Juodkrantėje vėl aidės šūviai

Denisas NIKITENKA dnikitenka@lzinios.lt 2016-03-16 06:00
Denisas NIKITENKA
dnikitenka@lzinios.lt
2016-03-16 06:00
Didieji kormoranai metus galėjo gyventi ramiai, o dabar jų vėl laukia išbandymai danguje sprogstančiomis petardomis. Vytauto Pareigio nuotrauka
Po per­trau­kos į Juo­dkran­tės sen­gi­rę grįš pe­tar­do­mis gink­luo­ti or­ni­to­lo­gai ir nuo liz­dų su dė­ti­mis bai­dys pe­rin­čius di­džiuo­sius kor­mo­ra­nus.

Per­nai šie dar­bai ne­bu­vo vyk­do­mi dėl per vė­lai pa­skelb­to mi­nė­tų pa­ukš­čių po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo kon­kur­so, ta­čiau ši klai­da ta­po lak­mu­so po­pie­rė­liu at­sklei­džiant ti­krą­ją pa­dė­tį. „Vie­nus me­tus kor­mo­ra­nai Juo­dkran­tė­je ne­bu­vo bai­do­mi, to­dėl ga­lė­jo­me įsi­ti­kin­ti, ar ne­si­ki­šant žmo­gui ko­lo­ni­ja plin­ta, ar ne. Pa­aiš­kė­jo, kad per tuos me­tus pa­ukš­čiai „o­ku­pa­vo“ dar 3 ha sen­gi­rės ir su­su­ko ke­lis šim­tus nau­jų liz­dų. To­dėl da­bar ži­no­me, kad pi­ni­gai ne­pa­lei­džia­mi į orą, ir tos bai­dy­mo prie­mo­nės bū­ti­nos“, – LŽ sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AM) Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Lai­mu­tis Bud­rys.

Mi­nis­te­ri­ja kor­mo­ra­nų bai­dy­mo ir ko­lo­ni­jų mo­ni­to­rin­go Lie­tu­vo­je prog­ra­mai šie­met sky­rė 17 tūkst. eu­rų, iš ku­rių di­džio­jis da­lis teks dar­bams Juo­dkran­tė­je.

Ėmė plėstis

Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį AM per vė­lai su­sig­rie­bė skelb­ti kon­kur­są di­die­siems kor­mo­ra­nams nuo liz­dų bai­dy­ti. Tai reiš­kė, kad dar­bus at­lie­kant ge­gu­žę bū­tų žu­vę ne kiau­ši­niai, o iš­si­ri­tę be­jė­giai jau­nik­liai. Gai­še­nos bū­tų užt­vin­džiu­sios ku­ror­ti­nę Juo­dkran­tę smar­ve. Bu­vo pa­vė­luo­ta dėl to, kad dėl itin šil­to pa­va­sa­rio gam­to­je pro­ce­sai vy­ko dviem sa­vai­tė­mis anks­čiau nei pa­pras­tai. To­dėl AM nu­spren­dė su­stab­dy­ti dar­bus, ir kor­mo­ra­nai nuo liz­dų bai­do­mi ne­be­bu­vo pir­mą kar­tą po pen­ke­rių me­tų.

Ta­čiau AM Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas L. Bud­rys LŽ tei­gė, kad ne­nu­ma­ty­ta si­tua­ci­ja ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams iš­ėjo tik į nau­dą. „I­ki tol skep­ti­kai nuo­lat sa­ky­da­vo, kad šau­do­me į orą pi­ni­gus, ne­va kor­mo­ra­nų bai­dy­mas nuo liz­dų pe­tar­do­mis yra ne­veiks­min­gas. Ta­čiau nie­ko ne­da­rant šių pa­ukš­čių ko­lo­ni­ja to­liau plis­tų į šiau­rę, ar­tė­tų Juo­dkran­tės ku­ror­to link. Per­nai nie­ko ne­da­rė­me, to­dėl pa­ukš­čiai užė­mė nau­jus 3 ha sen­gi­rės ir su­su­ko ke­lis šim­tus nau­jų liz­dų. Tai­gi, tu­rė­jo­me pro­gą įsi­ti­kin­ti, kad prog­ra­mą rei­kia tęs­ti“, – sa­kė jis.

Gam­ti­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad jū­rų krank­liais va­di­na­mi kor­mo­ra­nai ku­ria­si svei­kuo­se, stip­riuo­se me­džiuo­se, jie sten­gia­si ne­be­suk­ti liz­dų tuo­se, ku­rie jau nu­džiū­vę dėl jų eks­kre­men­tų. „Nusp­ren­dė­me su­for­mu­luo­ti nau­jas už­duo­tis po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo dar­bų kon­kur­so da­ly­viams: bu­vo ne tik įver­tin­ta ko­lo­ni­jos būk­lė Juo­dkran­tės sen­gi­rė­je, bet ir pa­ti­krin­tos nau­jos, po­ten­cia­lios šių pa­ukš­čių pe­rė­ji­mo vie­tos. Kur­šių ne­ri­jo­je, ra­guo­se, yra ne vie­na miš­ko sa­le­lė su su­nai­kin­tais me­džiais, ta­čiau juo­se kor­mo­ra­nai tik nak­vo­ja. Ne­ga­li­ma pra­žiop­so­ti, kad tos nak­vy­nės vie­tos stai­ga virs­tų nau­jo­mis liz­da­vie­tė­mis“, – pa­aiš­ki­no L. Bud­rys. To­dėl or­ni­to­lo­gams nu­ro­dy­ta nai­kin­ti kiek­vie­ną nau­ją liz­dą vi­so­je Kur­šių ne­ri­jo­je.

Šau­dys intensyviau

Jū­rų krank­lių po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo kon­kur­są lai­mė­ju­sios VšĮ „Gam­tos na­mai“ pro­jek­to va­do­vas Sau­lius Rum­bu­tis LŽ tei­gė, kad pa­ukš­čiai į Juo­dkran­tės sen­gi­rę jau grį­žo ir pra­dė­jo su­kti liz­dus. „Kaip tik da­bar ir va­žiuo­ja­me pa­ti­krin­ti, kiek liz­dų jau užim­ta, su­suk­ta. Šie­met ir vėl nau­do­si­me tas pa­čias at­bai­dy­mo prie­mo­nes – pe­tar­das. Jos vei­kia tre­jo­pai: iš­bai­do pats šū­vis, ta­da sprogs­tan­ti pe­tar­da dan­gu­je, virš me­džių, ir spal­vo­tos švie­sos. Or­ni­to­lo­gai iš­si­dės­to pe­ri­me­tru ir šau­do po vie­ną pe­tar­dą, kad bū­tų bai­do­ma vi­so­je ko­lo­ni­jo­je. Po pir­mų­jų šū­vių pa­ukš­čiams pa­li­kus liz­dus pa­kar­to­ti­nai šau­do­ma ir sten­gia­ma­si, kad jie ne­beg­rįž­tų, o at­ša­lu­sios dė­tys žū­tų“, – tei­gė jis.

Šie­met, kaip ir už­per­nai, nu­ro­dy­ta at­šal­dy­ti pu­sę vi­sų dė­čių liz­duo­se. Kor­mo­ra­nų ko­lo­ni­jo­je pe­ri apie 6 tūkst. pa­ukš­čių po­rų. „Kor­mo­ra­nai ko­lo­ni­jo­je pe­rė­ti pra­de­da ne vie­nu me­tu. Kai ku­rie kiau­ši­nius su­de­da ko­vo pa­bai­go­je, ki­ti – ba­lan­džio vi­du­ry­je. In­ten­sy­viau­si dar­bai vyks ba­lan­dį“, – sa­kė or­ni­to­lo­gas.

L. Bud­rys in­for­ma­vo, kad dėl per­nykš­tės si­tua­ci­jos ir iš­sip­lė­tu­sios ko­lo­ni­jos šie­met bus šau­do­ma in­ten­sy­viau ir il­giau. „Ta­čiau bus at­siž­vel­gia­ma ir į ki­tus, ypač – sau­go­mus ko­lo­ni­jo­je pe­rin­čius pa­ukš­čius. Ly­giag­re­čiai vyks­ta ir vėl vyks sen­gi­rės at­so­di­ni­mo dar­bai, ku­rie yra ga­na su­dė­tin­gi. Miš­ki­nin­kai su­nai­kin­tuo­se plo­tuo­se so­di­na me­džių ūg­lius, ku­rių kiek­vie­nas yra la­bai svar­bus, nes pa­ukš­čių iš­ma­tų pri­si­sun­ku­sio­je pa­klo­tė­je ūg­liai su­nkiai pri­gy­ja“, – sa­kė jis.

Apau­go mitais

Žu­vi­mis min­tan­čių kor­mo­ra­nų ko­lo­ni­ja Juo­dkran­tė­je – di­džiau­sia Lie­tu­vo­je (jų yra ir Ne­mu­no del­to­je, prie eže­rų ki­to­se ša­lies vie­to­se). Ji itin er­zi­na vie­tos gy­ven­to­jus, ypač – žve­jus, ta­čiau ma­si­na tu­ris­tus.

Į Juo­dkran­tę jū­rų krank­liai at­si­kraus­tė apie 1803 me­tus, jie įsib­ro­vė į nuo se­no gy­va­vu­sią pil­kų­jų gar­nių ko­lo­ni­ją prieš­ais Gin­ta­ro įlan­ką. Iš­gin­ti gar­niai ėmė kur­tis ki­ta­me kai­me­lio ga­le ant Gar­nių kal­no da­bar­ti­nė­je vie­to­je, o pa­skui juos at­se­kė ir kor­mo­ra­nai. Prieš šimt­me­tį įsi­ki­šus žmo­nėms, Prū­si­jos val­džiai lei­dus šau­dy­ti juo­duo­sius žu­vė­dus, šie Juo­dkran­tė­je bu­vo ne­gai­les­tin­gai iš­nai­kin­ti. Jie bu­vo ta­pę re­tais sve­čiais ne­ri­jo­je ir ne­be­su­ko liz­dų.

Po il­gų de­šimt­me­čių 1974–1978 me­tais at­si­ri­to nau­ja kor­mo­ra­nų ban­ga, užė­mė tą pa­tį Gar­nių kal­ną ir da­bar ta­po vien­val­džiais sen­gi­rės šei­mi­nin­kais. Pil­kų­jų gar­nių ten pe­ri ne­pa­ly­gin­ti ma­žiau: kor­mo­ra­nų liz­dų skai­čiuo­ja­ma per 3 tūkst., o jų kai­my­nų – vos per 200.

Di­džiuo­sius kor­mo­ra­nus vie­ti­niai Kurš­ma­rių žve­jai ir prieš du šimt­me­čius, ir da­bar lin­kę de­mo­ni­zuo­ti: esą šie skra­jū­nai iš­gau­do lai­mi­kį. Ku­ria­mos is­to­ri­jos, esą vie­nas su­au­gęs pa­ukš­tis per die­ną su­le­sa 2 kg žu­vų, nors moks­li­nin­kai yra nu­sta­tę, kad jų mais­to por­ci­ja daug kuk­les­nė – apie 300–600 gra­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami