Maudyklų vanduo švaresnis

BNS 2016-09-02 16:00
BNS
2016-09-02 16:00
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras, įver­ti­nęs gau­tus rugp­jū­čio mė­ne­sio an­tros pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, in­for­muo­ja, kad van­dens ko­ky­bė bu­vo ge­res­nė, pa­ly­gin­ti su rugp­jū­čio mė­ne­sio pir­mos pu­sės re­zul­ta­tais.

Gau­ti re­zul­ta­tai apie 112 mau­dyk­lų iš 114 į ste­bė­se­nos są­ra­šą įtrauk­tų mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bę.

An­tro­je rugp­jū­čio mė­ne­sio pu­sė­je van­dens ko­ky­bė ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mo­je HN 92:2007 „Pap­lū­di­miai ir jų mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė“ nu­sta­ty­tų mi­kro­bio­lo­gi­nių par­ame­trų šio­se mau­dyk­lo­se: rugp­jū­čio 16 d. Ši­lu­tės r. Kur­šių ma­rio­se ties Kin­tais bu­vo nu­sta­ty­tas 25 kar­tus di­des­nis, ne­gu lei­džia­ma hi­gie­nos nor­mo­je, žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų skai­čius 100 ml van­dens ir 9,4 kar­to di­des­nis žar­ni­nių laz­de­lių ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų skai­čius 100 ml van­dens, Elek­trė­nų tven­ki­ny­je – 1,1 kar­to, rugp­jū­čio 22 d. Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos eže­re žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų skai­čius 100 ml van­dens vir­ši­jo lei­džia­mas nor­mas 5,2 kar­to, rugp­jū­čio 24 d. Šir­vin­tų r. Šir­vin­tų tven­ki­ny­je – 2,6 kar­to. Rugp­jū­čio 29 d. Tra­kų r. Lu­kos eže­re žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ir žar­ni­nių laz­de­lių ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų skai­čius 100 ml van­dens nor­mas vir­ši­jo 1,1 kar­to ir 1,3 kar­to, o To­to­riš­kių eže­re – 1,3 kar­to ir 1,1 kar­to.

Pa­kar­to­ti­nai at­li­kus ty­ri­mus rugp­jū­čio 24 d. Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos eže­ro mau­dyk­lo­je, van­dens ko­ky­bė ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mus, o in­for­ma­ci­jos dėl nu­sta­ty­tos tar­šos ki­to­se mau­dyk­lo­se ne­gau­ta.

Gau­ta in­for­ma­ci­ja ir apie 147 re­krea­ci­jai skir­tų zo­nų van­dens ko­ky­bę. Di­des­nis, nei lei­džia­ma hi­gie­nos nor­mo­je, žar­ni­nių laz­de­lių ir­/ar žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų skai­čius van­de­ny­je ras­tas prie šių poil­sio zo­nų: rugp­jū­čio 24 Tau­ras­tos tven­ki­ny­je, Šven­to­sios upė­je Jo­na­vos r., rugp­jū­čio 22 d. Šuš­vės upė­je ties Jos­vai­niais, Kė­dai­nių r. Smil­gių tven­ki­ny­je, Ne­vė­žio upė­je ties Nau­ja­mies­čiu, Pa­kruo­jo r., Šve­dės tven­ki­ny­je, Gu­de­lių eže­re, Šiau­lių r., Ba­riū­nų tven­ki­ny­je, Jo­niš­kio r., Tal­šos eže­re ties Sal­du­vės par­ku Šiau­lių mies­te, rugp­jū­čio 22 d., 25 d. Bart­kū­niš­kio kar­je­re, rugp­jū­čio 17 d. Ne­mu­no upė­je ties Jur­bar­ku, rugp­jū­čio 16 d. Pa­ne­vė­žio r., Pe­tra­šiū­nų kar­je­re, Žei­me­lio tven­ki­ny­je.

At­li­kus pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus rugp­jū­čio 22 d. Pe­tra­šiū­nų kar­je­re, rugp­jū­čio 24 d. Tal­šos eže­re ties Sal­du­vės par­ku Šiau­lių mies­te, rugp­jū­čio 25 d. Šuš­vės upė­je ties Jos­vai­niais, rugp­jū­čio 26 d. Šve­dės tven­ki­ny­je ir Gu­de­lių eže­re, nu­sta­ty­ta, kad van­dens ko­ky­bė ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mus. Ki­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se kol kas re­ko­men­duo­ja­ma ne­si­mau­dy­ti.

Vi­suo­me­nė in­for­muo­ja­ma ir su­pa­žin­di­na­ma su in­for­ma­ci­ja apie mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bę per ži­niask­lai­dą, sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Taip pat sten­duo­se prie pa­plū­di­mių tu­ri bū­ti skel­bia­mi nau­jau­si van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tai bei re­ko­men­da­ci­ja ne­si­mau­dy­ti ar drau­di­mas mau­dy­tis, jei nu­sta­ty­ta tar­ša.

In­for­ma­ci­ją apie mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bę kiek­vie­no­je aps­kri­ty­je ra­si­te Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro in­ter­ne­to sve­tai­nės skil­ty­je „Ap­lin­kos svei­ka­ta− Mau­dyk­los“. Ji at­nau­ji­na­ma iš kar­to ga­vus duo­me­nis iš sa­vi­val­dy­bių ir la­bo­ra­to­ri­jų.

Par­en­gė Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro Ap­lin­kos svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Graž­vy­dė Norkienė

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami