Paukščiai neša ne tik laimę, bet ir ligas

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-28 06:00

red@lzinios.lt 2016-05-28 06:00
Jei balkone ar pastogėje paukštis pradėjo sukti lizdą, reikia imtis atbaidymo priemonių. standard.co.uk nuotrauka
Or­ni­to­fo­bi­ja reiš­kia pa­ukš­čių bai­mę, kai iš­vy­dę spar­nuo­tuo­sius žmo­nės ima jaus­ti ne­ri­mą, jog spar­nuo­čiai pra­dės pul­ti. Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tų „De­zin­fa“ bio­lo­gas Liu­tau­ras Gri­ga­liū­nas aiš­ki­na, kad di­des­nę ža­lą pa­ukš­čiai ke­lia per­neš­da­mi žmo­gui pa­vo­jin­gas li­gas.

„Jei yra kiau­ši­nių ar iš­si­ri­tu­sių ma­žy­lių, pa­vyz­džiui, ki­rai ga­li pul­ti kaip „krin­tan­čios bom­bos“ bet ką, kas ar­tin­sis prie jų liz­dų, ta­čiau di­des­nė prob­le­ma – li­gos, ku­rio­mis ga­li­ma už­si­krės­ti nuo pa­ukš­čių: or­ni­to­zė, pa­ukš­čių tu­ber­ku­lio­zė, his­top­laz­mo­zė ir kt.“, – tei­gia eks­per­tas.

Kaip plinta

Or­ni­to­ze už­si­krė­tę žmo­nės ken­čia dėl su­tri­ku­sių kvė­pa­vi­mo ta­kų. Šią li­gą daž­niau­siai per­ne­ša ba­lan­džiai. Or­ni­to­ze ga­li­ma už­si­krės­ti va­lant pa­ukš­čių iš­ma­tas, plunks­nas, bū­nant ap­lin­ko­je, kur gau­su ba­lan­džių.

Ki­ta pa­vo­jin­ga li­ga – pa­ukš­čių tu­ber­ku­lio­zė. Už­si­krė­tus pa­žei­džia­ma oda ir glei­vi­nės, jo­se su­si­da­ro maz­ge­liai. Pa­ukš­čių tu­ber­ku­lio­zės su­kė­lė­jai vys­to­si pa­ukš­čių iš­ma­to­se, ku­rių ne­re­tai gau­su vie­šo­se vie­to­se.

Vie­to­se, ku­rio­se su­si­kau­pu­sios pa­ukš­čių iš­ma­tos, vys­to­si gry­be­lis, ku­rie su­ke­lia ki­tą in­fek­ci­nę li­gą – his­top­laz­mo­zę.

Prob­le­ma – kenkėjai

Gy­ven­to­jai, ku­rių bal­ko­nuo­se, pa­sto­gė­se pa­ukš­čiai su­si­su­ka liz­dus, daž­nai ken­čia nuo kai­lia­va­ba­lių, blu­sų, plunks­nag­rau­žių ar net pa­ukš­ti­nių er­ku­čių.

„Gau­sio­se pa­ukš­čių su­si­bū­ri­mo vie­to­se su­si­da­ro di­de­lis kie­kis iš­ma­tų, mais­to at­lie­kų ir ki­to­kių šiukš­lių. Tai pui­ki ter­pė veis­tis įvai­riems vabz­džiams, ku­rie vė­liau pa­ten­ka ir į pa­tal­pų vi­dų. Yra ne vie­na is­to­ri­ja, kai dau­gia­bu­čio bal­ko­ne ba­lan­dis su­si­su­ka liz­dą, gy­ven­to­jai džiau­gia­si nau­ju au­gin­ti­niu, ta­čiau ne­tru­kus pa­ukš­čiai ima kel­ti rim­tų prob­le­mų. Tai – na­muo­se knibž­dan­tys kai­lia­va­ba­liai, blu­sos, stai­ga at­si­ra­du­sios ir vi­sur po na­mus ro­pi­nė­jan­čios ma­žy­tės pa­ukš­ti­nės er­ku­tės, sklin­dan­ti smar­vė, už­terš­ta ap­lin­ka“, – sa­ko L. Gri­ga­liū­nas.

Spar­nuo­čiai, gy­ve­nan­tys ant pa­sta­tų ar jų įvai­rio­se ni­šo­se, sa­vo pri­gim­ti­mi yra kal­nų pa­ukš­čiai. Da­bar mies­te kal­nų uo­las jiems at­sto­ja pa­sta­tai. Be to, žmo­gaus ap­lin­ko­je pa­ukš­čiams yra sau­giau dėl na­tū­ra­lių plėš­rū­nų.

Pa­ukš­čius rei­kia nubaidyti

Nai­kin­ti pa­ukš­čius įsta­ty­mai drau­džia – tiks­las yra pri­vers­ti spar­nuo­čius pa­si­trauk­ti iš jiems pa­to­gios vie­tos, t. y. pri­vers­ti juos pa­si­rink­ti ki­tą pa­trauk­lią vie­tą.

„Veiks­mai, spren­džian­tys prob­le­mas, tu­ri ne­prieš­ta­rau­ti tei­sės ak­tams, va­di­na­si, griež­tai drau­džia­ma ar­dy­ti liz­dus, sta­ty­ti spąs­tus, dė­ti nuo­dų, šau­dy­ti pa­ukš­čius ar ki­taip juos ža­lo­ti. Sie­kiant spręs­ti prob­le­mą, im­ama­si at­bai­dy­mo prie­mo­nių: ant pa­lan­gių, plie­no si­jų, vamz­dy­nų, oro kon­di­cio­nie­rių, iš­ka­bų ir pan. tvir­ti­na­mi spyg­liai, sto­gų, skulp­tū­rų ap­sau­gai nau­do­ja­mi spe­cia­lūs tink­lai“, – apie pa­ukš­čių kon­tro­lės prie­mo­nes kal­ba ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tų „De­zin­fa“ va­do­vė Mar­ga­ri­ta Kut­kai­tė.

Eks­per­tė pers­pė­ja, kad prob­le­mą rei­kia spręs­ti ne­del­siant. Jei bal­ko­ne ar pa­sto­gė­je pa­ukš­tis pra­dė­jo su­kti liz­dą, rei­kia im­tis at­bai­dy­mo prie­mo­nių. Pa­ta­ria­ma ne­ber­ti pa­ukš­čiams mais­to gy­ven­to­jų pa­mėg­to­se vie­to­se, ypač vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se ar ne­to­li jų, re­ko­men­duo­ja­ma ne­lai­ky­ti se­nų ne­nau­do­ja­mų daik­tų, bal­dų bal­ko­nuo­se, kur pa­ukš­čiams bū­tų su­da­ro­mos pa­lan­kios są­ly­gos su­kti liz­dus, va­ly­ti pa­ukš­čių ap­derg­tas vie­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami