Miškininkams nerimą kelia panaudotų padangų kapinynai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-14 16:37
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-14 16:37
LŽ archyvo nuotrauka
Se­no­mis au­to­mo­bi­lių pa­dan­go­mis nu­klo­tų pa­miš­kių bei pa­ke­lių vaiz­dai ba­lan­džio pra­džio­je – se­zo­ni­nio pa­dan­gų kei­ti­mo pa­sek­mė. Tai jau įsi­se­nė­jęs gal­vos skaus­mas miš­ki­nin­kams ir at­lie­kų tvar­ky­to­jams, ban­dan­tiems pe­rauk­lė­ti ne­at­sa­kin­gus gy­ven­to­jus, tarp ku­rių yra ne tik pa­vie­niai au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, bet ir ser­vi­sų dar­buo­to­jai. 

„Kaip ir kas­met, pa­dan­gų kei­ti­mo se­zo­nas ne­ap­siei­na be pa­da­ri­nių. Ap­mau­du, kad gy­ven­to­jai, tu­rė­da­mi vi­sas są­ly­gas pri­sta­ty­ti ati­tar­na­vu­sias au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas į at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, pa­lik­ti pre­ky­bos ar kei­ti­mo vie­to­se be pa­pil­do­mo mo­kes­čio, vis tiek ren­ka­si leng­ves­nį ke­lią ir jas ne­le­ga­liai ša­li­na gam­to­je“, – pa­ste­bi eko­lo­gi­jos vers­lo bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­lie­nė.

Ga­li­mi pa­vo­jaus scenarijai

Na­tū­ra­lio­mis są­ly­go­mis be­veik ne­yran­čios ir at­okes­nė­se vie­to­se san­dė­liuo­ja­mos gu­mi­nės pa­dan­gos il­gai­niui tam­pa di­de­le grės­me, ku­rios pa­da­ri­niai ga­li bū­ti ne­ati­tai­so­mi.

„La­biau­siai ne­ra­mi­na ne pa­vie­nės, daž­niau­siai po dvi ar ke­tu­rias, ran­da­mos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, bet iš­ti­sos jų krū­vos, kai vie­no­je vie­to­je iš­me­ta­ma apie dvi­de­šimt ir dau­giau se­nų pa­dan­gų. To­kiu at­ve­ju pa­grin­di­nis įta­ri­mas kren­ta ant ne­le­ga­liai vei­kian­čių pa­dan­gų par­da­vė­jų ar ser­vi­sų, leng­va ran­ka at­si­kra­tan­čių mo­kes­čių naš­tos“, – sa­kė Vil­niaus miš­kų urė­das Ar­tū­ras Na­nar­ta­vi­čius.

D. Skrups­ke­lie­nės tei­gi­mu, pa­dan­gų iri­mas gam­to­je ga­li už­truk­ti iki ke­lių šim­tų me­tų, o šioms pa­ma­žu dū­lant iš­sis­ki­ria kenks­min­gos me­džia­gos, ku­rios pa­te­ku­sios į van­dens tel­ki­nius ar gi­les­nius že­mės sluoks­nius juos ga­li už­terš­ti.

Taip pat pa­dan­gų su­dė­ty­je yra su­nkių­jų me­ta­lų, ku­rie yra su­per­ka­mi, to­dėl, pa­sak A. Na­nar­ta­vi­čiaus, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai aso­cia­lūs as­me­nys jas tie­siog pa­de­ga. „To­kie gais­rai yra itin pa­vo­jin­gi dėl jų me­tu į ap­lin­ką iš­ski­rian­čių pa­vo­jin­gų me­džia­gų, taip pat ky­la ri­zi­ka, kad lai­ku ne­pas­te­bė­ta ug­nis taps ne­val­do­ma ir iš­plis po vi­są miš­ką“, – ap­gai­les­ta­vo miš­ki­nin­kas.

A.Na­nar­ta­vi­čiaus tei­gi­mu, šva­ri­nant miš­kus nuo­lat bend­ra­dar­biau­ja­ma su pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­mis, at­lie­kų tvar­ky­to­jais, ta­čiau šių at­lie­kų su­rin­ki­mas ir trans­por­ta­vi­mas – pa­pil­do­ma naš­ta, gu­lan­ti ant miš­ki­nin­kų pe­čių.

„Ap­mau­du, kai gy­ven­to­jai ri­zi­kuo­ja gau­ti bau­dą ir ne­pa­si­var­gi­na pa­dan­gų at­vež­ti iki miš­ko, kai tuo tar­pu ga­li jas tie­siog pri­sta­ty­ti į stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, kur šios bus tin­ka­mai su­tvar­ky­tos ir uti­li­zuo­tos“, – tei­gė „E­co­ser­vi­ce“ at­sto­vė.

Se­nas pa­dan­gas rei­kė­tų pri­sta­ty­ti į spe­cia­liai tam skir­tas aikš­te­les, kur gy­ven­to­jai 5 vnt. pa­dan­gų nuo leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­li pri­sta­ty­ti ne­mo­ka­mai, ar­ba au­to­ser­vi­sus, už­sii­man­čius pa­dan­gų pla­ti­ni­mu.

„Vis­gi ten­ka pa­ste­bė­ti, kad gy­ven­to­jai tam­pa są­mo­nin­ges­ni, su­lau­kia­me vis dau­giau skam­bu­čių dėl ne vie­to­je ap­tik­tų pa­dan­gų ar sta­ty­bi­nių at­lie­kų. To­dėl vi­sa­da esa­me pa­si­ren­gę ope­ra­ty­viai rea­guo­ti ir kaip įma­no­ma grei­čiau pa­ša­lin­ti miš­ką ter­šian­čias at­lie­kas“, – ti­ki­no A. Na­nar­ta­vi­čius.

Dėl gu­mi­nių pa­dan­gų pa­tva­ru­mo, net ir pa­si­bai­gus jų eksp­loa­ta­vi­mo lai­ko­tar­piui, gu­mos sa­vy­bės ne­daug kuo pa­kin­ta, to­dėl ga­li bū­ti nau­do­ja­ma kaip ža­lia­va įvai­rioms gu­mi­nėms dan­goms ties­ti, pa­vyz­džiui bė­gi­mo ta­kams ar sta­dio­nams su dirb­ti­ne žo­le. Taip pat pa­dan­gos pa­si­žy­mi di­de­le ener­ge­ti­ne ver­te, ku­ri yra ne­tgi di­des­nė nei ak­mens ang­lių, to­dėl ga­li bū­ti nau­do­ja­ma kaip ver­tin­ga ža­lia­va ku­rui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami