Ginti upių kyla šviesuomenė

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2015-10-27 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2015-10-27 06:00
www.miestai.net nuotrauka
Per ke­tu­rias de­šim­tis gar­sių kul­tū­ros ir me­no žmo­nių bei vi­suo­me­nės vei­kė­jų, taip pat eko­lo­gi­jos spe­cia­lis­tų, su­si­bū­ru­sių į Lie­tu­vos upių gel­bė­ji­mo al­jan­są „Mė­ly­na­sis vin­gis“, pa­sip­rie­ši­no po­li­ti­kų už­mo­jams leis­ti vers­li­nin­kams užt­venk­ti ko­ne vi­sas ša­lies upes.

Sei­me svars­to­mos Van­dens įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rias pri­ėmus at­si­ras­tų ga­li­my­bė tvenk­ti Lie­tu­vos upes ir jo­se sta­ty­ti nau­jas hid­roe­lek­tri­nes. Do­ku­men­tui, at­ver­sian­čiam ke­lią ke­lio­se vie­to­se užt­venk­ti Ne­mu­ną, Ne­rį ir ki­tas Lie­tu­vos upes, jau vien­bal­siai pri­ta­rė Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas (KRK). Lap­kri­tį pa­tai­sos tu­rė­tų bū­ti svars­to­mos Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te (AAK). Ta­čiau ne­lauk­da­mi jo na­rių ver­dik­to moks­li­nin­kai, ra­šy­to­jai, mu­zi­kai, gam­ti­nin­kai ir kt. sto­jo gin­ti Lie­tu­vos upių.

Pla­tūs už­mo­jai – jau Seime

Vie­šą krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė daug ži­no­mų Lie­tu­vos kul­tū­ros žmo­nių, tarp jų ir Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tai: kom­po­zi­to­rius Os­val­das Ba­la­kaus­kas, ra­šy­to­jas Gri­go­ri­jus Ka­no­vi­čius, ra­šy­to­jas, poe­tas To­mas Venc­lo­va, taip pat Lie­tu­vos moks­lo pre­mi­jos lau­rea­tas geo­lo­gas Vy­tau­tas Nar­bu­tas, Vals­ty­bi­nės moks­lo pre­mi­jos lau­rea­tas Gam­tos ty­ri­mų cen­tro En­to­mo­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos vy­res­ny­sis moks­lo dar­buo­to­jas Po­vi­las Ivins­kis, Lie­tu­vos gam­tos fon­do di­rek­to­rius Ed­mun­das Grei­mas bei ki­ti (vi­są al­jan­so at­ku­ria­mo­jo ko­mi­te­to są­ra­šą ra­si­te por­ta­le me­ly­na­sis­vin­gis.lt)

Romualdas Juknys /vdu.lt nuotrauka

Kaip LŽ tei­gė vie­nas iš Lie­tu­vos upių gel­bė­ji­mo al­jan­so „Mė­ly­na­sis vin­gis“ at­ku­ria­mo­jo ko­mi­te­to na­rių, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Ap­lin­ko­ty­ros ka­ted­ros pro­fe­so­rius Ro­mual­das Juk­nys, nuo 2004 me­tų drau­džia­ma sta­ty­ti užt­van­kas Ne­mu­ne ir ki­to­se eko­lo­gi­niu bei kul­tū­ri­niu po­žiū­riu ver­tin­go­se upė­se. Į šių upių są­ra­šą įra­šy­tos 169 iš­li­ku­sios ne­užt­venk­tos ir per me­lio­ra­ci­jos dar­bų įkarš­tį ka­na­lais ne­pa­vers­tos upės.

Ta­čiau Sei­me jau tre­čią kar­tą per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį ban­do­ma pra­stum­ti šį drau­di­mą pa­nai­ki­nan­čią pa­tai­są, kad bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti ma­si­nę užt­van­kų sta­ty­bą. „Vos ne kiek­vie­nos ka­den­ci­jos Sei­me at­si­ran­da ban­dy­mų keis­ti nu­sis­to­vė­ju­sią tvar­ką, ta­čiau iki šiol to­kie pa­siū­ly­mai bū­da­vo at­me­ta­mi. Bet pa­sta­ro­sios Van­dens įsta­ty­mo pa­tai­sos mums su­kė­lė ne­ri­mą, nes joms vien­bal­siai pri­ta­rė Sei­mo KRK“, – tei­gė R. Juk­nys.

Krei­pi­mą­si pa­si­ra­šęs Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas A. Jo­ny­nas pa­brė­žė ne­san­tis tos sri­ties spe­cia­lis­tas, ta­čiau to­kie po­li­ti­kų su­ma­ny­mai ne­ga­lė­jo jo, kaip žmo­gaus ir kaip kū­rė­jo, pa­lik­ti abe­jin­go. „To­kios gran­dio­zi­nės in­va­zi­jos į gam­tą ga­li bū­ti la­bai pa­vo­jin­gos tiek gam­tai, tiek mums pa­tiems, nes esa­me gam­tos da­lis“, – LŽ tei­gė A. A. Jo­ny­nas.

Upės taps šliu­zų kons­truk­ci­niais kanalais

Pa­sak moks­li­nin­ko, pa­gal jau par­eng­tas stu­di­jas ir pa­siū­ly­mus Ne­mu­ne že­miau Kau­no hid­roe­lek­tri­nės pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti net pen­kių užt­van­kų kas­ka­dą, o an­tra­ja­me eta­pe nu­ma­to­ma „į­si­sa­vin­ti“ ir Ne­mu­ną aukš­čiau Kau­no iki pat Bal­ta­ru­si­jos sie­nos, taip pat pa­sta­ty­ti bent tris užt­van­kas Ne­ry­je. Vi­so­se šio­se užt­van­ko­se, be šliu­zų lai­vams, nu­ma­to­ma įreng­ti ir hid­roe­lek­tri­nes. Tad tei­gi­niai, kad van­dens ly­gio kė­li­mas bū­ti­nas lai­vi­nin­kys­tės plė­trai, tė­ra tik akių dū­mi­mas, nes vi­daus van­de­nų trans­por­tas yra eko­lo­giš­kiau­sia su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė tik tuo­met, kai nau­do­ja­ma­si na­tū­ra­lia upių va­ga ir tam ne­rei­kia sta­ty­ti užt­van­kų kas­ka­dų, kel­ti upės ly­gį bei upę pa­vers­ti lai­vy­bos šliu­zų ir hid­roe­lek­tri­nių kons­truk­ci­niu ka­na­lu.

Prof. R. Juk­nio tei­gi­mu, pri­si­den­giant kul­tū­ros pa­vel­do at­kū­ri­mu, nu­ma­to­ma „ats­ta­ty­ti“ apie 250 ka­dai­se eg­zis­ta­vu­sių van­dens ma­lū­nų bei užt­van­kas pri­tai­ky­ti hid­roe­ner­ge­ti­kai. Taip bū­tų užt­venk­tos ab­so­liu­čiai vi­sos eko­lo­gi­niu ir kul­tū­ri­niu po­žiū­riu ver­tin­gos upės bei jų ruo­žai ir pa­skan­din­ta per 10 tūkst. hek­ta­rų eko­lo­gi­niu ir eko­no­mi­niu po­žiū­riu la­bai ver­tin­gų ža­lių­jų plo­tų. Taip pat bū­tų ne tik pa­skan­din­ti tūks­tan­čiai hek­ta­rų uni­ka­lių au­ga­lų ir gy­vū­nų bend­ri­jų, jų bu­vei­nės ir vei­si­mo­si vie­tos, bet ir pa­žeis­ta pa­grin­di­nė Eu­ro­pos eko­lo­gi­nio tink­lo „Na­tu­ra 2000“ sa­vy­bė – jo vien­ti­su­mas, už­ti­kri­nan­tis mig­ra­ci­jos ga­li­my­bę van­dens ir sau­su­mos gy­vū­nams – pa­žeis­ta ta tink­lo sa­vy­bė, dėl ku­rios jis ir įsteig­tas.

Erlendo Bartulio nuotrauka

Kels van­dens lygį

Van­dens įsta­ty­mo kei­ti­mo ini­cia­to­rius Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas LŽ tei­gė, kad prieš pa­tai­sas su­ki­lu­si Lie­tu­vos švie­suo­me­nė ne­va ne­tei­sin­gai su­pran­ta siū­lo­mų pa­tai­sų pra­smę. Esą pa­gal šiuo me­tu Sei­me svars­to­mus pa­siū­ly­mus at­si­ras ga­li­my­bė ne plės­ti hid­roe­lek­tri­nių tink­lą, bet už­ti­krin­ti lai­vy­bos są­ly­gas vals­ty­bi­nės reikš­mės van­dens ke­liuo­se bei at­kur­ti kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bes – van­dens ma­lū­nus. To­kias ga­li­my­bes esą su­da­rys ge­gu­žės mė­ne­sį Sei­mui pa­teik­ti jo pa­siū­ly­mai dėl Van­dens įsta­ty­mo pa­tai­sų. „Moks­li­nin­kai yra re­ko­men­da­vę, kad iš Kau­no hid­roe­lek­tri­nės iš­bė­gęs van­duo ga­lė­tų te­kė­ti lė­čiau ir tuo­met pa­vyk­tų iš­lai­ky­ti aukš­tes­nį van­dens ly­gį, ku­ris su­da­ry­tų ge­res­nes są­ly­gas lai­vy­bai Ne­mu­nu. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti pa­nau­do­jant šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas įren­giant bu­nas“, – ti­ki­no K. Gry­baus­kas.

Par­la­men­ta­ras aiš­ki­no, kad nu­ma­ty­tam efek­tui pa­siek­ti ne­bū­ti­na tvenk­ti Ne­mu­no. Jis pa­ti­ki­no, kad ir pen­kių užt­van­kų sta­ty­ti ne­ke­ti­na­ma. Esą ant bet ku­rios upės pa­sta­ty­tos hid­roe­lek­tri­nės šiais lai­kais jau ne­ga­li kon­ku­ruo­ti su vis la­biau be­sip­le­čian­čiu sau­lės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mu. „Prie kai ku­rių upių žmo­nės at­sta­tė se­no­vi­nius van­dens ma­lū­nus. Jie in­ves­ta­vo di­de­lius pi­ni­gus, bet jiems ne­lei­džia­ma pa­leis­ti van­de­nį. Tad tie ma­lū­nai kol kas yra bu­ta­fo­ri­niai. Iš to nė­ra nau­dos nei žmo­gui, nei vi­suo­me­nei“, – aiš­ki­no K. Gry­baus­kas.

Upių santaka Kaune /Erlendo Bartulio nuotrauka

Įžvel­gia klastą

Sei­mo AAK pa­siū­ly­mai keis­ti Van­dens įsta­ty­mą kol kas ne­svars­ty­ti. Kaip pri­si­pa­ži­no šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, dar nė­ra vie­no­dos moks­li­nin­kų nuo­mo­nės, ar rei­kia plės­ti hid­roe­lek­tri­nių tink­lą Lie­tu­vo­je. „Prie vie­no sta­lo bu­vau su­so­di­nęs ir tam pri­ta­rian­čius, ir prieš­ta­rau­jan­čius pro­fe­so­rius, ta­čiau vie­no­dos nuo­mo­nės jie ne­ra­do“, – LŽ tei­gė A. Sa­la­ma­ki­nas. Be to, anot jo, rei­kia dau­giau lai­ko iš­siaiš­kin­ti, kiek jie ati­tin­ka vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o ne tik su­in­te­re­suo­tų vers­li­nin­kų in­te­re­sus.

A. Sa­la­ma­ki­nas abe­jo­jo, kad sie­kia­ma tik pa­ge­rin­ti są­ly­gas lai­vi­nin­kys­tei. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­si­pa­ži­no įžvel­gian­tis tiks­lą pri­sta­ty­ti dar dau­giau hid­roe­lek­tri­nių. „Prie Kau­no Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis jau bai­gia­mas sta­ty­ti upių uos­tas. Bet tik da­bar su­sig­rieb­ta, kad Ne­mu­nu lai­vais plauk­ti ne­ga­li­ma dėl že­mo van­dens ly­gio. Tad ir su­gal­vo­jo upės van­dens ly­gį pa­kel­ti pri­sta­čius užt­van­kų. O kur užt­van­ka, ten bū­ti­nai at­si­ras ir elek­tri­nė, nes ki­taip tvenk­ti upės ti­krai ne­ap­si­mo­kė­tų“, – tei­gė A. Sa­la­ma­ki­nas.

Be­je, K. Gry­baus­ko anks­tes­nius pa­siū­ly­mus šių me­tų pra­džio­je aps­vars­čiu­si Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė jiems ne­pri­tar­ti. Bu­vo kons­ta­tuo­ta, jog siū­ly­mas pa­žeis­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vą, nu­sta­tan­čią Bend­ri­jos veiks­mų van­dens po­li­ti­kos sri­ty­je pa­grin­dus, taip pat Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės kon­ven­ci­ją, ku­rią Lie­tu­va yra ra­ti­fi­ka­vu­si.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
rimas  78.56.99.164 2015-10-28 19:29:52
Tamsuomenė kyla į kovą.... Geriau šviesimės ir šildysimės rusų nafta ir dujomis... Norvegai stato hidroelektrines, nors turi naftos ir dujų, o kai kurie lietuviai klauso išsižioję diplomuotos tamsuomenės
3 10  Netinkamas komentaras
Karjerai  88.119.158.119 2015-10-28 12:27:40
Dar viena problema - Karjerai. Upelius paverčia stovinčiomis ir užželiančiomis balomis. Vietiniai prie Rizgonių karjero pasakoja, kad jau 13 upelių "išjungė" tarp Upininkų ir Veprių. O šiemet ir įžymųjį Malkupį tekantį per draustinį pro Kauko akmenį.
2 1  Netinkamas komentaras
tai  78.157.90.174 2015-10-27 17:04:32
sitaip ir bus? Visa laika visuomene tures budeti, kad isrinktieji, vaikydamiesi pinigu , nepridarytu nepataisomos zalos? Pasakykit, kas nuo ko Lietuvoje turi saugoti?
8 0  Netinkamas komentaras
šaukštas  78.60.221.99 2015-10-27 10:58:37
Pavėlavot... Guvūs vyrukai jau supirkinėja žemes palei Nerį.
4 1  Netinkamas komentaras
gavosi klampyne  78.58.44.108 2015-10-27 09:33:23
gyvenu salia uztvektos upes pries 40metu, siandien ji pavirtusi i pelkyna ,nes aksciau dumbla potvyniai isnesdavoi i kranta ,o siandien viska gula uztvanku dugne
8 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami