Perkelti laisvųjų stumbrų bandą – iššūkis gamtininkams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-02 16:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-02 16:02
zoochat.com nuotrauka
Šian­dien Kė­dai­nių ra­jo­ne, kur lais­vė­je gy­ve­na ne­ma­žai stumb­rų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus ir šių gy­vū­nų per­kė­li­mo pro­jek­tą vyk­dan­tys spe­cia­lis­tai su­si­ti­ko su ūki­nin­kais ir že­mių sa­vi­nin­kais, ku­rių pa­sė­lius šie gy­vū­nai iš­try­pia ar pri­da­ro ki­to­kios ža­los.

Su­tar­ta bend­ra­dar­biau­ti jų že­mė­se gau­dant stumb­rus ir per­ke­liant į jiems tin­ka­mas gy­ven­ti vie­tas. Per­kė­li­mas pra­dė­tas pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą Stumb­ro ap­sau­gos pla­ną, pra­ne­ša Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šiuo me­tu Kė­dai­nių ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­nuo­se gy­ve­nan­čią lais­vą ban­dą su­da­ro dau­giau kaip šim­tas stumb­rų. De­ja, ši ban­da su­si­for­ma­vo ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, kur miš­kų plo­tai la­bai ma­ži ir to­dėl stumb­rai iš vie­no miš­ko į ki­tą ke­liau­ja lau­kais, nio­ko­da­mi pa­sė­lius. Ūki­nin­kai juos nuo­lat vai­ko. Va­kar vos per plau­ką ne­įvy­ko ne­lai­mė. Ūki­nin­ko pa­bai­dy­ti stumb­rai, ku­rie ga­nė­si ne­to­li Kė­dai­nių, me­tė­si mies­to link. Lai­mė, tai pa­ste­bė­jo stumb­rų per­kė­li­mo pro­jek­tą vyk­dan­tys spe­cia­lis­tai. Jiems pa­vy­ko ban­dą nu­kreip­ti nuo mies­to.

Per pir­mą­jį per­kė­li­mo eta­pą da­lis lais­vų­jų stumb­rų bus įkur­din­ti Tel­šių miš­kų urė­di­jos Ūbiš­kės gi­ri­nin­ki­jo­je esan­čia­me lai­ki­no lai­ky­mo apt­va­re. Čia jau yra du nau­ja­ku­riai. Tai iš Pa­ši­lių stumb­ry­no per­kel­ti ne lais­vė­je, o apt­va­re gy­ve­nę stumb­rai. Jiems skir­tas sen­bu­vių vaid­muo – kad per­kel­tie­ji lais­vie­ji stumb­rai at­ras­tų jau gy­ve­na­mus „na­mus“, tu­rin­čius sa­vo tvar­ką.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, pa­imant stumb­rus iš gam­tos Lie­tu­vo­je teks nau­do­tis ne tik jų mig­dy­mo me­to­du, bet ir sta­ty­ti sta­cio­na­rias bei kil­no­ja­mas gau­dyk­les, kaip da­ro­ma Be­lo­ve­žo gi­rio­je.

Taip pat skai­ty­ki­te: Aukš­tai­ti­jos stumb­rai kel­sis į „viešbučius“

Žymės:stumrai •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vero  89.117.34.52 2016-03-03 11:51:16
Čia perskaičiau tik visiškų kvailių, kurie nieko nesupranta apie gamtos išsaugojimą, komentarus. Gaila, juk tokie "juokdariai", ko gero, iš lūšiukus galėtų sunaikint, o slapčia kai kas matyt svajoja nudėt kokį stumbrą ir apsirūpint mėsyte ilgam laikui. Man įdomu, kodėl stumbrai neįvežami į Biržų girią, galbūt ten jiems netinkamos sąlygos? Giria didžiulė, manau niekam žalos nepadarytų. Bet tai gamtosaugininkų sprendimai. Beje, už lūšies sunaikinimą reikėtų kur kas dar didesnes baudas uždėti . Nežinau, kokia bauda yra dabar, bet manau, kad ir penkių tūkstančių eurų būtų maža. Reikėtų džiaugtis, kad mūsų miškuose dar galima sutikti laukinių žvėrių. Ar negalvojama, kad ir kelios meškos galėtų čia gyventi? Gaila, kad taurai galutinai prarasti (o gal ne?). Ką Lietuvoje reikėtų naikinti - tai medžiotojų gaują, kuri pagrindinai yra likusi nuo "vsio zakonno" laikų. Jeigu šitie išgamos , vadinami medžiotojais, nenaikintų žolėdžių miško žvėrių, tai ir vilkų klausimas greičiausiai atkristų. Nėra jų pas mus tiek daug, kad reikėtų masiškai naikinti (taip aš įvardinu dabartinį leidimų nušauti vilkus kiekį).Ir antra priežastis yra tai, kad daugiausia tie vadinami vilkai, kurie puola naminius gyvulius, yra mišrūnai su šunimis, kuriuos "mieli" šeimininkai išmetė iš namų dėl vienų ar kitų priežasčių. Štai tokie "vilkai" ir nebijo pulti naminių gyvulių.
1 1  Netinkamas komentaras
Algis  78.61.125.207 2016-03-02 22:49:27
Tradicija tęsiasi. Komentatoriams kartais tiek norisi ką nors parašyti, kad nebaisu nusišnekėti srityje, kurios jie neišmano.
0 1  Netinkamas komentaras
Smalsioji Melžėja  85.255.54.181 2016-03-02 16:53:57
Kam mums ta super šiukšlė ?
1 3  Netinkamas komentaras
senuks  78.62.106.14 2016-03-02 16:27:45
Būtų gerai dar dramblių ar mamutų užveisti. Gamtininkai turėtų darbo bent keliems šimtams metų
2 2  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami