H. Mackevičius: baravyko Ramūno gyvenimo istorija

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2016-07-26 07:32
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2016-07-26 07:32
Drūtas baravykas Ramūnas ketvirtą savo gyvenimo dieną.  "Facebook" nuotraukos
Tuo me­tu, kai dau­ge­lis lie­tu­vių pri­ren­ka pin­ti­nes gry­bų, „Dvi­ra­čio šou“ kū­rė­jas, pro­diu­se­ris, hu­mo­ris­tas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, at­os­to­gau­da­mas sa­vo so­dy­bo­je Šir­vin­tų ra­jo­ne, ste­bi vie­no ba­ra­vy­ko gy­ve­ni­mą nuo ta­da, kai šis pa­si­ro­do iš po sa­ma­nų, iki tol, kol pa­sens­ta ir nu­links­ta ant šo­no.

Tie, ku­rie nau­do­ja­si so­cia­li­niais tink­lais, šiuo me­tu nuo­lat ma­to, kaip gi­ria­si gry­bau­to­jai – ke­lia nuo­trau­kas su miš­ke ras­tų gry­bų nu­sė­tais miš­ko plo­tais ir pil­no­mis pin­ti­nė­mis. Tuo me­tu te­le­vi­zi­jos lai­dų pro­diu­se­ris H. Mac­ke­vi­čius prie so­dy­bos tarp eg­lių iš­dy­gu­sių gry­bų ne­rau­na, bet jau ne vie­nus me­tus pa­si­rin­kęs ku­rį nors vie­ną akis džiu­gi­nan­tį ba­ra­vy­ką, jį ste­bi, fo­tog­ra­fuo­ja ir „Fa­ce­book“ pa­sa­ko­ja ne­il­go jo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją.

Šiais me­tais iš­dy­gu­sį ir iš po sa­ma­nų pa­si­ro­džiu­sį mie­lą ba­ra­vy­ką hu­mo­ris­tas pa­va­di­no Ra­mū­nu. Ru­da­gal­vį nu­fo­tog­ra­fa­vo ir par­ašė: „Pir­mo­ji ba­ra­vy­ko Ra­mū­no die­na. Dar su pampersais. P. S. Vi­są sa­vai­tę try­niau­si apie eg­les ir ša­kas ki­lo­jau it ma­nia­kas koks, o iš­lin­do per 20 cm nuo per­nykš­čio.“

An­trą die­ną H. Mac­ke­vi­čius, įam­ži­nęs ūg­te­lė­ju­sį Ra­mū­ną, kons­ta­ta­vo, kad šio ke­pu­rė pa­di­dė­jo, o po ja – min­čių pil­na. Esą ba­ra­vy­kas svars­tė: „Jei­gu ma­no ko­tas bal­tas, tai gal ir aš bal­tas? Ru­sai gi ne vel­tui mus, ba­ra­vy­kus, bal­tais gry­bais va­di­na.“

To­liau hu­mo­ris­tas pa­sa­ko­jo: „Ir pra­dė­jo ba­ra­vy­kas Ra­mū­nas kny­gas apie bal­tų re­li­gi­ją skai­ty­ti, nuo Vė­liaus iki Dun­du­lie­nės, nuo Pa­tac­ko iki Be­res­ne­vi­čiaus. Dar po­ra kir­mė­lių gal­voj už­si­vei­sė, ir vi­sos su de­vy­nio­mis bluž­ni­mis. Sa­ko, su­pil­siu aš mil­ži­niš­ką bal­tų are­ną, jei­gu tik kur­mis pa­dės. No­rė­jau pa­lais­tyt, bet pri­si­mi­niau, kad ne­ge­ria.“

Tre­čią die­ną H. Mac­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, jog Ra­mū­nas au­ga lė­tai ir da­ro­si keis­to­kas. Dar tei­gė, esą ba­ra­vy­kas ma­nė, kad yra ne fo­tog­ra­fuo­ja­mas, bet fil­muo­ja­mas, to­dėl ir dė­ko­jo už tre­čią se­ria­lo se­zo­ną. Apie ket­vir­tą die­ną hu­mo­ris­tas pa­sa­ko­jo per sa­vo he­ro­jų ba­ra­vy­ką: „Ry­te at­ėjo žmo­gus, su­rin­ko vi­sus gre­ta au­gan­čius ba­ra­vy­kus ir pa­si­ke­pė ant svies­to pus­ry­čiams. Vi­sus su­rin­ko, o ma­nęs nieks ne­ren­ka, kas su ma­nim ne­ge­rai? Ai, dar šuo at­ėjo, apuos­tė, apuos­tė ir nie­ko ne­pa­sa­kė.“ Penk­tą die­ną Ra­mū­ną ne­va ap­lan­kė drau­gas iš Briu­se­lio, eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nys Ka­lia­ro­pė, kal­bi­no į po­li­ti­ką ei­ti, sa­kė la­bai ge­rus pi­ni­gus Briu­se­ly „ja­ma“.

.

.

Po to H. Mac­ke­vi­čiaus pa­sa­ko­ji­mo to­nas pa­si­da­rė liūd­nes­nis: „Pa­na­šu, kad gry­bui par­ei­na vi­siš­ki naisiai. Joks žmo­gus su pei­liu ne­priė­jo, tai į že­mę pats pra­šo­si. Ma­čiau kaip skruz­dės iš ke­pu­rės kir­mė­les va­gia.“ Ga­liau­siai at­ėjo sep­tin­to­ji, pa­sku­ti­nė ba­ra­vy­ko Ra­mū­no gy­ve­ni­mo die­na. Tą­dien H. Mac­ke­vi­čius Ra­mū­no is­to­ri­ją pa­bai­gė lie­tu­viš­ka pa­sa­ka, kaip po ąžuo­lu iš­dy­gęs ba­ra­vy­kas par­ei­ka­la­vo, kad anas pa­si­trauk­tų. Ąžuo­las pa­siū­lė pa­lauk­ti bent tris die­nas. Pir­mą die­ną au­gęs ba­ra­vy­kas – jau ąžuo­las ir pa­bū­gęs. An­trą die­ną – dar la­biau. Tre­čia die­ną jau ir ėmė ba­ra­vy­kui kraš­tai link­ti že­myn. Ąžuo­las ir vėl gy­ve­na, kaip gy­ve­nęs, po se­no­vei.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Apatinėje nuotraukoje  78.60.149.13 2016-07-27 22:12:37
matau jo „veidą” - akis, nosį, burną... Šaunu!
0 0  Netinkamas komentaras
Sofija  78.63.194.155 2016-07-26 13:56:04
Ačiū Autoriui! Labai pasiilgau "Dviračio šou". O kad greičiau ateitų naujas TV sezonas!
4 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami