Pavojus vandenynams

BNS 2016-09-08 19:30
BNS
2016-09-08 19:30
pixabay.com nuotrauka
Pa­sau­li­nis kli­ma­to at­ši­li­mas su­ke­lia van­de­ny­nų eko­sis­te­moms di­džiu­lę grės­mę ir, be ki­ta ko, ska­ti­na gy­vū­nų ir žmo­nių li­gų pli­ti­mą bei ke­lia pa­vo­jų pa­sau­lio ap­si­rū­pi­ni­mui mais­tu, nu­sta­tė moks­li­nin­kai.

Šias prob­le­mas nag­ri­nė­jan­ti iš­sa­mi moks­li­nės at­as­kai­ta, par­eng­tos 80 ty­rė­jų iš 12 ša­lių, šią sa­vai­tę bu­vo pri­sta­ty­ta Tarp­tau­ti­nės gam­tos ap­sau­gos są­jun­gos (IUCN) Pa­sau­lio gam­tos ap­sau­gos kong­re­se Ha­va­juo­se.

„Vi­si ži­no­me, kad van­de­ny­nai la­bai svar­būs mū­sų pla­ne­tai: kas an­trą oro gurkš­nį įkve­pia­me van­de­ny­nų dė­ka“, – sa­kė IUCN ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė In­ger An­der­sen.

„Ir vis dėl­to mes jiems la­bai ken­kia­me“, – pri­dū­rė ji, kal­bė­da­ma tarp­tau­ti­nia­me ren­gi­ny­je, su­trau­ku­sia­me į Ho­no­lu­lu 9 tūkst. ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir ly­de­rių.

At­as­kai­ta „Van­de­ny­nų ši­li­mo pa­da­ri­niai“ (Exp­lai­ning Ocean War­ming) yra „la­biau­siai su­pran­ta­ma, ge­riau­siai su­sis­te­min­ta ka­da nors at­lik­ta moks­li­nė stu­di­ja, sie­kian­ti pa­aiš­kin­ti pa­sau­li­nio kli­ma­to at­ši­li­mo po­vei­kį van­de­ny­nams“, įsi­ti­ki­nęs stu­di­jos vie­nas iš pa­grin­di­nių au­to­rių Da­nas Laf­fo­ley (Da­nas La­fo­lis).

Pa­sak jo, nuo pra­ei­to am­žiaus 8-o de­šimt­me­čio pa­sau­lio van­de­ny­nai su­gė­rė dau­giau nei 93 proc. ši­lu­mos kie­kio, pa­pil­do­mai gau­na­mo mū­sų pla­ne­tos dėl kli­ma­to kai­tos. To­kiu bū­du su­švel­nė­jo at­ši­li­mo po­vei­kis sau­su­mai, ta­čiau dra­ma­tiš­kai pa­ki­to van­de­ny­nų gy­ve­ni­mo rit­mas. „Van­de­ny­nai mus sau­go­jo, tuo pa­čiu la­bai stip­riai sau pa­kenk­da­mi“, – sa­ko D. Laf­fo­ley. Šis moks­li­nin­kas taip pat yra IUCN Pa­sau­li­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas jū­ri­niams rei­ka­lams.

Nuo ban­gi­nių iki mikrobų

Stu­di­jo­je iš­ana­li­zuo­tos vi­sų pa­grin­di­nių ti­pų jū­ri­nės eko­sis­te­mos, įskai­tant van­de­ny­nų gel­mių, ku­rio­se gy­ve­na įvai­riau­sių pa­da­rų – pra­de­dant mi­kroor­ga­niz­mais, bai­giant ban­gi­niais. Jo­je už­fik­suo­ta įro­dy­mų, kad me­dū­zų, jū­ri­nių pa­ukš­čių ir plank­to­ni­nių or­ga­niz­mų rū­šių area­lai slen­ka­si ar­čiau vė­ses­nių po­lia­ri­nių sri­čių link, o šis per­sis­lin­ki­mas ga­li siek­ti iki 10 laips­nių pla­tu­mos.

Rū­šių area­lų kai­ta jū­ri­nė­je ap­lin­ko­je yra „1,5–5 kar­to spar­tes­nė nei mū­sų ste­bi­ma sau­su­mo­je“, – sa­ko D. Laf­fo­ley.

„Mes kei­čia­me me­tų lai­kus van­de­ny­ne“, – pa­brė­žė jis.

Pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­si­keis­ti ly­čių san­ty­kį vėž­lių po­pu­lia­ci­jo­se, nes šil­tes­nia­me van­de­ny­je įpras­tai gims­ta dau­giau pa­te­lių.

Be to, dėl šil­tes­nio kli­ma­to di­des­nė­je van­de­ny­no da­ly­je įsi­ga­lės mi­kro­bai.

„Ver­ti­nant bend­rai, ma­to­ma aki­vaiz­džių ir su­si­rū­pi­ni­mą ke­lian­čių pa­sek­mių van­de­ny­nui vir­ti­nė“, – sa­ko D. Laf­fo­ley.

Dau­giau nei 25 proc. stu­di­jo­je pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos yra vi­siš­kai nau­ja, moks­li­niuo­se žur­na­luo­se pub­li­kuo­ta nuo 2014 me­tu. Be ki­ta ko, ren­giant at­as­kai­ta rem­ta­si stu­di­jo­mis, at­sklei­džian­čio­mis kli­ma­to kai­tos po­vei­kį orams ir dėl to daž­niau ky­lan­čias aud­ras.

Stu­di­jo­je pa­tei­kia­ma įro­dy­mų, kad van­de­ny­nų ši­li­mas su­ke­lia di­des­nį ser­ga­mu­mą bei li­gų pli­ti­mą au­ga­lų ir gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jo­se.

Šil­ta­me van­de­ny­je leng­viau plin­ta li­gų su­kė­lė­jai, to­kie kaip cho­le­rą pla­ti­nan­čios bak­te­ri­jos, bei vyks­ta van­de­nį ap­nuo­di­jan­tys dumb­lių „žy­dė­ji­mai“. Šie reiš­ki­niai kai ka­da ne­gi ga­li su­kel­ti ne­uro­lo­gi­nes li­gas – kaip an­tai, ci­gua­te­ra va­di­na­mą svei­ka­tos su­tri­ki­mą, iš­si­vys­tan­tį žmo­nėms, val­gan­tiems tok­si­nais už­terš­tas žu­vis.

„Mes ne­be­ga­li­me lik­ti at­si­tik­ti­niai ste­bė­to­jai, – sa­ko D. Laf­fo­ley. – Iki šiol mes tie­siog bu­vo­me ne­są­mo­nin­gai at­si­dū­rę mė­gin­tu­vė­ly­je, ku­ria­me at­lie­ka­mas eks­pe­ri­men­tas.“

Bū­ti­na ma­žin­ti šilt­na­mio du­jų emisijas

Įši­lus van­de­ny­nams su­ny­ko mil­ži­niš­ki ko­ra­li­nių ri­fų plo­tai; dėl nyks­tan­čių bu­vei­nių smar­kiai su­ma­žė­jo žu­vų rū­šių.

Ri­fų ny­ki­mas su­ma­ži­na kai ku­rių rū­šių žu­vų iš­tek­lius, taip kel­da­mas grės­mę pa­sau­lio ap­si­rū­pi­ni­mui mais­tu.

„Prog­no­zuo­ja­ma, kad dėl pa­si­kei­tu­sios žu­vų rū­šių pu­siaus­vy­ros Pie­try­čių Azi­jo­je jū­ri­nės žve­jy­bos lai­mi­kis iki 2050-ųjų su­ma­žės 10–30 proc., pa­ly­gi­nus su pa­dė­ti­mi 1970–2000 me­tais“, – ra­šo­ma at­as­kai­to­je.

Pa­sak eks­per­tų, ši stu­di­ja at­sklei­džia bū­ti­ny­bę im­tis sku­bių veiks­mų vys­tant at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių ener­ge­ti­ką.

„Pri­va­lo­me su­ma­žin­ti šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų emi­si­jas“, – sa­ko IUCN Pa­sau­lio van­de­ny­nų ir po­lia­ri­nių ty­ri­mų prog­ra­mos di­rek­to­rius Car­las Gus­ta­fas Lun­di­nas.

„Be jo­kios abe­jo­nės, esa­me šios grės­mės van­de­ny­nams prie­žas­tis, – sa­ko jis. Ži­no­me, ko­kie spren­di­mai rei­ka­lin­gi, tad pri­va­lo­me jų im­tis.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami