Redakcijos paštas. Gaivinantis kerštas

Tulžys AŠAKA 2016-08-13 07:00
Tulžys AŠAKA
2016-08-13 07:00
Tulžio Ašakos nuotraukos
Šer­mukš­niai vis rau­do­nes­ni, o žio­gai p­ra­de­da čirkš­ti, kai nuo ra­sos pra­džiūs­ta pie­vos ir sau­lė su­šil­do po nak­ties­ at­vė­su­sį orą. Va­sa­ros lie­ka vis ma­žiau, tad aš ir ma­no se­nas pa­žįs­ta­mas­ iš­bil­dė­jom pa­si­džiaug­ti dar šil­to­mis die­no­mis. Se­niai ma­tė­mės, tad pa­ke­liui į žve­jy­bą pliur­pėm apie vis­ką ir to­li­ma ke­lio­nė ­nep­rail­go, nors ra­di­jo ne­sik­lau­sėm.  

Eže­ras mus pa­si­ti­ko ra­miu ban­ga­vi­mu, o žu­vį gau­dan­tys kra­gai tar­si sa­kė – vė­luo­jat, vy­ru­čiai, vė­luo­jat. Dar be­si­ruoš­da­mi iš­plauk­ti į eže­rą ma­tė­me, kaip star­ta­vo ke­li kon­ku­ren­tų eki­pa­žai ir, kaip vi­sa­da, pa­ly­dė­jo­me juos aki­mis su vil­ti­mi, kad nu­plau­kė ne į mū­sų vie­tas.

Tols­tan­čios val­tys ties ho­ri­zon­tu vir­to ma­žais taš­ke­liais ir ta­po pa­na­šios į ma­žus van­dens pa­ukš­tu­kus, tad bū­da­mos to­li jau ne taip dras­kė šir­dį. Bet vis tiek tai vie­nam, tai ki­tam iš­sprūs­da­vo – grei­čiau, grei­čiau, nu­rinks vis­ką, ru­pū­žės, vė­luo­jam.

Ta­čiau pa­ti žūk­lės pra­džia par­odė, kad ne­bu­vo ko ne­ri­mau­ti. Pats pir­mas nu­ma­ty­tas taš­kas prie aukš­lių bu­vo ne­vai­sin­gas. Aukš­lės šok­čio­jo at­si­pa­lai­da­vu­sios ir be jo­kio stre­so, o tarp jų – ir mū­sų vobleriai. At­ro­dė, kad ir jie per daug nestresuoja. O mes? Mes po tru­pu­tį bu­vo­me bep­ra­de­dą. Tuš­čia.

„Pri­si­gau­dę“ iki so­ties to­je vie­to­je nu­bir­bi­nom į ki­tą, kur šlai­tas nuo tri­jų me­trų at­ab­ra­do bu­vo stai­ges­nis ir aukš­lės zu­jo kur kas gi­liau. Vie­nas, du, trys me­ti­mai – nu­lis. Dar vie­nas, du, trys me­ti­mai – vis tiek nu­lis.

Dar nie­ko vie­nas ki­tam ne­pa­sa­kėm, bet vei­duo­se bu­vo ne­sun­ku pers­kai­ty­ti „ir vėl nekiba„. Jau bes­to­vi­niuo­da­mi an­tro­jo­je vie­to­je ma­tė­me, kaip ki­tos val­tys nar­šė po „der­lin­gą­sias“ vie­tas, bet per il­gai ne­už­si­bū­da­vo. Ge­rai, kad ne­už­si­bū­da­vo – tai taip pat reiš­kė, kad ne­kim­ba. Ką gi, lėk­ti nė­ra kur, vi­sos vie­te­lės jau užim­tos. Li­kom ten, kur sto­vė­jom, ir nu­spren­dėm koš­ti van­de­nį čia pat, tik pa­sis­lin­kom šiek tiek iš­il­gai šlai­to ir vos vos gi­liau.

Žve­jo­jo­me ir dai­rė­mės į ša­lis kaip apuo­kai, kol ko­le­ga stai­ga iš­ta­rė: „Bu­vo! ...bu­vo ki­bi­mas“. Be žo­džių, kaip sinch­ro­ni­nio kastingo var­žy­bų da­ly­viai abu švys­te­lė­jom ten pat, kur ką tik ki­bo.

Bambt, bambt – ir abu pa­ga­vom po eše­rį. Ne gi­gan­tai, bet vis links­miau. Vė­liau pa­ga­vom dar po ke­lis dry­žuo­tuo­sius, bet ki­bi­mas lio­vė­si.

Jau­čiau tar­si ma­no crackjackai su­vi­lio­jo tik tuos, ku­rie bu­vo ak­ty­ves­ni ir zu­jo pa­vir­šiu­je, o nuo­jau­ta kuž­dė­jo, kad rei­kia ieš­ko­ti gi­liau.

Svie­džiau greedyguttsą ir ne­pra­šo­viau. Bambt – ir vėl už­ki­bo, nors voblerio spal­vos im­ita­vo upė­ta­kį. Bet gal žve­jui tai – upė­ta­kis. Skaid­ria­me van­de­ny­je skaid­rus ma­sa­las ti­ko, ir eše­riui bu­vo ne­svar­bu, kad tai ne aukš­lės im­ita­ci­ja. Vė­liau už­ki­bo dar ke­li, ku­riems taip pat bu­vo ne­svar­bu.

O ta­da pa­ma­čiau, kaip pri­siar­ti­no dič­kis, sriūb­te­lė­jęs įsi­dū­rė kab­liu ir pa­si­bai­dęs nu­nė­rė į gy­lį. Vos vos pa­ju­tau meš­ke­ry­ko­čiu ir jei ne­bū­čiau ma­tęs, tai net ne­im­čiau į gal­vą, kas ten pri­si­lie­tė. Da­bar vi­są die­ną jis man vai­den­sis – gal­vo­jau.

Pra­dė­jus kai­ta­lio­ti voblerius už­ki­bo dar po­ra eše­rių. Margajus ir vėl ne­pa­ve­dė, bet nu­spren­džiau pa­mė­gin­ti dar gi­liau ne­rian­čius voblerius.

Tu­rė­kit ši­tą – pa­gal­vo­jau ir švys­te­lė­jau spindraivą. Kaž­kur gi­liai, kur jau ne­ga­lė­jau įžvelg­ti kiau­rai per van­de­nį, voblerį kap­te­lė­jo žu­vis. Ran­kos au­to­ma­tiš­kai pa­kir­to žu­vį ir bu­vo ma­lo­nu jaus­ti, kad vėl už­ki­bo eše­rio­kas, bet trau­kia­ma ar­tyn žu­vis vis la­biau prieš­ino­si, tad pa­ma­niau, jog tai grei­čiau­siai ly­dys. Na, taip, ly­dys. Ši­taip lu­pa iš ran­kų spi­nin­gą!

Bet tai bu­vo rie­bus ir įmi­tęs eše­rys. O! Tai di­du­mas, tai di­du­mas! To­kį eg­zemp­lio­rių iš­trau­kęs bu­vau la­bai pa­ten­kin­tas ir ma­niau, kad ne­pai­sant, kaip ši žūk­lė pa­si­baigs, vis tiek lik­siu ja pa­ten­kin­tas.

Ko­le­ga taip pat pa­si­ga­vo ke­lis eše­rius, bet, ži­no­ma, ne­pa­ly­gi­na­mai ma­žes­nius, ir kai pa­pra­šiau „nup­leš­kin­ti“ ma­ne su žu­vi­mi, tai da­rė la­bai ne­no­rom. Aš jį su­pran­tu: už bor­to – to­kie eše­riai, o jis tu­ri ši­to­kiais nie­kais už­sii­mi­nė­ti.

„Už­da­rę fo­to at­el­jė“ puo­lėm gau­dy­ti dar uo­liau. Pa­ga­vom po ke­lis nar­suo­lius ir driokst – man už­ki­bo vėl toks pats di­de­lis kaip anas. Jau pa­gal tai, kaip pur­tė gal­vą, bu­vo aiš­ku, kad vėl klum­pės dy­džio.

Ne­at­si­me­nu, ką dar to­je vie­to­je pa­ga­vo­me, bet kai vi­siš­kai nu­sto­jo baks­no­ti, iš­plau­kė­me ti­krin­ti ki­tų vie­tų. Tik vė­liau su­pra­tom, jog kon­ku­ren­tai kaž­kur din­go. Ma­tyt, „pri­si­gau­dė“, ir nuo ta­da vi­sas eže­ras pri­klau­sė tik mums. Tų, ku­rie tu­pė­jo prie ne­ndrių su plū­di­nė­mis, ne­ėmėm į gal­vą. Ka­dan­gi nie­kas į nu­ga­ras ne­kvė­pa­vo, ga­lė­jo­me ra­miai ir ne­sku­bė­da­mi ap­do­ro­ti vi­sas vie­tas.

Die­ną eše­riai ki­bo gan keis­tai: vos at­plau­kus į nau­ją vie­tą, už­pul­da­vo vi­su bū­riu ir at­ro­dė, kad ra­dom auk­si­nį gra­lį, bet vos pa­ga­vus ke­lis iš ri­kiuo­tės avan­gar­do, ki­ti, tar­si pa­si­mo­kę iš klai­dų, tap­da­vo vis įta­res­ni, o juos su­vi­lio­ti pa­si­sek­da­vo tik kei­čiant voblerių dy­džius, spal­vas ir ve­di­mo tech­ni­ką. Spindraivas, greedygutts, crackjackas, o po to – vėl spindraivas, bet jau ki­tos spal­vos-gel­to­nas ar „klou­nas“, ir taip vi­są die­ną. Tie­sa, dar ko­kią su­krę įsiū­ly­da­vau.

Nie­ko nau­jo, bet kaip tie eše­riai va­ro žve­ją iš pro­to, kai at­slen­ka vi­sas pul­kas ir nė vie­nas ne­grie­bia. Jei tai bū­tų eše­riu­kai po šim­tą gra­mų, tai ba­la jų ne­ma­tė, bet kai pa­ma­tai to­kius po tris ar ke­tu­ris šim­tus gra­mų, tai ga­li pa­spring­ti sei­le be­sig­ro­žė­da­mas.

Nors die­na pa­si­tai­kė iš ki­bes­nių, bet va­ka­ri­nio ki­bi­mo ne­bu­vo. Pa­ki­lo di­džiu­lis vė­jas, o pri­siž­ve­jo­jus ge­ro­mis są­ly­go­mis ne­bu­vo jo­kio no­ro var­žy­tis su to­kiu Bang­pū­čiu.

Sma­gi bu­vo ta žūk­lė, net na­mo be­va­žiuo­da­mi vis dar pa­sa­ko­jom vie­nas ki­tam įspū­džius, tar­si ne abu bū­tu­me bu­vę žūk­lė­je.

To­kią die­ną net val­go­mi le­dai bū­na kaž­ko­kie ypa­tin­gai ska­nūs ir har­mo­nin­gai pa­pil­do bei to­bu­lai už­bai­gia žve­jy­bą.

...aš vai­ra­vau, to­dėl man – tik le­dai, o drau­gas vie­to­je le­dų nu­si­pir­ko po­ra gai­vi­nan­čio gai­vi­nan­čio ir pu­to­jan­čio pu­to­jan­čio. Na, bent taip at­ker­ši­jo man už tai, kad da­viau į kau­lus.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Na,  78.63.191.35 2016-08-18 20:03:21
galėjai parvažiavęs jam taip pat atkeršyti - vietoje putojančio nusipirkęs vodkės. Juk esame pijokų ir mušeikų tauta.
0 0  Netinkamas komentaras
Foto  78.63.191.35 2016-08-18 19:59:27
Svarbu arti laikyti fotoaparatą prie ešeriuko.
0 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami