Mažeikiai nebeatsigina bebrų

Daiva BARONIENĖ daivabaro@lzinios.lt 2016-02-21 05:45
Daiva BARONIENĖ
daivabaro@lzinios.lt 2016-02-21 05:45
pixabay.com nuotrauka
Ma­žei­kių mies­tą užp­lū­du­sius beb­rus nu­tar­ta gau­dy­ti spe­cia­liais spąs­tais ir pa­si­tel­kus šu­nis. Nuo va­sa­rio 10 iki ba­lan­džio 15 die­nos pa­skelb­tas ka­ras beb­rams. 

Ma­žei­kių mies­to se­niū­nas Ša­rū­nas Ar­mo­nas ap­gai­les­tau­ja, kad į ko­vą su beb­rais sto­ję vie­no me­džio­to­jų bū­re­lio na­riai, nu­ta­rę, kad beb­rai ne­nu­ga­li­mi, nu­ta­rė trauk­tis iš ko­vos lau­ko.

Užt­vin­dė parką

Se­niū­nas Š. Ar­mo­nas LŽ pa­brė­žė, jog ne­be­to­le­ruo­ti beb­rų veik­los ma­žei­kiš­kiai nu­ta­rė pa­ma­tę šių gy­vū­nų nio­ko­ja­mą už ES lė­šas su­tvar­ky­tą mies­to par­ką. „Par­ke nu­tie­sė­me dvi­ra­čių ir pa­si­vaikš­čio­ji­mų ta­kus, pa­sta­tė­me lau­ko tre­ni­ruok­lių, suo­liu­kų, pri­so­di­no­me žel­di­nių, o da­bar ma­to­me, kad beb­rams ėmus „nu­lei­di­nė­ti“ me­džius į Du­bu­pio upe­lį ir Juo­dpel­kio tven­ki­nį mū­sų par­kas ėmė tvin­ti“, – ap­gai­les­ta­vo se­niū­nas. Jis pa­brė­žė, jog vie­no­je ta­ko vie­to­je ne­tgi pra­si­vė­rė že­mė, o ėmus šią vie­tą ty­ri­nė­ti pa­aiš­kė­jo, kad po juo beb­rai su­si­ren­tę sau dau­gia­bu­tį ur­vą.

„Tie beb­rų ur­vai pa­pras­tai bū­na įreng­ti po van­de­niu ir dar­gi įreng­ti taip, kad juo­se sau­sa. Tad pa­si­ta­rus su me­džio­to­jais bu­vo nu­tar­ta nu­leis­ti tven­ki­nio van­de­nį, o į tuos ur­vus įleis­ti šu­nis, kad šie beb­rus su­gau­tų ar bent jau iš­gąs­di­nę iš­vy­tų“, – sa­kė Š. Ar­mo­nas. Ta­čiau, ka­dan­gi nu­leis­ti tven­ki­nio van­de­nį, anot jo, nė­ra taip pa­pras­ta, iš pra­džių me­džio­to­jai ėmė­si beb­rams sta­ty­ti va­di­na­muo­sius se­lek­ty­vi­nius spąs­tus. „Nuo va­sa­rio 10 die­nos į tuos spąs­tus pa­kliu­vo vos du beb­rai. Vie­nas iš tų beb­rų ta­po me­džio­to­jų lai­mi­kiu, o ki­tas pa­bė­go“, – sa­kė se­niū­nas.

Me­džio­to­jai supasavo

Pa­sak se­niū­no, nu­vil­ti ne­sėk­mės me­džio­to­jai par­eiš­kė, kad beb­rų gau­dy­mas rei­ka­lau­ja per­ne­lyg daug kan­try­bės bei ati­ma daug lai­ko, tad nė­ra efek­ty­vus. „Teo­riš­kai bū­tų dar vie­na ga­li­my­bė ko­vo­ti su beb­rais juos šau­dant, bet pra­ktiš­kai jos įgy­ven­din­ti ne­ga­li­ma, nes šau­dy­ti šiuos gy­vū­nus drau­džia ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai“, – tei­gė Š. Ar­mo­nas. „Tie­są sa­kant, ko­va su beb­rais dar tik pra­si­dė­jo. Už šių gy­vū­nų gau­sos re­gu­lia­vi­mą at­sa­kin­gas esu aš. To­dėl drįs­tu pri­si­pa­žin­ti, jog abe­jo­ju, kad mes, žmo­nės, lai­mė­si­me šią ko­vą“, – sa­kė se­niū­nas.

Š. Ar­mo­nas pri­si­pa­ži­no, kad Ma­žei­kius at­akuo­ja ir ra­miai žmo­nėms gy­ven­ti truk­do ne vien beb­rai, bet ir var­nos. „Iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų esa­me ga­vę lei­di­mą me­džiuo­se krau­na­mus var­nų liz­dus ar­dy­ti iki ko­vo 1 die­nos, vė­liau im­tis šių veiks­mų užd­raus­ta. Ta­čiau bė­da to­ji, kad jau bai­gia­si va­sa­ris, o Ma­žei­kiuo­se liz­do ne­su­si­su­ko dar nė vie­na var­na“, – sa­kė se­niū­nas.

Jis pa­brė­žė, kad var­nų kar­ki­mas, der­gi­mas, o ir žmo­nių skun­dai, kad dėl šių pa­ukš­čių ne­tu­ri ra­my­bės, pra­si­de­da ge­ro­kai vė­liau nei bai­gia­si ter­mi­nas, lei­džian­tis ar­dy­ti jų liz­dus. „Ka­dan­gi var­nos – ne vien Ma­žei­kių prob­le­ma, ma­ny­čiau, kad ji tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma vi­sos Lie­tu­vos mas­tu“, – pa­brė­žė se­niū­nas. Jis svars­tė, kad į ko­vą su var­no­mis gal­būt bū­tų ga­li­ma pa­si­telk­ti vie­ną nau­jau­sių žmo­ni­jos iš­ra­di­mų – dro­nus, ku­rių var­nos gal­būt iš­si­gąs­tų ir iš­skris­tų iš mies­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami