Gamtininkai kviečia kovoti su rykštenėmis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-26 19:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-26 19:00
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.

Tai mū­sų ša­liai sve­ti­mas au­ga­las, iš­stu­mian­tis vie­ti­nes rū­šis, pri­me­na­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me. Žy­din­čios rykš­te­nės pa­kei­tė va­sa­ros pra­džio­je mė­ly­na­vu­sius ki­to in­va­zi­nio au­ga­lo – gau­sia­la­pio lu­bi­no – žie­dų ki­li­mus. Į Lie­tu­vos in­va­zi­nių rū­šių są­ra­šą da­bar įtrauk­tos trys rykš­te­nių rū­šys: ka­na­di­nė, aukš­to­ji ir di­džio­ji (vė­ly­vo­ji).

Vi­sos in­va­zi­nių rykš­te­nių rū­šys pa­pli­tu­sios be­veik vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je. Ypač gau­sūs jų są­ža­ly­nai ve­ši ap­link mies­tus, gy­ven­vie­tes ir ap­leis­tuo­se že­mės plo­tuo­se. Dėl vė­ly­vo žy­dė­ji­mo ir ryš­kios gel­to­nos spal­vos rykš­te­nes daug kas mėgs­ta ir au­gi­na kaip de­ko­ra­ty­vi­nius au­ga­lus. Ban­do­ma au­gin­ti ir nau­jų jų rū­šių bei kur­ti veis­les. Ta­čiau, pa­sak moks­li­nin­kų, vi­sos rykš­te­nių rū­šys ir veis­lės, iš­sky­rus vie­ti­nę rū­šį – pa­pras­tą­ją rykš­te­nę, ga­li iš­plis­ti na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je ir kel­ti grės­mę mū­sų bio­lo­gi­nei įvai­ro­vei. To­dėl gam­ti­nin­kai kvie­čia ne­au­gin­ti jo­kių rū­šių ir veis­lių rykš­te­nių, pa­vie­nius au­ga­lus iš­kas­ti, o at­au­gu­sias at­ža­las nu­purkš­ti her­bi­ci­dais. Pjau­ti rykš­te­nių są­ža­ly­nus rei­kia dar prieš žy­dė­ji­mą, kad ne­sub­ran­din­tų sėk­lų ir jo­mis ne­plis­tų. Po to re­ko­men­duo­ja­ma tai­ky­ti in­ten­sy­vias ag­ro­tech­ni­nes ir che­mi­nes nai­ki­ni­mo prie­mo­nes. Daž­nai rykš­te­nes žmo­nės pla­ti­na ne­są­mo­nin­gai – nu­skin­tus žie­dy­nus iš­me­ta į šiukš­ly­nus, są­var­ty­nus, pa­miš­kes ar ki­tur ir net ne­pa­gal­vo­ja, kad iš sėk­lų iš­augs nau­ji au­ga­lai.

Ka­da mū­sų ša­ly­je rykš­te­nes im­ta au­gin­ti kaip de­ko­ra­ty­vi­nius au­ga­lus, nė­ra tiks­liai ži­no­ma. Pa­vyz­džiui, aukš­to­ji rykš­te­nė, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, Ang­li­jo­je pra­dė­ta au­gin­ti 1645 m., Lat­vi­jo­je – 1805 m., Lie­tu­vo­je – 1983 m. Eu­ro­po­je rykš­te­nės žel­dy­nuo­se la­biau­siai pa­pli­to XIX am­žiu­je. Nuo ta­da jos ėmė skverb­tis į pie­vas, dir­vo­nus, pa­miš­kes, pa­ke­les, van­dens tel­ki­nių pa­kran­tes ir ki­tas at­vi­ras bu­vei­nes.

Rykš­te­nės ki­lu­sios iš Šiau­rės Ame­ri­kos. Tai dau­gia­me­čiai, tan­kius ke­rus su­da­ran­tys au­ga­lai. Jie ne­reik­lūs dir­vo­že­miui, iš­tve­ria net iki 40 laips­nių šal­čius. Rykš­te­nės, ypač di­džio­sios, iš­au­gi­na daug il­gų šak­nias­tie­bių. Tan­kiuo­se jų są­ža­ly­nuo­se be­veik ne­lie­ka ki­tų žo­li­nių au­ga­lų. Dėl to la­bai nu­ken­čia na­tū­ra­lios au­ga­lų bend­ri­jos, su­ma­žė­ja ir gy­vū­nų rū­šių. Di­džio­sios rykš­te­nės iš dir­vo­že­mio pa­sii­ma ge­ro­kai dau­giau mais­to me­džia­gų nei vie­ti­niai au­ga­lai, ir jis la­bai par­ūgš­tė­ja.

Rykš­te­nės dau­gi­na­si vė­jo ne­šio­ja­mo­mis sėk­lo­mis ir ne­re­tai po­že­mi­niais šak­nias­tie­biais. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad vie­nas ka­na­di­nės rykš­te­nės ūg­lis ga­li su­bran­din­ti net iki 20 tūkst. sėk­lų. Kai žy­di di­de­li rykš­te­nių plo­tai, jų žie­da­dul­kės jau­tres­niems žmo­nėms ga­li su­kel­ti aler­gi­nę reak­ci­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vilniaus savivaldybės tvarkomuose želdin  78.60.149.13 2016-08-31 22:51:46
jos šiemet pasodintos! Kodėl? Kairė nežino, ką daro dešinė?
0 0  Netinkamas komentaras
Biologui  78.61.112.93 2016-08-29 23:16:21
O kodėl manote, kad tai nesvarstyta ir nevertinta? Nežinau Jūsų paties susikurtų "tikro pavojingumo" kriterijų, bet siūlau atvažiuoti, kad ir į Pagėgių kraštą, na pagaliau pasižvalgyti kitur Lietuvoje važiuojant pro automobilio langą, imtis stebėti kurios nors vietovės rykštenių gausos pokyčių tendencijas jei manote, kad esate vienas kompetentingas nuspręsti dėl rykštenių problematiškumo. Aš tai susiduriu su jomis ir matau, kad jų plitimas buveinėse, ypač nešienaujamose pievose, akivaizdus ir jos nukariauja kitus augalus.
1 0  Netinkamas komentaras
.............  86.38.158.219 2016-08-29 12:58:22
Pastebėjau, kad jos žydi pakelėse ir miške. Pastebėjau ir tai, kad galbūt jų vengia musės - bėgant šiltu oru, labai jos puolė, o pasiskynus puokštelę taip pat atrodančių kaip nuotraukoje žiedų ir pasimosavus apie save, neliko nė vienos
0 0  Netinkamas komentaras
Ponui biologui  78.63.191.35 2016-08-28 13:07:00
Geriau vėliau negu niekad, - pasakė valstietis pavėlavęs į traukinį. Iki kriterijaus dar toli. Suspėsime ir vežėčiomis.
2 0  Netinkamas komentaras
Biologas  89.117.207.217 2016-08-28 11:21:50
Mano nuomone aktyviai plintanciu introdukuotu augalu priskyrima invaziniu augalu kategorijai reiketu svarstyti holistiskiau ir lanksciau. Turi buti platesne specialistu diskusija, o ne pavieniui nusprendus uz uzdaru duru. Is Amerikos kilusiu ryksteniu atveju uztektu stebeti ju invaziskumo tendencijas, nes tai nera analogas Sosnovskio barsciui, kuris padaro nepraeinamus pavojingus bruzgynus. Augalu rusiu maisymosi tarp saliu ir kontinentu esant atviroms valstybiu sienoms neisvengsim. Todel naikintinais vertetu skelbti tik tas invaziskai plintancias augalu rusis, kurios realiai kelia pavoju vietinems ekosistemoms ir zmogaus sveikatai. Rykstenei iki to tikro pavojingumo kriterijaus dar toli...
1 1  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami