Lietuvoje daugėja miškų

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-05-09 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-05-09 06:00
Traktoriumi iškastos eglaitės keliauja į sandėlį, kur jos paruošiamos sodinimui (patrumpinamos šaknys, pamirkoma į specialią želę, kad geriau prigytų). Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Šį pa­va­sa­rį vien per vie­nos die­nos miš­ka­so­dį, į ku­rį tal­kin­ti miš­ki­nin­kams su­si­rin­ko tūks­tan­čiai sa­va­no­rių, bu­vo pa­so­din­ta 100 ha miš­ko – iš vi­so apie pu­sė mi­li­jo­no me­de­lių. Iš vi­so Lie­tu­vo­je vi­sos miš­kų urė­di­jos šie­met pla­nuo­ja­ma įveis­ti 700 ha nau­jų miš­kų. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai už­si­mo­ję dar dau­giau – miš­kais pla­nuo­ja ap­so­din­ti 2000 ha.

Kaip ūki­nin­kau­ja­ma miš­kuo­se, kaip at­sta­to­mi iš­kirs­ti plo­tai, do­mė­jo­mės VĮ Tra­kų miš­kų urė­di­jo­je, ku­ri yra vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vo­je (uži­ma be­veik 62,5 tūks­tan­čių ha, iš ku­rių 47 pro­cen­tus su­da­ro vals­ty­bi­niai miš­kai). Tra­kų urė­di­jos miš­ki­nin­kai šie­met pa­so­di­no 250 ha miš­ko. Aps­kri­tai Lie­tu­vo­je iki 2020 me­tų miš­kų tu­rė­tų pa­dau­gė­ti 34 pro­cen­tais.

Ap­link Tra­kus – 250 ha nau­jų miškų

Pa­ma­čius iš­kirs­tus miš­kus, ma­lo­nių emo­ci­jų ne­bū­na. Ta­čiau miš­ki­nin­kai at­sa­ky­tų, kad me­džiai ir au­gi­na­mi ti­kin­tis iš jų nau­dos – me­die­nos. O iš­kir­tus pri­va­lo­ma per tre­jus me­tus at­so­din­ti. Tai įpa­rei­go­jan­tis Miš­kų įsta­ty­mas ga­ran­tuo­ja, kad An­ta­no Ba­ra­naus­ko „A­nykš­čių ši­le­lio“ vaiz­dai ne­pa­si­kar­to­tų. Tik au­ga miš­kai daug lė­čiau nei iš­ker­ta­mi, to­dėl pa­va­ži­nė­jus po Lie­tu­vą ir su­si­da­ro liūd­no­kas vaiz­das, kad miš­kų su­ma­žė­jo.

22 ha ploto Trakų urėdijos medelyne daugiausiai auginama eglučių ir pušaičių miškų apželdinimui.

„Šiuo me­tu tu­ri­ma miš­ko tech­ni­ka ne­at­si­lie­ka­me nuo Skan­di­na­vi­jos ša­lių, – sa­kė Tra­kų miš­kų urė­di­jos urė­das Vy­gan­tas Mier­kis. – Pu­sė kir­ti­mų apim­čių iš­ker­ta­me vien sa­vo jė­go­mis: tu­ri­me kir­ti­mo bei iš­ve­ži­mo tech­ni­kos Taip pat esa­me ap­si­rū­pi­nę tech­ni­ka miš­kų prie­žiū­rai: tu­ri­me du gais­ri­nin­kų au­to­mo­bi­lius, eks­ka­va­to­rių, grei­de­rį ke­liams tvar­ky­ti.“

Di­de­lė­je Tra­kų urė­di­jo­je (de­šim­ty­je jos gi­ri­nin­ki­jų ir me­de­ly­ne, ku­ria­me au­gi­na­mi so­di­nu­kai ap­žel­di­ni­mui) dir­ba apie 120 žmo­nių. Prieš de­šimt me­tų įkur­ta­me 22 ha plo­to me­de­ly­ne užau­gi­na­ma so­di­nu­kų ne tik sau, bet ir par­da­vi­mui. „Me­de­ly­ne iš vi­so yra apie 4 mln. sod­me­nų, kas­met užau­gi­na­me po 1,5 mln. Tin­ka­mi so­di­ni­mui jau bū­na ūg­te­lė­ję ket­ve­rius me­tus. De­ko­ra­ty­vi­niais ne­už­sii­ma­me, o tik tais, ku­rie skir­ti miš­kams ap­žel­din­ti, – sa­kė vyr. miš­ki­nin­kas Dai­nius Tau­kis. – Sėk­las taip pat ren­ka­me iš sa­vo miš­kų, sėk­li­nių plan­ta­ci­jų. Šie­met sa­vo urė­di­jo­je pa­so­di­no­me 250 ha miš­ko. 15 pro­cen­tų iš jų įvei­sė­me nau­jai ap­leis­to­se vie­to­se. Ga­lė­tu­me miš­ku ap­so­din­ti ir dau­giau, ta­čiau Tra­kų ra­jo­ne gau­ti ero­duo­jan­čių ap­leis­tų že­mių pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Čia že­mė yra bran­gi.“

Urėdas Vygantas Mierkis ir vyr. miškininkas Dainius Taukis.

Miš­kas at­si­ku­ria ir pats

Ro­pė­jų gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas Kęs­tu­tis Mi­kuls­kas ap­ro­dė plo­tus, ku­riuo­se iš­kir­tus miš­ką jis at­ku­ria­mas na­tū­ra­liai. Ši gi­ri­nin­ki­ja urė­di­jo­je yra di­džiau­sia – uži­ma 5800 ha (iš jų – 3500 ha yra vals­ty­bi­niai miš­kai). „Be­veik vi­si mū­sų miš­kai pa­ten­ka į ūki­nių miš­kų ka­te­go­ri­ją, ku­riuos ga­li­ma kirs­ti. Per me­tus iš­ker­ta­me apie 16 tūks­tan­čių kiek­me­trių me­die­nos. Kad bū­tų aiš­kiau įsi­vaiz­duo­ti, iš­ker­ta­me apie 45 ha, o žel­do­me apie 35 ha, – pa­sa­ko­jo K. Mi­kuls­kas. – 20 pro­cen­tų kir­ti­mų su­da­ro ne ply­ni kir­ti­mai. Pa­li­kus da­lį me­džių (į hek­ta­rą jų pa­lie­ka­ma apie 80), miš­kas iš jų bars­to­mų sėk­lų at­si­ku­ria pats.“ Tik, kaip pa­sa­ko­jo gi­ri­nin­kas, rei­kia kirs­ti sė­ja­mai­siais me­tais. Pa­si­ro­do, pu­šys ir eg­lės sėk­las bars­to ne kas­met. Eg­lės – kas sep­ty­ne­rius me­tus, pu­šys – kas pen­ke­rius. To­dėl miš­ki­nin­kai su žiū­ro­nais apž­val­go spyg­liuo­čius ir jei ant me­džių ma­to­si kan­ko­rė­žių, to­kiais me­tais ga­li­ma pla­nuo­ti ne ply­ną kir­ti­mą.

Ro­pė­jų gi­ri­nin­ki­ja per me­tus dar par­uo­šia 2 700 ku­bi­nių me­trų bio­ku­ro – apie 100 su­nkve­ži­mių. Vi­sa urė­di­ja par­uo­šia apie 13 000 ku­bi­nių me­trų bio­ku­ro, be­ne dau­giau­siai Lie­tu­vo­je. Iš ug­do­mų­jų kir­ti­mų, re­ti­nant juos ir va­lant taip pat par­uo­šia­ma ne­ma­žai bio­ku­ro. Tik skied­ro­ve­žiams rei­kia ge­rų ke­lių, kad su­rink­tų po kir­ti­mo li­ku­sias ša­kas. Pa­sak V. Mier­kio, trauk­ti jas iki skied­ro­ve­žio ap­si­mo­ka tik iki 500 me­trų, ki­taip jau ne­eko­no­miš­ka.

Pri­žiū­ri­ma 20 metų

Prieš miškasodį pavasariais į medelyną dirbti priimama dar papildomai 30 žmonių.

Kaip pa­sa­ko­jo K. Mi­kuls­kas, pa­so­di­nus jau­nus me­de­lius, rū­pes­čiai tuo ne­si­bai­gia. At­so­din­tus plo­tus rei­kia pri­žiū­rė­ti, iš­kirs­ti la­puo­čius, ku­rie pra­de­da stelb­ti so­di­nu­kus. „Jau­nuo­ly­nai ug­do­mi iki 20 me­tų, – sa­kė K. Mi­kuls­kas. – Ka­dan­gi mū­sų dir­vo­že­miai yra ne­der­lin­gi (der­lin­ges­ni tik už Va­rė­nos miš­kų), yra pa­kan­ka­mai drėg­na, to­dėl ge­riau­sios są­ly­gos yra aug­ti pu­šims. Der­lin­ges­niuo­se au­gi­na­mos eg­lės, o dar der­lin­ges­niuo­se ąžuo­lai, laz­dy­nai. Jei pa­so­di­na­ma apie 5 000 pu­šai­čių, bran­dos po šim­to me­tų su­lau­kia de­šimt kar­tų ma­žiau – apie 500 me­džių, tin­ka­mų kir­ti­mui. Vi­si ki­ti me­de­liai iš­ker­ta­mi ug­dy­mo me­tu, kad bū­tų su­da­ro­mos są­ly­gos užaug­ti tiems 500 bran­džių me­džių.“ Kaip pa­ste­bė­jo iš­vy­ko­je į Tra­kų urė­di­ją da­ly­va­vęs gam­ti­nin­kas Se­le­mo­nas Pa­lta­na­vi­čius, vi­si miš­ki­nin­kai tu­ri bū­ti di­de­li op­ti­mis­tai: so­di­na ir džiau­gia­si tuo, kas bus po šim­to me­tų.

„Sup­ran­ta­ma, man kaip urė­dui, rū­pi už­dirb­ti pi­ni­gų. O už­dir­ba­me par­da­vę me­die­ną. Per me­tus urė­di­jos pa­ja­mos sie­kia apie 5 mln. eu­rų (40 pro­cen­tų iš jų su­da­ro mo­kes­čiai į biu­dže­tą). Ta­čiau pa­va­sa­rio vi­si gi­ri­nin­kai la­bai lau­kia, jie su di­de­liu ma­lo­nu­mu kim­ba ap­žel­din­ti kir­ti­mų, – sa­kė V. Mier­kis. – Šis dar­bas tei­kia daug dau­giau ma­lo­nu­mo, nei kir­ti­mas.“

Ma­to bet ko­kį dūmą

Miš­ki­nin­kai pa­si­rū­pi­na ir įvai­riais re­krea­ci­niais įren­gi­mais, ka­dan­gi Tra­kų ra­jo­no miš­kus va­sa­rą mėgs­ta poil­siau­to­jai. Urė­di­ja tu­ri net sa­vo re­krea­ci­nin­ką. In­ter­je­ro di­zai­no ko­le­gi­ją bai­gęs Min­dau­gas Vyš­niaus­kas iš­puo­šia sto­vyk­la­vie­tes miš­kuo­se, me­niš­kai api­pa­vi­da­li­na me­di­nes ro­dyk­les, in­for­ma­ci­nes len­te­les, pa­vė­si­nes.

Urė­di­ja tu­ri ir du gais­ri­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Miš­kai ste­bi­mi mo­der­niai – ne iš se­niau bu­vu­sių bokš­tų su žiū­ro­nais. Bokš­tuo­se įtai­sy­ti sen­so­riai ske­nuo­ja miš­kus ir iš­kart už­fik­suo­ja net ma­žiau­sią dū­mą. Tuo­met bu­dė­to­jas sa­vo kom­piu­te­ry­je iš­si­di­di­na vaiz­dą ir ma­to, ar ug­nis pa­vo­jin­ga, ar tik kas nors ke­pa šaš­ly­ką. Ta­čiau poil­siau­to­jai tu­rė­tų ži­no­ti, kad jie iš­kart bus pa­ste­bė­ti, jei už­si­kurs lau­žą ne­leis­ti­no­je vie­to­je. Sen­so­riai iš­dės­ty­ti taip, kad api­ma vi­są urė­di­jos te­ri­to­ri­ją. Kiek­vie­nas ma­to vaiz­dą 25 km spin­du­liu. Iš vi­so jų yra trys – Tra­kuo­se, Onuš­ky­je ir ties Pa­luk­niu.

Urėdijos rekreacininkas Mindaugas Vyšniauskas (nuotrauka dešinėje) pelėdomis papuošė urėdijos kiemą. Rodyklės, iškabos, poilsio aikštelės miškuose - taip pat jo darbas.

„Mū­sų miš­kai – pa­vo­jin­giau­sios kla­sės, la­bai de­gūs, nes 80 pro­cen­tų su­da­ro spyg­liuo­čiai, ku­rie ga­li la­bai grei­tai įsi­lieps­no­ti, – sa­kė V. Mier­kis. – Ma­žai yra ša­lių, kur miš­ki­nin­kai pa­tys ste­bi ir ge­si­na gais­rus. Daug kur miš­ki­nin­kai tik ste­bi, o ki­lus gais­rui, kvie­čia­si prieš­gais­ri­nę ap­sau­gą. Mū­sų at­ve­ju yra efek­ty­viau. Mes ge­riau ži­no­me sa­vo miš­kus, ži­no­me, kaip kur ki­lus gais­rui pri­va­žiuo­ti. Čia ne gy­ven­vie­tė, kur pa­kan­ka pa­sa­ky­ti gat­vės nu­me­rį. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je ge­si­na ki­ti, to­dėl pas juos iš­de­ga di­des­ni plo­tai – vi­du­ti­niš­kai iki 5 ha. Pas mus ki­lę gais­rai skai­čiuo­ja­mi tik arais.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
baba  78.157.90.174 2016-05-09 16:21:53
Daugeja?? Kerta be atodairos ( net vasaros viduryje) , veza, daro bizni.. niekam nerupi!
0 1  Netinkamas komentaras
BET KAI PAZIURI APLINK KUR GYVENI ,BELIK  78.58.44.108 2016-05-09 13:12:32
KUO DAUGIAU KERTA TUO MISKU DAUGEJA
2 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami