Į svečius pas jūrinį erelį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-23 14:29
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-23 14:29
G. Streikauskaitės nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą lei­do­mės į ne­ei­li­nę iš­vy­ką – žie­duo­ti jū­ri­nio ere­lio jau­nik­lių. Kar­tu su Kau­no zoo­lo­gi­jos mu­zie­jaus or­ni­to­lo­gais Dei­viu De­men­ta­vi­čiu­mi ir Sau­liu­mi Rum­bu­čiu bei Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gu Vid­man­tu Ma­li­naus­ku vy­ko­me į Už­gi­rė­lio miš­ką Kai­šia­do­rių ra­jo­ne, kur prie įspū­din­go aukš­čio pu­šies pra­lei­do­me be­veik tris emo­ci­jų ku­pi­nas va­lan­das, pra­ne­ša Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Į Rau­do­ną­ją kny­gą įtrauk­tas jū­ri­nis ere­lis yra vie­nas stam­biau­sių Lie­tu­vos plėš­rių­jų pa­ukš­čių. Jo iš­skleis­tų spar­nų il­gis sie­kia dau­giau nei du me­trus.

Kaip sa­ko­ma pra­ne­ši­me, Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su VšĮ „Gam­to­sau­gos pro­jek­tų vys­ty­mo fon­das“ jau šeš­tus me­tus ski­ria fi­nan­si­nę par­amą pro­jek­tui „Jū­ri­nių ere­lių gau­si­ni­mo, ap­sau­gos ir mo­ni­to­rin­go prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas Lie­tu­vo­je“ įgy­ven­din­ti. Pro­jek­to tiks­las – sau­go­ti ir gau­sin­ti re­tą ir sau­go­mą pa­ukš­čių rū­šį bei vyk­dy­ti ak­ty­vią švie­tė­jiš­ką veik­lą, ku­ria sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti ap­lin­kos ap­sau­gos idė­jas tarp vie­tos bend­ruo­me­nių ir vi­suo­me­nė­je.

2012–2013 me­tais jū­ri­niai ere­liai gy­ve­no dvie­jo­se Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos vie­to­se: Vai­gu­vos ir Kar­čiu­pio miš­kuo­se. Į šiuos miš­kus ere­lius pri­vi­lio­jo jiems iš­kel­ti dirb­ti­niai liz­dai, ku­riuos pa­ukš­čiai užė­mė. Taip ere­liai ap­si­gy­ve­no šiuo­se miš­kuo­se. 2014 me­tų duo­me­ni­mis, jū­ri­niai ere­liai gy­ve­no jau pen­kio­se Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos vie­to­se: Vai­gu­vos, Kar­čiu­pio, Kau­go­nių, Už­gi­rė­lio, Da­bin­tos miš­kuo­se. Nau­jas liz­das ap­tik­tas Gas­ti­lo­nių miš­ke ir 2015 me­tais Kai­šia­do­rių miš­kuo­se pe­rė­jo net 5 po­ros. Ere­lių spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, jog jū­ri­niai ere­liai gau­siau­siai gy­ve­na Ši­lu­tės, Ne­rin­gos ir Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se.

Pir­mą­jį va­sa­ros sa­vait­ga­lį, bir­že­lio 4 d., Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mo pir­mo­jo Pa­ukš­čių fes­ti­va­lio me­tu pa­ukš­čių my­lė­to­jams yra su­teik­ta ga­li­my­bė ap­lan­ky­ti itin re­to ir sau­go­mo pa­ukš­čio, jū­ri­nio ere­lio, liz­da­vie­tę.

No­rin­čius iš ar­ti pa­jus­ti šio gra­žuo­lio di­dy­bę kvie­čia­me re­gis­truo­tis į iš­vy­ką „Į sve­čius pas jū­ri­nį ere­lį“, ku­ri įvyks Pa­ukš­čių fes­ti­va­lio ry­tą.

Ren­gi­nio me­tu vyks or­ni­to­lo­gi­nė eks­kur­si­ja Gi­re­lės miš­ko pa­žin­ti­niu ta­ku, ku­rią ves Žiež­ma­rių gi­ri­nin­ki­jos ei­gu­lys Ge­di­mi­nas Ar­laus­kas ir or­ni­to­lo­gas mė­gė­jas Da­nas Gul­bic­kas.

Nau­ja­me ren­gi­ny­je pa­ukš­čių my­lė­to­jai ir smal­suo­liai taip pat ga­lės pa­ga­ny­ti akis di­džiau­sio­je pa­ukš­čių par­odo­je „Nuo viš­čiu­ko iki stru­čio“, tap­ti nau­jo Lie­tu­vos re­kor­do liu­di­nin­kais ir pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo kiau­ši­nių mė­ty­mo čem­pio­na­to, ku­rio pa­grin­di­nis pri­zas – 500 eu­rų, da­ly­viais.

Tiek ma­žų­jų, tiek su­au­gu­sių­jų lau­kia įvai­rios edu­ka­ci­jos, se­mi­na­rai bei var­žy­bos. Lie­tu­vos et­no­kos­mo­lo­gi­jos mu­zie­jus kvies į pa­skai­tą „Žvaigž­dės ir pa­ukš­čiai“, o su­te­mus – ste­bė­ti Pa­ukš­čių Ta­ko. Fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai ga­lės su­ži­no­ti, kaip au­gin­ti pa­ukš­čius, ban­dy­ti juos at­pa­žin­ti ir pa­mėg­džio­ti, ieš­ko­ti pa­ukš­čio liz­do ar su­kal­ti in­ki­lą. Mėgs­tan­tys pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ap­si­lan­kys vir­tu­vė­lė­je „Paukš­čių pie­nas“. O va­ka­re jau­kio­je Kai­šia­do­rių miš­ko es­tra­dos ap­lin­ko­je į sce­ną žengs ge­rai ži­no­mi at­li­kė­jai: „Bip­lan“, Egi­di­jus Si­pa­vi­čius, „Bal­ta­sis Ki­ras“, „Nak­ti­nės per­so­nos“.

Kai­šia­do­rių miš­ko es­tra­da, kur vyks ren­gi­nys, bus su­skirs­ty­ta į erd­ves, ku­rio­se vyks įvai­rios veik­los. Pa­ukš­čių par­odos zo­no­je au­gin­to­jai lan­ky­to­jams su­teiks ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti ke­lias­de­šimt skir­tin­gų rū­šių na­mi­nių pa­ukš­čių nuo vie­na­die­nio viš­čiu­ko iki il­ga­ko­jo stru­čio.

Pa­ukš­čių aka­de­mi­jo­je lan­ky­to­jus džiu­gins me­ni­nės kū­ry­bos kon­kur­so „Lai­mės pa­ukš­tė“ par­oda. Veik­los vyks kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­lė­se, ma­žuo­sius ren­gi­nio lan­ky­to­jus kvies vai­kų kie­me­lis, o vy­res­nie­ji sa­vo jė­gas iš­ban­dys pa­ukš­čių te­ma­ti­kos vik­to­ri­no­je ar pa­ukš­čių bal­sų at­pa­ži­ni­mo ir pa­mėg­džio­ji­mo kon­kur­se. Smal­suo­liai sa­vo ži­nias ga­lės pa­gi­lin­ti įvai­rio­se pa­skai­to­se ir eks­kur­si­jo­se. Ren­gi­nio da­ly­viams bus su­da­ry­ta uni­ka­li ga­li­my­bė nak­ti­nia­me Kai­šia­do­rių dan­gu­je kar­tu su Lie­tu­vos et­no­kos­mo­lo­gi­jos mu­zie­ju­mi ste­bė­ti Pa­ukš­čių Ta­ką.

Ak­ty­vios veik­los mė­gė­jai sa­vo jė­gas ga­lės iš­mė­gin­ti orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se, bė­gi­me su kiau­ši­niais, kiau­ši­nių ru­le­tė­je ar kiau­ši­nių mė­ty­mo čem­pio­na­te.

Di­džiau­sia įmo­nė Kai­šia­do­rių re­gio­ne AB „Kai­šia­do­rių pa­ukš­ty­nas“ sieks dar vie­no Lie­tu­vos re­kor­do, ku­ris taip pat bus su­si­jęs su šven­tės te­ma – pa­ukš­čiais.

Tie, ku­rie vis dar ne­ži­no, kas at­si­ra­do pir­mas: viš­ta ar kiau­ši­nis, ga­lės ban­dy­ti tai iš­siaiš­kin­ti Kai­šia­do­ry­se. Tiek skir­tin­gų pa­ukš­čių ir su jais su­si­ju­sių veik­lų vie­no­je vie­to­je dar ne­bu­vo! Ir var­gu ar at­si­ras, bent jau iki bir­že­lio 4 die­nos.

Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas, o da­ly­vių pa­to­gu­mui į ren­gi­nio vie­tą iš Kai­šia­do­rių ge­le­žin­ke­lio sto­ties veš au­to­bu­sas. Sa­vo ka­len­do­riuo­se re­zer­vuo­ki­te bir­že­lio 4 d. ir „kel­kit spar­nus“ į Kai­šia­do­ris! De­ta­les­nė ren­gi­nio prog­ra­ma www.pa­uks­ciu­fes­ti­va­lis.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami