Neetatiniai gamtos saugotojai privilegijų neturi

Daiva BARONIENĖ daivabaro@lzinios.lt 2016-02-26 06:00
Daiva BARONIENĖ
daivabaro@lzinios.lt 2016-02-26 06:00
Pernai Lietuvoje buvo turėjo 669 neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. www.am.lt nuotrauka
Vi­so­je Lie­tu­vo­je ren­ka­mi žmo­nės, no­rin­tys tap­ti ne­at­ly­gin­ti­nai dir­ban­čiais ne­eta­ti­niais ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riais.

Pa­ne­vė­žio ir Klai­pė­dos re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tuo­se (RAAD) ne­eta­ti­niai ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai jau iš­rink­ti, Ute­nos re­gio­ne bus ren­ka­mi šian­dien, o ki­tur – ar­ti­miau­siu me­tu.

Dau­gė­ja ins­pek­to­rių moterų

Pa­ne­vė­žio RAAD, ku­ria­me ką tik vy­ko ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių kon­kur­sas, šie­met ke­tu­riems re­gio­no gy­ven­to­jams įteik­ti nau­ji ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mai, o net 49 žmo­nėms jie pra­tęs­ti. „Mū­sų re­gio­ne dau­gė­ja mo­te­rų, sie­kian­čių tap­ti sa­va­no­rė­mis ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rė­mis“, – tei­gė Pa­ne­vė­žio RAAD Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Alf­re­das Brei­vė. Jis sa­kė, kad ak­ty­viau­sie­ji sa­va­no­riai pa­pras­tai ap­do­va­no­ja­mi Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos do­va­no­mis, gar­bės raš­tais. „Jo­kių ki­to­kių pri­vi­le­gi­jų sa­va­no­riai ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ne­gau­na“, – pri­dū­rė A. Brei­vė.

Pa­ne­vė­žio RAAD di­rek­to­rius Val­de­ma­ras Jakš­tas LŽ tvir­ti­no, jog sa­va­no­riai ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai eta­ti­niams gam­to­sau­gi­nin­kams tal­ki­na se­no­kai, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu šių sa­va­no­rių pa­ieš­ka ypač ak­ty­vi. Jis ak­cen­ta­vo, kad iš ne­eta­ti­nių gam­tos ser­gė­to­jų ne­rei­ka­lau­ja­ma bū­ti­nai da­ly­vau­ti rei­duo­se ar ki­to­se spe­cia­lio­se ope­ra­ci­jo­se. „Pa­dė­ti gam­tai ga­li­ma ir pra­ne­šant apie jos ken­kė­jus ar­ba juos pers­pė­jant“, – sa­kė V. Jakš­tas.

Tie­sa, kar­tais ieš­kant pa­žei­dė­jų, sa­va­no­riai da­ly­vau­ja rei­duo­se tam, kad nu­kreip­tų dė­me­sį nuo pa­čių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų. „Pa­vyz­džiui, šie­met, su­ži­no­ję, kad upė­je ne­leis­ti­nai gau­do­mos žu­vys, bra­ko­nie­rių link iš pra­džių nu­siun­tė­me sa­va­no­rį ap­lin­kos ins­pek­to­rių, o vė­liau pri­sis­ta­tė­me ir pa­tys“, – pa­sa­ko­jo A. Brei­vė. Jis ne­abe­jo­jo, kad pa­ma­tę uni­for­muo­tus gam­to­sau­gi­nin­kus bra­ko­nie­riai bū­tų pa­bė­gę, bet tą­kart juos su­lai­ky­ti pa­dė­jo jų dė­me­sį nu­krei­pęs sa­va­no­ris.

Vie­nas iš 49 Pa­ne­vė­žio re­gio­no gy­ven­to­jų, ku­riems pra­tęs­ti ne­eta­ti­nio ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mai, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Nau­ja­mies­čio Šv. Ma­to baž­ny­čios ad­mi­nis­tra­to­rius ku­ni­gas Rai­mon­das Kaz­laus­kas LŽ tei­gė, kad ir tu­rė­da­mas to­kį pa­žy­mė­ji­mą ne­si­jau­čia esan­tis ins­pek­to­rius, vien gam­tos my­lė­to­jas. „Pats tau­so­ju gam­tą ir ra­gi­nu tai da­ry­ti ki­tus, juos švies­da­mas“, – ti­ki­no dva­si­nin­kas. O tiems, kas jo žo­džių nuo­lat klau­so, sa­kė pa­brė­žian­tis, ko­kia mums svar­bi ap­lin­ka. „Ne­ga­li­me gy­ven­ti nuo­sta­ta „po ma­nęs – nors ir tva­nas“, be to, bet ku­ris iš mū­sų dėl už­terš­tos ap­lin­kos ga­li, pa­vyz­džiui, su­sirg­ti vė­žiu“, – aiš­ki­no ku­ni­gas.

At­si­ran­da piktnaudžiautojų

Klai­pė­dos re­gio­ne ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mai šie­met pra­tęs­ti 114 as­me­nų, dar 20 žmo­nių ins­pek­to­riais ta­po pir­mą kar­tą. „Sa­va­no­riais ins­pek­to­riais tam­pa vis jau­nes­ni ir vis la­biau iš­si­la­vi­nę žmo­nės“, – LŽ tvir­ti­no Klai­pė­dos RAAD Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Vi­ta­lis Ma­ro­zas. Jis ap­gai­les­ta­vo, jog tam, kad tap­tum sa­va­no­riu gam­to­sau­gi­nin­ku, ne­be­rei­kia pri­sta­ty­ti re­ko­men­da­ci­jų. Juk to­kiu at­ve­ju nie­kas ne­lai­duo­ja ir ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės už ne­eta­ti­nius ins­pek­to­rius, nors pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai į jų gre­tas pa­ten­ka at­si­tik­ti­nių žmo­nių, ku­riuos vė­liau ten­ka ša­lin­ti.

„Bū­ta at­ve­jų, kai tu­rin­tie­ji ne­eta­ti­nio ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mus pikt­nau­džia­vo sa­vo pa­dė­ti­mi“, – tei­gė V. Ma­ro­zas. Jis pri­si­mi­nė at­ve­jį, kai du ins­pek­to­riai ban­dė truk­dy­ti me­džiok­lei. „Me­džio­to­jai el­gė­si pa­gal tai­syk­les, ta­čiau ins­pek­to­riams ne­pa­ti­ko, kad šau­do­ma ne­to­li gy­ve­na­mų­jų na­mų“, – sa­kė vir­ši­nin­kas. Jis pa­brė­žė, kad pa­ti­kri­nus fak­tus šiems ne­eta­ti­niams ins­pek­to­riams te­ko at­sis­vei­kin­ti su pa­žy­mė­ji­mu.

Šian­dien Ute­nos RAAD ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių kon­kur­se pa­no­ro da­ly­vau­ti sep­ty­ni žmo­nės. Pa­sak šio re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tės Re­na­tos Vi­jei­kie­nės, iš pre­ten­den­tų tap­ti ne­eta­ti­niais ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais 50 klau­si­mų tes­tą lai­kys pen­ki žmo­nės, ki­ti du pre­ten­den­tai yra sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai.

Kas­met tu­ri atsiskaityti

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, 2015-ai­siais Lie­tu­vo­je bu­vo iš­duo­ti 669 ne­eta­ti­nio ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mai. Kiek šios sri­ties sa­va­no­rių tu­rė­si­me šie­met, pa­aiš­kės pa­si­bai­gus at­ran­kai. Gam­tos sau­go­to­jais ga­li tap­ti pil­na­me­tys­tės su­lau­kę ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos pi­lie­čiai, pa­tei­kę mo­ty­vuo­tą pra­šy­mą, iš­lai­kę spe­cia­lius eg­za­mi­nus bei iš­klau­sę mo­ky­mus. Eg­za­mi­nų ne­rei­kia lai­ky­ti no­rą ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riais tap­ti par­eiš­ku­siems sta­tu­ti­niams par­ei­gū­nams. Su ne­eta­ti­niais ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riais dir­ban­tys ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai ap­gai­les­tau­ja, jog ne­bep­ra­šo­ma, kad bū­si­mie­ji sa­va­no­riai gam­tos ser­gė­to­jai pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jas.

Kiek­vie­nas ne­eta­ti­nis gam­tos ser­gė­to­jas me­tų pa­bai­go­je tu­ri in­for­muo­ti apie sa­vo in­dė­lį sau­gant gam­tą, ir tik įver­ti­nus kon­kre­čius jo nu­veik­tus dar­bus, pra­tę­sia­mas ne­eta­ti­nio ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami