Mokslininkai: arktinėje Europoje žaliavo miškai

naujienos.vu.lt 2016-07-25 20:00
naujienos.vu.lt
2016-07-25 20:00
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Vil­niaus, Hel­sin­kio ir Ou­lu uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai su ko­le­go­mis iš Suo­mi­jos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos tarp­dis­cip­li­ni­nia­me moks­li­nia­me „Na­tu­re“ gru­pės žur­na­le „Scien­ti­fic Re­ports“ pub­li­ka­vo straips­nį „First Phy­si­cal Evi­den­ce for Fo­res­ted En­vi­ron­ment in the Arc­tic du­ring MIS 3“.

Jo au­to­rių at­lik­tas ty­ri­mas lei­džia ra­di­ka­liai per­žiū­rė­ti Šiau­rės Eu­ro­pos pa­leo­geog­ra­fi­ją per pa­sku­ti­nį ma­žą­jį tarp­le­dyn­me­tį, vy­ra­vu­sį prieš 55–25 tūks­tan­čius me­tų.

Dau­gu­ma kli­ma­to po­ky­čių mo­de­lių par­em­ti da­bar­ty­je ar­ba is­to­ri­nė­je pra­ei­ty­je su­rink­tais duo­me­ni­mis, o jų nu­ma­ty­mo į pra­ei­tį (re­tro­dik­ci­jos) ir nu­ma­ty­mo į at­ei­tį (pre­dik­ci­jos) ga­li­my­bės di­džią­ja da­li­mi ri­bo­tos. Di­de­lio mas­to kli­ma­to po­ky­čiai yra nuo­la­ti­nis Že­mės geo­lo­gi­nės pra­ei­ties bruo­žas. To­dėl geo­lo­gi­niai in­di­ka­to­riai lai­ko­mi ypač ver­tin­gu in­for­ma­ci­jos šal­ti­niu plė­to­jant su­dė­tin­gus kli­ma­ti­nius mo­de­lius, skir­tus at­ei­čiai prog­no­zuo­ti. Ypač di­de­lę reikš­mę tu­ri duo­me­nys iš su­nkiai prie­ina­mų vie­tų ar­ba vie­to­vių, ku­rio­se ne­leng­vai iš­lie­ka kli­ma­to pa­leoe­ko­lo­gi­nius in­di­ka­to­rius sau­gan­čios nuo­sė­dos. Šių duo­me­nų ty­ri­mą at­li­ko ap­ta­ria­mo straips­nio au­to­riai. Jie pa­tei­kia Šiau­rės Lap­lan­di­jos dur­pė­se iš­si­sau­go­ju­sios ma­žo­jo tarp­le­dyn­me­čio au­ga­li­jos pa­leo­bo­ta­ni­nę ir sta­tis­ti­nę ana­li­zę.

Moks­li­nin­kus nu­ste­bi­no šių se­no­vi­nių dur­pių iš­li­ki­mas pa­čia­me ap­le­dė­ji­mo cen­tre, nuo ku­rio le­dy­nai pra­dė­da­vo slink­ti į pie­tus. Tik la­bai ne­įp­ras­tos są­ly­gos (šal­tas ir sau­sas le­dy­no pa­das) lei­do iš­lik­ti šiam uni­ka­liam sluoks­ne­liui. Ja­me ty­rė­jai su­ra­do pu­šų ir ber­žų sėk­lų. Jos įro­do tuo­me­ti­nių Ark­ties miš­kų bu­vi­mą. Tai pa­tvir­ti­na ir tit­nag­dumb­lių rū­ši­nės su­dė­ties duo­me­nys, ku­rie ro­do gau­sios iš­tir­pu­sios or­ga­ni­kos bu­vi­mą tuo­me­ti­nia­me tven­ki­ny­je, ku­ris ga­lė­jo at­si­ras­ti tik esant veš­liems miš­kams. Tai reiš­kia, kad prieš 30–50 tūks­tan­čių me­tų, dar ne­iš­tir­pus le­dy­nams, Šiau­rės Eu­ro­po­je bu­vo šil­čiau nei da­bar. Nors pu­šų ir ber­žų žie­da­dul­kių čia bu­vo ap­tin­ka­ma ir anks­čiau, moks­li­nin­kai ma­ny­da­vo, kad jas at­pū­tė vė­jas. Tai­gi ar­ti­miau­siu me­tu rei­kės per­žiū­rė­ti vi­sos Šiau­rės Eu­ro­pos pa­leo­geog­ra­fi­ją ir, re­mian­tis nau­jais duo­me­ni­mis, pa­to­bu­lin­ti kli­ma­ti­nius mo­de­lius.

Ty­ri­mo au­to­riai – Pert­ti Sa­ra­la iš Suo­mi­jos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos, Min­na Väli­ran­ta iš Hel­sin­kio uni­ver­si­te­to, Tii­na Es­ko­la iš Ou­lu uni­ver­si­te­to ir moks­lo dar­buo­to­ja Gied­rė Vai­ku­tie­nė iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to Geo­lo­gi­jos ir mi­ne­ra­lo­gi­jos ka­ted­ros.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami