Į zoologijos sodą – nemokamai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-02 10:10
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-02 10:10
Lietuvos zoologijos sodas
Kas­met bir­že­lio 5 d. mi­ni­ma Pa­sau­li­nė ap­lin­kos die­na. Ji skir­ta ska­tin­ti žmo­nes sau­go­ti ap­lin­ką. Sie­kiant at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gi­nių prob­le­mų spren­di­mą, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kvie­čia šią die­ną ne­mo­ka­mai lan­ky­tis vi­suo­se ap­lin­ko­sau­gi­niuo­se ob­jek­tuo­se: mu­zie­juo­se, apž­val­gos bokš­tuo­se, pa­žin­ti­niuo­se ta­kuo­se ir net zoo­lo­gi­jos so­de.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, jog Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das šie­met šven­čia jau 78-ąjį gim­ta­die­nį.

Dar gi­lio­je se­no­vė­je tur­tin­gi žmo­nės tu­rė­jo pa­pro­tį lai­ky­ti apt­va­ruo­se įvai­rių žvė­rių bei pa­ukš­čių. To­kių įren­gi­mų, va­di­na­mų Žvė­ry­nų, bū­ta nuo se­niau­sių lai­kų Ki­ni­jo­je, se­no­vės Ro­mo­je ir ki­tuo­se kraš­tuo­se. Bu­vo jų ir Lie­tu­vo­je di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių lai­kais. Lie­tu­vo­je at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę ir ge­rė­jant eko­no­mi­nei pa­dė­čiai, ket­vir­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je pra­dė­ta svars­ty­ti įkur­ti zoo­lo­gi­jos so­dą. Gam­ti­nin­ko prof. Ta­do Iva­naus­ko ini­cia­ty­va 1938 m. lie­pos 1 d. ofi­cia­liai ati­da­ry­tas zoo­lo­gi­jos so­das. Ati­da­ry­mo die­ną eks­po­zi­ci­ją su­da­rė tik 40 eks­po­na­tų: 5 la­pės, tau­ru­sis el­nias, tre­je­tas brie­džių, šer­nas, bal­ta­sis gand­ras, pil­ka­sis gar­nys, ere­liai, pe­lė­dos, da­nie­liai, 2 vil­kai, meš­kė­nai, bal­tie­ji šeš­kai, gri­fai, asi­las ir ang­lų par­ko gal­vi­jas. Tai bu­vo pa­ties prof. Ta­do Iva­naus­ko bei ki­tų zoo­lo­gi­jos so­dų jam pa­do­va­no­ti gy­vū­nai.

Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­de šian­dien pri­skai­čiuo­ja­ma apie 2000 vie­ne­tų gy­vū­nų. Šią ko­lek­ci­ją su­da­ro per 250 rū­šių, iš ku­rių ne­ma­žai yra įtrauk­tos į Lie­tu­vos ir Tarp­tau­ti­nę rau­do­ną­sias kny­gas.

Lau­ki­niai gy­vū­nai zoo­lo­gi­jos so­duo­se daž­nai iš­gy­ve­na il­giau nei lais­vė­je. Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das ne iš­im­tis. Il­gaam­žiš­ku­mo re­kor­di­nin­kais zoo­lo­gi­jos so­do is­to­ri­jo­je ta­po pa­lšo­jo gri­fo (Gyps ful­vus) pa­te­lė, iš­gy­ve­nu­si vi­są pus­šim­tį me­tų, bal­to­jo ra­ga­no­sio (Ce­ra­tot­he­rium si­mum) pa­te­lė Fu­ri­ja – 39 m., pil­ko­jo ruo­nio (Ha­li­choe­rus gry­pus) pa­te­lė Ro­za – 36 m., bi­zo­no pa­te­lė Mai­na – 33 m. ir kt. Šiuo me­tu zoo­lo­gi­jos so­do il­go am­žiaus re­kor­di­nin­kas yra nykš­tu­ki­nis be­ge­mo­tas (He­xap­ro­to­don li­be­rien­sis). Pa­ti­nui Klop­sui skai­čiuo­ja­mi jau 38 me­tai.

Zoo­lo­gi­jos so­de ga­lė­si­te su­si­pa­žin­ti ir su gy­vū­nų jau­nik­liais, tarp ku­rių – po­ros me­tų žais­min­gas lū­šiu­kas, Ke­me­rū­ni­niai ožiu­kai ir net Egip­ti­nis skrai­dan­tis šuo. Ne­ži­no­te, kas tai? Tuo­met ti­krai ver­ta ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­de!

Čia iš­gir­si­te dau­gy­bę is­to­ri­jų apie zoo­lo­gi­jos so­do gy­ven­to­jus ir ga­lė­si­te iš­ban­dy­ti sa­ve: ste­bė­ti, užuos­ti, lies­ti ir nu­ga­lė­ti bai­mę šal­ta­krau­jui rop­liui, šleikš­tu­lį še­šia­ko­jui vabz­džiui. Ap­lan­ky­si­te vi­sus pen­kis pa­sau­lio že­my­nus ir jų at­sto­vus.

Š. m. bir­že­lio 5 d. nuo 9 iki 20 val. taip pat kvie­čia­me ne­mo­ka­mai lan­ky­ti Na­cio­na­li­nį lan­ky­to­jų cen­trą Vil­niu­je, Kau­no T. Iva­naus­ko zoo­lo­gi­jos mu­zie­jų, Ven­tės ra­go or­ni­to­lo­gi­nės sto­ties pa­ukš­čių mig­ra­ci­jos eks­po­zi­ci­ją, V. In­to ak­me­nų mu­zie­jų, Pa­ne­vė­žio miš­kų urė­di­jos Pa­ši­lių stumb­ry­ną, Tel­šių miš­kų urė­di­jos „Žvė­rin­čių“, Drus­ki­nin­kų miš­kų urė­di­jos mu­zie­jų „Gi­rios ai­das“ ir Že­mės gel­mių in­for­ma­ci­jos cen­trą.

Pa­sau­li­nę ap­lin­kos ap­sau­gos die­ną kvie­čia­me ar­čiau pa­žin­ti Lie­tu­vos gam­tą!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami