Kormoranai kuria naują oazę pajūryje

Denisas NIKITENKA dnikitenka@lzinios.lt 2016-04-29 06:00
Denisas NIKITENKA
dnikitenka@lzinios.lt
2016-04-29 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Be­ne prieš­ta­rin­giau­siai ver­ti­na­mi žu­vi­mis min­tan­tys pa­ukš­čiai di­die­ji kor­mo­ra­nai ėmė oku­puo­ti nau­ją te­ri­to­ri­ją. Šie­met jie bū­riais pa­si­ro­dė Pa­jū­rio re­gio­ni­nia­me par­ke (PRP), uni­ka­laus Plo­cio eže­riu­ko pa­kran­tė­se.

„Prieš ket­ve­rius me­tus ma­ty­da­vo­me tik pa­vie­nius pa­ukš­čius, o da­bar juos skai­čiuo­ja­me šim­tais. Nu­ste­bi­no, kad di­die­ji kor­mo­ra­nai Plo­cio apye­že­rio juo­dalks­ny­ne pa­si­ro­dė taip anks­ti, ba­lan­džio mė­ne­sį, nes anks­čiau jie gau­siau at­skris­da­vo tik bir­že­lį. Ti­krai ne­ke­ti­na­me vai­ky­ti šių pa­ukš­čių“, – LŽ sa­kė PRP di­rek­to­rius Da­rius Ni­cius.

Pa­gy­vi­na aplinką

Be­ne la­biau­siai Lie­tu­vo­je links­niuo­ja­mi Kur­šių ne­ri­jos kor­mo­ra­nai. Prie Juo­dkran­tės yra di­džiau­sia jų ko­lo­ni­ja, pe­rė­ji­mo vie­ta, ku­rio­je gy­ve­na per 3 tūkst. po­rų.

Vien žu­vi­mis min­tan­tys spar­nuo­čiai sa­vo iš­ma­to­mis nai­ki­na sen­gi­rę, džio­vi­na me­džius ir ieš­ko svei­kų liz­dams su­kti, taip plės­da­mi sa­vo val­das į šiau­rę, Juo­dkran­tės link. Sie­kiant iš­veng­ti sen­gi­rės žū­ties ir ne­leis­ti ko­lo­ni­jai pri­ar­tė­ti prie mies­te­lio, ne pir­mus me­tus kor­mo­ra­nai pe­tar­do­mis bai­do­mi nuo dė­čių ir taip su­truk­do­ma iš­si­ris­ti jau­nik­liams.

Vie­tos žmo­nės keiks­no­ja šiuos pa­ukš­čius: esą jie iš­gau­do Kurš­ma­rių žu­vis, nai­ki­na šim­ta­me­čius me­džius ir ter­šia ap­lin­ką. To­dėl vis gau­sė­jan­tis kor­mo­ra­nų de­san­tas nau­jo­je vie­to­je, prie Plo­cio eže­ro, jau ėmė kel­ti su­si­rū­pi­ni­mą tu­ris­tams.

„Mėgs­tu dvi­ra­čių ta­ku nu­va­žiuo­ti iš Pa­lan­gos į Klai­pė­dą ir grįž­ti. Ta­kas ei­na pa­lei ne­to­li Kark­lės esan­tį Plo­cio eže­riu­ką. Šio­je vie­to­je pa­ma­tęs kor­mo­ra­nus su­ne­ri­mau. Ne­gi ir čia bus oku­puo­tas miš­kas, su­džius me­džiai, o tu­ris­tams teks kęs­ti smar­vę?“ – ste­bė­jo­si LŽ skai­ty­to­jas Ma­rius.

Kitaip nei Juodkrantėje, Pajūrio regioniniame parke besikuriančių kormoranų baidyti nesirengiama.Deniso Nikitenkos nuotrauka

Sa­vo ruo­žtu PRP va­do­vas D. Ni­cius pri­pa­ži­no, kad Plo­cio eže­riu­ko šiau­ri­nė­je da­ly­je kor­mo­ra­nų iš­ties gau­sė­ja. „Anks­čiau ma­ty­da­vo­me tik vie­ną ki­tą, o da­bar jų ten šim­tai. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad džiau­gia­mės kor­mo­ra­nais, nes jie Plo­cio eže­riu­kui su­tei­kia gy­vy­bės. Liz­dų šie pa­ukš­čiai ne­su­ka, o di­de­lės ver­tės ne­tu­rin­tis juo­dalks­ny­nas tam­pa vis po­pu­lia­res­ne jų tu­pyk­la“, – pa­sa­ko­jo jis.

Esą Plo­cio gam­ti­nia­me re­zer­va­te, ku­ria­me vaikš­čio­ti be gam­ti­nin­kų pa­ly­dos drau­džia­ma, be­si­ku­rian­tys jū­rų krank­liai jo­kios ža­los gam­tai ne­pa­da­rys.

„Pa­čia­me eže­riu­ke žve­jo­ti žmo­nėms drau­džia­ma. Ja­me ti­krai nė­ra la­bai daug žu­vų, tad, ti­kė­ti­na, in­ten­sy­viau­siai kor­mo­ra­nai me­džio­ja už ke­lių šim­tų me­trų esan­čio­je Bal­ti­jos jū­ro­je. Jie gau­do in­va­zi­nės rū­šies žu­vis – grun­da­lus, ku­rie pa­da­ro daug ža­los eko­sis­te­mai. Tad di­džių­jų kor­mo­ra­nų pe­tar­do­mis ne­vai­ky­si­me, prieš­in­gai, ma­no­me, kad tu­ris­tams bus dar įdo­miau ste­bė­ti ap­lin­ką iš or­ni­to­lo­gi­nės ste­byk­los. Net jei kor­mo­ra­nai prie Plo­cio eže­riu­ko pra­dės su­kti liz­dus, į tai žiū­rė­si­me tei­gia­mai“, – sa­kė PRP di­rek­to­rius.

Gam­ti­nin­kai ti­ki­na, kad pa­ukš­čių ne­ga­li­ma skirs­ty­ti į ge­rus ir blo­gus, nes pa­ti gam­ta pa­lai­ko rū­šių ba­lan­są.

Pe­rė­ji­mo vie­tos nemato

Ne vie­nus me­tus di­džių­jų kor­mo­ra­nų po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mu Juo­dkran­tė­je už­sii­man­tis gam­ti­nin­kas Sau­lius Rum­bu­tis LŽ sa­kė, kad PRP šie pa­ukš­čiai ko­lo­ni­jos ne­su­kurs.

„Prieš ke­le­tą me­tų prie Plo­cio pa­ste­bė­ti pa­vie­niai kor­mo­ra­nai, o da­bar kas­met jų ten gau­sė­ja. Va­di­na­si, pa­ukš­čiams ti­ko ap­lin­ka, ge­ra mi­ty­bi­nė ba­zė, jų ga­li gau­sė­ti ir to­liau. Ta­čiau ar jie ten pe­rės, su­nku pa­sa­ky­ti. Ma­nau, kad ne, nes tam rei­kia ypa­tin­gų są­ly­gų. Ma­nau, Plo­cio re­zer­va­te for­muo­ja­si nuo­la­ti­nė, il­ga­me­tė kor­mo­ra­nų tu­pyk­la, poil­sio ir nak­vy­nės vie­ta, o to­kių Lie­tu­vo­je yra šim­tai“, – kal­bė­jo jis.

S. Rum­bu­tis pri­pa­ži­no, kad ir tu­pyk­lų me­džiai ne­tru­kus nu­džiū­va, lie­ka tik pli­ki stram­pai. „Ta­čiau to­kio­se tu­pyk­lo­se at­si­ve­ria ga­li­my­bės kur­tis ki­tų rū­šių pa­ukš­čiams. Nu­džiū­vu­sių me­džių ka­mie­nuo­se uok­sus iš­si­ka­la ge­niai, jei me­džiai sto­res­ni – ir me­le­tos. Ap­leis­ti uok­sai pri­vi­lio­ja į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tų kar­ve­lių ul­du­kų. Tad iš pa­žiū­ros mi­ru­sių me­džių ma­sy­vas pri­trau­kia nau­jų gy­vy­bės for­mų“, – tei­gė jis.

PRP gam­ti­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad kor­mo­ra­nų tu­pyk­lo­je liz­dą jau su­si­kro­vė pil­kie­ji gar­niai.

Pa­klaus­tas, ar kor­mo­ra­nai ga­li pra­dė­ti su­kti liz­dus pa­ly­gin­ti že­muo­se, liau­nuo­se juo­dalks­niuo­se, ko­kie au­ga prie Plo­cio eže­ro, S.Rum­bu­tis at­sa­kė tei­gia­mai.

„Kor­mo­ra­nui liz­dui krau­ti ne­bū­ti­nai rei­kia di­de­lių, se­nų me­džių, kaip Juo­dkran­tės sen­gi­rė­je. Pa­vyz­džiui, Rus­nės sa­lo­je jie pe­ri pa­ly­gin­ti liau­nuo­se juo­dalks­niuo­se. Ak­cen­tuo­siu, kad tu­pyk­los ne­ga­li­ma va­din­ti ko­lo­ni­jos užuo­maz­ga. Mums per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ži­no­mas tik vie­nas nau­jos ko­lo­ni­jos su liz­dais su­si­kū­ri­mas: mi­nė­to­je Rus­nės sa­lo­je. Kor­mo­ra­nai ėmė ten pe­rė­ti dėl bai­dy­mų Juo­dkran­tė­je. Ta­čiau tu­pyk­lų be liz­dų Lie­tu­vo­je – dau­gy­bė“, – ti­ki­no or­ni­to­lo­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Imigrantus kormus vbon  78.56.136.10 2016-04-29 09:31:39
Kaip nesupranta tie savosaugininkai.
3 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami