Nelieka grybavimo taisyklių

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-07-30 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-07-30 06:00
Šiemet miškai džiugina grybautojus. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si nai­kin­ti iki šiol ga­lio­ju­sias gry­ba­vi­mo tai­syk­les. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad gry­bau­ti bus ga­li­ma vi­siš­kai be jo­kių tai­syk­lių.

Nuo rugp­jū­čio pra­džios jau ne­liks drau­di­mo rink­ti ir par­duo­ti ba­ra­vy­kus, ku­rių ke­pu­rė­lės skers­muo ma­žes­nis nei 1,5 cm, ir vo­ve­rai­tes, ku­rių ke­pu­rė­lės skers­muo ma­žes­nis nei 1 cm. Toks ap­ri­bo­ji­mas bu­vo įra­šy­tas į anks­čiau ga­lio­ju­sias gry­ba­vi­mo tai­syk­les.

Ma­si­nio gry­ba­vi­mo nėra

Pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Kris­ti­nos Klo­vai­tės, kon­tro­liuo­ti vi­sų gry­bau­to­jų vis tiek ne­bu­vo ga­li­my­bių. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai lin­kę pa­si­ti­kė­ti žmo­nių są­mo­nin­gu­mu. „Na, kas ga­li rink­ti ada­tos gal­vu­tės dy­džio gry­bus? To­kie bū­na dar po sa­ma­no­mis, o jų dras­ky­ti, kil­no­ti ne­lei­džia­ma – tai įra­šy­ta į lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­les, ku­rios te­be­lie­ka ga­lio­ti“, – sa­kė ji. Pa­sta­ro­sios tai­syk­lės drau­džia gry­bau­ti re­zer­va­tuo­se ir ki­tuo­se miš­kuo­se, kur lan­ky­ma­sis bū­na lai­ki­nai užd­raus­tas.

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, il­ga­me­čiai ty­ri­mai par­odė, kad ma­žų gry­bų rin­ki­mas ne­ken­kia gry­bi­jai, ne­ma­ži­na gry­bų gau­sos. Svar­bu ne­ar­dy­ti sa­ma­nų pa­klo­tės. Iš­dras­kius sa­ma­nas gry­bi­jos iš­džiū­va ir il­gai ne­at­si­gau­na.

Kiekvienas grybas savaip užsimaskavęs.

Prieš­rin­ki­mi­nis re­ve­ran­sas?

Pa­sak Dzū­ki­jos gam­ti­nin­ko Min­dau­go La­pe­lės, anks­tes­nis drau­di­mas bu­vo pri­im­tas ta­da, kai į miš­kus plū­do eko­no­mi­niai gry­bau­to­jai. Da­bar, kri­tus gry­bų su­pir­ki­mo kai­noms, jų žy­miai su­ma­žė­jo, tad drau­di­mas ir­gi ta­po ne­rei­ka­lin­gas, lyg ir per­tek­li­nis. Sau gry­bus ren­kan­tis žmo­gus ti­krai ne­si­var­gins ir ne­ran­kios mi­kros­ko­pi­nių vo­ve­rai­čių.

Kai ku­rių gam­to­sau­gi­nin­kų ma­ny­mu, anks­čiau ga­lio­ju­sios gry­ba­vi­mo tai­syk­lės bu­vo pri­im­tos lyg ir be rei­ka­lo (nes vis tiek ne­bu­vo ga­li­my­bių kon­tro­liuo­ti vi­sų gry­bau­to­jų), to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad toks bep­ras­mis drau­di­mas nai­ki­na­mas. O ka­dan­gi nai­ki­na­mas ar­tė­jant rin­ki­mams, per­ša­si min­tis, jog ti­ki­ma­si, kad vie­nas ki­tas gry­bau­to­jas pa­bal­suos už tuos, kas ne­drau­džia lais­viau gry­bau­ti.

Lie­ka ga­lio­ti ki­tos taisyklės

Ta­čiau gry­bau­to­jai ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti, kad yra dar sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų są­ra­šas. Ja­me – 112 rū­šių gry­bų, ku­rių ne­ga­li­ma rink­ti. Ta­čiau jų yra tiek ma­žai, taip re­tai kur, kad, pa­sak gam­ti­nin­kų, ne­rei­kė­tų bai­min­tis, jog iš ne­ži­no­ji­mo pri­si­rink­si­me. O ge­riau­sia – rink­ti tik jau ži­no­mus gry­bus.

Ne­da­ran­tys ža­los miš­kui, ne­dras­kan­tys sa­ma­nų gry­bau­to­jai ga­li sker­sai iš­il­gai miš­ko rink­ti gė­ry­bes – ir vals­ty­bi­niuo­se, ir pri­va­čiuo­se miš­kuo­se. Ta­čiau va­ži­nė­ti trans­por­to prie­mo­nė­mis po miš­ką lei­džia­ma tik ke­liais. Jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių ant sa­ma­nų, ker­pių, uo­gie­no­jų.

Daž­nas gry­bau­to­jas miš­ke vi­siš­ką lais­vę su­tei­kia ir sa­vo šu­niui. Ta­čiau lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lės drau­džia miš­ke be ants­nu­kio pa­leis­ti au­gin­ti­nį. Ants­nu­kis ne­bū­ti­nas, kai jis ve­da­mas už pa­va­dė­lio. Terš­ti ir šiukš­lin­ti miš­ke yra drau­džia­ma. Taip be­siel­gian­tys ga­li bū­ti nu­baus­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Na, taip  78.63.191.35 2016-08-03 13:59:30
teršti nereikėtų net ir miške. Ir šuniokui. Bet apie grybus. Žinau apie 100 rūšių valgomų grybų: po keletą rūšių baravykų (tikrinis, beržyninis, bronzinis, pušyninis ir kt), keletą atmainų raudonikių (tikrinis, juosvažvynis, ąžuolinis, kįslusis, skroblinis...). Ąžuolinius raudonikius palaiko lepšiukais, nes jų kepurėlės tamsiai rudos, o kotas pamėlynuoja. Kartą 25 kv. m. plote radau apie 40 nykščio dydžio ąžuolinių raudonikėlių. Ypač įdomus juosvasis raudonikis. Jo galvutė - juoda. Žinau vietą, kur miške kaskart randu 2-3 šiuos retus grybus. Esu gimęs tarpukaryje, bet grybaudamas suvaikštau apie 20 km. Juozas P.
0 0  Netinkamas komentaras
Vilmantas - dėl pirmo komentaro  78.63.191.35 2016-08-03 13:41:03
Asmenybė, atrodo, itališka, raštas - prancūziškas, o kažin ar dvasia lietuviška? Kas ponui mieliau - Italija, Prancūzija, ar mūsų gimtinė Lietuva? Lenkai sako: co da moja kamuzelka!
0 0  Netinkamas komentaras
Francesco Sinibaldi  79.45.134.186 2016-07-30 15:03:38
L'eau des mystères. Comme un souffle de lumière qui décrit la chanson j'écoute, dans la mer, la fraîche harmonie et une rime silencieuse. Francesco Sinibaldi
0 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami