Kitąmet prasidės sisteminga kova su Sosnovskio barščių plitimu

BNS 2016-06-26 18:00
BNS
2016-06-26 18:00
wikipedia.org nuotrauka
Vals­ty­bė ruo­šia­si sis­te­min­gai ko­vai su in­va­zi­ne pa­vo­jin­gų au­ga­lų – Sos­novs­kio barš­čių – rū­ši­mi. Lie­tu­vo­je iš­pli­tu­sių au­ga­lų po­pu­lia­ci­jos nuo ki­tų me­tų bus nai­ki­na­mos, taip pat ren­gia­mi tei­sės ak­tai, ku­riais nai­kin­ti šiuos au­ga­lus sa­vo te­ri­to­ri­jo­je bus įpa­rei­go­ti ir ūki­nin­kai, ir vals­ty­bės įmo­nės.

„Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų fi­nan­suo­si­me tuos dar­bus at­rink­to­se te­ri­to­ri­jo­se, taip pat ir sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suos tuos dar­bus. Dar mes nu­ma­to­me tei­sės ak­tuo­se šio­kį to­kį įpa­rei­go­ji­mą že­mės sa­vi­nin­kams ir val­dy­to­jams – kad jei­gu jų že­mė­je yra Sos­novs­kio barš­čių ar ki­tų in­va­zi­nių rū­šių, ga­lė­tu­me įpa­rei­go­ti ir juos im­tis ko­kių nors prie­mo­nių, kad tie są­ža­ly­nai ne­plis­tų į kai­my­nų te­ri­to­ri­ją“, – sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vil­man­tas Grai­čiū­nas.

Vis dėl­to jis pri­pa­žįs­ta, kad ko­va su ypač grei­tai plin­tan­čiais au­ga­lais – be­vil­tiš­ka: smar­kiai iš­pli­tu­sių au­ga­lų po­pu­lia­ci­ją sie­kia­ma su­val­dy­ti, o vi­siš­kai jos iš­nai­kin­ti grei­čiau­siai ne­pa­vyks.

Per me­tus nai­kins de­šim­tis hektarų

Per­nai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je (ŽŪM) su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rio­je ŽŪM, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos, Ūki­nin­kų są­jun­gos, Že­mės ūkio rū­mų at­sto­vai spren­džia, kaip ko­vo­ti su in­va­zi­niais Sos­novs­kio barš­čiais. Šiuo me­tu ren­gia­mi do­ku­men­tai, o ki­tais me­tais ti­ki­ma­si pra­dė­ti rea­lius jų są­ža­ly­nų nai­ki­ni­mo dar­bus.

„Šie­met bus tik po­pie­riai dar, o pa­tys dar­bai pra­si­dės ki­tais me­tais“, – sa­kė V. Grai­čiū­nas.

Pa­sak jo, šiuo me­tu in­ven­to­ri­zuo­ta apie 1 tūkst. hek­ta­rų Sos­novs­kio barš­čių – tai te­ri­to­ri­jos, ku­rių koor­di­na­tės tiks­liai ži­no­mos. Ta­čiau skai­čiuo­ja­ma, kad jų Lie­tu­vo­je yra ne ma­žiau kaip 10 tūkst. hek­ta­rų.

„To­kių plo­tų mes, be abe­jo, ne­įveik­si­me, bus ke­lios de­šim­tys hek­ta­rų – ne­bus la­bai di­de­lių plo­tų“, – apie tai, kiek in­va­zi­nių au­ga­lų pla­nuo­ja­ma iš­nai­kin­ti per me­tus, kal­bė­jo V. Grai­čiū­nas.

Pa­sak jo, nu­ma­ty­ti ter­mi­nai, ka­da au­ga­las tu­ri bū­ti šie­nau­ja­mas, kad ne­sub­ra­din­tų sėk­lų, jis taip pat bus nai­ki­na­mas pa­si­tel­kiant her­bi­ci­dus.

„Jam ne­duo­dant su­bran­din­ti sėk­lų ku­rį lai­ką, tu­rė­tų pra­dė­ti nyk­ti“, – sa­kė gam­to­sau­gi­nin­kams.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ga­na su­dė­tin­gai ras­ti, kas at­lik­tų barš­čių nai­ki­ni­mo dar­bus – nuo­din­gų au­ga­lų šie­na­vi­mas pri­ly­gi­na­mas dar­bui su pa­vo­jin­go­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis, bū­ti­na dė­vė­ti ap­sau­gos prie­mo­nes.

„Rei­kia ži­no­ti, kaip jį nai­kin­ti, rei­kia bū­ti at­sar­giam, ypač kai sau­lė­ta die­na. Nuo nu­de­gi­mų lie­ka ran­dai, pig­men­ti­nės dė­mės“, – apie au­ga­lo ke­lia­mus pa­vo­jus kal­bė­jo V. Grai­čiū­nas.

Ne­nai­ki­nan­tie­siems šių au­ga­lų grės baudos

Taip pat ren­gia­mi tei­sės ak­tai, ku­rie įpa­rei­go­tų že­mės val­dy­to­jus nai­kin­ti in­va­zi­nes rū­šis. To­dėl dar ne­aiš­ku, ko­kie tiks­liai įpa­rei­go­ji­mai bus nu­ma­ty­ti pa­tvir­tin­to­je tvar­ko­je. Ta­čiau no­ri­ma įpa­rei­go­ti ir pri­va­čius sa­vi­nin­kus, ir vals­ty­bės įmo­nes, pa­vyz­džiui, miš­kų urė­di­jas, nai­kin­ti jų te­ri­to­ri­jo­je esan­čias in­va­zi­nes au­ga­lų rū­šis.

Nors teo­riš­kai toks rei­ka­la­vi­mas reikš­tų, kad nai­ki­na­mos tu­rė­tų bū­ti ir ki­tos rū­šys, pa­vyz­džiui, gau­sia­la­piai lu­bi­nai, ta­čiau, V. Grai­čiū­no tei­gi­mu, jis ga­lios pir­miau­sia žmo­gaus svei­ka­tai pa­vo­jin­giems Sos­novs­kio barš­čiams.

„Bus su­ra­šo­mas pri­va­lo­mas nu­ro­dy­mas kaž­ko im­tis, jei­gu to nu­ro­dy­mo ne­įvyk­dai, bus ski­ria­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė bau­da ir pa­na­šiai“, – sa­kė V. Grai­čiū­nas.

Ki­tų in­va­zi­nių rū­šių po­pu­lia­ci­ją kon­tro­liuo­ti im­sis ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­rie kas­met tai da­ro ES lė­šo­mis.

Vi­siš­kai įveik­ti vil­čių nepuoselėja

Gam­to­sau­gi­nin­kas pri­pa­ži­no, kad ne­pai­sant prie­mo­nių, ku­rių im­ama­si, vi­siš­kai iš­nai­kin­ti šį au­ga­lą, ku­rio są­ža­ly­nas ne­pri­žiū­rint per me­tus ga­li iš­plis­ti maž­daug de­šim­čia me­trų, vil­čių nė­ra.

Sos­novs­kio barš­čio sėk­los gy­vy­bin­gos iš­lie­ka apie sep­ty­ne­rius me­tus, daž­nai jos per­ne­ša­mos že­mės ūkio tech­ni­kos ar van­dens, dėl to ypač plin­ta upių šlai­tuo­se.

„Čia be­veik ko­va su vė­jo ma­lū­nais, nes in­va­zi­nių rū­šių, kai jau jos įsit­vir­ti­na, iš­nai­kin­ti pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Nor­ve­gai, kai pa­si­ro­dė pas juos vie­na­me van­dens tel­ki­ny­je in­va­zi­niai žy­mė­tie­ji vė­žiai, jie iš­nuo­di­jo vi­są van­dens tel­ki­nį ir tuo už­bai­gė prob­le­mą. (...) Kai iš­plin­ta to­kiu mas­tu kaip pas mus – tie žy­mė­tie­ji ar rai­nuo­tie­ji vė­žiai ar to­kie au­ga­lai kaip Sos­novs­kio barš­čiai ar lu­bi­nai... Rei­kia da­ry­ti, kad jie ne­bep­lis­tų la­bai pla­čiai to­liau, o vi­sai juos iš­nai­kin­ti – kol kas nė vie­na vals­ty­bė to ne­pa­da­rė“, – kal­bė­jo V. Grai­čiū­nas.

Iki 2020-ųjų nu­ma­to­ma šią in­va­zi­nę rū­šį nai­kin­ti 15-oje Lie­tu­vos re­gio­nų.

In­va­zi­nės rū­šys – tai mū­sų ša­ly­je ne­bū­din­gos, at­vež­ti­nės rū­šys, ku­rios pri­si­tai­kę sve­ti­mo­je ap­lin­ko­je spar­čiai dau­gi­na­si ir plin­ta, kenk­da­mos vie­ti­nei bio­lo­gi­nei įvai­ro­vei, ap­lin­kai, že­mės ūkiui, žu­vi­nin­kys­tei, žmo­nių svei­ka­tai.

Sos­novs­kio barš­čio su­ltys vei­kia kaip ypač stip­ri rūgš­tis, o įkvėp­tos jo žie­da­dul­kės ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mo jaus­mą. Kenks­min­gos au­ga­lo me­džia­gos ga­li bū­ti net mir­ti­nos. Lie­tu­vo­je Sos­novs­kio barš­tis ga­li iš­aug­ti iki 5 me­trų aukš­čio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gerbera  213.164.124.162 2016-06-28 22:13:48
Ar tikrai reikia laukti dar metus? Gal tam, kad subręstų šio nuodingo augalo sėklos ir užkrėstų didesnius plotus?
2 0  Netinkamas komentaras
Zigis  88.216.31.61 2016-06-26 21:14:36
Vieni asilai atsivežė, kiti nesugeba išnaikinti
5 0  Netinkamas komentaras
julius  78.56.105.121 2016-06-26 18:23:46
Važiuojant į Obelius mačiau didžiulį plotą užterštą šiais pavojingais augalais.Manau už tokį barbarišką aplaidumą PRIVALO atsakyti ir aplinkos Ministeriją ir to rajono valdžiažmogiai šitaip naikindami Lietuvos žemes turi sedėti cypėje .Dabar ministrai tik vikdo ,,zadanijas visokiems malinauskams ar matjošaičiams kaip patenkinti jų beribį godumą.
6 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami