pa­sie­ku­si 2008 me­tų ly­gį, o jų ke­lia­mos prob­le­mos var­gi­no ne tik Drus­ki­nin­kų, bet ir kai ku­rių Va­rė­nos, Laz­di­jų ra­jo­nų vie­to­vių gy­ven­to­jus. Tad jei ir šie­met ler­vos ne­bus nai­ki­na­mos, upi­niai ma­ša­lai iš­plis dar pla­čiau.

Lai­kas ne­lau­kia

Gam­tos ty­ri­mų cen­tro Eko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to En­to­mo­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos vy­res­nio­ji moks­lo dar­buo­to­ja Ra­sa Ber­no­tie­nė LŽ tei­gė, kad la­bai di­de­lę įta­ką upi­nių ma­ša­lų gau­sai (iš vi­so Lie­tu­vo­je pri­skai­čiuo­ja­ma apie 30 rū­šių įvai­rių ma­ša­lų) tu­ri orai. 2014 me­tais, kai bir­že­lio mė­nuo bu­vo ga­na vė­sus ir lie­tin­gas, są­ly­gos ma­ša­lams veis­tis bu­vo blo­gos, o per­nai, nu­sis­to­vė­jus sau­siems ir šil­tiems orams, – itin pa­lan­kios. To­dėl jų po­pu­lia­ci­ja itin iš­au­go.

„Kaip bus šie­met, kol kas su­nku prog­no­zuo­ti, nors aki­vaiz­du, kad pa­ly­gin­ti šil­ta žie­ma, ne­šal­tas pa­va­sa­ris jiems ga­li bū­ti itin pa­lan­kūs“, – svars­tė moks­li­nin­kė. Ji pa­žy­mė­jo, kad jau da­bar rei­kia reng­tis ma­ša­lų ler­vų nai­ki­ni­mui. Mat biop­re­pa­ra­tas tu­ri bū­ti pi­la­mas bū­tent tuo me­tu, kai iš kiau­ši­nė­lių su­si­for­muo­ja ler­vu­tės.

Pa­ste­bė­ta, kad pa­čių kiau­ši­nė­lių biop­re­pa­ra­tas ne­vei­kia, kaip ir lė­liu­kių, silp­nas jo po­vei­kis ir jau su­bren­du­sioms ler­vu­tėms. Tad pre­pa­ra­tą tiks­lin­giau­sia pa­nau­do­ti, kai tik su­si­for­muo­ja ler­vu­tės.

„Ka­da tai įvyks, su­nku pa­sa­ky­ti. Šiuo me­tu kaip tik pra­de­da­mi ty­ri­mai – aiš­kin­si­mės, kaip ma­ša­lai vys­to­si. Vė­liau bus aiš­kiau, ka­da šie­met rei­kės pa­nau­do­ti pre­pa­ra­tą. Re­mian­tis anks­tes­nių me­tų duo­me­ni­mis, tas lai­kas bū­na įvai­rus – ir ge­gu­žės pra­džio­je ar net ir pa­bai­go­je. O jei grei­čiau at­šils, ga­li bū­ti net ba­lan­džio pa­bai­ga“, – dės­tė R. Ber­no­tie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Asta  77.219.179.59 2016-04-24 21:44:20
Ar gavo pinigu masalu naikinimui? Ar bus nuolat kovojama su sia problema. Laukiam ziniu!!!!
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami