Paskelbti nauji gamtos paveldo objektai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-24 16:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-24 16:00
Pagramančio atodanga. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuotraukos
Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba (VSTT) prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tiks­li­no Vals­ty­bės sau­go­mų gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą ir įtrau­kė nau­jus 78 geo­lo­gi­nius, hid­ro­geo­lo­gi­nius ir bo­ta­ni­nius ob­jek­tus. Jie iš­si­si­ki­ria sa­vo dy­džiu, am­žiu­mi ar uni­ka­lu­mu.

Iš­skir­ti­nių dy­džių rie­du­liai, uo­los, smeg­duo­bės ir olos, at­odan­gos, fo­si­li­jų ir mi­ne­ra­lų ra­da­vie­tės pri­ski­ria­mos geo­lo­gi­nių gam­tos pa­vel­do ob­jek­tu gru­pei. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė nau­jus vals­ty­bės sau­go­mus geo­lo­gi­nius gam­tos pa­vel­do ob­jek­tus – Ak­me­nės Di­dį­jį ak­me­nį, An­ge­lo ak­me­nį, An­tak­me­nės kong­lo­me­ra­tą, Bro­lių ak­me­nį, Bu­lė­nų I ak­me­nį, Bu­lė­nų II ak­me­nį, Di­dį­jį Jo­ham­po­lio ak­me­nį, Du­ru­pio ak­me­nį, Ge­nių at­odan­gą, Kal­niš­kės ak­me­nį, Kir­šo­nių ak­me­nį, Klai­šių ak­me­nį, Kurk­lių ak­me­nį, Li­nar­tų ak­me­nį, Mei­ro­niš­kių ak­me­nis (2), Muo­riš­kių at­odan­gą, Nor­mai­nių ak­me­nį, Pa­gra­man­čio at­odan­gą, Šer­nų ak­me­nį, Tryš­kių ak­me­nį, Va­sak­nų ak­me­nį.

No­rė­tu­me iš­skir­ti An­tak­me­nės kong­lo­me­ra­tą (aukš­tis 4,30 m, il­gis 5,85 m, plo­tis 3 m) – uo­lą, esan­čią Ig­na­li­nos ra­jo­ne, An­tak­me­nės kai­me. Šis kong­lo­me­ra­tas dar va­di­na­mas Au­kų ak­me­niu, nes pa­sak mi­to, čia mū­sų pro­tė­viai ne­šda­vo au­kas pa­go­nių die­vams. To­dėl ak­muo lai­ko­mas vie­nu se­niau­sių pa­go­ny­bės pa­mink­lų Lie­tu­vo­je.

Dabuleviciu maumedis.

Uni­ka­laus de­bi­to ir ypa­tin­gų sa­vy­bių šal­ti­niai, vers­mės pri­klau­so hid­ro­geo­lo­gi­niams gam­tos pa­vel­do ob­jek­tams. Šiais me­tais Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė šiuos nau­jus vals­ty­bės sau­go­mus hid­ro­geo­lo­gi­nius ob­jek­tus: Knyg­ne­šių šal­ti­nį, Li­kė­nų šal­ti­nį, Rik­li­kų šal­ti­nį, Sa­lo­mė­jos šal­ti­nį, Ski­ru­čių šal­ti­nį, Šal­ti­nį Lau­mės Pė­da. Vie­nas įdo­mes­nių – Sa­lo­mė­jos šal­ti­nis, esan­tis Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke. Ma­žos mi­ne­ra­li­za­ci­jos vers­mės van­duo įsi­lie­ja į Smar­do­nės upe­lį. Šal­ti­nis pa­va­din­tas šio kraš­to gel­mių ty­rė­jos, geo­lo­gės Sa­lo­mė­jos Bu­ce­vi­čiū­tės at­mi­ni­mui. Ša­lia šal­ti­nio įreng­tas pė­čių­jų til­te­lis ir hid­ro­lo­gi­nių ma­ta­vi­mų pos­tas. Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja su­tvar­kė šio šal­ti­nio ap­lin­ką.

Antakmenės konglomeratas.

Gudlaukio ąžuolas.

Iš­skir­ti­nio am­žiaus, mat­me­nų, for­mų, dend­ro­lo­gi­niu bei es­te­ti­niu po­žiū­riu ver­tin­gi me­džiai, krū­mai, sau­go­mų au­ga­lų ir gry­bų rū­šių au­ga­vie­tės, uni­ka­lios ir nyks­tan­čios au­ga­lų bend­ri­jos, dend­ro­lo­gi­niai rin­ki­niai bei dend­ro­lo­gi­nę ver­tę tu­rin­tys par­kai ir skve­rai pri­klau­so bo­ta­ni­nių pa­vel­do ob­jek­tų gru­pei. Į Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų vals­ty­bės ka­das­trą šie­met įtrau­kė šiuos nau­jus bo­ta­ni­nius ob­jek­tus: Al­kū­nų pu­šį, Ąžuo­lus Dvy­nius, Bark­lai­nių dva­ro eg­lę, Bark­lai­nių dva­ro lie­pų alė­ją, Ber­nar­do Braz­džio­nio ąžuo­lą, Bė­čiū­nų ąžuo­lą, Bliū­da­ši­lio eg­lę, Bra­ze­lių kriau­šę, Bu­čių ąžuo­lą, Dab­ra­vo­lės dau­gia­ka­mie­nę lie­pą, Da­bu­le­vi­čių mau­me­dį, Dau­gu­vie­čių mau­me­dį, Dau­jė­nų baž­ny­čios šven­to­riaus lie­pą, Dauk­šai­čių ąžuo­lą, Di­dį­jį Pa­du­by­sio miš­ko ąžuo­lą, Dir­vo­nų kaš­to­ną, Du­bu­rių ąžuo­lą, Ge­nių ąžuo­lą, Gud­lau­kio ąžuo­lą, Im­bra­do ąžuo­lą, Ja­šins­ko lie­pą, Jur­gio Bie­li­nio ąžuo­lą, Ken­gių lie­pą, Kra­kių ąžuo­lą, Lai­kro­di­nės ąžuo­lą, Lais­vu­čių lie­pą, Lau­mių miš­ko ke­tur­ka­mie­nę eg­lę, Len­kai­čių I ąžuo­lą, Len­kai­čių II ąžuo­lą, Len­kai­čių III ąžuo­lą, Len­kai­čių IV ąžuo­lą, Liš­kia­vos lie­pą, Miš­ki­nių ąžuo­lą, My­ko­lo Ogins­kio lie­pą, Mon­tri­mų ąžuo­lą, Mu­ku­lių II ąžuo­lą, Mu­ku­lių III ąžuo­lą, Mu­ku­lių IV ąžuo­lą, Mu­ku­lių tuo­pą, Nau­ja­mies­čio ąžuo­lą, Pa­eže­rių dva­ro ąžuo­lą, Pa­jieš­me­nių par­ko ąžuo­lą, Pa­nū­džių mau­me­dį, Pa­par­čių juo­dalks­nį, Pa­ži­bų lie­pų alė­ją, Plun­gės dva­ro par­ko aukš­tą­jį ąžuo­lą, Pum­pu­rų ąžuo­lą, Ru­dai­čių ąžuo­lą, San­ta­kos gluos­nį, Ska­bo­rų I ąžuo­lą, Ska­bo­rų II ąžuo­lą, Stir­biš­kės ąžuo­lą, Ši­lo miš­ko ąžuo­lą, Ter­vy­džių kai­mo dend­ro­lo­gi­nį rin­ki­nį, Vep­rių ąžuo­lą, Vė­ža­lau­kio ąžuo­lą, Ža­ga­rės šer­mukš­nį, Žu­diš­kių ąžuo­lą, Žu­kų ąžuo­lą.

Salomėjos šaltinis.

Vie­nas įspū­din­giau­sių bo­ta­ni­nių ob­jek­tų – Da­bu­le­vi­čių mau­me­dis, ku­rio ka­mie­no apim­tis sie­kia 2,20 m, aukš­tis – 14 me­trų. Šis mau­me­dis au­ga Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Dau­gė­lai­čių kai­me. Jis iš­sis­ki­ria ma­sy­viais iš­si­ša­ko­ji­mai, įspū­din­go­mis ver­ti­ka­lio­mis ir ho­ri­zon­ta­lio­mis ša­ke­lių gi­jo­mis.

Kai ku­rie gam­tos pa­vel­do ob­jek­tai bu­vo iš­brauk­ti iš Vals­ty­bės sau­go­mų gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šo, nes jie pa­pras­čiau­siai su­ny­ko (iš­vir­to). Tai dre­vė­to­sios pu­šys Čep­ke­lių re­zer­va­te, Kre­tuo­nių pir­ma­sis ąžuo­las, Špo­kų vinkš­na, Vei­sie­jų dva­ro par­ko alks­nis ir ki­ti.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų vals­ty­bės ka­das­tro, ku­rį tvar­ko VSTT Pla­na­vi­mo ir ka­das­tro sky­rius, duo­me­nis 2016 m. va­sa­rio mėn. 12 d. Lie­tu­vo­je bu­vo 642 vals­ty­bės sau­go­mi gam­tos pa­vel­do ob­jek­tai (157 iš jų pa­skelb­ti gam­tos pa­mink­lais) ir 228 sa­vi­val­dy­bių sau­go­mi gam­tos pa­vel­do ob­jek­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami