Kretingos dvaro parko turtai – sveikatai stiprinti

pajurionaujienos.com 2016-08-07 06:00
pajurionaujienos.com
2016-08-07 06:00
pajurionaujienos.lt nuotrauka
Kre­tin­gos dva­ro se­na­sis par­kas, tven­ki­nių pa­kran­tės, pie­vos tur­tin­gos au­ga­lų, ku­rie pa­de­da užk­lu­pus įvai­riems ne­ga­la­vi­mams. Nors va­sa­ra jau per­si­ri­to į an­trą­ją pu­sę, gam­tos tur­tai, esan­tys po mū­sų ko­jo­mis, – dar ne­iš­sem­ti, dar yra lai­ko pa­si­ruoš­ti vais­ti­nių au­ga­lų.

„Se­na­ja­me Kre­tin­gos dva­ro par­ke esa­me su­skai­čia­vę per 40 rū­šių vais­tin­gų­jų me­džių ir au­ga­lų, juos ga­li­ma rink­ti nuo pat anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki pat vė­ly­vo ru­dens: jei­gu pa­va­sa­rį ren­ka­me pum­pu­rus, va­sa­rą – la­pus ir žie­dus, tai ru­de­nį – vai­sius ar, pa­si­bai­gus au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jai, ieš­ko­me tų au­ga­lų, ku­rių šak­nys ga­li gel­bė­ti iš­ti­kus ko­kiais nors bė­dai“, – kad kiek­vie­nas me­tų lai­kas su­bran­di­na tam ti­kras au­ga­lo da­lis ir kad jie ren­ka­mi tuo­met, kai tu­ri dau­giau­sia veik­lių­jų me­džia­gų, tei­gė Kre­tin­gos mu­zie­jaus Gam­tos sky­riaus ve­dė­ja Jur­gi­ta Ter­te­lie­nė. Jos pa­ste­bė­ji­mu, šiuo­lai­ki­nės par­kų ir ve­jų prie­žiū­ros ten­den­ci­jos tu­ri įta­kos vais­ti­nių au­ga­lų rin­ki­mo ter­mi­nams ar gau­sai, bet šio laik­me­čio par­ko lan­ky­to­jas jau yra pri­pra­tęs prie nuo­la­ti­nės tvar­kos.

„Se­no­jo par­ko gam­tą puo­se­lė­ja­me taip, kad čia bū­tų ma­lo­nu vaikš­čio­ti, gė­rė­tis gė­ly­nais, kad par­ko lan­ky­to­jai su­ras­tų ra­my­bę, gai­vą. Mums, mu­zie­ji­nin­kams, se­na­sis Kre­tin­gos dva­ro par­kas yra gy­vo­ji is­to­ri­ja, o ja­me au­gan­tys vais­ti­niai au­ga­lai vi­sų pir­ma yra kaip gy­va vaiz­di­nė me­džia­ga tiems au­ga­lams pa­žin­ti“, – kal­bė­jo J. Ter­te­lie­nė, pri­mi­nu­si, jog tuo tiks­lu prieš ke­le­rius me­tus Kre­tin­gos mu­zie­jus yra iš­lei­dęs edu­ka­ci­nį lei­di­nį, ku­ria­me pri­sta­to­mos ir ža­lio­sios par­ko vais­ti­nė­lės, kal­bė­jo J. Ter­te­lie­nė.

Tad ko tur­tin­gos Kre­tin­gos dva­ro pie­vos, par­kas?

Įvai­riais me­tų lai­kais par­ke au­ga, žy­di ir vai­sius no­ki­na kiaul­pie­nės, lau­ki­nės aguo­nos, avie­tės, dil­gė­lės, pla­čia­la­pis gys­lo­tis, čiob­re­lis, miš­ki­nė gu­do­be­lė, pa­pras­ta­sis kie­tis, krau­ja­žo­lė, laz­dy­nas, mė­ta, pu­ti­nas, rykš­te­nė, su­kat­žo­lė, šal­pus­nis, šer­mukš­nis ir dau­gy­bė ki­tų au­ga­lų, ku­rie tu­ri ga­lios pa­dė­ti žmo­gui įveik­ti jį užk­lu­pu­sią li­gą.

Šiuo me­tu dva­ro pie­vo­se dar te­be­žy­di jo­na­žo­lė, krau­ja­žo­lė, rau­do­na­sis do­bi­las, lau­ki­nė mor­ka, uo­gas no­ki­na ger­vuo­gės, raus­ta šer­mukš­niai, ne­truks pri­nok­ti ir erš­kė­čių vai­siai, mė­nuo-pu­san­tro – ir že­mėn pa­birs kaš­to­nai, gi­lės, – vi­si šie au­ga­lai tin­ka ar­ba­toms, gė­ri­mams, tink­tū­roms, te­pa­lams ruo­šti.

„Vais­ti­niai au­ga­lai nė­ra pa­na­cė­ja nuo vi­sų li­gų, ta­čiau mū­sų pro­tė­vių pa­tir­tis, su­kaup­ta iš­min­tis šian­dien, ga­li­ma sa­ky­ti, „ant ban­gos“ – žmo­nės do­mi­si vais­ti­niais au­ga­lais, jų gy­do­mo­sio­mis sa­vy­bė­mis ir mo­ko­si pa­žin­ti gam­tos tur­tus bei juos pri­tai­ky­ti da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Tik ma­nau, kad žmo­nės gam­to­je, taip pat ir mū­sų par­ke, tu­rė­tų elg­tis pa­gar­biai – ne­rau­ti au­ga­lų su šak­ni­mis, ne­lau­žy­ti me­džių ša­kų jau vien to­dėl, kad au­ga­las tu­ri tu­rė­ti tęs­ti­nu­mą – aug­ti, ve­šė­ti, iš­bars­ty­ti sėk­las“, – pa­mo­kė J. Ter­te­lie­nė.

Kiaul­pie­nės – ge­ri­na virš­ki­ni­mą, va­ro šla­pi­mą, to­ni­zuo­ja, ma­ži­na cu­kraus kie­kį krau­jy­je, aukš­tą krau­jos­pū­dį, ša­li­na skys­čių per­tek­lių. Avie­tės – la­pų ar­ba­ta yra po­pu­lia­rus to­ni­zuo­jan­tis, pra­kai­tą va­ran­tis gė­ri­mas.

Di­džio­sios dil­gė­lės – pa­de­da ser­gant ane­mi­ja, va­ro šla­pi­mą, va­lo krau­ją, ge­ri­na jo su­dė­tį.

Pla­čia­la­pio gys­lo­čio – ska­ti­na me­džia­gų apy­kai­tą, gy­do pa­žeis­tus au­di­nius, va­ro šla­pi­mą, stab­do krau­ja­vi­mą. Silp­na la­pų ar­ba­ta ša­li­na iš or­ga­niz­mo skys­čių per­tek­lių, stip­res­nė ar­ba­ta gy­do už­de­gi­mus, ast­mą, si­nu­si­tą.

Čiob­re­lio – tu­ri an­ti­sep­ti­nių sa­vy­bių, mal­ši­na spaz­mus, to­ni­zuo­ja. Tin­ka plau­čių li­goms gy­dy­ti, gerk­lei ska­lau­ti.

Gu­do­be­lės – mal­ši­na spaz­mus, ge­ri­na šir­dies veik­lą, va­ro šla­pi­mą, ra­mi­na ne­rvų sis­te­mą, to­ni­zuo­ja, re­gu­liuo­ja krau­jos­pū­dį.

Pa­pras­to­jo kie­čio – va­ro pra­kai­tą, šla­pi­mą, ge­ri­na ape­ti­tą, ne­di­de­liais kie­kiais ge­ria­mas džio­vin­tų šak­nų už­pi­las va­ro kir­mi­nus. Krau­ja­žo­lės – stab­do krau­ja­vi­mą, ge­ri­na ape­ti­tą, var­to­ja­ma kaip bak­te­ri­ci­di­nė prieš­už­de­gi­mi­nė prie­mo­nė bur­nai ska­lau­ti, skran­džio, žar­ny­no, gim­dos li­goms gy­dy­ti.

Pu­ti­no – trin­tos uo­gos su me­du­mi ar­ba pra­skies­tos su­ltys var­to­ja­mos per­ša­lus, ser­gant vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų ka­ta­ru.

Jo­na­žo­lės – vei­kia kaip an­ti­dep­re­san­tas, ma­ži­na ne­ri­mą, su­si­rū­pi­ni­mą, bai­mę. Tin­ka me­no­pau­zės me­tu ir prieš mens­trua­ci­jas pa­si­reiš­kian­tiems nuo­tai­kos svy­ra­vi­mams slo­pin­ti. Vei­kia her­pes, he­pa­ti­to C, ŽIV vi­ru­sus. Stab­do in­fek­ci­jos pli­ti­mą ir pa­grei­ti­na žaiz­dų gi­ji­mą.

Šal­ti­nis: edu­ka­ci­nis Kre­tin­gos mu­zie­jaus lei­di­nys „Se­na­sis Kre­tin­gos dva­ro par­kas – gy­vo­ji istorija“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami