Pasirašytoje rezoliucijoje ragina atsisakyti cheminio ežerų valymo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-21 09:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-21 09:55
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Kaip pa­dė­ti van­dens tel­ki­niams“ su­si­lau­kė griež­tos ša­lies van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo spe­cia­lis­tų reak­ci­jos. Po kon­fe­ren­ci­jos aka­de­mi­kai, vers­lo ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai griež­tai pa­smer­kė mi­nis­te­ri­jos rek­la­muo­ja­mą che­mi­nio eže­rų va­ly­mo tech­no­lo­gi­ją.

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai, tarp ku­rių Alek­sand­ro Stul­gins­kio, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai, Lie­tu­vos že­mėt­var­kos ir hid­ro­tech­ni­kos in­ži­nie­rių są­jun­gos, Lie­tu­vos me­lio­ra­ci­jos įmo­nių aso­cia­ci­jos at­sto­vai, di­džiau­sių sek­to­riaus vers­lo įmo­nių va­do­vai, pa­si­ra­šy­to­je re­zo­liu­ci­jo­je mi­nis­te­ri­jos va­do­vus ra­gi­na at­si­sa­ky­ti to­kios tech­no­lo­gi­jos Lie­tu­vos eže­ruo­se bei ki­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Da­lis kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių jau kon­fe­ren­ci­jos me­tu kė­lė klau­si­mus ir reiš­kė griež­tą ne­pri­ta­ri­mą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pro­te­guo­ja­mai che­mi­nio eže­rų va­ly­mo tech­no­lo­gi­jai. Pa­sak pro­fe­so­riaus Leo­no Kat­ke­vi­čiaus, mi­nis­te­ri­jos per­ša­mas che­mi­nių me­džia­gų py­li­mas į eže­rus yra ne­leis­ti­nas, tuo tar­pu es­mi­nę nau­dą eže­rų tvar­ky­mui ga­li ga­ran­tuo­ti tik Lie­tu­vo­je lai­ko pa­ti­krin­tas bū­das – me­cha­ni­nis dumb­lo pa­ša­li­ni­mas.

Lie­tu­va me­cha­ni­nio eže­rų dumb­lo tvar­ky­mo tech­no­lo­gi­ją tai­ko jau be­veik pus­šim­tį me­tų, pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais pa­si­kei­tė tai­ko­mos tech­no­lo­gi­jos, su­si­bū­rė vi­siš­kai nau­ja pro­fe­sio­na­lų bend­ruo­me­nė, to­dėl klai­dos, ku­rių pa­si­tai­ky­da­vo anks­čiau, šiuo me­tu jau itin re­tos.

Vien per 2007–2013 me­tų ES fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pį iš­va­ly­ta apie 100 van­dens tel­ki­nių.

Kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo iš­kel­tas ir klau­si­mas dėl che­mi­nių prie­mo­nių po­vei­kio il­ga­lai­kiš­ku­mo bei kai­nos. Šve­dų moks­li­nin­kų ver­ti­ni­mu, vie­nam plo­to vie­ne­tui iš­va­ly­ti che­mi­nės prie­mo­nėms yra 4–5 pi­ges­nės, nei tra­di­ci­nis dumb­lo pa­ša­li­ni­mas. Ta­čiau tuo pat me­tu moks­li­niai ty­ri­mai pri­pa­žįs­ta, jog che­mi­nės prie­mo­nės yra trum­pa­lai­kės, ge­riau­siu at­ve­ju duo­dan­čios nau­dą vos 10–15 me­tų, po ku­rių pro­ce­dū­rą vėl rei­kia kar­to­ti. Dėl Lie­tu­vos eže­rų van­dens apy­kai­tos cik­lo (kai ku­riuo­se eže­ruo­se van­duo pa­si­kei­čia per 1 me­tus) fos­fo­ro su­ri­ši­mo efek­ty­vu­mas ke­lia rim­tų abe­jo­nių, net ne­ver­ti­nant ne­igia­mo ša­lu­ti­nio po­vei­kio gam­tai. Tuo me­tu me­cha­ni­nis eže­rų dumb­lo va­ly­mas van­dens tel­ki­nius pa­ge­ri­na dau­giau nei 500 me­tų. To­dėl che­mi­nės eže­rų va­ly­mo prie­mo­nės pa­gal kai­ną jau po ke­lių de­šimt­me­čių vir­šys me­cha­ni­nio tvar­ky­mo kai­ną.

Šiuo me­tu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra vie­šam svars­ty­mui pa­tei­ku­si Van­de­nų plė­tros prog­ra­mos pro­jek­tą, ku­ria­me siū­lo at­si­sa­ky­ti me­cha­ni­nio van­dens tel­ki­nių va­ly­mo pa­ša­li­nant dumb­lą, o vi­sas pa­sku­ti­nio ES fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio lė­šas skir­ti che­mi­nių pre­pa­ra­tų py­li­mui į eže­rus, ma­kro­fi­tų (švend­rių, ki­tų pa­kran­tės au­ga­lų) ša­li­ni­mui ir įžu­vi­ni­mui – t.y. prie­mo­nėms, ku­rios tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mos tik kaip pa­pil­do­mos, eksp­loa­ta­ci­nės, o ne iš es­mės pa­kei­čian­čios van­dens tel­ki­nių būk­lę.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rimvydas  78.60.231.35 2016-07-24 10:43:36
Gaila, bet už "gilios mokslinės diskusijos" slypi gan atviros ir itin seklios pinigų dalybos. Viena pusė atstovauja firmoms, turinčioms mechaninio valymo įrangą, o kita - cheminiu valymu galinčioms užsiimti įmonėms. Blogiausia, kad ir vieni, ir kiti siekia tik pelno. Apie tai, kad įsikišus į natūralų gamtinį ciklą suardoma ežerų savireguliacijos sistema - nutylima. Nes bet kuriuo atveju, pradėjus dirbtinį natūralaus ežero valymą, vėliau tai teks daryti reguliariai. Todėl valymas taikytinas tik kaip itin išskirtiniais atvejais tinkama priemonė.O daugumą siūlomų valyti ežerų galima būtų aptvarkyti ir paprasčiau: prižiūrint pakrantes, pakoreguojant žuvų rūšių proporcijas. Gaila, et apie tai nešnekama (gal nutylima specialiai?).
0 0  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami