Keliaukime po Lietuvos nacionalinius parkus

am.lt 2016-08-06 07:39
am.lt
2016-08-06 07:39
Vaizdas nuo Ladakalnio Aukštaitijos nacionaliniame parke am.lt nuotrauka
Kvie­čia­me ke­liau­ti po ypa­tin­gą Lie­tu­vą – mū­sų kraš­to sau­go­mas te­ri­to­ri­jas. Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, ku­ruo­jan­ti na­cio­na­li­nių ir re­gio­ni­nių par­kų veik­lą, šią va­sa­rą siū­lo ap­lan­ky­ti nau­jai su­tvar­ky­tas ir pri­tai­ky­tas lan­ky­mui vie­to­ves.

Ka­dan­gi šiais me­tais Lie­tu­vos na­cio­na­li­niai par­kai mi­ni 25-me­tį, tai siū­lo­mi marš­ru­tai dau­giau­siai driek­sis Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Kur­šių ne­ri­jos, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nių ir Tra­kų is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio par­ko ri­bo­se.

Siū­lo­ma ap­lan­ky­ti 25 vie­tas, vaiz­din­gus marš­ru­tus na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se ir dar 5 nau­jai pri­tai­ky­tas lan­ky­mui vie­tas re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se.

Kas dar ne­bu­vo Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, bū­ti­nai tu­ri pa­ma­ty­ti nuo La­da­kal­nio at­si­ve­rian­čią 6 eže­rų pa­no­ra­mą.Vi­sai ne­to­li – Sa­lų et­nog­ra­fi­nis kai­mas. Iš­si­nuo­ma­vus val­tį Pa­lū­šės val­ti­nė­je, ga­li­ma žie­du apip­lauk­ti ne­ma­žai Aukš­tai­ti­jos eže­rų. Ne­se­niai su­tvar­ky­ta­me Se­no­vi­nės bi­ti­nin­kys­tės mu­zie­ju­je Stri­pei­kiuo­se daug su­ži­no­si­te apie bi­tes ir me­dų.

Pa­to­giau­sia ke­lia­vi­mo po gam­tą marš­ru­tus su­si­da­ry­ti lan­ky­to­jų cen­truo­se, tad ke­lio­nę po Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nį par­ką pra­dė­ki­te lan­ky­to­jų cen­tre Mar­cin­ko­ny­se, kur įreng­ta įdo­mi eks­po­zi­ci­ja „Gi­rių ap­sup­ty­je“. Vė­liau už­su­ki­te į Mar­cin­ko­nių kai­mo pa­kraš­ty­je esan­čią Gai­džių ko­pą (tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je pus­to­ma že­my­ni­nė ko­pa). Jei­gu ne­ma­tė­te, kur upės iš­ta­kos, už­su­ki­te į Mar­gio­nis prie „Bo­bos dar­žo“ šal­ti­nio. O vė­liau – į Mer­ki­nę nuo apž­val­gos bokš­to pa­si­gė­rė­ti Ne­mu­no pers­pek­ty­vo­mis.

Ar ži­no­te, ko­kia yra aukš­čiau­sia ko­pa Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke? Tai Ve­ce­kru­go ko­pa, ku­rios aukš­tis sie­kia dau­giau kaip 67 me­trus, pa­mė­gin­ki­te už­kop­ti į ją, Ste­bė­ti Kur­šių ma­rių pa­ukš­čius ga­lė­si­te nuo nau­jai įreng­tų bokš­te­lių. O jei­gu no­rė­si­te pa­ma­ty­ti kor­mo­ra­nų bu­vei­nę, teks at­vyk­ti prie Juo­dkran­tės sen­gi­rės. Ki­to­je Juo­dkran­tės pu­sė­je, prie Gin­ta­ro įlan­kos, pa­sig­ro­žė­ki­te žy­mių me­ni­nin­kų su­kur­to­mis ne­ndrių skulp­tū­ro­mis, ku­rios kiek­vie­nais me­tais ku­ria­mos prieš va­sa­ros sau­lėg­rį­žą.

Ke­lio­nę po Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ka pra­dė­ki­te lan­ky­to­jų cen­tre Pla­te­liuo­se. Vi­sai ne­to­li – Pla­te­lių eže­ras, ku­rį ga­li­ma ap­va­žiuo­ti dvi­ra­čiu ar­ba tie­siog pa­si­vaikš­čio­ki­te Šei­rės pa­žin­ti­niu ta­ku. Jei­gu Jums pa­si­seks, ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti jū­ri­nio ere­lio skry­dį virš eže­ro, nes ne­to­lie­se – šių re­tų pa­ukš­čių bu­vei­nė. Grįž­da­mi ne­pa­mirš­ki­te už­lip­ti į apž­val­gos bokš­tą prie Si­be­ri­jos pel­kės ir dar kar­tą pa­žvelg­ti į gra­žuo­lį Pla­te­lių eže­rą iš vir­šaus.

Va­žiuo­da­mi į Tra­kus, bū­ti­nai už­su­ki­te į Var­ni­kų pa­žin­ti­nį ta­ką. Apie 3km per Il­ge­lio pel­kę be­si­tę­sian­tis ta­kas už­bu­ria gam­tos kva­pais ir gar­sais. Tra­kų is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas gar­sė­ja kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais – Užu­tra­kio dva­ro so­dy­ba, Tra­kų pi­li­mi, Se­nų­jų Tra­kų piliaviete…

Ti­kriems ke­liau­to­jams šią va­sa­rą siū­lo­me ap­si­lan­ky­ti ir re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se. Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke už­su­ki­te į Ak­me­nų ru­žų pa­žin­ti­nį ta­ką bei su­ži­no­ki­te dau­giau apie pa­sku­ti­nio le­dy­no pa­li­ki­mą. Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nia­me par­ke – nau­jai pri­tai­ky­tas lan­ky­mui Že­mo­sios Pa­ne­mu­nės pi­lia­kal­nis. At­ras­ki­te Viš­ty­čio re­gio­ni­nį par­ka, ap­si­lan­kę nau­ja­me lan­ky­to­jų cen­tre Viš­ty­čio mies­te­ly­je, bei su­ži­no­ki­te, kad Su­val­ki­ja – ne tik ly­gu­mų kraš­tas. Kas mėgs­ta vaikš­čio­ti gam­to­je, ne­pra­leis­ki­te pro­gos pa­ma­ty­ti Mi­to­lo­gi­nį ta­ką Šven­tos miš­ke Sir­vė­tos re­gio­ni­nia­me par­ke. Apie fo­si­li­jų kil­mę ir di­no­zau­rų lai­kus su­ži­no­si­te Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre.

Šiais me­tais ap­lan­ky­tos ypa­tin­gos vie­tos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se bus tar­si pir­mas eta­pas Ke­liau­to­jų šimt­me­čio kon­kur­so, ku­ris baig­sis 2018 me­tais, kai bus šven­čia­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tis.

Tad šią va­sa­rą bū­ti­nai ap­lan­ky­ki­te 25 vie­tas na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se ir dar 5 – re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se:

Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nis parkas

1. La­da­kal­nio kompleksas

2. Ly­gu­mų apž­val­gos bokštas

3. Se­no­vi­nės bi­ti­nin­kys­tės muziejus

4. Plau­ki­mas eže­rais ir protakomis

5. Sa­lų et­nog­ra­fi­nis kaimas

Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nis parkas

1. Skrob­laus upe­lio iš­ta­kos ir „Bo­bos dar­žo“ šaltinis

2. Lan­ky­to­jų cen­tro Mar­cin­ko­ny­se eks­po­zi­ci­ja „Gi­rių ap­sup­ty­je/­Dai­na­vos gi­rios gam­ta ir žmonės“

3. Mer­ki­nės apž­val­gos bokštas

4. Mus­tei­kos et­nog­ra­fi­nis kaimas

5. Klo­nių kal­nas ( Gai­dzių ko­pa)

Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nis parkas

1. Nag­lių ne­gy­vo­sios kopos

2. Kor­mo­ra­nų ko­lo­ni­ja Juo­dkran­tės sengirėje

3. Ve­ce­kru­go kopa

4. Pa­ukš­čių ste­bė­ji­mo bokš­te­liai prie Kur­šių marių

5. Ne­ndrių skulp­tū­ros Gin­ta­ro įlankoje

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis parkas

1. Lan­ky­to­jų cen­tro Pla­te­liuo­se eks­po­zi­ci­ja „Že­mai­ti­jos že­mės slėpiniai“

2. Apž­val­gos bokš­tas prie Si­be­ri­jos pelkės

3. Šei­rės miš­kas (pa­žin­ti­nis ta­kas)

4. Pla­te­lių eže­ras (dvi­ra­čių ta­kas)

5. Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko ama­tų centras

Tra­kų is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis parkas

1. Užu­tra­kio dva­ro sodyba

2. Var­ni­kų bo­ta­ni­nis-zoo­lo­gi­nis draus­ti­nis (pa­žin­ti­nis ta­kas)

3. Tra­kų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo bažnyčia

4. Tra­kų Pu­sia­sa­lio pi­lies griu­vė­siai ir Do­mi­ni­ko­nų vienuolynas

5. Se­nų­jų Tra­kų pi­lia­vie­tė su Vieš­pa­ties Ap­reiš­ki­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai ir Šv. Be­ne­dik­to baž­ny­čia bei vienuolynu

Nau­jai pri­tai­ky­tos lan­ky­mui vie­tos re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se:

1. Ak­me­nų ru­žos (pa­žin­ti­nis ta­kas) Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me parke

2. Že­mo­sios Pa­ne­mu­nės pi­lia­kal­nis Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nia­me parke

3. Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tro eks­po­zi­ci­ja „Kal­vo­to­ji Suvalkija“

4. Mi­to­lo­gi­nis ta­kas Sir­vė­tos re­gio­ni­nia­me parke

5. Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras ir apž­val­gos bokštas

In­te­rak­ty­vų pa­sa­ko­ji­mą ra­si­te čia

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Puritonas  195.182.76.3 2016-08-11 15:51:33
Galėtų įtraukti turus po savavališkas statybas nacionaliniuose parkuose, būtų įdomu.
1 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami