Kyla ginti upių

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2015-10-30 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2015-10-30 06:00
Vandens įstatymas draudžia statyti naujas hidroelektrines ant Lietuvos upių. LŽ archyvo nuotrauka
Nors įsta­ty­mai šiuo me­tu ne­lei­džia ant Lie­tu­vos upių sta­ty­ti hid­roe­lek­tri­nių, ap­su­krūs vers­li­nin­kai ne­nu­lei­džia ran­kų ir vi­zi­jo­se jau ma­to užt­venk­tą Ne­rį prie Ge­gu­ži­nės kai­mo (Kai­šia­do­rių r.) ir ten pa­sta­ty­tą hid­roe­lek­tri­nę.

Vos „Lie­tu­vos ži­nios“ pra­bi­lo apie gar­sių Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no žmo­nių pro­tes­tą prieš po­li­ti­kų už­mo­jus leis­ti vers­li­nin­kams tvenk­ti ša­lies upes, re­dak­ci­ja su­lau­kė pra­ne­ši­mų, kad Kai­šia­do­rių, Jo­na­vos bei Šir­vin­tų ra­jo­nuo­se kaž­kas su­pir­ki­nė­ja že­mę prie Ne­ries ir su­da­ri­nė­ja su­tar­tis su skly­pų sa­vi­nin­kais dėl už­lie­ja­mos pa­kran­tės nuo­mos.

Kal­ba nenoriai

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo Zū­biš­kių kai­me (Kai­šia­do­rių r.) gy­ve­nan­ti An­ge­lė (mo­ters var­das pa­keis­tas – aut.), šį ru­de­nį tiek šio kai­mo, tiek gre­ti­mų kai­mų, esan­čių abi­pus Ne­ries, gy­ven­to­jus pra­dė­jo lan­ky­ti vie­nos Vil­niaus bend­ro­vės at­sto­vai ir įti­ki­nė­ti iš­nuo­mo­ti že­mę, ku­ri ri­bo­ja­si su upe. Esą par­tne­rių iš Skan­di­na­vi­jos re­mia­mi vers­li­nin­kai ke­ti­na in­ves­tuo­ti 50 mln. eu­rų – pa­sta­ty­ti užt­van­ką ir įreng­ti hid­roe­lek­tri­nę.

To­dėl da­lis gy­ven­to­jų tu­ri­mos že­mės bus už­lie­ta, nes pa­kils upės van­duo. Žmo­nės ra­gin­ti skly­pus, ku­rie at­si­durs po van­de­niu, iš­nuo­mo­ti 99 me­tams. „Jie at­si­vež­da­vo pla­nus ir aiš­kin­da­vo, kad su to­kiais no­rais yra su­pa­žin­din­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, jie tam ne­va pri­ta­rė“, – pa­sa­ko­jo An­ge­lė.

Anot jos, dau­ge­lis pa­pras­tų kai­mo gy­ven­to­jų, tu­rin­čių skly­pus prie Ne­ries, su­ti­ko iš­nuo­mo­ti da­lį že­mės, nes ji be­veik ne­nau­do­ja­ma. Ku­rie iš gy­ven­to­jų jau yra pa­si­ra­šę nuo­mos su­tar­tis, An­ge­lė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti – kai­mo gy­ven­to­jai apie tai net tar­pu­sa­vy­je ven­gia kal­bė­tis. Pa­si­ra­šan­tie­ji to­kias su­tar­tis įsi­pa­rei­go­ja lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo.

UAB „Investavimo galimybės“ direktorius Valdas Žiogelis (pirmas iš dešinės) neslepia užmojų tvenkti Nerį. / LŽ archyvo nuotrauka

Su­tar­tys – tar­si ga­ran­ti­nis raštas

LŽ kal­bin­tas UAB „In­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bės“ di­rek­to­rius Val­das Žio­ge­lis ne­slė­pė, kad jos at­sto­vai lan­ko kai ku­rių Kai­šia­do­rių, Jo­na­vos ir Šir­vin­tų ra­jo­nų kai­mų gy­ven­to­jus. Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu ren­gia­ma ga­li­my­bių stu­di­ja užt­ven­kus Ne­rį pa­sta­ty­ti Liud­vi­kiš­kių hid­roe­lek­tri­nę prie Ge­gu­ži­nės kai­mo (Kai­šia­do­rių r.).

„Kal­ba­mės su žmo­nė­mis, ar jie tam pri­tar­tų. Jei pri­ta­ria, aiš­ki­na­mės, kiek bū­tų už­lie­ja­mos jų tu­ri­mos že­mės. Jei su­si­ta­ria­me, už­lie­ja­mą plo­tą iš jų iš­si­nuo­mo­ja­me“, – pa­sa­ko­jo V. Žio­ge­lis. Jis ne­slė­pė, kad nuo­mos su­tar­tys yra tar­si ga­ran­ti­nis raš­tas, kad že­mių sa­vi­nin­kai ti­krai pri­ta­ria hid­roe­lek­tri­nės sta­ty­bai.

Bend­ro­vės di­rek­to­riaus ti­ki­ni­mu, pla­nuo­ja­ma hid­roe­lek­tri­nė bū­tų 4–7 me­ga­va­tų ga­lin­gu­mo. Ko­kio tiks­liai, esą pri­klau­sys nuo po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo. Ja­me tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti ir tai, kiek ga­li­ma pa­kel­ti Ne­ries upės van­de­nį – 3, 4, o gal net 5 me­trus. Anot pa­šne­ko­vo, upės plo­tis ją užt­ven­kus tu­rė­tų pa­kis­ti ne­daug – ten, kur jis da­bar yra 100–130 me­trų, bū­tų iki 200 me­trų. „Šio­je vie­to­je sta­ty­ti hid­roe­lek­tri­nę la­bai pa­lan­ku – kran­tai yra pa­ly­gin­ti sta­tūs“, – tei­gė V. Žio­ge­lis.

Anot jo, užt­ven­kus upę at­si­gau­tų lai­vy­ba, pa­di­dė­tų žu­vin­gu­mas, ras­tų­si dau­giau ga­li­my­bių pa­kran­tė­se įreng­ti pa­trauk­les­nes kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas.

V. Žio­ge­lio tvir­ti­ni­mu, šiuo me­tu su­da­ry­tos nuo­mos 99 me­tams su­tar­tys su be­veik 70 proc. gy­ven­to­jų, ku­rių že­mes pa­sta­čius užt­van­ką ga­li už­lie­ti upės van­duo. Iš žmo­nių, ku­rių skly­pai pa­tek­tų į bū­si­mos hid­roe­lek­tri­nės te­ri­to­ri­ją, že­mė yra iš­per­ka­ma. „Da­bar mo­ka­me da­lį pi­ni­gų, o ki­tus jie gaus, kai pra­si­dės sta­ty­bos. Jei sta­ty­bų ne­bus, grą­žin­ti pi­ni­gų ne­rei­ka­lau­si­me. Tai bus mū­sų įmo­nės nuo­sto­liai“, – kal­bė­jo di­rek­to­rius.

Ne­tu­ri nuomonės

Vers­li­nin­kai apie sa­vo sie­kius jau yra pa­pa­sa­ko­ję ra­jo­nų va­do­vams. Kai­šia­do­rių ra­jo­no me­ras Vy­te­nis Tom­kus pra­si­ta­rė, jog me­ri­jos at­sto­vai at­li­ko tik tar­pi­nin­ko vaid­me­nį – no­rė­jo, kad pro­jek­to su­ma­ny­to­jai vie­šai pri­sta­ty­tų sa­vo pla­nus, o gy­ven­to­jai iš­girs­tų at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus.

„Kol kas ne­reiš­kia­me sa­vo nuo­mo­nės, rei­kė­tų to­kios hid­roe­lek­tri­nės ar ne. Da­bar­ti­niai įsta­ty­mai to­kių ga­li­my­bių ne­su­da­ro, to­dėl šio rei­ka­lo ir ne­svars­to­me“, – aiš­ki­no jis.

Jo­na­vos ra­jo­no vi­ce­me­ras Eu­ge­ni­jus Sa­bu­tis pri­si­pa­ži­no, kad pro­jek­to pri­sta­ty­mas vy­ko ir šio­je sa­vi­val­dy­bė­je. „Pra­šė­me mums pa­teik­ti per su­si­ti­ki­mą ro­dy­tas skaid­res, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad tai – kon­fi­den­cia­li me­džia­ga. Tad gal­būt ir tai, kas kal­bė­ta per su­si­ti­ki­mą, taip pat kon­fi­den­cia­lu“, – svars­tė jis.

Pa­sek­mės – vai­kams ir anūkams

Užt­venk­tos Ne­ries van­duo, pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, ga­li už­lie­ti apie 7 ki­lo­me­trų ruo­žą aukš­čiau užt­van­kos. Van­duo iš­si­lie­tų ir į Ru­sių kai­mo že­mes. Šio kai­mo bend­ruo­me­nės „Ru­sių pa­kran­tė“ pir­mi­nin­kė Ne­mi­ra Ab­lo­že­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad ne­ma­žai gy­ven­to­jų, ku­rių že­mės skly­pai „at­si­re­mia“ į upę, jau yra su­ti­kę su UAB „In­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bės“ siū­ly­mu ir pa­si­ra­šę že­mės nuo­mos su­tar­tis.

„Ne vi­si kai­mo žmo­nės su­pran­ta, ko­kias gam­tos ver­ty­bes tu­ri­me. To­dėl ne­sun­ku juos įkal­bė­ti, kad pa­si­ra­šy­tų su­tar­tis. Ne­pa­dė­jo aiš­ki­ni­mai ir pa­ta­ri­mai ne­pa­si­duo­ti vi­lio­nėms, už ku­rių ne­ži­nia kas sly­pi“, – sa­kė N. Ab­lo­že­vi­čie­nė.

Jos ma­ny­mu, jei iš ti­krų­jų bus sta­to­ma hid­roe­lek­tri­nė, pa­sek­mes gy­ven­to­jai pa­jus­tų pa­ly­gin­ti grei­tai, nes van­duo pri­ar­tė­tų tiek prie jų pa­sta­tų, tiek prie dir­ba­mų lau­kų. Be to, kai ku­riuo­se šlai­tuo­se vy­rau­ja žvy­ras. Ne­at­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad jis pa­ju­dė­tų ir pra­dė­tų slink­ti, ypač per le­do­ne­šius.

„Su­tar­ty­se gy­ven­to­jai pa­si­ra­šo, jog ne­tu­rės jo­kių pre­ten­zi­jų dėl pa­sek­mių, su­si­ju­sių su hid­roe­lek­tri­nės sta­ty­ba ir eksp­loa­ta­vi­mu. Su­tar­tys su­da­ro­mos 99 me­tams, tad įsi­pa­rei­go­ji­mai liks ir vai­kams, ir anū­kams. Ga­li­my­bių nu­trauk­ti jas be­veik nė­ra“, – pa­žy­mė­jo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

N. Ab­lo­že­vi­čie­nė pri­dū­rė, jog že­mę iš­nuo­mo­ję žmo­nės ap­sun­ki­na ir ga­li­my­bes ka­da nors ją par­duo­ti. Jau ne­kal­bant apie tai, kad pir­miau­sia teks pa­siū­ly­ti že­mės skly­pą pirk­ti pa­čiam nuo­mi­nin­kui.

Nuo­sta­tos tik griež­tės?

Kad vers­li­nin­kų už­mo­jai tap­tų rea­ly­be, rei­kia keis­ti Van­dens įsta­ty­mą, drau­džian­tį sta­ty­ti nau­jas hid­roe­lek­tri­nes ant Lie­tu­vos upių. V. Žio­ge­lis tei­gė jau ne­la­bai ti­kin­tis, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas su­tik­tų tai pa­da­ry­ti. Bet po me­tų vyks nau­jo Sei­mo rin­ki­mai, o tuo­met – kas ži­no...

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Van­de­nų de­par­ta­men­to Van­de­nų iš­tek­lių ir nor­ma­ty­vų sky­rius ve­dė­jas Arū­nas Če­pe­lė LŽ aiš­ki­no, jog ti­ki­my­bės, kad bus pa­keis­tos Van­dens įsta­ty­mo nuo­sta­tos nė­ra ir, ko ge­ro, grei­tai ne­bus. „Įs­ta­ty­mo nor­mos ga­li bū­ti dar griež­tes­nės, nei yra da­bar, nes lie­pą Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ESTT), kal­bė­da­mas dėl vie­nos by­los Vo­kie­ti­jo­je, ak­cen­ta­vo, jog nė vie­na upė ne­ga­li bū­ti re­gu­liuo­ja­ma, jei nė­ra la­bai di­de­lio vi­suo­me­ni­nio po­rei­kio ir tai nė­ra įtrauk­ta į re­gio­no plė­tros pla­nus bei ne­su­de­rin­ta su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja“, – tei­gė A. Če­pe­lė.

Anot jo, to­kie rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų už­kirs­ti ke­lią bet ko­kiems no­rams tvenk­ti mū­sų ša­lies upes, juo­lab kad Lie­tu­vo­je hid­roe­ner­ge­ti­ka ne­lai­ko­ma stra­te­gi­ne sri­ti­mi. Mat hid­roe­ner­ge­ti­nis Lie­tu­vos upių po­ten­cia­las yra la­bai ma­žas, o ža­los ap­lin­kai pa­da­ro­ma la­bai daug.

„Į mi­nis­te­ri­ją dėl pla­nų sta­ty­ti hid­roe­lek­tri­nę nie­kas ne­si­krei­pė, nors apie to­kius už­mo­jus esa­me gir­dė­ję. Vis dėl­to nie­ko kon­kre­taus ne­ži­no­me. Su­nku su­vok­ti, kam rei­kia jau da­bar nuo­mo­tis že­mę, ku­ri esą bus už­lie­ja­ma“, – vers­li­nin­kų su­ma­ny­mais ste­bė­jo­si val­di­nin­kas.

Taip pat skai­ty­ki­te: Gin­ti upių ky­la šviesuomenė

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
3 desreles uz 2 kaina  188.69.208.60 2015-10-30 19:01:26
Oi prisuoke Ziogelis! Mirstu is juoko. Moka tik dali pinigu, su teise nutraukti sanderi! Oi mirstu is juoko! Darbo vietu atsiras ir t.t. O ar kas leis uztvindyti rėvas??? O kaip su zuvu migracija? Oi pripaiste dėdulė...
3 1  Netinkamas komentaras
sena žiurkė  84.15.189.3 2015-10-30 17:28:51
Šiuo metu nieks nesirūpina Neries upe. Net prie Smetonos jos vaga buvo tvarkoma ir valoma. Sutvirtinus tiltą Kaune buvo susiaurintas Neries debitas. Ko pasekoje buvo potvynis ir kyla potvynių grėsmė. O dabar kas ką nori tą ir daro. Kaune užliejamoje teritorijoje kyla naujas kvartalas ( juk užliejamose teritorijose statybos uždraustos) ten statomas pylimas, Radikiai pasistatė savo pylimą, dabar vėl kažkokia hidroelektrinė. Kada bus bendra politika ir darbai Neries upės tvarkymui. Atsibuskite užmigę Žalieji.
1 0  Netinkamas komentaras
Rimas  188.69.195.174 2015-10-30 15:10:29
Juk kiekvienam aisku, kad bet kokia Lietuvoje statoma hidroelektrine Lietuvai nenaudinga ir nereikalinga.Hidroelektrines Lietuvai yra netgi kenksmingos jos gamtai.Jos naudingos tik grupei verslininku, kurie sumane pasipinigauti.
3 1  Netinkamas komentaras
D.D.  79.133.240.65 2015-10-30 12:13:41
Manau mums,visuomenei,laikas imtis tokios kovos ir poveikio priemonės kaip peticija
5 1  Netinkamas komentaras
Laikas22  195.182.67.56 2015-10-30 10:49:05
laikas Lietuvoje iš esmės atkurti bolševizmo beraščių sunaikintą šalies hidrologinį tinklą,- upes, pelkes, šaltinius, ežerėlius ir kt. vandens telkinius,- tai ir sausros ir klimato kaita nekels jokių tokių rūpesčių...
5 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami